Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri, NAPP

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri, NAPP"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri, NAPP
03/04/2017 Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri, NAPP Øyvind Urnes Avdeling for personlighetspsykiatri

2 Hva er personlighetspsykiatri?
Personlighetens betydning for helse og spesielt mental helse Hvordan utvikles en sunn og robust personlighet? Evolusjon, utvikling og funksjon: Den sosiale hjernen Emosjoner Temperament og personlighetstrekk Tilknytning og tilknytningsmiljø Mentalisering Selvutvikling Mellommenneskelig fungering Oppvekstmiljø (barnehage, skole, yrkesliv, samfunn) Avdeling for personlighetspsykiatri

3 Beskyttende faktorer (resiliens) utvikles gjennom hele oppveksten 0-25 år
Refleksjon: Evnen og villigheten til å erkjenne og reflektere over egne tanker, følelser og motiver Agency: opplevelsen av seg selv som ansvarlig og virksom for egen adferd Relasjonsevne: Anerkjennelse av relasjoner, åpenhet for andres perspektiver og evnen til å engasjere seg i forhold til andre Avdeling for personlighetspsykiatri

4 Formål NAPP har som hovedformål å utvikle kompetanse og ferdigheter i utredning og behandling av pasienter med alvorlige personlighetsforstyrrelser i spesialisthelsetjenesten i Norge. Dernest å være en sentral formidler av relevant informasjon og kunnskap til fagmiljøet, men også overfor helsetjenesten forøvrig, pasienter og pårørende. NAPP skal også drive egen forskning, bidra til å etablere forskningsnettverk samt å etablere nasjonalt og internasjonalt samarbeid med andre institusjoner i fagfeltet personlighetspsykiatri. Avdeling for personlighetspsykiatri

5 Administrasjon Tjenesten ble etablert som en enhet under Avdeling for personlighetspsykiatri Tjenesten finansieres av Helse Sør-Øst RHF som får øremerket tilskudd over statsbudsjettet i tillegg til basistilskuddet. Øyvind Urnes er konstituert leder i 50% stilling og Irene Øvstebø Tvedten er kommunikasjonskonsulent i 50% stilling. Fra høsten 2012 vil NAPP ha leder i 100% stilling, psykologspesialist Christian Schlüter i 50% stilling og kommunikasjonskonsulent i 50% stilling. Avdeling for personlighetspsykiatri

6 Sentrale oppgaver for 2012 1. Etablere dialog om behov for kompetanseoppbygging i spesialisthelsetjenesten. Kontaktmøter med representanter fra psykiatrisk spesialisthelsetjeneste i Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord med henblikk på å identifisere de viktigste behovene for kompetanseoppbygging. 2. Sørge for informasjonsspredning og informasjonsutveksling Etablere hjemmeside på internett inklusiv bruk av sosiale medier. Differensiere informasjon til forskjellige brukergrupper. Lage en halvårlig informasjonsbulleteng med nyheter fra feltet personlighetspsykiatri. Avdeling for personlighetspsykiatri

7 Sentrale oppgaver for 2012 forts
3. Undervisning Utarbeidelse av undervisningspakker som kan bestilles via internett. Undervisningen utføres på Avdeling for personlighetspsykiatri, via fjernundervisning (Norsk Helsenett)eller eksternt etter avtale med bestillere. Ved ekstern undervisning må bestiller ta ansvar for det praktiske, kunngjøring, lokaler, påmelding etc. Avdeling for personlighetspsykiatri

8 Sentrale oppgaver for 2012 forts
4. Veiledning NAPP vil tilby rådgivning og veiledning til spesialisthelsetjenesten i forståelse og behandling av pasienter med personlighetspatologi. Aktuelle veiledningstemaer er utredning av komplekse tilfeller, pasienter som ikke oppnår bedring i behandling av sin personlighetspatologi, miljøpersonale som sliter med håndtering av emosjonelle reaksjoner under behandling av vanskelige behandlinger (motoverføring). All veiledning må avtales via eller telefon og foregår videobasert via Norsk Helsenett (fra høsten) Avdeling for personlighetspsykiatri

9 Sentrale oppgaver for 2012 forts
5. Kompetanseoppbygging Søke om midler for 2013 til å etablere kvalitetslaboratorium for mentaliseringsbasert terapi, MBT. Øke kompetanse om antisosial PF 6. Arrangere årlig konferanse om personlighetspsykiatri Avdeling for personlighetspsykiatri

10 Sentrale oppgaver for 2012 forts
7. Etablere samarbeid med relevante spesialiserte tjenester DagbehandlingsNettverket, Avdeling for personlighetspsykiatri De Viersprong institutt, Nederland Anthony Bateman og Peter Fonagy, London Erik Simonsen, Psykiatrisk Forskningsenhet Region Sjælland, Danmark International International Society for the Study of Personality Disorders, ISSPD European Society for the Study of Personality Disorders, ESSPD Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Helse Sør-Øst Psykologisk institutt, Oslo Avdeling for personlighetspsykiatri

11 Sentrale oppgaver for 2012 forts
8. Forskning Tett samarbeid med Forskningsgruppen for personlighetspsykiatri Differensialdiagnostikk autisme-personlighetsforstyrrelser. Samarbeid med Nasjonal og regional kompetanseenhet for autisme. Psykiske lidelser i fengsler i Norge. Samarbeid med Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Avdeling for personlighetspsykiatri

12 Personlighetspsykiatrikonferansen 2012 15
Personlighetspsykiatrikonferansen november i auditoriet i Forskningsbygget, Radiumhospitalet Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelser Innlegg fra brukerorganisasjoner, helsetjenesten i kommunene, Helsedirektoratet og spesialisthelsetjensten Avdeling for personlighetspsykiatri

13 Utfordringer i personlighetspsykiatrien
Diagnostikk av PF ved et veiskille? På sporet av etiologiske faktorer ved borderline PF og muligheter for forebygging og tidlig behandling Virksom behandling av unnvikende PF Differensiering og behandling av antisosial PF Personlighetspatologi hos unge uføre? Pårørendes medvirkning i behandling og forebygging av personlighetspatologi Avdeling for personlighetspsykiatri

14 2013: DSM-5 PF I tråd med et utviklingsperspektiv og personlighetspsykiatri
Avdeling for personlighetspsykiatri

15 DSM-5 Generelle kriterier for PF
Forringet følelse av selv-identitet Dårlig integrert, helhetlig og differensiert selv/identitet Dårlig evne til å finne mening med livet, sette personlige mål Mangelfull evne til effektiv interpersonlig fungering Dårlig empati Nedsatt evne til dype og varige nære relasjoner, funksjon som tilknytningsfigur og vennskapsrelasjoner Nedsatt evne til å samarbeide med andre Dårlig integrerte representasjoner av andre Avdeling for personlighetspsykiatri Department of Personality Psychiatry

16 ..og et eller fler patologiske personlighetstrekk
One or more pathological personality trait domains OR specific trait facets within domains, considering ALL of the following domains: 1. Negative Affectivity 2. Detachment 3. Antagonism 4. Disinhibition vs. Compulsivity 5. Psychoticism Avdeling for personlighetspsykiatri

17 6 typer personlighetsforstyrrelser I forslaget til DSM-5
Borderline Antisosial Unnvikende Schizotyp Narsissistisk Tvangspreget Avdeling for personlighetspsykiatri

18 Avdeling for personlighetspsykiatri

19 Temperament og tilknytningserfaringers betydning for voksne BPD symptomer *
BPD symptomer var signifikant forbundet med desorganisert tilknytning (12-18 mnd), barnets emosjonalitet (30 mnd), mødres findtlighet, mishandling og seksuelt misbruk Selvrepresentasjon I barndom/tidlig ungdomstid medierte forbindelsen mellom desorganisert tilknytning og BPD symptomer i voksen alder * Elizabeth Carlson, Byron Egeland og Alan Sroufe 2009 Avdeling for personlighetspsykiatri

20 BPD og suicidalitet Kort allele av serotonin transport gen
Alvorlighet av traume i barnehistorien Kvalitet av foreldre-barn relasjonen: Mødres tilbaketrekning av emosjonell speiling gir varige effekter på emosjonsregulering Lyons-Ruth Oslo 2011 Avdeling for personlighetspsykiatri

21 Borderline PF, BPD i ungdomsalder*
Forekomsten (5%?), reliabilitet og validitet av BPD er som hos voksne En subgruppe av ungdom med borderlinetrekk har vedvarende borderlinesymptomer Vurderes best dimensjonalt (mer eller mindre) Aggresjon, frykt for å bli forlatt, identitetsproblemer, suicidalitet, selvskading, impulsivitet *Miller AL et al Clinical Psychology Review Goodman M et al J Pers Dis, Avdeling for personlighetspsykiatri

22 Avdeling for personlighetspsykiatri

23 Longitudinell studie fra 5 til 12 år av 1116 tvillinger av samme kjønn (Environmental Risk Longitudinal Twin Study (E-Risk). Terrie Moffitt) Borderlinetrekk ved 12 års alder var Svært arvelige Vanligere hos barn med dårlig kognitiv funksjon Impulsivitet Emosjonelle og adferdsproblemer ved 5-års alder Hard og ufølsom behandling av barna opp til 10 år predikerte borderlinetrekk Disse miljøfaktorene var sterkere der hvor det var familiær historie på psykisk sykdom Avdeling for personlighetspsykiatri

24 konklusjon Borderlinetrekk hos barn deler de samme etiologiske trekk som BPD hos voksne Arvelige faktorer og miljøfaktorer har selvstendige bidrag til borderlineproblemene Arvelige- og miljøfaktorer interagerer og gir tilleggseffekt Tidlig intervensjon ønskelig og mulig? Avdeling for personlighetspsykiatri

25 Unnvikende PF Prosjekt på Avdeling for personlighetspsykiatri MBT orientert kombinert behandling Psykopedagogisk for unnvikende PF Lukket gruppe Eksponering Avdeling for personlighetspsykiatri

26 Antisosial PF: en hovedutfordring
Differensiere psykopati, narsissisme og antisosial adferd Samarbeide med kompetansetjenester i fengsels-, sikkerhets- og rettspsykiatri Evidens for resultater av behandling? Forebygge? Avdeling for personlighetspsykiatri

27 Unge uføre Hvilken betydning har personlighetspatologi? Autisme? ADHD?
Eksekutive vansker? Avdeling for personlighetspsykiatri

28 pårørende Hvordan kan pårørende bringes inn i forebygging og behandling? Psykopedagogiske intervensjoner (tilknytning og mentalisering) Sevhjelpsgrupper Avdeling for personlighetspsykiatri

29 Reaksjoner og tanker etter denne dagen?
Avdeling for personlighetspsykiatri


Laste ned ppt "Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri, NAPP"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google