Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IP-telefoni/VoIP/BBT …og opprinnelsesmarkering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IP-telefoni/VoIP/BBT …og opprinnelsesmarkering"— Utskrift av presentasjonen:

1 IP-telefoni/VoIP/BBT …og opprinnelsesmarkering
Stig Solberg – IKT-forum 2013

2 Agenda… Agenda… «Blandet drops om IP-telefoni» …om IP-telefoni

3 Definisjoner IP-telefoni Internett og NGN
Samlebetegnelse for teknologier som benytter IP-teknologi for overføring av tale og andre former for informasjon som tidligere stort sett har vært overført over det tradisjonelle telenettet/PSTN. Internett og NGN Internett (med stor ”I”) er den åpne, globale, elektroniske kommunikasjonsinfrastrukturen som har sitt utspring i ARPANET. NGN er et lukket IP-nett som kan brukes både som en erstatning til dagens PSTN, men også som en infrastruktur for integrasjon av alle typer tjenester. Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET) var begynnelsen til Internett. Det ble etablert i 1968, vokste hurtig og fungerte som et laboratorium for utviklingen videre frem til 1982. ARPANET baserte seg på pakkesvitsjing. Advanced Research Projects Agency (ARPA; senere omdøpt til  Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA), som er en sivil del av USAs forsvarsdepartement, sponset og ledet utviklingen. Next-generation network (NGN). The general idea behind the NGN is that one network transports all information and services (voice, data, and all sorts of media such as video) by encapsulating these into packets, similar to those used on the Internet.  PSTN -- Public Switched Telephone Network

4 IP-telefoni sett i henhold til regulering og krav
Ekomloven Bygger på prinsippet om teknologinøytralitet Offentlig telefonitjeneste er definert i § 1-5 PTs prinsippnotat for BBT Kat 1 ”ikke tilrettelagt” - ingen konklusjon Kat 2 ” delvis tilrettelagt” - ekomtjeneste, men ikke telefontjeneste Kat 3 ”tilrettelagt” – telefontjeneste Nomadiske tjenester under kat 3. Anledning til å søke om midl. dispensasjon fra enkelte krav En telefontjeneste er en elektronisk kommunikasjonstjeneste som overfører TALE mellom terminalutstyr… Gjelder uavhengig av hvilken teknologi som benyttes for å produsere tjenesten. I gjeldende prinsippnotat ønsket PT ikke å konkludere generelt for kat 1. Vi så for oss at dette måtte vurderes konkret for hver enkelt leverandør. Ordlyden i ekomloven ble tolket innskrenkende med hensyn til tjenester i kat 2. En inn- (eks. Skype-In) eller uttjeneste (eks. Skype-Out) brukt enkeltvis: Elektronisk kommunikasjonstjeneste. Et tilbud om begge deler: offentlig telefontjeneste. Eks Skype PTs konklusjon for kat 3 var entydig, men PT valgte likevel i gi en ”myk start” til denne type tilbydere av BBT. En kan søke om midlertidig disp. fra enkelte krav i ekomregelverket som var vanskelig å oppfylle.

5 Fra PSTN til IP-telefoni
Tilbyder 1 Tilbyder 2 1990 2030? 2009 PSTN-tilbyder IP-telefonitilbyder ”Telenettet” Fokus på samtrafikk mellom tilbydere PSTN: SS7 IP-telefoni: SIP Bruk av GWs mellom nett som benytter SS7 og IP-nett. Frem til nå: Telenor beskriver sitt SS/-grensesnitt  IP-telefoni tilbydere må etablere GW. 3 tilbydere i Norge har prøvd ut samtrafikkløsning fra Xconnect  Gir direkte IP-samtrafikk  Ikke avhengige av Telenor eller andre. Nær fremtid: Telenor tilbyr en samtrafikk-platform for IP-telefoni  Dermed ikke behov for GW-ene  IP-hele veien  Bedre båndbredde (HD tale). Fremtidens telenett IP-telefonitilbyder 1 IP-telefonitilbyder 2

6 Hva er IP-telefoni? Ren IP-telefoni Hybrid IP-nett Ren IP-telefoni
IP-telefonitjener SIP Tale Gateway IP-telefonitjener Telefonsentral IP-nett Ren IP-telefoni 1) Ett IP-nett 2) Flere IP-nett (aksessuavhengig) Hybrid 3) Dagens IP-telefoni er kun en hybridløsning MEN enkelte tilbydere har direkte samtrafikk  Gir IP (og SIP) hele veien.

7 Ulike former for IP-telefoni
Tradisjonelt telenett Neste Generasjon Nett (NGN) Aksessavhengig IP-telefoni Delvis aksessavhengig IP-telefoni Aksessuavhengig IP-telefoni p2p-basert IP-telefoni à la Skype Fem bullets som tilsvarer de fem boksene i figuren i rapporten Legg vekt på likhetstrekkene mellom nabobokser! PATS -- Publicly Available Telephone Service PSTN -- Public Switched Telephone Network

8 Mer og mer IP-telefoni Hvor bør gatewayen stå?
Hvilken rolle bør PSTN ha? Figuren er en utvidelse av figur 1/5 1) Diskusjon om hvor gatewayen bør stå 2) Diskusjon om direkte samtrafikk mellom IP-telefonitilbydere

9 Noen utfordringer ved IP-telefoni og opprinnelsesmarkering
Regulatorisk bakgrunn Ekomloven § 2-6 Gjelder: Tilbyder av offentlig telefontjeneste Eier av elektronisk kommunikasjonsnett Uten betaling fra sluttbruker Skal sikre at telefonnummer etc overføres for alle anrop til nødetatene. 2004: PT åpnet for dispensasjoner. Dagens «fakta» Tilbydernes oppfyllelse av kravene er svært ulike. Det er ISP’ene (aksessleverandørene) som med dagens teknologi og nettstrukturer, har mulighet for å spore et nødanrops geografiske lokasjon. Aksessnettets topologi og utstyr avgjør i stor grad avgjør hvor presist geografisk lokalisering kan gjøres. PT har så langt ikke vurdert aksessleverandørenes plikt i lys av ekomloven § 2-6 tredje ledd. ECRIT (IETF) er i ferd med å bli en standardisert løsning i denne sammenheng, men også her ligger det begrensninger. ETSI E2NA M_493 Reg bakgrunn: Gjelder tilbyder av offentlig telefontjeneste og eier av elektronisk kommunikasjonsnett. Skal uten betaling fra sluttbruker sikre at telefonnummer og nødvendige opplysninger for geografisk lokalisering av nødanrop overføres for alle anrop til nødetatene. 2004: PT åpnet for dispensasjoner at tilbydere av nomadiske BBT kunne søke om midlertidig dispensasjon fra kravet til opprinnelsesmarkering. Prosjektet mener: IP-telefoni tilbyderne bør nå i større grad enn tidligere komme opp med konkrete løsninger på disse utfordringene. Prosjektets funn: Tilbydernes oppfyllelse av kravene er svært ulike. Det er ISP’ene (aksessleverandørene) som med dagens teknologi og nettstrukturer, har mulighet for å spore et nødanrops geografiske lokasjon. Aksessnettets topologi og utstyr avgjør i stor grad avgjør hvor presist geografisk lokalisering kan gjøres. PT har så langt ikke vurdert aksessleverandørenes plikt i lys av ekomloven § 2-6 tredje ledd. ECRIT er i ferd med å bli en standardisert løsning i denne sammenheng, men også her ligger det begrensninger. ETSI E2NA M_493  Kommer tilbake til…

10 Litt om «Service Attributes» i NRDB ECPS (Emergency Call Positioning System) [1/2]
Service Attribute: Indicates the type of network. The following values are allowed (according to [1]): F1 Fixed Network, Customer of Network Operator F2 Fixed Network, Customer of Reseller M1 Mobile Network, Customer of Network Operator M2 Mobile Network, Customer of Reseller B1 VoIP, Fixed address, Customer of IP Network Operator (ISP) B2 VoIP, Fixed address, Customer of Reseller I1 VoIP, moveable subscription, Customer of Network Operator (ISP) I2 VoIP, moveable subscription, Customer of Reseller Eksempler: F1 :: POTS/PSTN der kunden har abonnement hos nettverksoperatøren. F.eks. en Telenor-kunde med fasttelefon tilkoblet Telenors nett. F2 :: Som over, men der kunden har abonnement hos en annen tilbyder enn den som eier nettet en er tilkoblet. Altså en videreselger. M1 :: Som F1, men for mobiltelefoni. M2 :: Som F2, men for mobiltelefoni. B1 :: VoIP-klient/-apparat som er bundet til en bestemt aksess. Det er ikke mulig å flytte denne klienten. VoIP-klienten vil alltid befinne seg på den registrerte adressen. Altså ikke potensielt nomadisk. Kunden har VoIP-abonnement hos den samme tilbyderen som leverer internettaksessen. B2 :: Som for B1, men kunden har VoIP-abonnement hos en annen tilbyder enn den som leverer internettaksessen. I1 :: VoIP-klient/-apparat som ikke er bundet til en bestemt aksess. Det er mulig å flytte denne klienten fra en internettaksess til en annen. Det er ingen garanti for at VoIP-klienten befinner seg på den registrerte adressen. Altså er klienten potensielt nomadisk. Kunden har VoIP-abonnement hos den samme tilbyderen som leverer internettaksessen (f.eks. Canal Digital). Bruk av denne attributten vil fortelle operatørene ved nødmeldesentralene at den oppgitte adressen kan være en annen enn den gjeldende geografiske posisjonen når anropet foretas. I2 :: Som for I1, men VoIP-klienten kan være tilkoblet en «hvilken som helst» internettaksessen (f.eks. Telio).

11 Litt om «Service Attributes» i NRDB ECPS (Emergency Call Positioning System) [2/2]
 2 «ferske» eksempler: Sluttbruker har en smarttelefon. På smarttelefon er det installert en SIP-/VoIP-klient. Denne klienten benytter mobiltelefonnummeret. Hvilken Service Attribute bør benyttes? Hvilken betydning får valget for ruting, geografisk posisjonering etc.? Sluttbruker har en smarttelefon. Sluttbruker er også juridisk eier av en ikke-nomadisk VoIP-klient (fasttelefon, kategori B1 eller B2). På smarttelefon er det installert en SIP-/VoIP-klient. Denne klienten benytter sammen nummer som den ikke-nomadiske VoIP-klienten. Hvilken Service Attribute bør benyttes? Hvilken betydning får valget for ruting, geografisk posisjonering etc.? 1. Skal det rutes på bakgrunn av den adressen SIM-kortet er registrert på? Skal det rutes til nødetatene i Oslo uansett, ettersom dette for de fleste operatører er fallback dersom annen ruting feiler eller er feil implementert? 2. Skal det rutes på bakgrunn av den registrerte adressen knyttet til det ikke-nomadiske VoIP abonnementet?

12 Fasttelefoniabonnement - Utvikling
Figuren viser at det er totalt færre fasttelefoniabonnement ved utgangen av første halvår 2012, sammenlignet med samme tidspunkt i 2011. Fallet i antall abonnement er noe mindre enn tilsvarende periode foregående år og den prosentvise nedgangen synes å ha stabilisert seg.

13 Fastnettrafikken - Utvikling
Fra første halvår 2011 til første halvår 2012 har den totale fastnettrafikken blitt redusert med 326 millioner minutter. Nedgangen fra første halvår 2010 til første halvår 2011 var til sammenligning på 461 millioner minutter. Det er innenlandstrafikk fra fasttelefon til fasttelefon som står for den største andelen av nedgangen.

14 ETSI E2NA – M493 This document describes a single functional architecture to support European requirements as outlined in mandate M/493 on emergency caller location determination and transport, in particular for the case where VoIP service provider and one or several network operators - all serving the customer in the establishment of an emergency call - are independent enterprises needing to co-operate to determine the location of the (nomadic) caller. The architecture identifies all necessary interfaces, which are needed to fulfil the requirements outlined in EC Mandate M/493, and provides a basis for possible protocols to be used on those interfaces. ENHANCING ETSI NETWORK ACTIVITIES (E2NA) M493::: Functional architecture to support European requirements on emergency caller location determination and transport. EC::: European Commission M493 legger opp til at nettet (eller nettene) holder rede på hvor innringer befinner seg  Ikke avhengig av info fra håndsettet. ECRIT legger I større grad opp til at håndsettene informerer om hvor de befinner seg. Hvis tid: Enkel gjennomgang av M493-arkitekturen slik den foreligger i dag… Endringer kan og vil komme!

15 IP-telefoni: Opprinnelsesmarkering
Noen konklusjoner Ekomloven og forarbeidene: Må forstås slik at kravet til opprinnelsesmarkering gjelder uansett hvordan telefonitjenesten produseres. IP-telefoni har mange «valører»… Tekniske løsninger for nøyaktig opprinnelsesmarkering også må utvikles for (potensielt) nomadisk IP-telefoni. PT forventer at de aktuelle tilbyderne følger med på internasjonalt arbeid på dette området (som IETF ECRIT, ETSI E2NA M493 og ETSI EMTEL). Ekomloven og forarbeidene: Må forstås slik at kravet til opprinnelsesmarkering gjelder uansett hvordan telefonitjenesten produseres. IP-telefoni har mange «valører»…  A. Dedikerte apparater som kan være aksessbundet, aksessleverandør-bundet (delvis nomadisk) eller aksessuavhengig (full-nomadisk). B. Soft Phones på mobile enheter (med og uten aksess til mobilnettet). C. Stasjonære terminaler med IP-adresser som endres (non-fixed-IP) Tekniske løsninger for nøyaktig opprinnelsesmarkering også må utvikles for (potensielt) nomadisk IP-telefoni. PT forventer at de aktuelle tilbyderne følger med på internasjonalt arbeid på dette området (som IETF ECRIT, ETSI E2NA M493 og ETSI EMTEL). Aksesstilbydere er å anse som ”eier av elektronisk kommunikasjonsnett som brukes til levering av offentlig telefontjeneste”  Vil dermed måtte bidra i arbeidet  Nødvendig dersom en M493- og/eller ECRIT-arkitektur skal etableres. Aksesstilbydere er å anse som ”eier av elektronisk kommunikasjonsnett som brukes til levering av offentlig telefontjeneste”

16 PSAP ESRF ia: Grensesnitt mellom brukerutstyr og tilbyder av VoIP. Tilbyder oppdager at det er et nødanrop og initierer oppslag i LS Discovery. ib: Grensesnitt mellom VoIP tilbyder og LS Discovery. VoIP tilbyder oppgir at det dreier seg om et nødanrop, og vil da motta adressen til Location Server i det aksessnettet der brukeren befinner seg. ic: Grensesnitt mellom VoIP tilbyder og Location Server. Location Server identifiserer brukerutstyret i aksessnettet. Location Server returnerer en lokasjons-referanse-ID, samt adressen til Emergency Service Routing Function (ESRF). id: Grensesnitt mellom Location Server og Route Server. Location Server oppgir lokasjon til Route Server som responderer med å oppgi adressen til den ESRP som er knyttet til aktuell lokasjon for innringer. ie: Grensesnitt mellom VoIP tilbyder og ESRF. VoIP tilbyder legger ved lokasjons-referanse-ID og dirigerer anropet til ESRF. if: Grensesnitt mellom ESRF og Location Server. ESRF bruker så lokasjons-referanse-Iden for å hente innringers lokasjon fra Location Server. ig: Grensesnitt mellom ESRF og Route Server. ESRF sender lokasjon til Route Server. Route Server returnerer så adressen til PSAP ESRF i det nettet der nødmeldesentralen befinner seg, evt. nødmeldesentralens adresse direkte. ih: Grensesnitt mellom ESRF og PSAP ESRF. ESRF sender anropet inkl. lokasjonsinfo. (referanse-ID og/eller lokasjonsverdi), samt tilbake-ring-ID til PSAP ESRF. ii: Grensesnitt mellom PSAP ESRF og PSTN-basert PSAP. Anrop , anrops-ID og annen info overføres. ij: Grensesnitt mellom PSAP ESRF og IP-basert PSAP. Anrop , lokasjons-ID , referanse til tilleggsinfo og annen info overføres. ik: Grensesnitt mellom PSTN-basert PSAP og ESRF. PSAP ESRF benytter anrops-ID for å hente ut lokasjon, nummer for tilbakeringing og annen tilleggsinfo. il: Grensesnitt mellom IP-basert PSAP og Location Server. Lokasjons-ID benyttes for å hente info fra Location Server, som responderer med nåværende lokasjon og annen relevant info.

17 Spørsmål ?!


Laste ned ppt "IP-telefoni/VoIP/BBT …og opprinnelsesmarkering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google