Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ARBEIDS- OG VELFERDS- FORVALTNINGEN I NORGE NAV-REFORMEN ARBEIDSMARKEDET Peter R. Myklebust Arbeids- og velferdsdirektoratet 13. mars 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ARBEIDS- OG VELFERDS- FORVALTNINGEN I NORGE NAV-REFORMEN ARBEIDSMARKEDET Peter R. Myklebust Arbeids- og velferdsdirektoratet 13. mars 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 ARBEIDS- OG VELFERDS- FORVALTNINGEN I NORGE NAV-REFORMEN ARBEIDSMARKEDET Peter R. Myklebust Arbeids- og velferdsdirektoratet 13. mars 2008

2 DISPOSISJON Del 1: Viktige samfunnstrekk (3-7)
Del 2: NAV-reformen (8-30) Utfordringer, mål og organisering Del 2 Arbeidsmarkedet i Norge (31-44)

3 Langsiktige trender Holdepunkter: ”Eldrebølgen”
Redusert vekst i arbeidsstyrken Færre yrkesaktive pr pensjonist 2. Globalisering av markedene Endret internasjonal global arbeidsdeling Norge: Store omstillinger og større vekt på kunnskapsbasert produksjon Økt arbeidsmigrasjon?

4 Velferdsutfordringer i Norge
Innenfor arbeidsstyrken I utkanten av arbeidsstyrket, mottager av hele eller deler av sitt livsopphold via stønader fra det offentlige: Uførpensjon Midlertidig uføre Sosialstøtte sykepenger Yrkeshemmende Arbeidsledige Andre Challenges in the Norwegian welfare system Approximately persons between the age of 18 to 67 are on different types of benefits Statistics show an increase in the level of sickness absence and continuous growth in the no of people on disability benefits. The number of young people who receive social welfare benefits and disability benefits is increasing. Relatively low employment rate for people with a vocational disability A further negative gap between available jobs and available job seekers

5 Stadig færre yrkesaktive til å betale for hver pensjonist
1967: 3,9 2003: 2,6 2050: 1,6

6 Langsiktig utvikling – De yrkesaktive blir eldre – flere pensjonister
Mange passerer 60 og går ut av arbeidsstyrken Færre yrkesaktive pr pensjonist

7 Kontinuerlig økning i forsørgerbyrden i mange år framover
HØYT: Kvinner samme yrkesdeltakelse som menn (i dag) i Menn over 60 tar igjen det tapte fra 1980. Fra 3.3 til 2.7 yrkesaktive pr pensjonist MIDDEL: Samme yrkesdeltakelse som i dag Fra 3.3 til 2.3 yrkesaktive pr pensjonist LAV: Kvinners yrkesdeltakelse som i dag alle aldersgrupper. Menns deltakelse fortsetter å falle. Fra 3.3 til 2.2 yrkesaktive pr pensjonist Forutsetning: Moderat nettoinnvandring på hvert år. Dvs. betydelig nedgang fra den faktiske nettoinnvandringen i 2007 på

8 DEL 2 Arbeids- og velferdsforvaltningen
Opprettet 1. juli 2006 som fusjon av Arbeidsmarkedsetaten og Trygdeetaten Skal innen 2010 gjennomføre en av tidenes største forvaltningsreformer: Lokale partnerskap stat/kommune ansatte (i statsetaten) ca ansatte gjennom partnerskap med kommunene Nesten hele befolkningen er blant våre brukere Forvalter en tredjedel av statsbudsjettet, gjennom ordninger som arbeidsledighetstrygd, attføring, pensjon, barnetrygd, kontantstøtte, m.m. Kontor i hele landet

9 Virksomhetsidé NAV bidrar til bred deltakelse i arbeid og samfunn og til økonomisk trygghet for den enkelte. Dette forutsetter nært samspill med brukeren og arbeidslivet og ekstra fokus på mennesker med spesielle behov i forhold til arbeidsmarkedet og andre i en utfordrende livssituasjon.

10 Hva er det NAV skal få til?
Én dør for alle brukere av NAV – tilgang til samordnede og samtidige tjenester Flere beslutninger tas nærmere brukeren Tydelig arbeidslinje i front; målrettet løp fra passivitet til aktivitet – det skal lønne seg å være aktiv Tid til mer og bedre oppfølging som er individuelt tilpasset Klart skille mellom produksjon og arbeidsrettede prosesser Økt bruk av selvbetjeningsløsninger Høy brukertilfredshet - reell brukermedvirkning Selvbetjeningsløsningene våre er viktige verktøy for oss og er gode tjenester til brukerne. Eks. på elektroniske tjenester tilgjengelig for alle: - Registrering som arbeidssøker på nav.no - Bytte av fastlege - Bestille helestrygdekort - Bidragskalkulator I tillegg får vi jo nå også noen elektroniske tjenester for arbeidsgivere som også publiseres gjennom Min side og altinn-portalen. Dette gjelder blant annet meldinger til Aa-registeret om endringer i arbeidsforhold og lignende. Aa-registeret er et grunndataregister som viser knytningen mellom arbeidstakere og arbeidsgivere, og har som formål å tjene offentlige myndigheters behov for opplysninger i deres oppgaveløsning.

11 NAV-reformen i nordisk perspektiv
Fellestrekk: Strengere krav/plikter overfor mottakere av stønader Sterkere forankring i lokale og kommunale aktiveringssystemer Individualisering Ulikheter Utformingen av økonomiske insentiver Fondering/finansiering Felles faglig utfordring: Rettighet vs skjønn Arbeidsevnevurdering som metode

12 Hvilke hovedgrep gjør NAV for å nå reformens mål?
- Samordning av tjenestetilbud Mer fleksibel og bedre samordnet bruk av virkemidler Enklere og mer arbeidsrettet tidsbegrenset inntektssikring Mer arbeidsrettede tiltak og tjenester Kvalifiseringsprogram Ny tjeneste-, tilgjengelighets- og relasjonsstrategi Dette kan bygges ut til bruk overfor andre målgrupper – nå fokuserer vi på de organisatoriske grepene…

13 NAV: Partnerskap sentralt og lokalt
Lovregulert: Plikt til å inngå lokale avtaler NAV-kontoret er tuftet på et likeverdig partnerskap mellom stat og kommune. Kontoret skal tilby én dør inn til NAVs tjenester. En rammeavtale mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) og KS danner utgangspunkt for de lokale samarbeidsavtalene i alle kommuner. De ansatte i stat og kommune vil få felles opplæring og kompetanseutvikling, og skal jobbe med de samme oppgavene. Det lokale NAV-kontoret vil gi tjenester på vegne av både statsetaten og kommunen, men på en måte som gjør at det oppleves som én tjenesteleverandør. Stat og kommune er innenfor helheten av et NAV-kontor ansvarlige for sine respektive tjnester Det nasjonale fagansvaret for Lov om sosiale tjenester flyttet fra SHDir til NAV fra NAV skal ha en veiledende og normerende rolle overfor kommunene.

14 Fire hovedprinsipper for organiseringen
Brukerfokusert organisering: Fysisk og helhetlig tilstedeværelse når det er et behov for ansikt til ansikt rådgivning og oppfølging – NAV-kontorene All tjenesteyting og produksjon som ikke er avhengig av fysisk nærhet til brukerne organiseres med sikte på optimal effektivitet – spesialenheter Støttefunksjonene skal fylle primærfunksjonenes behov for tilpassede tjenester og andre leveranser av høy kvalitet – NDU Strategisk direktorat

15 Vi skal fram mot fram mot 2010
Etablere av ca 465 NAV-kontor i samarbeide med den enkelte kommune Etablere 37 forvaltningsenheter i fylkeslinjen Etablere 5 pensjonsenheter + utvikling av et helt nytt pensjonssystem med fleksible selvbetjeningsmoduler (Eget utviklingsprogram) Flere andre større utviklings og endringsprosjekter, HRF, Kvalifiseringsprogrammet, Nye ytelser m.m. Bygge en ny tjeneste organisasjon med statlig og mellom 4000 og 6000 kommunalt ansatte

16 Arbeids- og velferdsetaten
* Navn på tidligere arbeids- og trygdekontor, inntil de etableres som NAV-kontor

17 Arbeids- og velferdsdirektoratet

18 Brukerens vei inn til NAV - og hvordan vi organiserer oss langs den samme veien
Brukernes kanaler Intern organisering Internett 35 mill. besøk Kundesenter Spesialenhet Forvaltning Brukere 2,8 mill. NAV-kontor Telefon 10 mill. samtaler Mottak, informasjon og distribusjon Saksbehandling Personlig oppmøte 1 mill. besøk Mottak, informasjon og oppfølging Spesialenhet Utbetaling 8.000 kr/sek Formålet med foilen er å gi en kort presentasjon av den organisatoriske delingen av arbeids- og velferdsetaten, før neste foiler går i dybden på betydningen av organiseringen for NAV-kontorene og deretter for forvaltningsenhetene. Postmottak og registreringsenhet Post 22 mill. dokumenter Mottak og distribusjon av post Utbetaling av ytelser pr. år

19 Den myndige førstelinjen
NAV-kontoret Avklarer behov sammen med bruker Legger plan sammen med bruker Iverksetter virkemidler og tiltak NAV-kontoret foretar alle vurderinger når det gjelder brukerens muligheter og helsetilstand som har relevans for retten til statlige ytelser NAV-kontoret legger premissene for formelle vedtak i forvaltningsenheten Vær oppmerksom på at dette kun gjelder ytelser som har aktivitetskrav (f. eks. stønad til enslige forsørgere, dagpenger, sykepenger, rehabiliteringspenger, attføringsytelser, uføreytelser)

20 Virkemidler – praksis i framtiden
Arbeidsevnevurdering Oppfølging etter behov Avklaring Oppfølging Tidsubestemt lønnstilskudd Varig tilrettelagt arbeid Arbeid med bistand Arbeidsmarkedsopplæring Ordinær utdanning Motivasjonstiltak Lønnstilskudd Medisinsk rehabilitering Lavterskeltilbud Økonomisk rådgivning Tett individuell oppfølging Kvalifiseringsprogram Virkemidler skal kunne brukes mer fleksibelt på tvers av ytelser og målgrupper. Arbeidsevnevurdering vil være et sentralt element i vurdering av egnet virkemiddel Virkemidler skal kunne brukes friest mulig på tvers av ytelser/målgrupper

21 Jevn drift tross for omstilling
Vi er preget av omstilling og etablering Vi opprettholder, på noen områder bedrer, resultatene En økende andel av de ordinære arbeidssøkerne får oppfølging Vi implementerer nytt system for å følge opp sykmeldte et av områdene med størst utfordringer Innvandrere lykke bedre med å få innpass på arbeidsmarkedet Økt etterspørsel bidrar positivt Økt vektlegging av individuelle behov og ekstra bistand fra NAV Godt samarbeid med kommunene Handlingsplan mot fattigdom krever tilpasninger Dagens tilbud passer ikke alle – påvirker gjennomføringen Bidrar til det kulturbyggende arbeide rundt etablering av NAV-kontor

22 Status for etablering av NAV-kontor
Vi har i dag 151 NAV-kontor Til sommeren har vi ca 201 NAV-kontor og 36 forvaltningsenheter NAV-kontor eid av Arbeids- og velferdsetaten sammen med den enkelte kommune Sosialkontor NAV arbeid NAV trygd

23 Kommunalt innhold i NAV-kontor, 2007

24 2010 ca 465 NAV- kontor etablert i partnerskap med kommunene
36 Forvaltningsenheter 5 Pensjonsenheter

25 Lederform i NAV-kontorene (2007) – 121 kontorer
Kommunalt tilsatt leder Statig tilsatt leder Todelt ledelse 12 34 75

26 Hva pilotene har lært oss
Det må fokuseres tidlig på ny kompetanse Veiledningskompetanse og regelverkskompetanse og Tidlig samlokalisering setter fart på integrasjonen og kulturbyggingen i noen tilfeller mer krevende enn kompetansebyggingen Kompetansetiltak må tilpasses lokale forhold Minimum av kompetansetiltak tilbys fra sentralt hold til hjelp for lokal leder Lokal leder må gjøre tilpasninger og jobbe aktivt med kompetanse Deltakelse og involvering bidrar til at ansatte er mer fornøyd med arbeidsmiljø, mål og resultater Rådmann/ordfører må være involvert i etableringsfasen Utformingen av lokalene har betydning for kompetanseoverføring, arbeidsflyt- og metodikk, trygghet og brukervennlighet IKT og telefoni krever mye oppmerksomhet Todelt ledelse gir spesielle utfordringer

27 Hva pilotene har lært oss (2)
De ansatte har tro på reformen Kommunene er tilfredse så langt – opplever stat som fleksible og pragmatiske Enhetlig ledelse er den mest foretrukne ledelsesformen, også fra medarbeidernes side Innholdet i NAV-kontoret varierer ut fra lokale behov Variasjon fra minimumsløsning til omfattende løsninger Alle modeller synes å fungere greit så langt Behov for større fokus på markedsarbeid i NAV-kontoret Stor kompetanseutfordring Veiledning IKT Fag

28 Hva pilotene har lært oss (3)
Mindre uro og episoder i mottak; sannsynligvis pga utforming av lokaler og kompetanse i front En del misnøye rundt telefoniløsningen – men stor variasjon på dette punktet Produksjonen er stort sett opprettholdt Ikke vesentlig økt sykefravær, men lokale forskjeller

29 Oppsummering av erfaringer 2007
Godt samarbeide stat og kommune (lokalt og nasjonalt (KS)) Prosessen med å inngå samarbeidsavtale må starte tidlig – viktig verktøy for å avklare forventinger mellom stat og kommune For lite fokus på innhold og brukeren– roller, ansvar, organisering, ikt, teknikk, lokaler m.m. tar for mye oppmerksomhet Etablering av NAV-kontor er omstilling i løpende drift. Derfor er tidlig oppstart av etableringsprosjektet og profesjonell prosjektstyring en forutsetning for at kontoret kan bli opprettet uten (for stort) produksjonstap. Tidlig ansettelse av leder av NAV-kontor er en forutsetning en god etableringsprosess Utskillelse av forvaltningsoppgaver (”back office”) fra NAV-kontoret er en forutsetning for økt og bedret oppfølging Vi ser de første effektene – men mye evaluering og forskning gjenstår!

30 2010… ”Hvorfor tar det så lang tid?”
Samarbeidsavtale skal undertegnes og behandles politisk i kommunen Egnet lokale skal finnes Data- og telefoniløsninger fra stat og kommune skal sys sammen i hver enkelt kommune Ledelse med nødvendige fullmakter skal på plass Ansatte skal innplasseres og få nye roller Nødvendige kompetansetiltak skal planlegges og gjennomføres Tiltak for kulturbygging skal planlegges og gjennomføres Plan for markedsarbeid og arbeidslivskontakt skal utarbeides Lokale forhold skal kartlegges (brukere, arbeidsmarked, demografi m.m) Lokale mål skal defineres ut fra reformens mål og lokale forhold Lokalet skal bygges om og utformes slik at det støtter opp om nye arbeidsmåter Arbeidsprosessene i kontoret skal utformes slik at bruker møter et samordnet mottak og en samordnet oppfølgingstjeneste Rutiner for HMS-, informasjonssikkerhet og beredskap, samt arkiv- og økonomirutiner skal på plass

31 Hovedtrekk i norsk økonomi pr. i dag
Tegn til utflating i aktiviteten i bygge- og anleggsnæringen fra et høyt nivå Høye anslag på investeringene i oljevirksomheten og i industrien i 2008 Mangel på kvalifisert arbeidskraft utgjør fortsatt en viktig begrensning på produksjonen for mange bedrifter

32 Situasjonen på arbeidsmarkedet i Norge

33

34

35 Utviklingen i summen av registrerte arbeidsløse og ordinære tiltaksdeltakere innenfor yrkesgrupper (yrkesbakgrunn). Januar 2004 – februar Januar 2004 = 100. Sesongkorrigerte tall.

36

37 Endringen i antallet helt ledige fordelt etter arbeidssøkerperiodens varighet Årsgjennomsnitt. Siden oppgangskonjunkturen startet har ledigheten gått sterkt ned Gruppene under 3 år har hatt omtrent like stor nedgang Kun de med arbeidssøkervarighet over 4 år har hatt en økning

38 Endring antall ledige etter innvandrerbakgrunn – siste 12 måneder

39 Arbeidsmarkedet i Norge – stort udekket behov

40 Endringen i antall registrerte ledige stillinger hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor

41 Sysselsettingsbehov NAV gjennomfører hver vår en bedriftsundersøkelse som forsøker å avdekke sysselsettingsbehovet innenfor ulike næringer og regioner. Høsten 2007 ble det gjennomført en noe mindre omfattende tilleggsundersøkelse. Bedriftsundersøkelsen avdekket at 38 prosent av bedriftene forventer økt bemanning det kommende året. 7 prosent forventet redusert bemanning.

42 Betydelig mangel på arbeidskraft i mange yrker
Estimert mangel Stramhetsindikator Ledere 750 0,6 % Ingeniør- og ikt-fag 15 850 9,0 % Undervisning 200 0,1 % Akademiske yrker 600 Helse, pleie og omsorg 3 700 1,2 % Barne- og ungdomsarbeid 2 150 2,5 % Meglere og konsulenter 7 300 6,3 % Kontorarbeid 3 650 1,4 % Butikk- og salgsarbeid 3 500 1,6 % Jordbruk, skogbruk og fiske 1 550 2,3 % Bygg og anlegg 22 850 12,6 % Industriarbeid 37 950 18,6 % Reiseliv og transport 25 750 16,1 % Serviceyrker og annet arbeid 4 600 2,2 % I alt: 5,5 %

43 Bygg og anlegg – siste utviklingstrekk
Tegn til utflating i aktiviteten i bygge- og anleggsnæringen Redusert tilgang av ledige stillinger Ordrereservene har gått noe ned fra et meget høyt nivå

44 Størst rekrutteringsproblemer
Industri: maskinarbeidere, automatikkarbeidere, operatører innen produksjon og videreforedling av trelastprodukter Bygg og anlegg: isolatører og kapslere, overflatebehandlere og lakkerere, murere m.fl., rørleggere og VVS-montører Reiseliv og transport: bil-, drosje- og varebilførere, buss- og sporvognsførere Rekordhøy arbeidsinnvandring til Norge Særlig fra Polen og i noen grad Litauen Flest arbeidsinnvandrere i bygg og anlegg og i noen grad i industri. Arbeidsinnvandringen har ført til mindre rekrutteringsproblemer og lavere lønnsvekst


Laste ned ppt "ARBEIDS- OG VELFERDS- FORVALTNINGEN I NORGE NAV-REFORMEN ARBEIDSMARKEDET Peter R. Myklebust Arbeids- og velferdsdirektoratet 13. mars 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google