Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ENTREPRENØR-SKAP PÅ HOEGGEN SKOLE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ENTREPRENØR-SKAP PÅ HOEGGEN SKOLE"— Utskrift av presentasjonen:

1 ENTREPRENØR-SKAP PÅ HOEGGEN SKOLE

2 ENTREPRENØRSKAP "Entreprenørskap er en dynamisk og sosial prosess,
der individer, alene eller i samarbeid, identifiserer muligheter og gjør noe med dem ved å omforme ideer til praktisk og målrettet aktivitet, det være seg i sosial, kulturell eller økonomisk sammenheng." Strategiplanens definisjon

3 ENTREPRENØRSKAP ”Opplæringen skal kvalifisere for produktiv innsats i dagens næringsliv, og gi grunnlag for senere i livet å kunne gå inn i yrker som ennå ikke er skapt. Opplæringen må gi adgang til dagens arbeids- og samfunnsliv, og kyndighet til å mestre skiftende omgivelser og en ukjent framtid. Den må derfor tilføre holdninger og kunnskaper som kan vare livet ut, og legge fundamentet for de nye ferdighetene som trengs når samfunnet endres raskt” (L97, generell del s.15)

4 ENTREPRENØRSKAP Hva er entreprenørskap? I utdanningssammenheng:
Utvikling av personlige egenskaper og holdninger, formelle kunnskaper og ferdigheter.

5 Personlige egenskaper i denne sammenheng
kreativitet selvtillit initiativ positiv innstilling risikovilje evner til å se konsekvenser av egne handlinger evne til å finne nye løsninger evne til å holde ut/ stå løpet ut evne til å takle problemer

6 Strategiplanens definisjon av Entreprenørskapskompetanse:
Strategiplanens def. av: Entreprenørskapskompetanse Personlige egenskaper og holdninger Evne og vilje til å ta initiativ og ansvar Ta konsekvenser av egne valg og handlinger Nytenkning og kreativitet Risikovilje Selvtillit Selvstendighet Sosial kompetanse Kunnskap og Ferdigheter Hva Hvordan

7 Entreprenørskaps- kriterier
UE har satt opp fem elementer som bør være til stede for å identifisere og kvalitetssikre et læringsopplegg som fremmer elevenes entreprenørskapskompetanse Kreativitet Tverrfaglighet Aktiv læring Samarbeid skole/lokalsamfunn Verdiskaping

8 Forankring i fag Entreprenørskap er i hovedsak forankret i:
Samfunnsfag Matematikk Norsk Naturfag De praktisk-estetiske fagene

9 Ungdomstrinnet Fokus på utvikling av sentrale ferdigheter som:
Idéutvikling Problemløsning Beslutningstaking Nettverksbygging

10 Eksempler på aktiviteter
Undervisning i personlig økonomi Yrkesveiledning Elevbedrift På dette trinnet bør elevene bli fortrolige med at valg av yrke også kan innebære å skape sin egen arbeidsplass

11 Læringsplakaten Entreprenørskap er særlig egnet for å nå flere av de overordnede målene i Kunnskapsløftet: Skolen skal: 1. gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og ferdigheter 2. stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet 3. stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning 4. stimulere elevene i deres personlige utvikling, i å utvikle sosial kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse 5. legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid

12 Læringsplakaten fortsettelse
6. bidra til at lærere fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge 7. stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse 8. fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter 9. sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring 10.legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres medansvar i skolen 11. legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte

13 PÅSTAND: Framtidas tapere blir ikke nødvendigvis de som får dårlige karakterer i morsmål og matematikk, men de som har gått på skoler, som IKKE har prioritert LIVSFERDIGHETER og SOSIALE FERDIGHETER (Niels Bøttger-Rasmussen,2003)

14 Hvilke læringsbehov har dagens elev?
Livsferdigheter (ferdigheter som støtter individet i praktisk hverdag) Dømmekraft – kritisk sans Handlingskompetanse - kreativitet Dilemmakompetanse Meningsbærende kunnskap Sosiale ferdigheter (ferdigheter som gir individet grunnlag for inkludering) Empati Selvtillit og selvdisiplin Intuisjon Samspillsevne – samarbeidsevne Bygge nettverk – vedlikeholde dem.

15 Et siv som ikke kan bøye seg i stormen, knekker
(Kinesisk ordtak)

16 It takes a whole Village to raise a Child (Afrikansk ordtak)

17 Hva gjør vi på Hoeggen skole?
For å utvikle en bevisst entreprenørskapskultur på en skole er det viktig å ta tak i det vi allerede gjør og videreutvikle dette. GRUPPEOPPGAVE: Hvilke eksisterende, små eller store undervisnings-opplegg fremmer pkt 1, 2, 5, 8 og 11 i Læringsplakaten? Skriv på GUL lapp. (Merk for klassetrinn) Trinnvis. Hva mer kan vi gjøre? Tenk kreativt: Opplegg som fremmer kreativitet, elevaktivitet og eventuell tverrfaglighet. Skriv på GRØNN lapp. (Merk for klassetrinn) Fagseksjoner.

18 Følgende områder bør dekkes:
Kultur Miljø og teknologi Internasjonalt arbeid Ptv/utdanning og arbeidsliv Elevbedrift Opplegg innenfor enkelte fag

19 Entreprenørielle undervisningsopplegg på Hoeggen skole, alle trinn:
Klasseråd / elevråd med fokus på verdivalg,bevisstgjøring, opplæring i demokratiske prosesser og sosiale ferdigheter MOT Internasjonal uke Miljøtjeneste Kantinetjeneste Samarbeid med kirka, juleavslutning

20 Entreprenørielle undervisningsopplegg på Hoeggen skole, alle trinn forts.:
Arbeidsplan m/ obligatorisk og valgfri løype Bruk av Estenstadmarka NaMi- forsøk Programfag til valg Øvingsskole for studenter PLU- HIST

21 Entreprenørielle undervisningsopplegg på Hoeggen skole 8.trinn:
No è vi her Byvandring ”Verktøykurs” Verdens rommet Dramatisering fotosyntesen, atomer Vannprosjekt Faglig innhold på Wikipedia Karriereperm m/ yrkesveiledning og arbeidsskygging

22 Entreprenørielle undervisningsopplegg på Hoeggen skole 8. trinn forts
Kreativ matematikk, måleenheter Brøkspill Legobygging og matematikk Speilopgave på sløyden med rammer i geometriske former Tegneserier i KH og norsk Digital storytelling Valgfri gloseinnlæring i tysk

23 Entreprenørielle undervisningsopplegg på Hoeggen skole 9.trinn:
Her è vi Kulturfag Kulturfestival IKT / søm, med salg til julemesse/ kulturfestival Lyd og Lys Nysirkus Sykkelverksted Ringve båtforening To-lærersystem i storklasse

24 Entreprenørielle undervisningsopplegg på Hoeggen skole 9. trinn forts
Krise- krig- fred, m/ besøk på Falstad, dramatisering av Anne Frank Mat og helse m/ heimedag FNs sikkerhetsråd, rollespill Commenius Programfag til valg: Karriereperm m/ yrkesorientering, PRYO Rullering og fordypning i et valgt utdanningsprogram Filuftsliv- overnattingstur Elevstyrt instruksjon i kroppsøving Samarbeid med idrettslag i nærmiljøet, Othilienborgbanen

25 Entreprenørielle undervisningsopplegg på Hoeggen skole 10.trinn:
Her è vi Kulturfestival IKT / søm Lyd og Lys Nysirkus Fordypningsoppgave KH m/ teoretisk og praktisk tilnærming Musikkprosjekt m/ teoretisk og praktisk tilnærming Programfag til valg: Karriereperm m/orientering om, og hospitering i vgs.

26 Entreprenørielle undervisningsopplegg på Hoeggen skole 10. trinn forts
Elevstyrt instruksjon i kroppsøving ”Undringer i naturfag” Avisprosjekt Lærer i rolle, teater, dramatisering OD- dag Sykkelverksted Ringve båtforening

27 Forslag til entreprenørielle undervisningsopplegg på Hoeggen
Lage Trondheimsguide for engelskspråklige gjester Engelske lytteøvinger Engelsk; IKT gruppearbeid og konkurranser Engelsk; storyline, dramatisering Engelsk; digital storytelling Fremmedspråkundervisning; visualisering med rollespill, logg, glosestafett, bingo, puslespill, tverrfaglighet med geografi, kulturkunnskap, musikk, matematikk. Dramatisering fra restaurant, butikk m.m.

28 Forslag til entreprenørielle undervisningsopplegg på Hoeggen
Matematikk; lage et drømmerom, beregne areal, møblere, materialvalg, pris Matematikk i dagliglivet; Bevisstgjøring på dagliglivets økonomiske utfordringer. Hva koster mat, klær m.m.? Hvor mye må man jobbe for å tjene? Mat- Na- KH; Lego-league Mat- Na- KH; gjenbruk i et økonomisk, økologisk og kunstnerisk perspektiv

29 Forslag til entreprenørielle undervisningsopplegg på Hoeggen
KH og arkitektur; samarbeid med NTNU KH og design; i samarbeid med produktdesignere og NTNU KH; utstillinger på Risvollan bibliotek KH; Raku-brenning i samarbeid med kunstner KH; samtidskunst i samarbeid med aktuelle Trondheimskunstnere KH; innredningsgruppe elever og lærere, ansvarlige for utsmykking på skolen

30 Forslag til entreprenørielle undervisningsopplegg på Hoeggen
Norsk og samfunnsfag i samarbeid med Risvollan/Moholt folkebibliotek Kroppsøving og ernæring; næringsinntak og forbrenning Sirkusgruppe som elevbedrift for aktiviteter i nærmiljøet, barneselskap, Hoeggen Rock Society Elevbedrifter

31 Forslag til entreprenørielle undervisningsopplegg på Hoeggen
Regnskapsfirma for små elevbedrifter; excell, økonomisk oversikt, lønnsomhet Reklame- layoutfirma; markedsføre elevbedrifter Dokumentasjon- presentasjonsgruppe, elever og lærere; ta vare på og katalogisere det som lages av digitale opptak.

32 Forslag til entreprenørielle undervisningsopplegg på Hoeggen
Hyggekveld for pensjonister Tjenester for hjelpetrengende Syng med oss Eventyrstund for barnehagebarn PC-hjelp for eldre Flaskeinnsamling Samarbeid med TKMK; kunst og musikkskolen


Laste ned ppt "ENTREPRENØR-SKAP PÅ HOEGGEN SKOLE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google