Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Menneskelige faktorer Faktorer som påvirker menneskets yteevne Seniorrådgiver SHT - Sigurdur Petursson.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Menneskelige faktorer Faktorer som påvirker menneskets yteevne Seniorrådgiver SHT - Sigurdur Petursson."— Utskrift av presentasjonen:

1 Menneskelige faktorer Faktorer som påvirker menneskets yteevne Seniorrådgiver SHT - Sigurdur Petursson

2 To err is human •Man kan ikke eliminere feilhandlinger fra enkelt mennesker •Man kan redusere negativ påvirkning på mennesket fra systemet/organisasjonen det mennesket jobber innen. •Menneskelige faktorer gir grunnlag for dypere forståelse av hva fører til menneskelige feilhandlinger. •Hva som forårsaker feil kan være veldig forskjellig •Konsekvensen av samme type feil kan være veldig forskjellig

3 Menneskelige faktorer •Innført som begrep i 1970-årene •Et skifte fra å lage systemer som prøver å forhindre mennesker i å gjøre feil til å lage systemer som tar hensyn til menneskelig feilbarlighet

4 Menneskelig feil Er ikke en konklusjon eller årsak men et startpunktet for undersøkelse eller en konsekvens av noe som ligger dypere inne i organisasjonen

5 Menneskelige faktorer Fokuserer på utforming av systemer for å skape en arbeidssituasjon som bidrar til effektivitet uten at det fører til redusert sikkerhet og helse •Multidisiplinært •Psykologi, fysiologi, informatikk, filosofi, arkitektur, industridesign, Ingeniørvitenskap osv •Proaktiv •Reaktiv MENNESKET I SENTRUM

6 Design

7 ”Brukervennlighet”

8 Wings stay on/ Wings fall off Wheels up/ wheels down

9

10 Menneskelig faktor ≠ menneskelig feil

11 Menneskelige faktorer Organisasjons faktorer Kommuni- kasjon Lederskaps- struktur Uforenelige målsettinger Organisasjon Oppgaver/ omgivelser Individet Latente feil: Moral Tretthet Utstyr Prosedyrer Aktive feil: Glipp Forglem- melser Overtredelser Misforståelser Barrierer

12 Menneskelige faktorer – et samspill Mennesket OrganisasjonLedelse Teknologi/utstyr Prosedyrer Planlegging Organisasjonsklima Ressursstyring kompetanse Planlegging Operasjonsfaktorer Tid

13 The human in human factors Human Information -processing Memory Communication Fatigue Workload Lifestyle Perception Attitude Illusions Attention Experience Knowledge Crew interaction Mental/emotional state Incapacitation Sensory limitation Personality Learning Decision-making

14 Rasmussen

15 Typer handlinger Ferdighetsstyrte handlinger: •Kjøreferdigheter (hastighetsregulering, bremsing) Regelstyrte handlinger: •Frammøte og avslutning av tjeneste. •Bremseprøving og klargjøring Ofte nedfelt som prosedyrer, men kan være kun en mental regel. Kunnskapsstyrte handlinger: •Kommunikasjon med togledere •Vurderinger av problemer som oppstår •Avvikssituasjoner En viktig årsak til trening og repetisjon er å automatisere handlingsmønstre (gjøre de til regelstyrte og ferdighetsstyrte). Dette frigjør mentale ressurser for føreren.

16 Feilhandlinger: Ferdighetsstyrte handlinger Handler automatisk i en situasjon der man burde ha tenkt først Legger seg til dårlige vaner Regelstyrte handlinger Bruker riktig regel/prosedyre, men i feil situasjoner Legger seg til dårlige handlingssekvenser Kunnskapsstyrte handlinger Mangler tilstrekkelig kunnskap for gode vurderinger Bedømmer situasjoner feil

17 Situasjonsbevissthet •"[SA is] the perception of the elements in the environment within a volume of time and space, the comprehension of their meaning, and the projection of their status in the near future“ (Endsley, 1988)

18 Situasjonsbevissthet 1.Persepsjon 2.Forståelse av situasjonen 3.Evnen til å forutse Erfaring gir individet muligheten til å bruke mer tid til å forutse fremtidige hendelser

19 Situasjonsbevissthet Enhanced from a black-and-white original in Endsley (1999; Figure 11.2). After Jones and Endsley (1995). This version Copyright © 2003, Derek J. Smith.

20 Persepsjon •Persepsjon innebærer bearbeiding og fortolkning av de sanseopplevelsene vi har •Persepsjon er en aktiv prosess Sansestimuli Bearbeides i hjernen Bevist oppfatning av verden

21 Sansene SANSEOPPFATNINGEN ER: •subjektiv ( indre følelser ) •individuell ( bearbeides av deg ) •avhengig av omstendighetene ( sinnsstemning, kunnskap og erfaring ) Utvelgelsen av sanseinntrykk •Skjer bevist og ubevist •Det er både indre og ytre faktorer som påvirker utvelgelsen

22 Indre faktorer - Ytre faktorer •Interesser og behov •Kunnskaper •Forventninger •Følelser •Motiver •Verdier og menneskesyn •Intensitet •Størrelse •Kontrast •Bevegelse

23 Hvilke bokstaver ser du?

24 C

25

26 Aoccdrnig to rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it deosn't mttaer in waht oredr the ltteers in a wrod are, the olny iprmoetnt tihng is taht the frist and lsat ltteer be at the rghit pclae. The rset can be a toatl mses and you can sitll raed it wouthit a porbelm. Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe.

27 Oppmerksomhet •Hindrer at sanseapparatet og tanke- virksomheten blir overbelastet •Hindrer at det blir en konflikt mellom alle de inntrykkene vi mottar •Tilpasser våre reaksjoner til de inntrykkene vi mottar

28 Perseptuell konstruktivism – top-down •Persepsjonen er mer enn direkte registrering av de sanseinntrykk som etableres i vårt møte med omverden. •Persepsjonen er en aktiv og konstruktiv prosess. •Persepsjonen er et sluttprodukt hvor mange psykologiske prosesser spiller inn. •Persepsjonen kan derfor ofte være ufullstendig og feilaktig. •Forskning viser at vår egen sinnsstemning kan påvirke hvordan vi oppfatter andre mennesker (er vi glade oppfatter vi lettere andre glade).

29 Perseptuell organisering •Når synet konkurrerer med andre sanser vinner synet vanligvis – kalles visual capture •Hvordan får vi meningsfull persepsjon fra sanseinntrykk? •Vi organiserer de inntrykkene. •Gestalt psykologien viser at helheten er forskjellig fra summen av delene.

30 Figur og bakgrunn

31 Gestaltprinsipper •Likhet •Nærhet •Lukkethet •Kontinuitet •Forbundethet

32 Likhet

33 Nærhet

34 Lukkethet

35 Kontinuitet

36 Perseptuell konstans •Perseptuelle illusjoner (f eks Ponso illusjonen og Müller-Lyer)) •Størrelseskonstans •Formkonstans •Lokaliseringskonstans •Fargekonstans

37 Müller-Lyer illusjonen – Hvilken av de grønne linjene er lengst? Müller-Lyer illusjonen

38

39 Hvilken av de to linjene A-B eller B-C er lengre?

40 Ponsoillusjonen Hvilken av de gule linjene er lengst?

41 Ponsoillusjonen

42 Hvem er størst?

43

44

45

46 Det er ikke alltid like enkelt å forstå hva vi ser

47

48 Noen ganger forstår vi mer enn vi ser

49 Hukommelse Sensorisk hukommelse -Stor kapasitet -Bevarer nøyaktige ”bilder” -Hvert sansesystem har sitt ”lager Arbeids- hukommelse -bevarer informasjonen personen tenker aktivt på -begrenset kapasitet -Uten repetisjon bevares info i 20- 30 sekunder Langtids- hukommelsen -bevarer permanent Inkluderer flere typer hukommelse -informasjon bevares basert på mening Seleksjon lagring henting GlemselGlemsel ?

50 Kommunikasjon Kommunikasjon består av: •VERBAL KOMMUNIKASJON •KROPPSSPRÅK

51 Kommunikasjon •VERBAL KOMMUNIKASJON •KROPPSSPRÅK –bare verbal 7 % –tonefall 38 % –kroppsspråk 55 %

52 Les denne historien godt •Den daglige leder i en fargehandel hadde nettopp slukket lysene i butikken, da en mann dukket opp og forlangte penger. Eieren åpnet kasseapparatet. Innholdet i kassa ble sopt ut, og mannen forsvant i all hast. En representant fra politiet ble straks varslet

53 Svar på spørsmålene •En mann dukket opp etter at eieren hadde slukket lyset i sin butikk •Raneren var en mann •Mannen som dukket opp forlangte ikke penger •Mannen som åpnet kasseapparatet var eieren selv •En eller annen åpnet kasseapparatet •Etter at mannen som forlangte pengene hadde sopt ut innholdet i kassa, løp han av gårde •Kasseapparatet inneholdt penger, men historien sier ingen ting om hvor mye •Den daglige leder hadde nettopp slukket lysene, da en mann dukket opp i butikken •Det var midt på lyse dagen da mannen dukket opp •Ingen forlangte penger

54 Slutningsstigen Teori Privat forståelse Kulturell forståelse Data

55 Slutningsstigen •Vår dyktighet til å resonnere ut fra tidligere erfaring eller teoretisk forankring gjør oss lite i stand til å se feilene vi kan gjøre. •Feilene kan oppstå grunnet den forhåndsinfo vi trekker inn (data) i resonnementet. •Vi handler som om teoriene er sanne •Det går prestisje i å ha rett. (Den andre er idiot eller dette må jeg forsvare)

56 Stress Ubalanse i samspillet mellom ressurser og belastninger

57 AUTOMATISERING

58 Hva påvirker vår subjektive opplevelse av situasjonen •Personlighet •Selvtillit •Kompetanse •Kontroll på sin egen situasjon •Sosial støtte

59 Mental kapasitet Total kapasitet Ledig kapasitet Hverdagens krav Tid

60 Stress Personlige forhold: •Fysisk form •Generell helse •Tretthet •Ernæring •Trening •Erfaring •Medisinering

61 OPTIMALT LAVTHØYT PRESTASJONSNIVÅPRESTASJONSNIVÅ AKTIVERINGSNIVÅ Akseptabelt aktiveringsniv å for kritiske jobber Aksept. Prest.nivå for kritiske jobber Yerkes-Dodson kurven

62 Årvåkenhet •100% 0 30 60 90 120 150 Tid (min) EffektivårvåkenhetEffektivårvåkenhet

63 Stress Stress fører til tap av årvåkenhet Konsekvens a) kanalisert oppmerksomhet b) mangelfull kommunikasjon c) slurv med prosedyrer d) tretthet

64 Stress Medfører ofte: a) nedsatt nøyaktighet b) ikke oppgaver utenom rutinene c) mister overblikket

65 Søvn oDøgnrytmene er knyttet til de cirkadianske rytmene oLengden og søvnkvaliteten avhenger av kroppstemperaturen oNår man sover er viktigere enn hvor mye man sover

66 Temperaturkurven 36.1 36.5 36.9 2400 12002400

67 Cirkadianske rytmer DEN BIOLOGISKE KLOKKEN HAR EN CYKLUS PÅ CA 24 – 27 TIMER KROPPSFUNKSJONER MED DØGNRYTME: o blodtrykk o hjerterate o kroppstemperatur

68 Cirkadianske rytmer KROPPEN ER AVHENGIG AV YTRE SIGNALER FOR Å SYNKRONISERE RYTMENE •soloppgang – solnedgang •Omgivelsestemperatur •Måltider •Sosiale signaler

69 Desynkronisering av døgnrytmene Ved rask forflytning mellom tidssoner må kroppens rytmer resynkroniseres •Reiser østover forkorter døgnet •Reiser vestover forlenger døgnet Resynkronisering skjer raskest ved reiser vestover Før resynkronisering er søvnproblemer vanlig

70 Desynkronisering av døgnrytmene Symptomer: o ustabile ytelser o søvnforstyrrelser o treg reaksjonsevne

71 Søvnmangel og søvnproblemer Søvnmangel skyldes bl a: oHøy alder oSkiftarbeid oStress oLysforhold oVarme oJet lag

72 Tretthet - Søvnighet oReflekterer mangelfull søvn oReferer til forskjøvet døgnrytme oEt resultat av sterk fysisk og muskulær aktivitet oEt resultat ev sterk mental aktivitet

73 Former for søvnighet Operasjonell tretthet oskyldes søvnmangel og cirkadiansk desynkronisering oskyldes vedvarende operasjoner omest vanlig etter 3-5 dagers hardt arbeid oBlir ikke bedre etter en søvnperiode

74 Forårsaker økt søvnighet •Tidlig morgenskift (før 0500 og etter 1800) •Lange skift (mer enn 9 timer hvis før 0600 og etter 1600) •Korte hvileperioder mellom skift (mindre enn 13 timer) •Lange perioder uten hvile (mer enn 4 timer) •Roterende skift uten hviledager.

75 Ferdigheter som svekkes av søvnmangel oÅrvåkenhet oReaksjonstid oHukommelse (flere hukommelsesfeil) ovurderingsevne osituasjonsvurdering (situational awareness) oorientering i rom oMotivasjon

76 Effekt av søvnmangel og tretthet o gal timing i responssekvenser o mindre effektive kontroller o henger seg opp i bagateller o mister overblikket oØkt tendens til å repetere atferd oØkning i feilrapportering

77 Effekt av søvnmangel og tretthet o glemmer ”perifere” oppgaver o går tilbake til gammel adferd o konverserer mindre og ufullstendig o vanskeligere med å sette i gang o mindre viktige oppgaver

78 Former for tretthet Akutt tretthet oskyldes utmattelse eller søvnmangel obedres av en hvileperiode Kronisk tretthet oskyldes medisinske eller psykologiske forhold oskyldes depresjon eller ”kronisk tretthetssyndrom”

79 Når søver vi best Dette henger nøye sammen med kroppstemperaturens svingninger o mellom kl 2200 og 0600 o middagslur

80 Hvor mye søvn trenger man? osøvnbehovet varierer fra person til person ominimum 5 timer uavbrutt søvn er nødvendig for å opprettholde ytelse osøvn over 10 timer kan medføre søvnberuselse oved krevende arbeid går søvnbehovet opp

81 Micro eller blunding oNår man ikke har mulighet for regelmessig søvn, kan blunding være et alternativ oSelv en blund på 10 min har effekt oBlunder på mer enn en time kan føre til at man er mer trett enn før man sov.


Laste ned ppt "Menneskelige faktorer Faktorer som påvirker menneskets yteevne Seniorrådgiver SHT - Sigurdur Petursson."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google