Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Teknologi og samfunn 1 Søkelys på transport og klima Fag TBA4300-2 Trafikksikkerhet og miljøkonsekvenser NTNU 27. mars 2008 Dag Bertelsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Teknologi og samfunn 1 Søkelys på transport og klima Fag TBA4300-2 Trafikksikkerhet og miljøkonsekvenser NTNU 27. mars 2008 Dag Bertelsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Teknologi og samfunn 1 Søkelys på transport og klima Fag TBA4300-2 Trafikksikkerhet og miljøkonsekvenser NTNU 27. mars 2008 Dag Bertelsen

2 Teknologi og samfunn 2 Om litt av hvert  Om energi  Om fossilt brensel  Om CO2 og klima  Om jordens tåleevne  Om aktuelle tiltak  Om forholdene i transportsektoren  Om utsiktene fremover

3 Teknologi og samfunn 3 Energiformer (kilder, bærere, lagring …) Omforming av energi er en forutsetning for at noe skal skje Vind Vannstrøm Stråling Termisk energi Biobrensel Kjerne”kraft” Vannmagasin Batteri Hydrogen Varmemagasin Elektrisk energi Fossilt brensel Kjemisk energi Mekanisk energi Sola Månen

4 Teknologi og samfunn 4 Energiutvekslingen

5 Teknologi og samfunn 5 Energiforbruk – hva er det? - Energiomforming, f.eks. til varme Fornybar energi – hva er det? - Hva er tidsperspektivet? 100, 10, 1 år?

6 Teknologi og samfunn 6 Kommersielle energikilder

7 Teknologi og samfunn 7 Utvinning av råolje

8 Teknologi og samfunn 8 Utvinning av naturgass

9 Teknologi og samfunn 9 Utvinning av kull

10 Teknologi og samfunn 10 Sikre reserver av fossilt brensel Reserver ProduksjonVarighet (enhet/år)  Kull 501 mill toe 2,4 mill toe 210 år  Olje 157 mill toe 3,6 mill toe 45 år  Gass 158 mill toe 2,3 mill toe 70 år Vil utvinningen bli innstil før lagrene er tømt? Hvordan vil tilstanden på jorden være når lagrene er tømt?

11 Teknologi og samfunn 11 Vær og klima  Klimaendringer, drivhuseffekt, global oppvarming  Klimagasser, CO2-kretsløpet  Utslipp og innhold av CO2 i atmosfæren  Bærekraftig energiforvaltning (balansert og uskadelig)

12 Teknologi og samfunn 12 Innhold og utslipp av CO2 Atmosfæren Innhold av CO2 Utslipp av CO2 Jorden

13 Teknologi og samfunn 13 CO2-kretsløpene

14 Teknologi og samfunn 14 CO2 er ikke forurensning  CO2 er nødvendig for planteproduksjonen både på land og i havet  Å hugge tømmer og la nye trær vokse opp, binder CO2  Når trevirke råtner eller brennes opp, frigjøres CO2  Vi kan lagre trevirke for å holde på CO2, men da kan vi jo like gjerne lagre det fossile brenselet der det ligger  Overforbruk av jordens ressurser er uønsket selv når det ikke resulterer i utslipp av CO2

15 Teknologi og samfunn 15 CO2-utslipp i ulike sektorer  Energiforsyning25,9 %  Annen industri19,4 %  Bygging og bygninger 7,9 %  Jordbruk13,5 %  Avfall 2,8 %  Transport13,1 %  Sjø3,2 %  Bane0,2 %  Veg6,3 %  Luft1,9 %  Avskoging17,4 %

16 Teknologi og samfunn 16 Temperaturutviklingen på jorden

17 Teknologi og samfunn 17 Naturlige kriser inntreffer stadig  Solflekkaktivitet  Meteornedslag  Jordskjelv  Vulkanutbrudd  Flom, ras  Pest og epidemier  Krigshandlinger  Folkevandringer

18 Teknologi og samfunn 18 Hva ”tåler” vi (eller jorden)?  Jorden og vårt solsystem er ikke og har aldri vært i ”balanse” i et langt tidsperspektiv  Det har vært og vil oppstå naturlige hendelser eller prosesser som skaper problemer for livet på jorden  Vær- og klimaendringer skaper problemer for mange liv og livsformer, men truer ikke selve livet på jorden  Livet på jorden vil fortsette selv etter at vi har brukt opp alt tilgjengelig fossilt brensel (eller: den siste oljeforbruker vil falle i sin egen grav?)  Men mange av våre etterkommere vil ha opplevd store problemer og kriser i denne forbruksperioden  Jorden ”tåler” det meste, men mange livsformer er sårbare

19 Teknologi og samfunn 19 Det er raske endringer som skaper problemer ( og bevisstheten om at endringene er menneskeskapt)  Er allting glemt om hundre år?  Nei, hundre år er for kort tid for de omstillingene klima- endringene krever  Folk (og dyr og planter?) i utsatte områder rekker ikke å omstille seg  Akutte problemer vil lett føre til at det settes i verk tvilsomme tiltak  Det er fare for energikrise når lagrene av fossilt brensel blir tomme

20 Teknologi og samfunn 20 Reserver av fossilt brensel Reserver ProduksjonVarighet (enhet) (enhet/år) (år)  Kull 501 mill toe 2,4 mill toe 210 år  Olje 157 mill toe 3,6 mill toe 45 år  Gass 158 mill toe 2,3 mill toe 70 år Vil utvinningen bli innstil før lagrene er tømt? Hvordan vil tilstanden på jorden være når lagrene er tømt?

21 Teknologi og samfunn 21 Er det realistisk å stanse eller begrense utvinningen av fossilt brensel? Hvilke krefter må i så fall bekjempes?  Nasjonale og multinasjonale selskapers investeringer  Arbeidsplasser for en stor del av verdens befolkning  Livsstil og forbruksmønster, særlig for verdens (over?)utviklede land

22 Teknologi og samfunn 22 CO2-utslipp pr person i ulike land

23 Teknologi og samfunn 23 Bærekraftig energiforvaltning  De fleste energikilder er fornybare i et langt tidsperspektiv  Bærekraftig energiforvaltning vil si at forbruket er uskadelig og kilden fornybar på kort sikt  Bruk av fossilt brensel er ikke bærekraftig, heller ikke bruk av kjernekraft  Når fossilt brensel er oppbrukt, må vi enten  ta i bruk nye energikilder, eller  begrense energibruken

24 Teknologi og samfunn 24 Så: Hva kan vi gjøre med det som er igjen av fossilt brensel?  Fortsette med utvinning og bruk som i dag etter markedets behov til kildene er oppbrukt?  Redusere utvinning og bruk ved å  Ta i bruk metoder for CO2-fangst og lagring ved store, stasjonære forbrenningsanlegg  Ta i bruk ”rene” energibærere for bruk ved små og mobile forbrenningsanlegg, f.eks. hydrogen  Øke jordens produksjon av biomasse  Stoppe bruken av ikke bærekraftige energiformer

25 Teknologi og samfunn 25 Hva gjør vi og verden i dag?  Setter mål for begrensing av CO2-utslipp  Setter avgifter på innenlands forbruk av fossilt brensel  Bidrar til mer bærekraftig energiforvaltning i andre land  Oppfordrer folk til å redusere privat energiforbruk  Bygger ut infrastruktur for fortsatt vekst i energiforbruket  Viderefører vårt forbruksmønster i ”forvissning” om at dette er nødvendig for å ha en brukbar livskvalitet  Fortsetter å utvinne så mye fossilt brensel vi kan  Leter i dyre dommer etter nye reservoarer med fossilt brensel

26 Teknologi og samfunn 26 Hvorfor skal vi dusje mindre, kjøpe miljøvennlige produkter og kjøre mer klimavennlig på vegene?  Jo, for å begrense CO2-utslippene, altså redusere forbruket av fossilt brensel.  Men da blir det jo vanskeligere for Norge og andre oljeproduserende land å få solgt den oljen som vi har brukt store ressurser på å finne og utvinne.  Da må vi finne nye markeder for våre oljeprodukter.  Eller skal vi innstille produksjonen til vi kan fange opp og lagre CO2 fra den oljen som utvinnes?

27 Teknologi og samfunn 27 Hva kan og bør verden gjøre?  Kun fangst og lagring av CO2 kan forsvare fortsatt utvinning av fossilt brensel  Omstilling til et bærekraftig energiregime på verdensbasis  Hvilke omstillinger kan vi få til uten altfor store konsekvenser?  Hvilke tiltak kan benyttes for å få til slike omstillinger?  Forpliktende avtaler med oppfølging  Lover og påbud  Prismekanismer

28 Teknologi og samfunn 28 Miljøvennlig (bærekraftig) transport  Vind, vannstrøm og muskelkraft  Apostlenes og andre hester  Sykkel  Seil- og robåt  Seilfly  Må transport foregå så lynkjapt som nå?  Må vi transportere (oss) like mye som i dag?  Kollektivtransport er ikke nødvendigvis miljøvennlig

29 Teknologi og samfunn 29 Samfunn og transport Bolig Fritid Arbeid

30 Teknologi og samfunn 30 Trond- heim

31 Teknologi og samfunn 31 Transport er en nødvendig og integrert del av et moderne samfunn  Er noen deler av transportvirksomheten viktigere enn andre deler?  Hva kan vi gi avkall på uten at vi får alvorlige og akutte problemer?  Kan markedsmekanismene sørge for et bærekraftig energiregime?  Salg eller bruk av fossilt brensel kun dersom CO2 blir tatt hånd om

32 Teknologi og samfunn 32 Et tankeeksperiment: Fritidsreiser ikke lenger tillatt ! (Fly, båt, buss, ….) Hvilke virkninger kan dette få? (Noen av oss har opplevd bilfrie helger på 1970-tallet, enkelte har også opplevd okkupasjonsårene.)  Hva skal vi finne på i helgene?  Hoteller vil få problemer, likeledes andre deler av reiselivsnæringen  Mange kultur- og idrettsarrangementer må avlyses  Vanskeligere å treffe slekt og venner  Strevsomt å få handlet tunge varer

33 Teknologi og samfunn 33 Et samfunn uten bruk av fossilt brensel (og kjernekraft)  Dette var virkeligheten for 1-200 år siden, hvordan ville dette samfunnet ha utviklet seg hvis det ikke hadde blitt tatt i bruk fossile energikilder?  Er større grad av selvberging ensbetydende med sterkt redusert livskvalitet?  Er redusert reiseaktivitet ensbetydende med isolasjon?  Hvilke muligheter åpner IKT? (Og andre lite energikrevende nyvinninger?)

34 Teknologi og samfunn 34 Flere debatter griper inn i hverandre  CO2 og klimaproblemer  Bærekraftig og miljøvennlig samfunnsutvikling  Livsstil og forbrukersamfunn  Fattigdomsproblemer Noen ganger kan det være hensiktsmessig å holde temaene fra hverandre.

35 Teknologi og samfunn 35 Hva er ”riktig” prising av fossilt brensel?  Kostnadene ved leting og produksjon?  Kostnadene inklusiv CO2-rensing og bruk av evt. andre energibærere?  Avgift for bruk av ikke fornybare ressurser?  Kostnader inklusiv fjerning av CO2 fra atmosfæren?  Betalingsvillighet i markedet?

36 Teknologi og samfunn 36 Verdenssamfunnet er uten styring  Hvis CO2-utslippene er årsaken til klimaendringene, er dette det første eksempelet på at menneskene rår over slike krefter  I dag finnes det ingen globale styringssystemer for å løse slike utfordringer (FN, klimapanel, klimakonferanser, uforpliktende ”avtaler” …)  Vi må være forberedt på å bli stilt overfor flere slike problemer i årene fremover  Hvordan skal verdenssamfunnet takle slike utfordringer i fremtiden?

37 Teknologi og samfunn 37 Hvor skal vi begynne …  Slå av lyset på badet  Kortere tid i dusjen  Mer økonomisk bilkjøring  Kjøre på biodiesel  Reise kollektivt  Betale for reduserte CO2-utslipp i utviklingsland  Hindre hugging av regnskog (og/eller plante skog i Norge) … og hvor vil dette ende?

38 Teknologi og samfunn 38 Nordishavet – et koselig innhav med masse fisk

39 Teknologi og samfunn 39 Når det fossile brenselet er oppbrukt … og verden vel har fått innrettet seg etter de nye forutsetningene … får vi kanskje problemer med å opprettholde CO2- innholdet i atmosfæren slik at bosettingen rundt Nordishavet kan bevares Her er det mange spennende muligheter for den som vil lukke øynene for problemene. Dette var en måte å se klimaproblemene på.

40 Teknologi og samfunn 40 Her kommer en litt annen innfallsvinkel: SVVs etatssatsing: Klima og transport Delprosjekter:  1: Premisser og implementering  2: Datainnsamling og lagring  3: Flom- og erosjonssikring  4: Klima og skred  5: Vegenes bæreevne  6: Konsekvenser for vinterdriften  7: Sårbarhet og beredskap

41 Teknologi og samfunn 41 Hvordan beskytte transportsystemet mot forventede klimaendringer?  Forbedrede regler for dimensjonering av nye transport- anlegg  Forsterking og ombygging av eksisterende transport- infrastruktur  Forbedrede rutiner for vedlikehold av sårbar deler av transportsystemet  Forbedret beredskap for situasjoner med ekstreme værforhold Det er slike spørsmål som tas opp i etatsprosjektet.

42 Teknologi og samfunn 42 Skal klimatilpasninger for transportinfrastrukturen baseres på trafikkprognoser som er upåvirket av klimaendringene?

43 Teknologi og samfunn 43 Hva er egentlig problemet? Klimaet er i endring Hva skyldes det? Og hva skal vi gjøre med det?

44 Teknologi og samfunn 44 Hva er problemet? Klimaet er i endring Menneske- skapt Naturlig prosess Hvis klimaendringene er menneskeskapt, har vi større muligheter til å gjøre noe med det Hvis klimaendringene ikke er menneskeskapt, vet vi lite om utviklingen videre fremover

45 Teknologi og samfunn 45 Hva er problemet? Klimaet er i endring Menneske- skapt Redusere CO2-utslipp Opprettholde CO2-utslipp Naturlig prosess Utbredt politisk og individuell dobbeltmoral: Vi later som om vi vil redusere CO2- utslippene, men er lite villig til å iverksette de nødvendige tiltak

46 Teknologi og samfunn 46 Hva er problemet? Klimaet er i endring Menneske- skapt Redusere CO2-utslipp Opprettholde CO2-utslipp Fangst og lagring CO2-fri energi Naturlig prosess Ny teknologi Når kommer resultatene av ny teknologi? Hvordan vil dette påvirke de klimascenariene vi skal være forberedt på om 10, 20, 50 år?

47 Teknologi og samfunn 47 Hva er problemet? Klimaet er i endring Menneske- skapt Redusere CO2-utslipp Opprettholde CO2-utslipp Fangst og lagring CO2-fri energi Redusert bruk av fossilt brensel Redusert transport Naturlig prosess Ny teknologi Forbruk, og dermed utvinning, av kull, olje og gass må reduseres, men vi fortsetter å utvinne det vi kan. Tiltak i fattige land finansieres av betaling ved forbruk av CO2 slik at vi kan opprettholde vår egen livsstil.

48 Teknologi og samfunn 48 Forebyggende tiltak må dimensjoneres og iverksettes uansett hvilke andre vur- deringer eller valg som gjøres i klima- sammenheng. Hvilke klima- og trafikkforutsetninger skal legges til grunn? Hva er problemet? Klimaet er i endring Menneske- skapt Redusere CO2-utslipp Opprettholde CO2-utslipp Fangst og lagring CO2-fri energi Redusert bruk av fossilt brensel Forebyggende tiltak Redusert transport Dimensjonere tiltak og anlegg Naturlig prosess Ny teknologi

49 Teknologi og samfunn 49 Andre grunner til å redusere energibruk og transportaktivitet: • Global ressursbruk og økologi • Fordelingspolitikk og fattigdomsproblem • Konkurranse- og forbrukersamfunn • Fossilt brensel vil ta slutt • Hva er problemet? Klimaet er i endring Menneske- skapt Redusere CO2-utslipp Opprettholde CO2-utslipp Fangst og lagring CO2-fri energi Redusert bruk av fossilt brensel Forebyggende tiltak Redusert transport Dimensjonere tiltak og anlegg Naturlig prosess Krever ny teknologi

50 Teknologi og samfunn 50 Trafikkbelastningen er (som klima) premissgivende for:  Linjeføring  Vegbredde  Fundament og dekke  Rehabilitering og vedlikehold  Driftsstandard  Evaluering av prosjekter, alternativer og tiltak

51 Teknologi og samfunn 51 Noen meldinger fra transportsektoren:  Klimameldingen: Reduksjon på 2,5-4 mill tonn CO2 innen 2020 (av 15,4 mill tonn)  Transportetatene er først og fremst forvaltere av infrastrukturen, det er bruk av infrastrukturen som krever mest energi  NTP-forslaget: Mer CO2-effektiv transport, ikke redusert transportarbeid  Transportetatene har ikke deltatt i arbeidet med klimameldingen eller med tiltaksanalysen  Etterlyser samarbeid og klargjøring av ansvarsforhold

52 Teknologi og samfunn 52 Problematiske sirkler eller spiraler  Det brukes mye energi (med CO2-utslipp) på å utvinne og transportere fossilt brensel  Det må brukes mye energi på å forebygge at infrastrukturen ødelegges av klimaendringer  Energibruken må reduseres for å dempe klimaendringene (de menneskeskapte)  Alle utslipp av CO2 øker innholdet av CO2 i atmosfæren, redusert utslipp utsetter bare problemene

53 Teknologi og samfunn 53 Kan vi begrense transportomfanget?  …. i et moderne samfunn? Uten vesentlig reduksjon i livsstandard?  Det er mer effektivt å redusere CO2- utslippene i andre deler av verden  Tiltak for å bevare regnskogen? Det reduserer ikke CO2-utslippene, men hindrer en ytterligere økning

54 Teknologi og samfunn 54 Hvordan begrense transportomfanget? TØIs følsomhetsberegninger for NTP  Doblet drivstoffpris  Tredoblet drivstoffpris  Halverte kollektivtakster  Doblede bomavgiftssatser  Parkeringsrestriksjoner i byene  Utbygging av jernbanenettet  Alternativ samfunnsutvikling  Kombinasjoner av disse tiltakene 15-25 % nedgang i CO2-utslipp fra persontransport

55 Teknologi og samfunn 55 Hvilken transportvirksomhet er mest nødvendig?  Hva ble prioritert under energikrisen i 1972?  Hvor viktig er våre ferie og frididsreiser?  Energikrevende underholdningsindustri som OL?  Produksjon og distribusjon av luksusvarer?  Kan vi få til et mer effektivt lokaliseringsmønster?  Kan vi få til større grad av selvforsyning?  Er IKT-løsninger et alternativ til persontransport? Hvilke tiltak kan benyttes for å styre transportomfanget?

56 Teknologi og samfunn 56 Hva er alternativet til reduksjon i CO2- utslipp?  Andre deler av verden må redusere  Andre sektorer må redusere  Ingen reduserer, vi tar problemene som de kommer  Hvis klimaendringene ikke er menneskeskapt, har vi ikke tapt noe  Verden går ikke under, men mange vil lide .. og ”vi” får uansett en utfordring når fossilt brensel er oppbrukt om 2- 300 år Takk for oppmerksomheten. Spørsmål og synspunkter ønskes velkommen!


Laste ned ppt "Teknologi og samfunn 1 Søkelys på transport og klima Fag TBA4300-2 Trafikksikkerhet og miljøkonsekvenser NTNU 27. mars 2008 Dag Bertelsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google