Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Søkelys på transport og klima

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Søkelys på transport og klima"— Utskrift av presentasjonen:

1 Søkelys på transport og klima
Fag TBA4300-2 Trafikksikkerhet og miljøkonsekvenser NTNU 27. mars 2008 Dag Bertelsen

2 Om litt av hvert Om energi Om fossilt brensel Om CO2 og klima
Om jordens tåleevne Om aktuelle tiltak Om forholdene i transportsektoren Om utsiktene fremover

3 Energiformer (kilder, bærere, lagring …) Omforming av energi er en forutsetning for at noe skal skje
Sola Kjerne”kraft” Kjemisk energi Stråling Elektrisk energi Termisk energi Mekanisk energi Månen Fossilt brensel Biobrensel Vind Vannstrøm Hydrogen Vannmagasin Batteri Varmemagasin

4 Energiutvekslingen

5 Energiforbruk – hva er det? - Energiomforming, f.eks. til varme
Fornybar energi – hva er det? - Hva er tidsperspektivet? 100, 10, 1 år?

6 Kommersielle energikilder

7 Utvinning av råolje

8 Utvinning av naturgass

9 Utvinning av kull

10 Sikre reserver av fossilt brensel
Reserver Produksjon Varighet (enhet/år) Kull mill toe ,4 mill toe år Olje mill toe ,6 mill toe år Gass mill toe ,3 mill toe år Vil utvinningen bli innstil før lagrene er tømt? Hvordan vil tilstanden på jorden være når lagrene er tømt?

11 Vær og klima Klimaendringer, drivhuseffekt, global oppvarming
Klimagasser, CO2-kretsløpet Utslipp og innhold av CO2 i atmosfæren Bærekraftig energiforvaltning (balansert og uskadelig)

12 Innhold og utslipp av CO2
Innhold av CO2 Atmosfæren Utslipp av CO2 Jorden

13 CO2-kretsløpene

14 CO2 er ikke forurensning
CO2 er nødvendig for planteproduksjonen både på land og i havet Å hugge tømmer og la nye trær vokse opp, binder CO2 Når trevirke råtner eller brennes opp, frigjøres CO2 Vi kan lagre trevirke for å holde på CO2, men da kan vi jo like gjerne lagre det fossile brenselet der det ligger Overforbruk av jordens ressurser er uønsket selv når det ikke resulterer i utslipp av CO2

15 CO2-utslipp i ulike sektorer
Energiforsyning ,9 % Annen industri ,4 % Bygging og bygninger ,9 % Jordbruk ,5 % Avfall ,8 % Transport ,1 % Sjø 3,2 % Bane 0,2 % Veg 6,3 % Luft 1,9 % Avskoging ,4 %

16 Temperaturutviklingen på jorden

17 Naturlige kriser inntreffer stadig
Solflekkaktivitet Meteornedslag Jordskjelv Vulkanutbrudd Flom, ras Pest og epidemier Krigshandlinger Folkevandringer

18 Hva ”tåler” vi (eller jorden)?
Jorden og vårt solsystem er ikke og har aldri vært i ”balanse” i et langt tidsperspektiv Det har vært og vil oppstå naturlige hendelser eller prosesser som skaper problemer for livet på jorden Vær- og klimaendringer skaper problemer for mange liv og livsformer, men truer ikke selve livet på jorden Livet på jorden vil fortsette selv etter at vi har brukt opp alt tilgjengelig fossilt brensel (eller: den siste oljeforbruker vil falle i sin egen grav?) Men mange av våre etterkommere vil ha opplevd store problemer og kriser i denne forbruksperioden Jorden ”tåler” det meste, men mange livsformer er sårbare

19 Det er raske endringer som skaper problemer (og bevisstheten om at endringene er menneskeskapt)
Er allting glemt om hundre år? Nei, hundre år er for kort tid for de omstillingene klima-endringene krever Folk (og dyr og planter?) i utsatte områder rekker ikke å omstille seg Akutte problemer vil lett føre til at det settes i verk tvilsomme tiltak Det er fare for energikrise når lagrene av fossilt brensel blir tomme

20 Reserver av fossilt brensel
Reserver Produksjon Varighet (enhet) (enhet/år) (år) Kull mill toe ,4 mill toe år Olje mill toe ,6 mill toe år Gass mill toe ,3 mill toe år Vil utvinningen bli innstil før lagrene er tømt? Hvordan vil tilstanden på jorden være når lagrene er tømt?

21 Er det realistisk å stanse eller begrense utvinningen av fossilt brensel?
Hvilke krefter må i så fall bekjempes? Nasjonale og multinasjonale selskapers investeringer Arbeidsplasser for en stor del av verdens befolkning Livsstil og forbruksmønster, særlig for verdens (over?)utviklede land

22 CO2-utslipp pr person i ulike land

23 Bærekraftig energiforvaltning
De fleste energikilder er fornybare i et langt tidsperspektiv Bærekraftig energiforvaltning vil si at forbruket er uskadelig og kilden fornybar på kort sikt Bruk av fossilt brensel er ikke bærekraftig, heller ikke bruk av kjernekraft Når fossilt brensel er oppbrukt, må vi enten ta i bruk nye energikilder, eller begrense energibruken

24 Så: Hva kan vi gjøre med det som er igjen av fossilt brensel?
Fortsette med utvinning og bruk som i dag etter markedets behov til kildene er oppbrukt? Redusere utvinning og bruk ved å Ta i bruk metoder for CO2-fangst og lagring ved store, stasjonære forbrenningsanlegg Ta i bruk ”rene” energibærere for bruk ved små og mobile forbrenningsanlegg, f.eks. hydrogen Øke jordens produksjon av biomasse Stoppe bruken av ikke bærekraftige energiformer

25 Hva gjør vi og verden i dag?
Setter mål for begrensing av CO2-utslipp Setter avgifter på innenlands forbruk av fossilt brensel Bidrar til mer bærekraftig energiforvaltning i andre land Oppfordrer folk til å redusere privat energiforbruk Bygger ut infrastruktur for fortsatt vekst i energiforbruket Viderefører vårt forbruksmønster i ”forvissning” om at dette er nødvendig for å ha en brukbar livskvalitet Fortsetter å utvinne så mye fossilt brensel vi kan Leter i dyre dommer etter nye reservoarer med fossilt brensel

26 Hvorfor skal vi dusje mindre, kjøpe miljøvennlige produkter og kjøre mer klimavennlig på vegene?
Jo, for å begrense CO2-utslippene, altså redusere forbruket av fossilt brensel. Men da blir det jo vanskeligere for Norge og andre oljeproduserende land å få solgt den oljen som vi har brukt store ressurser på å finne og utvinne. Da må vi finne nye markeder for våre oljeprodukter. Eller skal vi innstille produksjonen til vi kan fange opp og lagre CO2 fra den oljen som utvinnes?

27 Hva kan og bør verden gjøre?
Kun fangst og lagring av CO2 kan forsvare fortsatt utvinning av fossilt brensel Omstilling til et bærekraftig energiregime på verdensbasis Hvilke omstillinger kan vi få til uten altfor store konsekvenser? Hvilke tiltak kan benyttes for å få til slike omstillinger? Forpliktende avtaler med oppfølging Lover og påbud Prismekanismer

28 Miljøvennlig (bærekraftig) transport
Vind, vannstrøm og muskelkraft Apostlenes og andre hester Sykkel Seil- og robåt Seilfly Må transport foregå så lynkjapt som nå? Må vi transportere (oss) like mye som i dag? Kollektivtransport er ikke nødvendigvis miljøvennlig

29 Samfunn og transport Bolig Arbeid Fritid

30 Trond- heim

31 Transport er en nødvendig og integrert del av et moderne samfunn
Er noen deler av transportvirksomheten viktigere enn andre deler? Hva kan vi gi avkall på uten at vi får alvorlige og akutte problemer? Kan markedsmekanismene sørge for et bærekraftig energiregime? Salg eller bruk av fossilt brensel kun dersom CO2 blir tatt hånd om

32 Et tankeeksperiment: Fritidsreiser ikke lenger tillatt
Et tankeeksperiment: Fritidsreiser ikke lenger tillatt ! (Fly, båt, buss, ….) Hvilke virkninger kan dette få? (Noen av oss har opplevd bilfrie helger på 1970-tallet, enkelte har også opplevd okkupasjonsårene.) Hva skal vi finne på i helgene? Hoteller vil få problemer, likeledes andre deler av reiselivsnæringen Mange kultur- og idrettsarrangementer må avlyses Vanskeligere å treffe slekt og venner Strevsomt å få handlet tunge varer

33 Et samfunn uten bruk av fossilt brensel (og kjernekraft)
Dette var virkeligheten for år siden, hvordan ville dette samfunnet ha utviklet seg hvis det ikke hadde blitt tatt i bruk fossile energikilder? Er større grad av selvberging ensbetydende med sterkt redusert livskvalitet? Er redusert reiseaktivitet ensbetydende med isolasjon? Hvilke muligheter åpner IKT? (Og andre lite energikrevende nyvinninger?)

34 Flere debatter griper inn i hverandre
CO2 og klimaproblemer Bærekraftig og miljøvennlig samfunnsutvikling Livsstil og forbrukersamfunn Fattigdomsproblemer Noen ganger kan det være hensiktsmessig å holde temaene fra hverandre.

35 Hva er ”riktig” prising av fossilt brensel?
Kostnadene ved leting og produksjon? Kostnadene inklusiv CO2-rensing og bruk av evt. andre energibærere? Avgift for bruk av ikke fornybare ressurser? Kostnader inklusiv fjerning av CO2 fra atmosfæren? Betalingsvillighet i markedet?

36 Verdenssamfunnet er uten styring
Hvis CO2-utslippene er årsaken til klimaendringene, er dette det første eksempelet på at menneskene rår over slike krefter I dag finnes det ingen globale styringssystemer for å løse slike utfordringer (FN, klimapanel, klimakonferanser, uforpliktende ”avtaler” …) Vi må være forberedt på å bli stilt overfor flere slike problemer i årene fremover Hvordan skal verdenssamfunnet takle slike utfordringer i fremtiden?

37 Hvor skal vi begynne … … og hvor vil dette ende? Slå av lyset på badet
Kortere tid i dusjen Mer økonomisk bilkjøring Kjøre på biodiesel Reise kollektivt Betale for reduserte CO2-utslipp i utviklingsland Hindre hugging av regnskog (og/eller plante skog i Norge) … og hvor vil dette ende?

38 Nordishavet – et koselig innhav med masse fisk

39 Når det fossile brenselet er oppbrukt
… og verden vel har fått innrettet seg etter de nye forutsetningene … får vi kanskje problemer med å opprettholde CO2-innholdet i atmosfæren slik at bosettingen rundt Nordishavet kan bevares Her er det mange spennende muligheter for den som vil lukke øynene for problemene. Dette var en måte å se klimaproblemene på.

40 Her kommer en litt annen innfallsvinkel: SVVs etatssatsing: Klima og transport
Delprosjekter: 1: Premisser og implementering 2: Datainnsamling og lagring 3: Flom- og erosjonssikring 4: Klima og skred 5: Vegenes bæreevne 6: Konsekvenser for vinterdriften 7: Sårbarhet og beredskap

41 Hvordan beskytte transportsystemet mot forventede klimaendringer?
Forbedrede regler for dimensjonering av nye transport-anlegg Forsterking og ombygging av eksisterende transport-infrastruktur Forbedrede rutiner for vedlikehold av sårbar deler av transportsystemet Forbedret beredskap for situasjoner med ekstreme værforhold Det er slike spørsmål som tas opp i etatsprosjektet.

42 Skal klimatilpasninger for transportinfrastrukturen baseres på trafikkprognoser som er upåvirket av klimaendringene?

43 Hva er egentlig problemet?
Klimaet er i endring Hva skyldes det? Og hva skal vi gjøre med det?

44 Hva er problemet? Menneske-skapt Klimaet er i endring Hvis klimaendringene er menneskeskapt, har vi større muligheter til å gjøre noe med det Hvis klimaendringene ikke er menneskeskapt, vet vi lite om utviklingen videre fremover Naturlig prosess

45 Hva er problemet? Utbredt politisk og individuell dobbeltmoral:
Redusere CO2-utslipp Menneske-skapt Opprettholde CO2-utslipp Klimaet er i endring Utbredt politisk og individuell dobbeltmoral: Vi later som om vi vil redusere CO2-utslippene, men er lite villig til å iverksette de nødvendige tiltak Naturlig prosess

46 Hva er problemet? Når kommer resultatene av ny teknologi?
Fangst og lagring Ny teknologi Redusere CO2-utslipp CO2-fri energi Menneske-skapt Opprettholde CO2-utslipp Klimaet er i endring Når kommer resultatene av ny teknologi? Hvordan vil dette påvirke de klimascenariene vi skal være forberedt på om 10, 20, 50 år? Naturlig prosess

47 Hva er problemet? Fangst og lagring Ny teknologi Redusere CO2-utslipp CO2-fri energi Redusert bruk av fossilt brensel Redusert transport Menneske-skapt Opprettholde CO2-utslipp Klimaet er i endring Forbruk, og dermed utvinning, av kull, olje og gass må reduseres, men vi fortsetter å utvinne det vi kan. Tiltak i fattige land finansieres av betaling ved forbruk av CO2 slik at vi kan opprettholde vår egen livsstil. Naturlig prosess

48 Hva er problemet? Fangst og lagring Ny teknologi Redusere CO2-utslipp CO2-fri energi Redusert bruk av fossilt brensel Redusert transport Menneske-skapt Opprettholde CO2-utslipp Klimaet er i endring Forebyggende tiltak Dimensjonere tiltak og anlegg Naturlig prosess Forebyggende tiltak må dimensjoneres og iverksettes uansett hvilke andre vur-deringer eller valg som gjøres i klima-sammenheng. Hvilke klima- og trafikkforutsetninger skal legges til grunn?

49 Andre grunner til å redusere energibruk og transportaktivitet:
Hva er problemet? Fangst og lagring Krever ny teknologi Redusere CO2-utslipp CO2-fri energi Redusert bruk av fossilt brensel Redusert transport Menneske-skapt Opprettholde CO2-utslipp Klimaet er i endring Forebyggende tiltak Dimensjonere tiltak og anlegg Naturlig prosess Andre grunner til å redusere energibruk og transportaktivitet: Global ressursbruk og økologi Fordelingspolitikk og fattigdomsproblem Konkurranse- og forbrukersamfunn Fossilt brensel vil ta slutt

50 Trafikkbelastningen er (som klima) premissgivende for:
Linjeføring Vegbredde Fundament og dekke Rehabilitering og vedlikehold Driftsstandard Evaluering av prosjekter, alternativer og tiltak

51 Noen meldinger fra transportsektoren:
Klimameldingen: Reduksjon på 2,5-4 mill tonn CO2 innen 2020 (av 15,4 mill tonn) Transportetatene er først og fremst forvaltere av infrastrukturen, det er bruk av infrastrukturen som krever mest energi NTP-forslaget: Mer CO2-effektiv transport, ikke redusert transportarbeid Transportetatene har ikke deltatt i arbeidet med klimameldingen eller med tiltaksanalysen Etterlyser samarbeid og klargjøring av ansvarsforhold

52 Problematiske sirkler eller spiraler
Det brukes mye energi (med CO2-utslipp) på å utvinne og transportere fossilt brensel Det må brukes mye energi på å forebygge at infrastrukturen ødelegges av klimaendringer Energibruken må reduseres for å dempe klimaendringene (de menneskeskapte) Alle utslipp av CO2 øker innholdet av CO2 i atmosfæren, redusert utslipp utsetter bare problemene

53 Kan vi begrense transportomfanget?
…. i et moderne samfunn? Uten vesentlig reduksjon i livsstandard? Det er mer effektivt å redusere CO2- utslippene i andre deler av verden Tiltak for å bevare regnskogen? Det reduserer ikke CO2-utslippene, men hindrer en ytterligere økning

54 Hvordan begrense transportomfanget? TØIs følsomhetsberegninger for NTP
Doblet drivstoffpris Tredoblet drivstoffpris Halverte kollektivtakster Doblede bomavgiftssatser Parkeringsrestriksjoner i byene Utbygging av jernbanenettet Alternativ samfunnsutvikling Kombinasjoner av disse tiltakene 15-25 % nedgang i CO2-utslipp fra persontransport

55 Hvilken transportvirksomhet er mest nødvendig?
Hva ble prioritert under energikrisen i 1972? Hvor viktig er våre ferie og frididsreiser? Energikrevende underholdningsindustri som OL? Produksjon og distribusjon av luksusvarer? Kan vi få til et mer effektivt lokaliseringsmønster? Kan vi få til større grad av selvforsyning? Er IKT-løsninger et alternativ til persontransport? Hvilke tiltak kan benyttes for å styre transportomfanget?

56 Hva er alternativet til reduksjon i CO2-utslipp?
Andre deler av verden må redusere Andre sektorer må redusere Ingen reduserer, vi tar problemene som de kommer Hvis klimaendringene ikke er menneskeskapt, har vi ikke tapt noe Verden går ikke under, men mange vil lide .. og ”vi” får uansett en utfordring når fossilt brensel er oppbrukt om år Takk for oppmerksomheten. Spørsmål og synspunkter ønskes velkommen!


Laste ned ppt "Søkelys på transport og klima"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google