Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ÅPENHET, TILLIT, KVALITET OG FELLESSKAP Lønn videregående regi NKK oktober 08 Formålet med revisjon av årsregnskapet er å gjøre revisor i stand til å avgi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ÅPENHET, TILLIT, KVALITET OG FELLESSKAP Lønn videregående regi NKK oktober 08 Formålet med revisjon av årsregnskapet er å gjøre revisor i stand til å avgi."— Utskrift av presentasjonen:

1 ÅPENHET, TILLIT, KVALITET OG FELLESSKAP Lønn videregående regi NKK oktober 08 Formålet med revisjon av årsregnskapet er å gjøre revisor i stand til å avgi en uttalelse om hvorvidt årsregnskapet i det alt vesentlige er utarbeidet i overensstemmelse med lov og god kommunal regnskapsskikk ”

2 Lønnskurs NKK okt 08 LØNNSREGNSKAPET  Lønn utgjør ca 65 % av de kommunale utgiftene Manglende avtemmingsrutiner og arbeidsdeling innebærer økt risiko for feil.  Lønnsmedarbeiderne må også ha en oversikt over de balansekontoene som benyttes.  Er et krav i Regnskapsforskriften § 2; alle regnskapsopplysninger skal være legitimert og at det skal være et kontrollspor mellom regnskapsrapporter og dokumentasjon av registrerte økonomiske data

3 Lønnskurs NKK okt 08 SPORBARHET I LØNNREGNSKAPET  Bokførte opplysninger skal ikke endres eller slettes etter fristene for pliktig rapportering – Pliktig rapportering er innberetning av skatt og avgift samt kvartalsrapportering og årsrapportering  Retting skal skje med ny dokumentert postering  Opprinnelig postering skal i sin helhet reverseres før den riktige posteringen legges inn  Bokførte opplysninger skal lett kunne følges begge veier  Fullstendighet

4 Avstemming av lønn og regnskap Hvordan sikre fullstendig og korrekt innberetning av  Lønn  Skatt  Arbeidsgiveravgift Samtidig med at LØNNA blir riktig ??? TENK GJENNOM HVOR KAN FEIL OPPSTÅ OG HVILKE RUTINER ER ETABLERT EVT BURDE VÆRT ETABLERT FOR Å HINDRE SLIKE FEIL ??

5 Avstemming av lønn og regnskap  En avstemming av lønnsregnskapet mot kommuneregnskapet vil bidra til fullstendig innberetning  På kontrolloppgaven for arbeidsgiveravgift skal alle innberettede ytelser avstemmes mot regnskapet  Også statlige, fylkeskommunale og kommunale institusjoner plikter å fylle ut avstemmingen  Avstemmingen vil ofte avdekke feil i innberetningen, og dette bidrar til å oppnå korrekte lønnsinnberetninger

6 Avstemming lønn, skatt og avgift  Finansdepartementets forskrift av 30.des. 1983 nr 1972  Forskriften er fastsatt med hjemmel i Ligningslovens §6-1, jf. §6-2

7 Forskriftens hovedpunkter  Særskilte konti for utbetalinger som omfattes av oppgaveplikten  Særskilte kontoer for arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser  Særskilte konti for ikke- arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser  Er i tråd med Kostra kontoplan  Alle andre typer kostnader må plasseres andre steder

8 Kontrolloppstillingen - årsoppgaven  Ta utgangspunkt i følgeskrivet til lønns- og trekkoppgavene  Sum oppgavepliktige ytelser (maskinelle oppgaver  Tilsvarende for manuelle oppgaver  Husk inntekt på 1 000,- eller mindre  Husk arbeidsgivers tilskudd til pensjonsordning

9 Kontrolloppstillingen - årsoppgaven Fra regnskapet hentes rapporter/lister:  Alle oppgavepliktige og AGA-pliktige poster (regnskapsartene 0100-0899)  Alle oppgavepliktige, men ikke AGA-pliktige poster (regnskapsartene 1600-1659)  AFP ev tilskudd til AFP  Husk introstønad og ev kvalifiseringsstønad (ikke avgift, men skattepliktig, KOSTRAart 089)  Oversikt over opptjente og utbetalte feriepenger (balansen)

10 Kontrolloppstillingen - årsoppgaven Lønns- og trekkoppgaver Viser hva som er utbetalt i 2008 Regnskapet Viser hva som er bokført i 2008 Hva er ikke med begge steder? Det som er utbetalt i 2008, men utgiftsført/bokført i 2007, eks. feriepenger utbetalt sommeren 2008 Det som er utgiftsført/bokført i 2008, men som utbetales først i 2009, feriepenger. Flere variabler? (manuelle L/T-oppgaver, periodiseringer, korrigeringer, driftstilskudd fysioterapauter)

11 Lønnskurs NKK okt 08 REGLER RUNDT LØNN VED DØDSFALL Fra skatteloven § 12-1 til 12-3  2.2 Dødsfall  Det fastsettes personinntekt hos avdøde bare av inntekter som er innvunnet og tidfestet før dødsfallstidspunktet. Dette gjelder både når dødsboet lignes for egen og avdødes sammenlagte inntekt i dødsåret og når gjenlevende ektefelle/enearving overtar boet udelt.

12 Lønnskurs NKK okt 08 1. Medarbeider dør før faktisk lønningsdato (i kommunene den 12. jf Hta.) Dette betyr at det ikke skal beregnes forskuddstrekk eller foretas lønnsinnberetning av lønn i flg tilfeller:  lønn for dødsmåneden når lønnsdatoen faller etter dødsdagen  ikke-utbetalte feriepenger opptjent i inneværende år  ev ikke-utbetalte feriepenger opptjent foregående år 2. Medarbeider dør etter faktisk lønningsdato ikke-utbetalte feriepenger opptjent i inneværende år ev ikke-utbetalte feriepenger opptjent foregående år

13 Lønnskurs NKK okt 08 NAV-REFORMEN OG SYKELØNN VÆR OBS I FHT SYKEMELDTE SOM HAR NÅDD MAX-DATO !!!! De har brukt opp rettighetene sine, hele sykepengeåret er gått, lønna stopper her og ytelsene betales heretter av NAV ! Vær på vakt i fht arbeidsgiverperioden når de er tilbake i jobb. Har ikke tjent opp ny arbeidsgiverperiode før de har arbeidet 16 dager i den stilingsstørrelse som arbeidsavtalen tilsier. Kommunen får her ikke refundert sykepenger i arbeidsgiverperioden. Kan være en av årsakene til differanse mellom krav sykepenger og det som kommunene får refundert

14 Lønnskurs NKK okt 08 Når opptjenes NY arb.giverperiode ? 16 dager ETTER at man er HELT frisk (dvs jobber for fullt i stillingsstørrelsen sin) Ved innvilget ytelse fra NAV etter folketrygdloven § 12 om uførepensjon KUN i disse tilfellene opptjenes ny arb.g.periode

15 FOR 1983-12-30 nr 1974: Forskrift om begrensning av lønnsoppgaveplikten Gitt med hjemmel i ligningsloven § 6-1 jfr § 6-2 om lønnsoppgave m.v. arbeidsgivers plikt Lønnskurs NKK okt 08

16 Lønnstaker eller selvstendig næringsdrivende  Spesielt vil denne problemstillingen gjelde enkeltmannsforetak  Det er ikke tilstrekkelig å sjekke Brønnøysundsregistrene  Bør få bekreftelse fra ligningskontoret  Se også Oslo kemnerkontors hjemmesider for kriterier  Det er lønningskontoret som avgjør om det skal trekkes skatt eller ikke, og de må da ha korrekte opplysninger  Utbetaliger til enkeltmannsforetak bør foretas over lønnsregnskapet, ellers risiko for ”svarte penger”


Laste ned ppt "ÅPENHET, TILLIT, KVALITET OG FELLESSKAP Lønn videregående regi NKK oktober 08 Formålet med revisjon av årsregnskapet er å gjøre revisor i stand til å avgi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google