Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TURNUSKURS Agder 16.og 17. juni 2011 Eldar Lior / Egil Lunde TURNUSKURS - KS/Spekter Helse 27.06.2014oktober 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TURNUSKURS Agder 16.og 17. juni 2011 Eldar Lior / Egil Lunde TURNUSKURS - KS/Spekter Helse 27.06.2014oktober 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 TURNUSKURS Agder 16.og 17. juni 2011 Eldar Lior / Egil Lunde TURNUSKURS - KS/Spekter Helse 27.06.2014oktober 2009

2 TURNUSKURS - KS/Spekter Helse2 Turnuskurs KS/Spekter Helse  Arbeidstidsbestemmelser i lov og avtaleverk  Kompensasjonsbestemmelser  Helg- og høytider og ferier  Tillitsvalgtes og arbeidsgivers rolle  Praktisk øvelse  Kort om turavtaler  Litt om nye, fleksible arbeidstidsordninger, f.eks. ønsketurnus 27.06.2014oktober 2009

3 TURNUSKURS - KS/Spekter Helse3 Interessenter Brukernes behov Arbeidsgivers behov Personalets behov Faglige behov Ytre faktorer: Lovgivning Avtaleverk Budsjett Samarbeid med andre Hva påvirker turnus? 27.06.2014oktober 2009

4 TURNUSKURS - KS/Spekter Helse4 Ansvarsforhold etter AML: Arbeidsgiver Arbeidstilsynet Fagforening/tillitsvalgt Vernetjeneste/arbeidsmiljøutvalg 27.06.2014oktober 2009

5 TURNUSKURS - KS/Spekter Helse5 Døgnrytmen Lavest aktivitet kl. 3-4 på natta Lavest kroppstemperatur, lavest aktivitet i organene (inkludert hjernen, fordøyelsen osv.) Våkner kl. 6-8 (mer A-menneske med alderen) Best rustet for aktivitet kl. 10-12 Best fordøyelse rundt kl. 12 (”middag”) Nedtrapping fra kl. 15-16 Forberedelse til søvn og reparasjon kl. 20-22 27.06.2014oktober 2009

6 TURNUSKURS - KS/Spekter Helse6 Arbeid i utakt med døgnrytmen Søvnproblemer - trøtthet 20-30% dupper av på nattskift Doblet risiko for arbeidsulykker, ti-doblet risiko for alene-ulykker i bil om natta Fordøyelsesproblemer Økt risiko for brystkreft Økt risiko for ”stressykdommer” Magesår, hjerteinfarkt I utakt med familie og fellesskap Vanskeligere å leve ”sunt” Stressbelastning på ungene 27.06.2014oktober 2009

7 TURNUSKURS - KS/Spekter Helse7 Arbeidsmiljøloven Vernelov Generelt trekk: Arbeidsgiver pålegges stort ansvar for ivaretakelsen av loven (bl.a.§ 2-1 og § 2-2 og kap. 3 ) Ansatte pålegges ansvar for å følge bestemmelser og varsle (bl.a. § 2-3) “Ordentlig” lov - med straffemuligheter 27.06.2014oktober 2009

8 TURNUSKURS - KS/Spekter Helse8 AML § 1-1Lovens formål Full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Sikre velferdsmessig standard i samsvar med teknologisk og sosial utvikling i samfunnet Trygge tilsettingsforhold. Meningsfylt arbeidssituasjon. Grunnlag for å løse problemer på arbeidsplassene i samarbeid. Bidra til et inkluderende arbeidsliv 27.06.2014oktober 2009

9 TURNUSKURS - KS/Spekter Helse9 Kapittel 4. Krav til arbeidsmiljøet § 4-1: Generelle krav: Arbeidets organisering Tilrettelegging og ledelse Arbeidstidsordninger Teknologi Lønnsystemer Disse skal innrettes / legges opp slik at det ikke blir: Overbelastninger – både fysisk og psykisk Skader/ulykker Sykdommer 27.06.2014oktober 2009

10 TURNUSKURS - KS/Spekter Helse10 Kapittel 4. Krav til arbeidsmiljøet § 4-1 forts. Nytt 2. og 3. ledd fra 1.1.2010 • Sikkerhetshensyn og krav om risikovurdering knyttet til alenearbeid. § 4-2 Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling § 4-3 Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet 27.06.2014oktober 2009

11 TURNUSKURS - KS/Spekter Helse11 § 10-2. Arbeidstidsordninger Ikke utsettes for uheldige fysiske og psykiske belastninger. Ivareta sikkerhetshensyn. Rett til fritak fra nattarbeid ved helsemessige, sosiale eller vektige velferdsgrunner. Rett til fleksibel arbeidstid. Rett til redusert arbeidstid ved helsemessige, sosiale eller vektige velferdsgrunner. 27.06.2014oktober 2009

12 TURNUSKURS - KS/Spekter Helse12 Arbeidstidsbestemmelser - 1 Arbeidsmiljølovens kap. 10 KS – hovedtariffavtalen: Kap 1. Fellesbestemmelsene: § 4 konkrete arbeidstidsbestemmelser § 5 betalingsbestemmelsene for arbeid på ubekvem arbeidstid § 6 overtid og forskjøvet arbeidstid 27.06.2014oktober 2009

13 TURNUSKURS - KS/Spekter Helse13 Arbeidstidsbestemmelser - 2 Spekter Helse: Overenskomstens del III, Arbeidstid og ulempetillegg mv. 2 Arbeidstidsbestemmelsene 3 Godtgjøring for særskilt arbeidstid 4 Godtgjøring for overtid/forskjøvet arbeidstid 5 Vaktordninger 27.06.2014oktober 2009

14 TURNUSKURS - KS/Spekter Helse14 Aml. § 10 -3. Arbeidsplan Dersom arbeidet skal utføres til forskjellig tid på døgnet skal det i samarbeid med tillitsvalgt utarbeides en arbeidsplan. Skal vise arbeidstid og fritid. Vektlegge hensynet til arbeidstakernes helse og sikkerhet. Være klar senest 2 uker før iverksettelse Skal være oppslått på arbeidsstedet. 27.06.2014oktober 2009

15 TURNUSKURS - KS/Spekter Helse15 Aml. § 10-4. Alminnelig arbeidstid 9 timer i løpet av 24 timer 40 timer i løpet av sju dager 38 timer i løpet av sju dager for døgnkont. turnus o.l., to skift m/søndagsarb, nattarbeid 36 timers arbeidsuke for helkontinuerlig skiftarbeid Kan forlenges med inntil 2 timer pr. 24 timer og 10 timer pr. 7 dager ved beredskapstjeneste / passiv tjeneste. Hjemmevakt = arbeidstid 1:5 (hovedregel). Skal i hovedregel innarbeides i den vanlige arbeidstiden. 27.06.2014oktober 2009

16 AML: Likestilling av skift og turnus fra 1.1.2010- Ny §10-4 (6) For tredelt skift og turnusarbeid som ikke faller inn under fjerde eller femte ledd og som innebærer at den enkelte arbeidstaker må arbeide minst hver tredje søndag, reduseres den alminnelige arbeidstiden etter første ledd ved at hver time arbeidet på søn- og helgedager regnes lik 1 time og 10 min., og hver time om natten regnes lik 1 time og 15 min. Må innfelles i tariffavtale før bestemmelsen kan iverksettes. 27.06.2014 TURNUSKURS - KS/Spekter Helse16

17 HTA likestilling av skift og turnus gjeldende fra 1.januar 2011 HTA KS 4.2.4 27.06.2014oktober 2009 TURNUSKURS - KS/Spekter Helse 17

18 27.06.2014 TURNUSKURS - KS/Spekter Helse18 Aml.§ 10-5. Gjennomsnittsberegning Over en periode på høyst 52 uker: 48 timer i løpet av syv dager, fortsatt 9 timer i døgnet Ved tariffavtale og etter avtale med tillitsvalgte maks 54 timer pr. 7 dager og maks. 10 timer pr. 24 timer. Samtykke fra Arbeidstilsynet inntil 13 timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av syv dager. Maks 26 uker. Avtale med fagforening med innstillingsrett = LO > over 13 timer daglig arbeidstid.

19 27.06.2014TURNUSKURS - KS/Spekter Helse19 Aml. § 10-8. Daglig og ukentlig fritid Arbeidsfri periode på minst 11 timer i løpet av 24 timer. Kan avtales ned til 8 timer med tillitsvalgt Sammenhengende fritid på minst 35 timer i løpet av sju dager. Fortrinnsvis på søndag. Kan avtales ned til 28 timer. Skal inneholde et helt kalenderdøgn. Fri påfølgende søn- og helgedagsdøgn ved arbeid på søn- og helgedøgn.

20 27.06.2014TURNUSKURS - KS/Spekter Helse20 Aml. § 10-9. Pauser Minst en pause når daglig arbeidstid overstiger 5 ½ time. Minst halv time pause sammenlagt når daglig arbeidstid er minst 8 timer. Pausen defineres som arbeidstid hvis man ikke fritt kan forlate arbeidsplassen. Også krav om egnet pause- spiserom. Kan forskyves hvis nødvendig. Pause på en halv time ved arbeid mer enn to timer etter at den alminnelige arbeidstid er avviklet (overtidsarbeid) med overtidsbetaling.

21 27.06.2014TURNUSKURS - KS/Spekter Helse21 Aml. § 10-10. Søndagsarbeid Påbud om arbeidsfri fra kl 18.00 dagen før søn- og helgedag. Jul-, påske- og pinseaften fra 15.00. Kun tillatt når ”arbeidets art” gjør det nødvendig. Kan skriftlig avtale med arbeidstaker om arbeid på søn- og helgedag mot tilsvarende fri på andre dager som i hht. arbeidstakers religion er helge- eller høytidsdag.

22 27.06.2014TURNUSKURS - KS/Spekter Helse22 Aml. § 10-11. Nattarbeid: Definerer nattarbeid mellom 21.00 og 06.00. Kun tillatt når ”arbeidets art” gjør det nødvendig. Maks 8 timer arbeidstid pr døgn i gjennomsnitt for de som jevnlig arbeider minst 3 timer om natten. Maks 8 timer v/ særlig risiko for fysisk eller psykisk belastning v/mer enn 3 t. om natten. Kan fravikes ved avtale ved tariffavtale mot kompenserende hvile perioder / annet vern. Tilbud om helsekontroller

23 27.06.2014TURNUSKURS - KS/Spekter Helse23 Avtaler vedr. arbeidstid Avtale med tillitsvalgt. Begrenset omfang > 10 t. Avtale Arbeidstilsynet. Begrenset omfang > 13 Avtale med fagforening med innstillingsrett = LO > over 13 t. Forhandle lokalt, skrive protokoll og deretter oversendes til forbundet med tillitsvalgtes syn.

24 NY § 10-12 (5) fra 1.1.2010 Dersom det er inngått avtale som nevnt i §§ 10-5 (2), 10-6, 10-8 (3), 10-10, 10-11 eller 10-12 (4) og et flertall av arbeidstakerne er bundet av avtalen, kan arbeidsgiver gjøre avtalens bestemmelser om arbeidstid gjeldende for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den art avtalen omfatter. 27.06.2014 TURNUSKURS - KS/Spekter Helse24

25 27.06.2014 TURNUSKURS - KS/Spekter Helse25 Tariffbestemmelser om arbeidstid 37,5 timer pr. uke (KS:§ 4.2, SH: del III, 2.2) 35,5 timer pr. uke (KS:§ 4.2.2, SH del III, 2.4): Mellom 20.00 og 06.00, og/eller Søndagstjeneste minst hver 3. søndag, og/eller Døgnkontinuerlig skiftarbeid 33,6 timer pr. uke (KS:§ 4.2.3, SH: del III, 2.6): Helkontinuerlig skift Sammenlignbar turnus (minst 539 timer nattarbeid mellom 20.00 og 06.00, og minst 231 søndagstimer) 35,5 t og ned til 33,6 (KS: § 4.2.4, SH: del III, 2.5): 3 delt skift / turnus og minst hver 3. helg) •Spesielt i SH: Fritak for nattevakt (del III 2.6) for de over 55.

26 KS 4.2.4 / SH del III § 2.5– beregning av arbeidstid Rundskriv KS B 10/2010 Gjelder fulle stillinger. Rundskriv KS B 01/2011 Gjelder deltidsansatte. 27.06.2014oktober 2009 TURNUSKURS - KS/Spekter Helse 26

27 27.06.2014 TURNUSKURS - KS/Spekter Helse27 Vakt på vaktrom (KS:§ 4.3.1, SH del III, 5.1): Arbeidstid etter Arbeidsmiljøloven = time for time Lønn og tillegg etter omregningsfaktor 1:3 Ved utrykning utbetales timelønn + 50%/ + 100 % (minst 14 minutter) Hjemmevakt (KS § 4.3.2, SH del III, 5.2): Arbeidstid normalt 1:5. Timelønn normalt 1:5 Ved utrykning utbetales overtid for faktisk medgått tid. Tillegg etter gjeldende regler og omregningsfaktor Tariffbestemmelser om arbeidstid

28 27.06.2014 TURNUSKURS - KS/Spekter Helse28 Godtgjørelse for skift-/turnusarbeid : Tabelltillegg mellom kl. 17.00 - 06.00 (KS § 5.4.1 / SH del III, 3.3) Merk KS § 5.4.2 og SH 3.3 annen del for arbeid etter 17 som ikke regnes /godtgjøres som turnusarbeid. Lørdag/søndagstillegg: KS § 5.2 kr 35,- pr. time, SH del III, 3.1 kr 35,- pr. time Helligdagstillegg: 1 1/3 timelønn pr. time (KS § 5.3.1 / SH del III, 3.2). Kan etter drøfting helt eller delvis gis som 1 1/3 time fri pr. arbeidet time. Merk: begrensninger for utbetaling av de ulike tilleggene. Det betales kveldstillegg samtidig med lør- søndagstillegg, helge- høytidstillegg og delt dagsverk. Men ikke ved overtid.

29 27.06.2014 TURNUSKURS - KS/Spekter Helse29 Tilleggslønn (KS kap. 3 § 3.7, SH del III, 3.5) Matematisk utregning / fordeling av kvelds- og nattillegg, samt lør/søndagstillegg Omfatter ikke godtgjøring for overtid, forskjøvet arbeidstid eller helligdager Alle som får månedslønn er omfattet. Vikarer på timelønn er unntatt. Tilleggslønn er pensjonsgivende Ved endring av vaktbelastning på under 6 ukers varighet gjøres ikke endring av tilleggslønn.

30 27.06.2014TURNUSKURS - KS/Spekter Helse30 Aml. § 10-6. Overtid Arbeid ut over avtalt arbeidstid må ikke utføres – uten v/særlig og tidsavgrenset behov (1. ledd) Arbeid utover lovens grense for alminnelig arbeidstid = overtidsarbeid. (2. ledd) Skal drøfte behovet med tillitsvalgt – hvis mulig (3. ledd). Rett til fritak av helsemessige eller andre vektige sosiale grunner (10. ledd) Skal godtgjøres med minst 40 % tillegg. Overtidstillegget skal alltid utbetales. (11.ledd) Overtidstimer kan avspaseres etter avtale med den enkelte (12.ledd).

31 27.06.2014TURNUSKURS - KS/Spekter Helse31 § 10-6, 4. ledd = Lengden på overtid: må ikke overstige 10 timer i løpet av sju dager. må ikke overstige 25 timer i fire sammenhengende uker må ikke overstige 200 timer i løpet av 52 uker § 10-6, 5. ledd = avtale m/tillitsvalgt i inntil 12 uker: inntil 15 timer i løpet av sju dager men ikke over 40 timer i fire sammenhengende uker. og ikke over 300 timer i løpet av 52 uker. Aml. § 10-6. Overtid, forts.

32 27.06.2014TURNUSKURS - KS/Spekter Helse32 Aml. § 10-6. Overtid, forts. § 10-6, 6. ledd Arbeidstilsynet kan innvilge utvidede grenser overtid etter søknad. § 10-6, 7. ledd: Overtidsarbeid ut over normalregelen (4. ledd) kan bare pålegges de som har sagt seg villige til det! § 10-6, 8. ledd: Samlet arbeidstid (inkl. overtid) må ikke overstige 13 timer pr. 24 timer eller 48 timer pr. sju dager.

33 27.06.2014TURNUSKURS - KS/Spekter Helse33 Overtid (tariffavtalene) Overtidsarbeid skal begrenses mest mulig (KS §6.2, SH del III, 4) og være pålagt Deltidsansatte har krav på overtid dersom de arbeider ut over det som er fastsatt for full stilling pr. dag (dog min. 6 timer) eller uke (KS § 6.2, SH del III § 4.2).

34 27.06.2014TURNUSKURS - KS/Spekter Helse34 Overtid (tariffavtalene) forts. Overtidstilleggene: 133 % - helge- og høytidsdager og påskeaften samt etter kl. 12.00 på pinse-, jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag (KS § 6.6.1 / SH del III § 4.4.1)) 50 % - 2 timer før og 4 timer etter skift (KS § 6.6.2 / SH del III § 4.4.2) 100 % - Overstiger 4 timer ved vakt, og alle andre tider (KS § 6.6.3, SH del III § 4.4.3) Overtidsbetaling ved tilsigelse – 2 timer og utbetales for hver påbegynte halve time (KS § 6.7, SH del III § 4.5)

35 27.06.2014 TURNUSKURS - KS/Spekter Helse35 Forskjøvet arbeidstid KS § 6.8 / SH del III 4.8: Kan når tillitsvalgt er enig forskyve arbeidstid for kortere tidsrom. Kompenseres med 50 % tillegg for den tid som faller utenom vedkommendes ordinære arbeidstid. Varsles såvidt mulig 3 dager i forveien, aldri mindre enn 1 dag.

36 27.06.2014 TURNUSKURS - KS/Spekter Helse36 Praktisk turnusoppsett - 1 1.Avklar hvilke krav lover og avtaler stiller 2.Avklar brukernes behov og ønsker 3.Avklar personalets behov og ønsker 4.Avklar betingelser/forutsetninger i fht. samarbeid med andre instanser 5.Avklar betingelser budsjett/bemanning gir 6.Sett opp døgnrytmeplan 7.Sett opp bemanningsplan

37 27.06.2014 TURNUSKURS - KS/Spekter Helse37 Praktisk turnusoppsett - 2 8.Utarbeid turnusplan Sett inn lovbestemt fritid Sett inn ubekvemme vakter Sett inn faste møtetidspunkter Sett inn resten av arbeidstida Sett inn resten av fritida 9.Inngå turnusavtale / sett opp protokoll 10.Iverksett på prøve / Evaluer / Juster 11.Endelig turnusavtale - maks 1 år.

38 27.06.2014 TURNUSKURS - KS/Spekter Helse38 Hva bør protokollen inneholde? Generell bestemmelse om enighet om bruk av gjennomsnittsberegning Starttidspunkt og varighet for turnusen Turnusen/arbeidsplanen Bestemmelser vedr. oppsigelse av turnus Bestemmelser vedr. prøveperiode Bestemmelser vedr. bruk av hjelpeturnus Bestemmelser vedr. spisepause Bestemmelser vedr. ferieavvikling Dato for inngåelse av protokollen

39 Praktisk turnusoppsett •Praktisk turnusoppsettPraktisk turnusoppsett 27.06.2014oktober 2009 39 TURNUSKURS - KS/Spekter Helse

40 27.06.2014 TURNUSKURS - KS/Spekter Helse40 GRUPPEOPPGAVE - Turnusoppsett Velg kasus Sett opp døgnrytmeplan Sett opp bemanningsplan UTARBEID TURNUS ! Kursleder vil være tilgjengelig og komme rundt. Oppsummering i plenum mot slutten av dagen

41 27.06.2014 TURNUSKURS - KS/Spekter Helse41 Søndags- og helgedagsarbeid § 10-8, 4. ledd Dagl. og ukentlig fritid: Fri påfølgende søn- og helgedag. Kan avtale med den enkelte arbeidstaker gjennomsnitt annenhver søn- og helgedag fri – maks periode på 26 uker. Turnus settes opp på vanlig måte med TV § 10-10 Søndagsarbeid Påbud om arbeidsfri fra kl 18.00 dagen før søn- og helgedag. Jul-, påske- og pinseaften fra 15.00. Ikke tillatt med arbeid med mindre arbeidets art gjør det nødvendig.

42 27.06.2014 TURNUSKURS - KS/Spekter Helse42 Helge- og høytidstillegg På helge- og høytidsdager og påskeaften (inkl. 1. og 17. mai) utbetales tillegg på 1 1/3 tillegg. På julaften, nyttårsaften, onsdag før skjærtorsdag, pinseaften utbetales 1 1/3 tillegg mellom 12.00 – 24.00. Evt. avtale 1 1/3 fri helt eller delvis pr. arbeidet time (KS § 5.3, SH del III 3.2) Erstatning av fridag: F1-dag som er lagt til andre dager enn søndag, og som samtidig faller på helge- eller høytidsdag, utløser en ekstra fridag innen en mnd. (F 5) Eventuelt utbetales en daglønn. (KS § 5.6, SH del III 3.4)

43 27.06.2014 TURNUSKURS - KS/Spekter Helse43 Definisjon av fridager F - dagene: F1 = “Søndagsfri” F2= “Lørdagsfri” F3= “Helgefridager” F4= “Godtgjøringsfridag” F5= “Erstatningsfridag”

44 27.06.2014 TURNUSKURS - KS/Spekter Helse44 HJELPETURNUS - høytider Ønsker fra ansatte kartlegges. Definisjon av hjelpeturnusperiode - bør gå opp i fht. helgejobbing. Definisjon av bemanningsbehov - minimumsbemanning. Utregning av F3-dager. Plassering av F1 og F3-dager. Plassering av vakter - ubekvemme vakter i tråd med grunnturnus. Plassering av annen fritid (F2, F4 og F5 hvis aktuelt). Undertegne protokoll - klar 2 uker før!

45 KS B-rundskriv 12/2009 Rundskrivet er grunnleggende feil: F3 dager skal ikke som KS hevder innarbeides eller trekkes i lønn! •Ikke under noen omstendigheter!!!!!!!!!! Tvistesaker om dette mottas med takk! 27.06.2014oktober 2009 TURNUSKURS - KS/Spekter Helse 45

46 27.06.2014 TURNUSKURS - KS/Spekter Helse46 GRUPPEARBEID - Hjelpeturnus Ut fra utdelt turnus – beregn antall ”ekstra” fridager (F3) Plasser fridagene i turnus Oppsummering i plenum

47 Ingen har lønn under ferie!!! Feriefritiden trekkes av lønnen. Feriepenger utbetales i stedet for lønn! Arbeidsgiver plikter å sørge for avvikling av ferie Arbeidstaker plikter å avholde lovfestet ferie (lovfestede unntak) 27.06.2014 TURNUSKURS - KS/Spekter Helse47 FERIELOVEN

48 Alminnelig feriefritid 25 virkedager (4 uker + 1 dag) Virkedag = alle dager som ikke er søndag eller lovbestemt helge- eller høytidsdag Trekkes ferie for turnusfri Arbeidsfri søndag før eller umiddelbart etter ferien for skift/turnusarbeidere. 16-timersregelen for skift/turnusarbeidere De over 60 år får 6 dager ekstra (en uke) Avtalefestet ferie = 5 virkedager. TURNUSKURS - KS/Spekter Helse FERIELOVEN 27.06.201448

49 Krav på 18 sammenhengende virkedager mellom 1.6. – 30.9 (Hovedferie) Krav på samlet uttak av restferie (7 virkedager) Kan avtale å overføre inntil 12 virkedager etter ferieloven – obs nytt siste ledd. Ferie som i strid med loven ikke er avviklet skal overføres til det påfølgende år. Avtalefestet ferie 5 virkedager – kan kreves å tas enkeltvis. ”Seniluka ” bestemmer arbeidstakeren suverent når skal tas. Evt. enkeltvise dager. TURNUSKURS - KS/Spekter Helse FERIELOVEN 27.06.201449

50 27.06.2014 TURNUSKURS - KS/Spekter Helse50 TURAVTALER I KS nedfelt i sentral generell særavtale SGS 1010 Følge av pasient og arbeidstid ved ferieopphold AML kan fravikes ved behov – dispensasjon fra Arbeidstilsynet kan innhentes Det skal inngås lokal avtale om kompensasjon, arbeidstid med mer Tillegg på kr. 255, - pr. døgn I Spekter Helse: Følge av pasient mest vanlig - men begge deler må nedfelles i lokale avtaler (Tidligere KS-bestemmelser videreført ved overføringen)

51 27.06.2014 TURNUSKURS - KS/Spekter Helse51 Nye fleksible arbeidstidsordninger 3 + 3 3dager på 3 dager fri. Kontinuerlig Ønsketurnus Grunnturnus i bunnen. Ansatte setter selv opp ønsket turnus for samme tidsperiode (4, 6 el. 8 uker). BAT – Bevegelig arbeidstid Selvstyrte grupper setter opp turnus over 6 uker Prioritering av behov: 1. pasienten 2. ansattes 3. driften VITT – Virksomhets- og individtilpasset turnus. Beboeren i sentrum. Ansatte bestemmer bemannings-plan ut fra belegg. Bemanningsplanen styrer turnus.

52 Medleverordninger Midlertidig forskrift om arbeidstid i institusjoner som har medlever- ordning (FOR 2005-06-24 nr 686) Kun for institusjoner med særlig omsorgs- og behandlings- oppgaver i fht rus og atferdsvansker. BV + RUS. Absolutt ikke PUH Dekker både medleverskap (kollektiv) og medleverturnus (langturnus). "Lengre sammenhengende perioder" = minst 24 timer 27.06.2014TURNUSKURS - KS/Spekter Helse52

53 TURNUSKURS - KS/Spekter Helse53 Avslutning … men krevende og utmattende – særlig hvis forarbeidet er mangelfullt! Lykke til. Turnus kan være morsomt til tross for mange detaljer på en gang… 27.06.2014oktober 2009


Laste ned ppt "TURNUSKURS Agder 16.og 17. juni 2011 Eldar Lior / Egil Lunde TURNUSKURS - KS/Spekter Helse 27.06.2014oktober 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google