Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norman Hansen Meyer Nordisk Skibsrederforening

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norman Hansen Meyer Nordisk Skibsrederforening"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norman Hansen Meyer Nordisk Skibsrederforening
Arrest i ulike jurisdiksjoner Arrestkonvensjonen av Young CMI Oslo, 15. mai 2013 Norman Hansen Meyer Nordisk Skibsrederforening

2 Innledning Sammenligning mellom arrestreglene i ulike jurisdiksjoner
Debitor etter arrestkravet Krav som gir rett til arrest Søsterskipsarrest Arrest i “tilknyttede” skip Adgang til å pådømme det materielle kravet Arrestkonvensjonen av 1999 Bakgrunn Tiltredelse Sentrale endringer fra 1952-konvensjonen

3 Arrest i ulike jurisdiksjoner
1952 – konvensjonen har blitt implementert ulikt Inkorporering Endringer i eksisterende nasjonale lovverk Parallelle regler i samme land 1952 – konvensjonen fortolkes ulikt Skal se på Adgang til arrest når kravet er mot andre enn skipets eier «Utvidet» liste over sjørettslige krav Søsterskipsarrest / arrest i «tilknyttede» skip Gir arrest jurisdiksjon for hovedkravet?

4 Arrest i ulike jurisdiksjoner
Arrest når debitor etter kravet er bareboat eller tidsbefrakter? 1952 Art. 3 – Ordlyd åpner for arrest i skip selv om kravet er mot bareboat befrakter (ordlyd går faktisk enda videre) Kun eier: bareboat: Tidsbefrakter: Norge Enland Belgia Sverige Skotland Polen Danmark Hong Kong Portugal Finland Frankrike Slovenia Hellas Tyskland Spania Italia Nederland Russland Kina

5 Arrest i ulike jurisdiksjoner
Krav som gir grunnlag for arrest Tilnærmet som konv Videre enn konv Norge* Frankrike Sverige* Tyskland* Danmark Gibraltar Belgia Spania Kina Sør-Afrika Italia USA Nederland England Singapore * = krav til sikringsgrunn

6 Arrest i ulike jurisdiksjoner
Adgang til søsterskipsarrest (1952 art. 3) Ved krav mot bareboat / eier av et skip gir konvensjonen rett til å ta arrest i andre skip eid av samme person / selskap ihht konvensjonen utvidet adgang Belgia Sør-Afrika Frankrike Kina Tyskland Nederland Italia Spania Singapore Norge

7 Arrest i ulike jurisdiksjoner
Arrest i «tilknyttede» skip / piercing the corporate veil begrensed adgang Videre adgang Hong Kong Belgia Danmark Frankrike Norge Hellas Tyskland Spania Nederland Sør-Afrika England Kina Singapore USA

8 Arrest i ulike jurisdiksjoner
Adgang til å pådømme det materielle kravet Begrenset Utvidet Frankrike Belgia Tyskland Kina Italia Danmark Nederland England (stay) Spania Sør-Afrika (stay) Norge Singapore Gibraltar

9 Arrest i ulike jurisdiksjoner
Gunstige arrestjurisdiksjoner: Sør-Afrika Belgia Frankrike Gibraltar Spania (tungrodd prosess) USA? Ugunstige arrestjurisdiksjoner: Norge Sverige Tyskland (NB – lovendring i april 2013)

10 Arrestkonvensjonen av 1999
Hvorfor ny arrestkonvensjon? Avvikende praksis under 1952 – konvensjonen Behov for oppdateringer I kraft 14 september 2011 Tiltrådt av 10 stater: Albania, Algerie, Benin, Bulgaria, Ecuador, Estland, Latvia, Liberia, Spania og Syria Helt / delvis benyttet som «model law» Kina India Russland Norge?

11 Arrestkonvensjonen av 1999
Forskjeller fra 1952 – konvensjonen: Utvidelse av sjørettslige krav Begrensninger i adgang til arrest mot bareboat befrakter Presiserer at arrest kan gjennomføres uavhengig av vernetingsbestemmelse Utvider adgangen til å få dom for det materielle kravet Tillater «multiple arrests» «Hjemmel» for å pålegge ansvar ved urettmessig arrest

12 Arrestkonvensjonen av 1999
1952 – konvensjonen: Uttømmende liste Noen krav av maritim art kom ikke med: Forsikringspremier Meglerkommisjon Agenthonorar Krav fra stevedores Skade som følge av forurensing Krav under avtale om salg av skip 1999 – konvensjonen: videreføring av konvensjonens system

13 Arrestkonvensjonen av 1999
Oversikt over endringer i listen over sjørettslige krav: uendret mindre vesentlig a) tingsskade forårsaket av skip x b) personskade forårsaket av skip c) berging d) avtale om bruk / leie av skip e) avtale om transport av gods f) tap eller skade på gods g) felleshavari h) bodmeri i) sleping j) losing k) gods / materialer levert til skip l) bygging / reparasjon m) mannskapshyre n) utlegg for skipets / eiers regning o) tvist om eiendomsretten til skip p) tvist mellom sameiere q) panterett eller annen sikkerhet

14 Arrestkonvensjonen av 1999
Nye sjørettslige krav i 1999-konvensjonen: d): Forurensingsskade Oppstått forurensingsskade dekket under 1952 a) Tatt med for å innta omkostninger ved preventive tiltak for å forhindre forurensing e) Fjerning av vrak Særskilt prioritet etter Maritime Liens and Mortgages Convention 1993 «Fjerning av vrak» tatt inn i sjøloven § 92 n) Havneavgifter Nødvendig å innta siden dette gir sjøpant

15 Arrestkonvensjonen av 1999
Nye sjørettslige krav i 1999 – konvensjonen (forts) q) Forsikringspremier Alle forsikringer som er knyttet til skipets operasjon, eks P&I, defence, loss of hire, forsikring for mannskap Kun forsikringer på vegne av eier / bareboat eier (dvs for eks ikke befrakter) r) Meglerkommisjon og agenthonorar Kjøp/salg av skip, befraktningsmeglere, forsikringsmeglere, bunkersmeglere v) Tvist som springer ut av avtale om salg av skip

16 Arrestkonvensjonen av 1999
Adgang til arrest uavhengig av vernetingsbestemmelse (Artikkel 2) Uttales eksplisitt at arrest kan tas selv om kravet springer ut av en avtale med avtalt verneting i en annen jurisdiksjon Begrensninger i krav mot bareboat befrakter (Artikkel 3) Kun tillatt dersom en dom for det sjørettslige kravet kan tvangsfullbyrdes mot skipet i det arresterende landet (Men utvidet adgang til søsterskipsarrest mot reise / tidsbefrakter)

17 Arrestkonvensjonen av 1999
Utvidet adgang til «rearrest» og «multiple arrests» (Artikkel 5) Adgang til å arrestere samme skip flere ganger Adgang til å arrestere flere skip for samme krav Urettmessig arrest / sikkerhet for urettmessig arrest (Artikkel 6) 1999 – konvensjonen: Domstolen har «hjemmel» til å kreve at saksøker stiller sikkerhet for urettmessig arrest. Også «hjemmel» til å vurdere erstatning for urettmessig arrest men da basert på lokale ansvarsregler Presisering av når arrest gir verneting for selve kravet (Artikkel 7) 1952 – konvensjonen: Hovedsakelig beroende på lokale regler 1999 – konvensjonen: Verneting med mindre partene har avtalt særskilt verneting

18 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!


Laste ned ppt "Norman Hansen Meyer Nordisk Skibsrederforening"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google