Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sjøforsikring i praksis Kaskorelaterte forsikringer Ole Wikborg / Norwegian Hull Club April 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sjøforsikring i praksis Kaskorelaterte forsikringer Ole Wikborg / Norwegian Hull Club April 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Sjøforsikring i praksis Kaskorelaterte forsikringer Ole Wikborg / Norwegian Hull Club April 2005

3 Tentativ plan - tema •Introduksjon •Sjøforsikringer •Kasko og -kaskomarkeder •Risikoavlastning •Aktuelle saker •Norseman Shipping A/S (case)

4 Perspektiv •Eldste kjente forsikringsform •Totalt globalt premievolum marine bransjer: USD 8 milliarder (ca. 0,1% av globalt premievolum), fordelt på: –Vare/transportforsikring50% –Energiforsikring25% –Rederiforsikring25% •Det norske markedet har i underkant av 20% av det globale markedet for rederiforsikringer

5 Hva er (sjø)forsikring? Finansiell sikring av verdier mot uforutsette hendelser

6 Skipet som forsikringsobjektet •Formuesobjekt = formuesrisiko •Inntjeningsobjekt = inntjeningsrisiko

7 Skipet som risiko •Fysisk skade å eget skip = Kasko •Ansvarskade = Protection & Indemnity (P&I)

8 Skipet som risiko •Fysisk skade å eget skip = Kasko •Ansvarskade = Protection & Indemnity (P&I) … unntatt kollisjonsansvaret opp til kaskotakst

9 Sjøassurandører •Gjensidige foreninger –Fordeler risikoen blandt medlemmene og driver ”null”-forretning •P&I klubber •Kaskoklubber

10 Sjøassurandører •Gjensidige foreninger –Fordeler risikoen blandt medlemmene og driver ”null”-forretning •Selskaper –Driver ren kommersiell virksomhet med profitt som motiv •P&I klubber •Kaskoklubber •Kaskoassurandører •Ansvarsassurandører

11 Kaskorelaterte dekninger •Kasko (H&M) –Fulle vilkår –Begrensede vilkår –Kun mot totaltap •Norske vilkår (NMIP) •London vilkår (IHC) •Amerikanske vilkår (AIHC) •Andre

12 Kaskorelaterte dekninger •Kasko (H&M) •Totaltapsdekninger –Increased Value (IV) –Hull Interest (Hint) –Freight Interest (Fint)

13 Kaskorelaterte dekninger •Kasko (H&M) •Totaltapsdekninger •Tidstapsdekninger (Loss of Hire) –Dekker tidstap som følge av kaskoskade –Varianter

14 Kaskorelaterte dekninger •Kasko (H&M) •Totaltapsdekninger •Tidstapsdekninger (Loss of Hire) •Krigsdekninger –Dekker fysisk skade på skipet som følge av krigsfare i (a) freds- og (b) krigstid

15 Kaskorelaterte dekninger •Kasko (H&M) •Totaltapsdekninger •Tidstapsdekninger (Loss of Hire) •Krigsdekninger •Panthaverinteressedekning –Dekker lånegivers tilgodehavende (pantet) ved skade forårsaket av skipets brudd på polisens sikkerhetsforskrifter, farvannsbegrensinger etc.

16 Sjøforsikringsmarkeder •London •Skandinavia •Japan •Frankrike •New York •Tyskland og Østen

17 Sjøforsikringsmarkeder •London –Lloyd’s –Selskaper –P&I klubber

18 Sjøforsikringsmarkeder •London •Skandinavia –Norge: •Gard Services •Skuld •Norwegian Hull Club •If... •Codan •Bluewater •Gerling •NEMI (Norwegian Energy and Marine Insurance) •Sjøtrygdelagene

19 Sjøforsikringsmarkeder •London •Skandinavia •Japan –Lukket marked med få meget store selskaper •Tokio Marine & Nichido Fire •Mitsui Sumitomo Insurance Co •og andre

20 Sjøforsikringsmarkeder •London •Skandinavia •Japan •Frankrike –Allianz Marine & Aviation –AXA –Groupama

21 Sjøforsikringsmarkeder •London •Skandinavia •Japan •Frankrike •New York / USA –Få megastore selskaper (eks. St. Paul, Royal) –Navigators –American Hull Syndicate –Diverse agenturer

22 Sjøforsikringsmarkeder •London •Skandinavia •Japan •Frankrike •New York / USA •Tyskland og Østen –Mindre markeder for (sterkt voksende) lokal forretning –Allianz og Samsung –Diverse agenturer

23 Markedsspillere •Dekning –Rederi (kunde – forsikringstaker) –Meglere –Assurandører (forsikringsgivere)

24 Markedsspillere •Dekning •Havari –Rederi (kunde – forsikringstaker) –Besiktigelsesmenn –Advokater –Claims Adjustors –Meglere –Assurandører (forsikringsgivere)

25 To viktige begreper i kaskoforsikring: •Syndikering •Hovedassurandør

26 To viktige begreper i kaskoforsikring: •Syndikering –Fordeling av risikoen mellom flere assurandører •Hovedassurandør –Den assurandør som opptrer på vegne av assurandørfelleskapet i havarisaker

27 ...og et tredje: •Ledende assurandør –Den assurandør som opptrer på vegne av assurandørfellesskapet i dekningsspørsmål

28 Forretningsgang norsk/skandinavisk system Rederi/ Management selskap Megler Hoved- assurandør Koassurandører Dekning

29 Forretningsgang norsk/skandinavisk system Rederi/ Management selskap Megler Hoved- assurandør Koassurandører Dekning Skadeinformasjon Skadeerstatning

30 Forretningsgang ikke-skandinavisk system – dekning Rederi/ Management selskap Megler Hoved- assurandør Koassurandører Dekning

31 Forretningsgang ikke-skandinavisk system – skadebehandling Rederi/ Management selskap Adjuster Hoved- assurandør Koassurandører Dekning Skadeinformasjon Skadeerstatning Besiktigelse

32 Forretningsgang ikke-skandinavisk system – skadeoppgjør Rederi/ Management selskap Megler Hoved- assurandør Koassurandører Dekning Skadeinformasjon Skadeerstatning Adjuster

33 Risikofordeling (Flytting av risiko) Assurandør Fremmedkapital Egenkapital Megler Rederi

34 Risikofordeling (Flytting av risiko) Assurandør Fremmedkapital Egenkapital Megler Rederi Reassuranse

35 Assurandørens evne til å ta risiko •Egenkapitalens risikovillighet

36 Assurandørens evne til å ta risiko •Egenkapitalens risikovillighet •Egenkapitalens størrelse

37 Assurandørens evne til å ta risiko •Egenkapitalen •Fremmedkapitalens struktur

38 Assurandørens evne til å ta risiko •Egenkapitalen •Fremmedkapitalens struktur •Fremmedkapitalens risikovillighet

39 Assurandørens evne til å ta risiko •Egenkapitalen •Fremmedkapitalens struktur •Fremmedkapitalens risikovillighet •Fremmedkapitalens størrelse

40 Egenkapital •Aksjekapital •Innskutt arbeidskapital •Opparbeidet kapital gjennom –Overskudd –Avsetninger

41 Fremmedkapital = Reassuranse

42 Assuranse – sjø Generell markedsstruktur Rederi Megler Assurandør Reassurandør

43 Assuranse – sjø Generell markedsstruktur - oversikt Rederi Megler Assurandør Reassurandør Risiko- og avtaleinformasjon Premie- og skadeoppgjør

44 Verdikjeden Markedføring Research Risikoevaluering / prising Aksept av risiko Premietransaksjon Skadebehandling Garantier Skadeberegning Oppgjør Erfaringsoverføring Den norske modellen London

45 Hovedassurandørens oppgaver •Opptrer på vegne av assurandørfellesskapet ved havarier •Leverer forsikringsproduktet gjennom –skadebehandlingsservice og –havariberegningen som leder til et –havarioppgjør

46 Aktuelle skader

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56 Grunnstøtning i Suez

57

58

59

60

61

62

63

64

65 Fellestrekk •Menneskelig svikt er hovedårsak •Store beløp til utbetaling for totaltap, reparasjon og/eller bergning pluss betydelige tap for vareassurandørene •Betydelig økning i reparasjonskostnadene som følge av liten reparasjonskapasitet og høy stålpris

66 Kaskoassurandørenes bekymring: Besetningenes kvalitet

67 Skadebehandling (1) •Skaden oppstår og rapporteres til hovedassurandøren •Assistanse tilkalles (f. eks. slepebåt) •Skadeomfanget begrenses •Skaden besiktiges og takseres •Reparasjonstilbud innhentes •Reparasjon utføres

68 Skadebehandling (2) •Generalregning settes opp av rederiet og oversendes hovedassurandøren (eller adjuster) •Havariberegning utstedes •Rederi og/eller megler innhenter skadeoppgjøret fra de deltagende assurandører •(De deltagende assurandører videresender kravet til reassurandørene)

69

70 Norseman Shipping AS (Case)

71 Norseman Shipping AS •Forretningsidé og kapitalisering •Innkalling av aksjekapital NOK 150 mill •Organisasjon •Registering av selskapet •Sertifisering •Innkjøp av driftsmiddel = skip

72 Norseman Shipping AS •Vi kjøper ”Norse Trader” •1996 •Bulker - 33,000 dwt •DNV •NIS •Markedspris (inkl kommisjoner) $22,300,000 •Finansieres gjennom •Bank $14,500,000 •Egenkapital $ 7,800,000

73 Norseman Shipping AS •Vi inngår tidscerteparti for 36 måneder •Dagsbeløp $20,000

74 Norseman Shipping AS •Hvilke forsikringer trenger vi? •Hvordan skaffer vi oss et tilbud? •Hvilke markeder skal vi gå til og hvordan? •Hvilken informasjon skal assurandørene ha? •Hvilke basisbetingelser skal vi velge? •Når skal forsikringene tre i kraft og hvor lang løpetid skal (kan) de ha?

75 Norseman Shipping AS Hvilke forsikringer trenger vi? •Ansvarsdekning (P&I) P&I klubb •KaskoKaskoassurandør •KaskointeresseKaskoassurandør •FraktinteresseKaskoassurandør •KrigDNK •TidstapKaskoassurandør •PanthaverinteresseKaskoassurandør

76 Norseman Shipping AS Forsikringssummer •(Markedsverdi •Kasko •Kaskointeresse •Fraktinteresse •Krig •Tidstap •Panthaverinteresse •$24,000,000) •$19,200,000 •$ 4,800,000 (25%) •$28,800,000 •$20,000 x antall dager •$16,000,000 (pantet pluss 10%)

77 Norseman Shipping AS Forsikringer •Ansvarsdekning •Kasko •Kaskointeresse •Fraktinteresse •Krig •Tidstap •Panthaverinteresse •Hvem går vi til? En megler som ordner alt (eller to meglere som konkurrerer i forskjellige markeder)

78 Norseman Shipping AS Forsikringer •Ansvarsdekning •Kasko •Kaskointeresse •Fraktinteresse •Krig •Tidstap •Panthaverinteresse Eller hvem kan vi gå vi til direkte? •P&I klubb •Kaskoassurandør •DNK •Kaskoassurandør

79 Norseman Shipping AS •Markeder –Meglere: Lokale / globale –Assurandører: Direkte, lokale / globale

80 Viktig å minne om: Forsikringstaker har en forpliktelse til å gi fullstendig og korrekt informasjon om risiko og skader

81 Hva vurderer assurandøren? •Rederiets organisasjon og evne til forsvarlig drift •Rederiets skadehistorikk •Skipet som forsikringsobjekt (”hardware”) •Skipets fartsområde og last •Vilkår og egenandel (franchise) •Assurandøren setter en premie som forventes å dekke skade-, reassuranse-, administrasjons- kostnader og profitt •Balanse mellom tilbud og etterspørsel = salgbar markedspris

82 Norseman Shipping AS •Tilbud mottas fra megler og/eller assurandør •Vurderingskriteria for rederiet: –Vilkår (dekningsomfang) og premie –Hovedassurandør –Finansiell trygghet (ref. panthavers krav) –Politiske forhold (”Én fot i hver leir”)

83 Norseman Shipping AS Tilbud fra NHC: •Kasko –NMIP 1996/2003, franchise $75,000 –Premie $72,000 (rate: 0,375% p.a.) –Krav om hovedassurandørverv –Max 35% andel •Kaskointeresse / fraktinteresse –NMIP 1996/2003 –Premie $ 7,200 (rate: 0,15% p.a.) pr. aliment

84 Norseman Shipping AS Tilbud fra Megler Smekk: •Kasko –NMIP 1996/2003, franchise $80,000 –Premie $67,200 (rate: 0,35% p.a.) •Kaskointeresse / fraktinteresse –NMIP 1996/2003 –Premie $ 6,000 (rate: 0,125% p.a.) pr. aliment •Panthaverinteresse –Inst. Mortgagees Clauses – Hulls –Premie $4,800 (rate: 0,03% p.a.)

85 Norseman Shipping AS Tilbud fra Gard Services: •(P&I) •Kasko –NMIP 1996/2003, franchise $75,000 –Premie $74,400 (rate: 0,3875% p.a.) –Max 20% andel •Tidstap –NMIP 1996/2003 –Basis 14/90/90 Forsikringssum $20,000 x 90 = $1,800,000 –Premie $ 45,000 (rate: 2,5% p.a.)

86 Norseman Shipping AS Tilbud fra DNK (Den norske Krigsforsikring for Skib): •Krig –NMIP 1996/2003 – kapitel 15 –Premie $1,728 (rate: 0,006% p.a.)

87 Norseman Shipping AS Plassering: •Kasko –NMIP 1996/2003, franchise $75,000 –Premie som kvotert av budgiverene –NHC hovedassurandør – direkte andel 30% –Megler Smekk – andel 70% hvorav •20% til Gard Services •30% til Londonmarkedet •10% til det franske markedet og •10% til USA (Kommisjon til Smekk betales av assurandørene) –Securitykrav: Minimum S&P ”A”

88 Norseman Shipping AS Plassering: •Kaskointeresse / fraktinteresse –NMIP 1996/2003 –Premie som kvotert av megler Smekk –Megler Smekk – andel 100% hvorav •20% til Gard Services •80% til Londonmarkedet (Kommisjon til Smekk betales av assurandørene) –Securitykrav: Minimum S&P ”A”

89 Norseman Shipping AS Plassering: •Krig –NMIP 1996/2003 – kapitel 15 –Premie som kvotert –DNK – andel 100%

90 Norseman Shipping AS Plassering: •Tidstap –NMIP 1996/2003 – kapitel 16 –Premie som kvotert –Gard Services – direkte andel 100% –Gard Services hovedassurandør

91 Norseman Shipping AS Plassering: •Panthaverinteresse –Inst Mortgagees Clauses - Hulls –Premie som kvotert av megler Smekk –Megler Smekk – andel 100% hvorav •100% til Londonmarkedet (Kommisjon til Smekk betales av assurandørene) –Securitykrav: Minimum S&P ”A”

92 Norseman Shipping AS Hva skjer så (1)? •Dekningene bekreftes til panthaver •Poliser og debetnotaer (faktura) utstedes av NHC (kasko), Gard Services (tidstap), DNK (krig) og megler Smekk (kasko, kasko/fraktinteresse og panthaverinteresse) for de dekninger de deltar på og for sine andeler, - kopi av poliser oversendes panthaver •Kontakt etableres med Hovedassurandør NHC for etablering av rutiner ved havarier •Dokumentasjonen kontrolleres •Premien betales i henhold til debetnotaen •Avtalen er (formelt sett) i kraft først når premien er mottatt av assurandørene

93 Norseman Shipping AS Hva skjer så (2)? •Jevnlig kontakt mellom Norseman Shipping AS, assurandørene og megler Smekk, - spesielt ved endring av risikoen •Nye skip kvoteres og legges inn på flåten på flåtenivå og med felles forfall •Dersom assurandørene tilbyr Loss Prevention-programmer, benytter Norseman Shipping AS seg av dette for sine interne øvelser og opplæringsprogrammer. •Fornyelsesforhandlinger starter 60 dager før forfall og baseres på –Havaristatisikk –Flåtens komposisjon ved fornyelsen –Assurandørenes erfaring med Norseman Shipping AS og vice versa

94 Til avslutning: •”Expensive piece of equipment....” •Lloyd’s Open Form •Los •Betydningen av NIS / NOR flagg


Laste ned ppt "Sjøforsikring i praksis Kaskorelaterte forsikringer Ole Wikborg / Norwegian Hull Club April 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google