Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sjøforsikring i praksis Kaskorelaterte forsikringer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sjøforsikring i praksis Kaskorelaterte forsikringer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sjøforsikring i praksis Kaskorelaterte forsikringer
Ole Wikborg / Norwegian Hull Club April 2005

2 Tentativ plan - tema Introduksjon Sjøforsikringer
Kasko og -kaskomarkeder Risikoavlastning Aktuelle saker Norseman Shipping A/S (case)

3 Perspektiv Eldste kjente forsikringsform
Totalt globalt premievolum marine bransjer: USD 8 milliarder (ca. 0,1% av globalt premievolum), fordelt på: Vare/transportforsikring 50% Energiforsikring 25% Rederiforsikring 25% Det norske markedet har i underkant av 20% av det globale markedet for rederiforsikringer

4 Hva er (sjø)forsikring?
Finansiell sikring av verdier mot uforutsette hendelser

5 Skipet som forsikringsobjektet
Formuesobjekt = formuesrisiko Inntjeningsobjekt = inntjeningsrisiko

6 Skipet som risiko Fysisk skade å eget skip = Kasko Ansvarskade
= Protection & Indemnity (P&I)

7 Skipet som risiko Fysisk skade å eget skip = Kasko Ansvarskade
= Protection & Indemnity (P&I) …unntatt kollisjonsansvaret opp til kaskotakst

8 Sjøassurandører Gjensidige foreninger P&I klubber Kaskoklubber
Fordeler risikoen blandt medlemmene og driver ”null”-forretning P&I klubber Kaskoklubber

9 Sjøassurandører Gjensidige foreninger Selskaper P&I klubber
Fordeler risikoen blandt medlemmene og driver ”null”-forretning Selskaper Driver ren kommersiell virksomhet med profitt som motiv P&I klubber Kaskoklubber Kaskoassurandører Ansvarsassurandører

10 Kaskorelaterte dekninger
Kasko (H&M) Fulle vilkår Begrensede vilkår Kun mot totaltap Norske vilkår (NMIP) London vilkår (IHC) Amerikanske vilkår (AIHC) Andre

11 Kaskorelaterte dekninger
Kasko (H&M) Totaltapsdekninger Increased Value (IV) Hull Interest (Hint) Freight Interest (Fint)

12 Kaskorelaterte dekninger
Kasko (H&M) Totaltapsdekninger Tidstapsdekninger (Loss of Hire) Dekker tidstap som følge av kaskoskade Varianter

13 Kaskorelaterte dekninger
Kasko (H&M) Totaltapsdekninger Tidstapsdekninger (Loss of Hire) Krigsdekninger Dekker fysisk skade på skipet som følge av krigsfare i (a) freds- og (b) krigstid

14 Kaskorelaterte dekninger
Kasko (H&M) Totaltapsdekninger Tidstapsdekninger (Loss of Hire) Krigsdekninger Panthaverinteressedekning Dekker lånegivers tilgodehavende (pantet) ved skade forårsaket av skipets brudd på polisens sikkerhetsforskrifter, farvannsbegrensinger etc.

15 Sjøforsikringsmarkeder
London Skandinavia Japan Frankrike New York Tyskland og Østen

16 Sjøforsikringsmarkeder
London Lloyd’s Selskaper P&I klubber

17 Sjøforsikringsmarkeder
London Skandinavia Norge: Gard Services Skuld Norwegian Hull Club If... Codan Bluewater Gerling NEMI (Norwegian Energy and Marine Insurance) Sjøtrygdelagene

18 Sjøforsikringsmarkeder
London Skandinavia Japan Lukket marked med få meget store selskaper Tokio Marine & Nichido Fire Mitsui Sumitomo Insurance Co og andre

19 Sjøforsikringsmarkeder
London Skandinavia Japan Frankrike Allianz Marine & Aviation AXA Groupama

20 Sjøforsikringsmarkeder
London Skandinavia Japan Frankrike New York / USA Få megastore selskaper (eks. St. Paul, Royal) Navigators American Hull Syndicate Diverse agenturer

21 Sjøforsikringsmarkeder
London Skandinavia Japan Frankrike New York / USA Tyskland og Østen Mindre markeder for (sterkt voksende) lokal forretning Allianz og Samsung Diverse agenturer

22 Markedsspillere Dekning Rederi (kunde – forsikringstaker) Meglere
Assurandører (forsikringsgivere)

23 Markedsspillere Dekning Havari Rederi (kunde – forsikringstaker)
Besiktigelsesmenn Advokater Claims Adjustors Meglere Assurandører (forsikringsgivere)

24 To viktige begreper i kaskoforsikring:
Syndikering Hovedassurandør

25 To viktige begreper i kaskoforsikring:
Syndikering Fordeling av risikoen mellom flere assurandører Hovedassurandør Den assurandør som opptrer på vegne av assurandørfelleskapet i havarisaker

26 ...og et tredje: Ledende assurandør
Den assurandør som opptrer på vegne av assurandørfellesskapet i dekningsspørsmål

27 Forretningsgang norsk/skandinavisk system
Dekning Rederi/ Management selskap Hoved- assurandør Megler Koassurandører

28 Forretningsgang norsk/skandinavisk system
Dekning Skadeinformasjon Skadeerstatning Rederi/ Management selskap Hoved- assurandør Megler Koassurandører

29 Forretningsgang ikke-skandinavisk system – dekning
Rederi/ Management selskap Megler Hoved- assurandør Koassurandører

30 Forretningsgang ikke-skandinavisk system – skadebehandling
Dekning Skadeinformasjon Skadeerstatning Rederi/ Management selskap Besiktigelse Hoved- assurandør Koassurandører Adjuster

31 Forretningsgang ikke-skandinavisk system – skadeoppgjør
Dekning Skadeinformasjon Skadeerstatning Rederi/ Management selskap Adjuster Hoved- assurandør Koassurandører Megler

32 Risikofordeling (Flytting av risiko)
Rederi Assurandør Egenkapital Megler Fremmedkapital

33 Risikofordeling (Flytting av risiko)
Rederi Assurandør Egenkapital Megler Fremmedkapital Reassuranse

34 Assurandørens evne til å ta risiko
Egenkapitalens risikovillighet

35 Assurandørens evne til å ta risiko
Egenkapitalens risikovillighet Egenkapitalens størrelse

36 Assurandørens evne til å ta risiko
Egenkapitalen Fremmedkapitalens struktur

37 Assurandørens evne til å ta risiko
Egenkapitalen Fremmedkapitalens struktur Fremmedkapitalens risikovillighet

38 Assurandørens evne til å ta risiko
Egenkapitalen Fremmedkapitalens struktur Fremmedkapitalens risikovillighet Fremmedkapitalens størrelse

39 Egenkapital Aksjekapital Innskutt arbeidskapital
Opparbeidet kapital gjennom Overskudd Avsetninger

40 Fremmedkapital = Reassuranse

41 Assuranse – sjø Generell markedsstruktur
Rederi Megler Assurandør Reassurandør

42 Assuranse – sjø Generell markedsstruktur - oversikt
Rederi Risiko- og avtaleinformasjon Megler Assurandør Premie- og skadeoppgjør Reassurandør

43 Risikoevaluering / prising
Verdikjeden Markedføring Research Risikoevaluering / prising Aksept av risiko Premietransaksjon Skadebehandling Garantier Skadeberegning Oppgjør Erfaringsoverføring Den norske modellen London

44 Hovedassurandørens oppgaver
Opptrer på vegne av assurandørfellesskapet ved havarier Leverer forsikringsproduktet gjennom skadebehandlingsservice og havariberegningen som leder til et havarioppgjør

45 Aktuelle skader

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55 Grunnstøtning i Suez

56

57

58

59

60

61

62

63

64 Fellestrekk Menneskelig svikt er hovedårsak
Store beløp til utbetaling for totaltap, reparasjon og/eller bergning pluss betydelige tap for vareassurandørene Betydelig økning i reparasjonskostnadene som følge av liten reparasjonskapasitet og høy stålpris

65 Kaskoassurandørenes bekymring:
Besetningenes kvalitet

66 Skadebehandling (1) Skaden oppstår og rapporteres til hovedassurandøren Assistanse tilkalles (f. eks. slepebåt) Skadeomfanget begrenses Skaden besiktiges og takseres Reparasjonstilbud innhentes Reparasjon utføres

67 Skadebehandling (2) Generalregning settes opp av rederiet og oversendes hovedassurandøren (eller adjuster) Havariberegning utstedes Rederi og/eller megler innhenter skadeoppgjøret fra de deltagende assurandører (De deltagende assurandører videresender kravet til reassurandørene)

68

69 Norseman Shipping AS (Case)

70 Norseman Shipping AS Forretningsidé og kapitalisering
Innkalling av aksjekapital NOK 150 mill Organisasjon Registering av selskapet Sertifisering Innkjøp av driftsmiddel = skip

71 Norseman Shipping AS Vi kjøper ”Norse Trader” Finansieres gjennom 1996
Bulker - 33,000 dwt DNV NIS Markedspris (inkl kommisjoner) $22,300,000 Finansieres gjennom Bank $14,500,000 Egenkapital $ 7,800,000

72 Norseman Shipping AS Vi inngår tidscerteparti for 36 måneder
Dagsbeløp $20,000

73 Norseman Shipping AS Hvilke forsikringer trenger vi?
Hvordan skaffer vi oss et tilbud? Hvilke markeder skal vi gå til og hvordan? Hvilken informasjon skal assurandørene ha? Hvilke basisbetingelser skal vi velge? Når skal forsikringene tre i kraft og hvor lang løpetid skal (kan) de ha?

74 Norseman Shipping AS Hvilke forsikringer trenger vi?
Ansvarsdekning (P&I) P&I klubb Kasko Kaskoassurandør Kaskointeresse Kaskoassurandør Fraktinteresse Kaskoassurandør Krig DNK Tidstap Kaskoassurandør Panthaverinteresse Kaskoassurandør

75 Norseman Shipping AS Forsikringssummer (Markedsverdi $24,000,000)
Kasko Kaskointeresse Fraktinteresse Krig Tidstap Panthaverinteresse $24,000,000) $19,200,000 $ 4,800,000 (25%) $28,800,000 $20,000 x antall dager $16,000,000 (pantet pluss 10%)

76 Norseman Shipping AS Forsikringer Ansvarsdekning Kasko Kaskointeresse
Fraktinteresse Krig Tidstap Panthaverinteresse Hvem går vi til? En megler som ordner alt (eller to meglere som konkurrerer i forskjellige markeder)

77 Norseman Shipping AS Forsikringer Ansvarsdekning Kasko Kaskointeresse
Fraktinteresse Krig Tidstap Panthaverinteresse Eller hvem kan vi gå vi til direkte? P&I klubb Kaskoassurandør DNK

78 Norseman Shipping AS Markeder Meglere: Lokale / globale
Assurandører: Direkte, lokale / globale

79 Viktig å minne om: Forsikringstaker har en forpliktelse til å gi fullstendig og korrekt informasjon om risiko og skader

80 Hva vurderer assurandøren?
Rederiets organisasjon og evne til forsvarlig drift Rederiets skadehistorikk Skipet som forsikringsobjekt (”hardware”) Skipets fartsområde og last Vilkår og egenandel (franchise) Assurandøren setter en premie som forventes å dekke skade-, reassuranse-, administrasjons-kostnader og profitt Balanse mellom tilbud og etterspørsel = salgbar markedspris

81 Norseman Shipping AS Tilbud mottas fra megler og/eller assurandør
Vurderingskriteria for rederiet: Vilkår (dekningsomfang) og premie Hovedassurandør Finansiell trygghet (ref. panthavers krav) Politiske forhold (”Én fot i hver leir”)

82 Norseman Shipping AS Tilbud fra NHC: Kasko
NMIP 1996/2003, franchise $75,000 Premie $72,000 (rate: 0,375% p.a.) Krav om hovedassurandørverv Max 35% andel Kaskointeresse / fraktinteresse NMIP 1996/2003 Premie $ 7,200 (rate: 0,15% p.a.) pr. aliment

83 Norseman Shipping AS Tilbud fra Megler Smekk: Kasko
NMIP 1996/2003, franchise $80,000 Premie $67,200 (rate: 0,35% p.a.) Kaskointeresse / fraktinteresse NMIP 1996/2003 Premie $ 6,000 (rate: 0,125% p.a.) pr. aliment Panthaverinteresse Inst. Mortgagees Clauses – Hulls Premie $4,800 (rate: 0,03% p.a.)

84 Norseman Shipping AS Tilbud fra Gard Services: (P&I) Kasko Tidstap
NMIP 1996/2003, franchise $75,000 Premie $74,400 (rate: 0,3875% p.a.) Max 20% andel Tidstap NMIP 1996/2003 Basis 14/90/90 Forsikringssum $20,000 x 90 = $1,800,000 Premie $ 45,000 (rate: 2,5% p.a.)

85 Norseman Shipping AS Tilbud fra DNK (Den norske Krigsforsikring for Skib): Krig NMIP 1996/2003 – kapitel 15 Premie $1,728 (rate: 0,006% p.a.)

86 Norseman Shipping AS Plassering: Kasko
NMIP 1996/2003, franchise $75,000 Premie som kvotert av budgiverene NHC hovedassurandør – direkte andel 30% Megler Smekk – andel 70% hvorav 20% til Gard Services 30% til Londonmarkedet 10% til det franske markedet og 10% til USA (Kommisjon til Smekk betales av assurandørene) Securitykrav: Minimum S&P ”A”

87 Norseman Shipping AS Plassering: Kaskointeresse / fraktinteresse
NMIP 1996/2003 Premie som kvotert av megler Smekk Megler Smekk – andel 100% hvorav 20% til Gard Services 80% til Londonmarkedet (Kommisjon til Smekk betales av assurandørene) Securitykrav: Minimum S&P ”A”

88 Norseman Shipping AS Plassering: Krig NMIP 1996/2003 – kapitel 15
Premie som kvotert DNK – andel 100%

89 Norseman Shipping AS Plassering: Tidstap NMIP 1996/2003 – kapitel 16
Premie som kvotert Gard Services – direkte andel 100% Gard Services hovedassurandør

90 Norseman Shipping AS Plassering: Panthaverinteresse
Inst Mortgagees Clauses - Hulls Premie som kvotert av megler Smekk Megler Smekk – andel 100% hvorav 100% til Londonmarkedet (Kommisjon til Smekk betales av assurandørene) Securitykrav: Minimum S&P ”A”

91 Norseman Shipping AS Hva skjer så (1)?
Dekningene bekreftes til panthaver Poliser og debetnotaer (faktura) utstedes av NHC (kasko), Gard Services (tidstap), DNK (krig) og megler Smekk (kasko, kasko/fraktinteresse og panthaverinteresse) for de dekninger de deltar på og for sine andeler, - kopi av poliser oversendes panthaver Kontakt etableres med Hovedassurandør NHC for etablering av rutiner ved havarier Dokumentasjonen kontrolleres Premien betales i henhold til debetnotaen Avtalen er (formelt sett) i kraft først når premien er mottatt av assurandørene

92 Norseman Shipping AS Hva skjer så (2)?
Jevnlig kontakt mellom Norseman Shipping AS, assurandørene og megler Smekk, - spesielt ved endring av risikoen Nye skip kvoteres og legges inn på flåten på flåtenivå og med felles forfall Dersom assurandørene tilbyr Loss Prevention-programmer, benytter Norseman Shipping AS seg av dette for sine interne øvelser og opplæringsprogrammer. Fornyelsesforhandlinger starter 60 dager før forfall og baseres på Havaristatisikk Flåtens komposisjon ved fornyelsen Assurandørenes erfaring med Norseman Shipping AS og vice versa

93 Til avslutning: ”Expensive piece of equipment....” Lloyd’s Open Form
Los Betydningen av NIS / NOR flagg


Laste ned ppt "Sjøforsikring i praksis Kaskorelaterte forsikringer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google