Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetent - kreativ - komplett MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester Bygg som innsatsfaktor og krav til eiendomsforvaltningen Bygg som innsatsfaktor.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetent - kreativ - komplett MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester Bygg som innsatsfaktor og krav til eiendomsforvaltningen Bygg som innsatsfaktor."— Utskrift av presentasjonen:

1 kompetent - kreativ - komplett MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester Bygg som innsatsfaktor og krav til eiendomsforvaltningen Bygg som innsatsfaktor og krav til eiendomsforvaltningen Arbeidsseminar om helhetlig pasientforløp og strategisk eiendomsutvikling Prof Svein Bjørberg NTNU / MULTICONSULT www.multiconsult.no

2 Dato: Side: 2 Bakgrunn •Ing Bygg fra GTI 1966 •Siv.ing. Bygg fra NTNU 1973 •Eksisterende bygg fra 1974 –Ombygging, bevaring, fredning •FoU-aktiv –Utvikling av bygningsforvaltning som fagområde –NS 3424, NS 3454, Modell for teknisk verdi, opp- gradering, åpningsballanse, tilpasningsdyktighet++ •Professor II ved NTNU (ombygging, BEF)

3 Offentlig bygningsmasse

4 Dato: Side: 4 Offentlig bygningsmasse fordelt på sektor

5 Dato: Side: 5

6 Dato: Side: 6 Noen bakgrunnstall •Kartlagt ca 40% av total bygningsmasse •Totalt ca 7,2 mill m2 med helsebygg –Dvs ca 1,6 m2 pr innbygger –Ca 3,0 mill m2 er kartlagt •Statlig innsats ca 60 mrd kr –Ca 13.000 kr pr innbygger –Ca 12.000 kr pr innbygger i Europa •Hvor mye går til FDV ???? •Påstand fra dansk sykehusarkitekt: –Effektiv BEF kan påvirke totalkostnadene med inntil 10% !!!!!!!! –Om vi sier 5% så vil det bety ca 3 mrd kr pr år

7 Dato: Side: 7 Vår bygningsmasse •Hvordan har den det i dag ???? –akkumulert etterslep på vedlikehold –det offentlige som byggforvalter er dårlig •uklare roller •økonomi går utenom objektene •budsjettregnskap viser ikke realverdier –private er bedre, men •investorer skal ha avkastning (kortsiktighet) •eiendomsforvaltere skal i tillegg ha tilfredse leietagere •egenregi har langsiktighet

8 Dato: Side: 8 Arealfordeling pr vektet tilstandsgrad (teknisk og innemiljø) Helsebygg

9 Dato: Side: 9 Arealfordeling pr funksjonalitetstilstandsgrad Helsebygg

10 Dato: Side: 10 Offentlig bygningsmasse – areal og oppgraderingsbehov Helsebygg

11 Dato: Side: 11 Offentlig bygningsmasse – areal, oppgraderingsbehov og oppgrad.behov pr m2

12 Dato: Side: 12 Byggefeil/skade Forventningsavvik Idé, Program Utvikling Oppgradering Utskifting Periodisk vedlikehold Reparasjon Utbedring Akkumulert vedlikeholds- behov TG 0 TG 1 TG 2 TG 3 Bærekraftig bygging Nye krav -Offentlig -Marked -Virksomhet Påvirknings- mulighet Ferdigstillelse TG = Tilstandsgrad iht NS 3424 Kvalitet / Funksjon Begrep i livssyklus Ref.: S. Bjørberg Multiconsult

13 Dato: Side: 13 Levetidskategorier Mål: 0-friksjon gir min kostnad Kategorier må sees i sammenheng med: n vedlikeholdsvennlighet n utskiftingsvennlighet n tilgjengelighet n endringsvennlighet Innredning Planløsning Installasjoner “Hud”-Yttervegg Bærekonstruksjoner Tomt Kilde: S. Brand ”How Buildings learn”

14 Dato: Side: 14 Bygg og Eiendom, BE´s betydning •BE utgjør den fysiske rammen rundt all virksomhet •BE muliggjør eller vanskliggjør effektiv og økonomisk drift •God totaløkonomi i den samlede virksomhet kan bare oppnås med hensiktsmessige lokaler og kompetent BEF- organisasjon •Trivsel og motivasjon i kjernevirksomheten kan ikke oppnås uten tilfredsstillende fysiske arbeidsforhold

15 Dato: Side: 15 Organisering av eiendomsforvaltning Funn •Roller og oppgaver er ikke entydig definert –Brukerrollen og grensesnittet mellom brukerne og Eiendom / Teknisk •Ikke entydige eiendomsdata •Usikkerhet mhp kostnadsdata •Manglende nøkkeltall –Arealer –Kostnader –Forbruk

16 Dato: Side: 16 Eksempel på arealhierarki

17 Dato: Side: 17 Organisering av eiendomsforvaltning Anbefalinger •Klargjøring av roller og ansvar –Sykehusets avdelinger som brukere av eiendom og tjenester –Eiendomsavdelingen som leverandør til kjernevirksomheten og som premissgiver/bestiller overfor Teknisk avdeling og eksterne leverandører –Teknisk avdeling som leverandør •Teknisk avdeling rendyrkes –forberedes på konkurranse –gis rammebetingelser til å konkurrere i løpet av noen år

18 Dato: Side: 18 Hierarkisk organisering

19 Dato: Side: 19 Roller og grensesnitt

20 Dato: Side: 20 Organisering av eiendomsforvaltning Anbefalinger •Brukerundersøkelse –Rolleforståelse –Kommunikasjon –Kundesenter •Gjennomgang av kompetanse –Beskrive behov i de ulike rollene –Kartlegge tilgjengelig kompetanse

21 Dato: Side: 21 Finansiering av vedlikehold Funn •I dag bevilges alle midler til FDV og investeringer over sykehusets budsjett •Driftsbudsjettet baseres på regnskapshistorikk og bemanning, ikke på rullerende FDV-plan •Vedlikeholdsbudsjettet baseres på konkrete tiltak (reaktivt), dvs ikke på løpende og rullerede vedlikeholdsplan

22 Dato: Side: 22 Finansiering av vedlikehold Anbefalinger •Innføring av kostnadsdekkende intern husleie •Etablering av rullerende FDV-plan for alle bygg •Beregning av bygningenes oppgraderingsbehov •Lønnsomhetsvurdering for investeringsprosjekter –For kjernevirksomheten – økt verdiskapning –For eiendomseier – bidrag til økt bygningsverdi •Investeringsprosjekter finansieres på flere måter –Små prosjekter finansieres av sykehusets egne midler –Store prosjekter kan finansieres ved ulike former for ekstern finansiering og OPS

23 Dato: Side: 23 Funksjonalitet Funksjonalitet Hvor godt egnet arealene er for å støtte opp om kjernevirksomhetens mål og aktiviteter. •bygningers egenskaper i forhold til kjernevirksomhetens behov •hvordan bygget er utformet i forhold til sin teknisk drift. Funksjonaliteten avgjør om totale kostnader, til hhv. kjernevirksomhet og til FDV, ligger på akseptabelt nivå. Funksjonaliteten avhenger bl.a. av: –Logistikk, ulike funksjoners interne og eksterne plassering –Arealmengde, -utforming og -effektivitet –Muligheter for sambruk, utleie etc. kan også være relevant

24 Dato: Side: 24 Hva er konsekvensen av dårlig funksjonalitet? -Ominnredning/ombygging -Omrokkeringer – flytte til andre lokaler -Nye lokaler -Eller leve med effektivitetstap?  bl.a. avhengig av byggenes tilpasningsdyktighet

25 Dato: Side: 25 Hva er tilpasningsdyktighet? Byggets tilpasningsdyktighet er egenskapen det har til å møte vekslende krav og behov mhp. funksjonalitet. Tekniske parametere er avgjørende for mulighet til ombygging, utvidelse/oppdeling. Tilpasningsdyktighet kartlegges av teknisk personell

26 Dato: Side: 26 Global logistikk

27 Dato: Side: 27 Utfordringen – funksjonalitet og verdi ”over tid” Bygningsmassen, med sine fysiske rammebetingelser, er en avgjørende faktor for effektiv og riktig drift av virksomheten over tid. Målsetningen er å oppnå best mulig totaløkonomi over tid. Det betyr at:  kostnader relatert til bygningsmassen skal bidra til økt inntjening og  produktivitet i virksomheten  de verdier som er bundet i bygningsmassen bevares over tid

28 Dato: Side: 28 Hva omfatter vurderinger av bygningsporteføljer? •Typiske kjennetegn er: •Standardisert systematikk, •klassifikasjoner og definisjoner •Ressurseffektiv ved bruk av •eksisterende opplysninger og •kunnskap i den enkelte •organisasjon •En samtidig og entydig ”skanning” av bygningsmassen

29 Dato: Side: 29

30 Dato: Side: 30 Analyse av funksjonalitet og tilpasningsdyktighet

31 Dato: Side: 31 Funksjonalitet/brukbarhet over tid er hovedsaklig knyttet til: •Hvordan lokalene kan møte kjernevirksomhetens behov mhp. arealer for ulike funksjoner. •hvordan lokaler og rom er egnet for ulike funksjoner (størrelse, form, effektivitet) •intern, ekstern og global logistikk •mulighet for sambruk, utleie, økning/reduksjon i areal m.m.

32 Dato: Side: 32 Hvilke funksjoner er dine bygninger egnet til? •To sentrale spørsmål: •Hvilke funksjoner (virksomheter) passer inn i eksisterende lokaler? •Hvor skal en gitt funksjon (virksomhet) plasseres? 1)Definere brukers krav til lokalene (kravprofil) •2) Kartlegge bygningens fysiske egenskaper (egenskapsprofil) •3) Søk i porteføljen for å identifisere de beste alternativene for lokalisering.

33 Dato: Side: 33Flytskjema

34 Dato: Side: 34 Matchning av profiler muliggjør funn av de beste alternativene og eliminering av uegnede lokaler.

35 Dato: Side: 35 Har dine bygninger behov for teknisk oppgradering? •Bygningsmassen representerer en stor andel av vår •realkapital. Over tid vil slitasje forringe teknisk standard og •verdi. Vedlikehold og oppgraderinger motvirker forringelsen •og er derved verdibevarende. •Akkumulert etterslep kan gi følgeskader og gir behov for •ekstraordinær innsats. •Kartlegging av bygningenes tekniske tilstand og innemiljø •gir grunnlag for anslag av tekniske verdier og totalt •oppgraderingsbehov.

36 Dato: Side: 36

37 Dato: Side: 37 Figur: MultiMap, © Multiconsult.

38 Dato: Side: 38 Kravmatrise (utdrag) EKSEMPEL

39 Dato: Side: 39 Kravprofiler

40 Dato: Side: 40 Teknisk tilstand og innemiljø (utdrag) © Multiconsult AS EKSEMPEL

41 Dato: Side: 41 Kartlegging tilpasningsdyktighet EKSEMPEL © Multiconsult AS

42 Dato: Side: 42 Funksjonalitet © Multiconsult AS EKSEMPEL

43 Dato: Side: 43 Tomt og områdeforhold (utdrag) © Multiconsult AS EKSEMPEL

44 Dato: Side: 44 Funksjonalitet, tilpasningsdyktighet og oppgraderingsbehov i sammenheng

45 Dato: Side: 45 Normalvårdavdelning vs bygg 6, etasje 4

46 Dato: Side: 46 Totale matchning - illustrasjon NB! Absolutte krav avgjør farge

47 Dato: Side: 47 MultiMap er kjernen i MC’s satsning Moduler tilstand • funksjonell • teknisk • innemiljø • TPD Moduler ytelse • statiske forhold • logistikk • infrastruktur Moduler økonomi • LCC • Oppgraderingskostnader • verdi • husleie Nye moduler • LCE • LCC, LCI • TPD • BE, KV Interessenter • Direkte • LOCUM • CBZ-Ned • EuHPN • norske sykehus • Indirekte • NTNU- SUP / SIP • SINTEF • DEP MultiMap CBZ: College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen EuHPN: European Hospital Planning Network

48 Dato: Side: 48 Fra- og til- analyse Kartlegge eksisterende og fremtidig situasjon: •arealkostnader, dvs investeringer og FDVU-kostnader •virksomhetskostnader, dvs selve helsetjenesten og det som gir inntekt •støttefunksjoner, dvs fellestjenester resepsjon, transport etc •inntekter dvs hvilken produksjon som kan oppnås (DRG- heldøgn, DRG-dagpasienter etc). •transaksjonskostnader dvs forstyrrelseskostnader etc som vil påløpe i "fra-og tilsituasjonen" •sammenstille nøkkeltall for "fra- og tilsituasjonen".

49 Dato: Side: 49 Er det forståelse for kapitalslit ? •Avskrivningsprinsipper –Definisjon •Avskrivinger er pr definisjon en systematisert periodisering av anskaffelseskostnad for et anleggsmiddel over økonomisk levetid –Avskrivninger bestemmes følgelig av levetid og periodiseringsprinsipp –Ulike prinsipper: •Lineær avskriving •Saldoavskriving •Annuitetsavskrivning

50 Dato: Side: 50 Formål med avskrivninger •Regnskapsmessig: –reflektere verdiutvikling (kapitalslit). Underlag for vurdering av resultat, egenkapital og soliditet –grunnlag for avsetninger til gjenanskaffelse •Skattemessig: –betaling av skatt –betydning for resultat

51 Dato: Side: 51 Avskrivningsprinsipper Lineær avskrivning: regnskapsføring, like årlige beløp Saldo avskrivning: skattemessig, utgjør en fast %-andel, degressiv profil Annuitet avskrivning: økende med tidsforløp, progressiv profil (sum rente og avskr. = like beløp)

52 Dato: Side: 52 Oppdelingsprinsipper •Håndterbart antall avskrivningsgrupper (hovedkomponenter) •Ivaretar de viktigste levetidsforskjellene •Bør ha ”tilhørighet” (i form av funksjon eller benevnelse) Prinsipp 1Prinsipp 2

53 Dato: Side: 53 Eksempel på dekomponert avskrivning – prinsipp 1, 60 års brukstid

54 Dato: Side: 54 Eksempel på dekomponert avskrivning (2) – prinsipp 1, brukstid 60 år

55 Dato: Side: 55 Oppsummert – forskjell mellom bygningstyper og som følge av ulike brukstid og valg av prinsipp (hhv 1 og 2)

56 Dato: Side: 56 Konsekvenser for kontering iht NS 3454

57 Dato: Side: 57 Takk for meg Questions? Suggestions? Proposals? Critisism? Improvement?


Laste ned ppt "Kompetent - kreativ - komplett MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester Bygg som innsatsfaktor og krav til eiendomsforvaltningen Bygg som innsatsfaktor."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google