Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IA, 26.06.2014Side 1 Inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IA, 26.06.2014Side 1 Inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland."— Utskrift av presentasjonen:

1 IA, 26.06.2014Side 1 Inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

2 IA, 26.06.2014Side 2 Ny IA avtale 2014 - 2018 Agenda:  Ny IA-avtale 2014 - 2018  Forslag til endringer i Folketrygdloven og Arbeidsmiljøloven  Strategi for gjennomføring

3 IA, 26.06.2014Side 3 Hvem eier IA – avtalen? • 3 parts avtale • Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene • Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter • Alle parter har forpliktet seg til systematisk samarbeid for å oppnå et mer inkluderende arbeidsliv.

4 IA, 26.06.2014Side 4 Hvordan skape gode resultater ? • Arbeidsplassen er viktigste arena • Sterkt ledelsesengasjement • tillitsvalgte, arbeidstakere og ledelse har satt seg felles mål! • oppfølging og systematisk samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten

5 IA, 26.06.2014Side 5 Hvordan skape gode resultater ? • Linjeledelse, arbeidsledere, tillitsvalgte og verneombud har nødvendig kompetanse • Bred medvirkning • Langsiktighet • Myndighetene skal stille hensiktsmessige virkemidler til disposisjon for virksomheter som tegner IA-avtale.

6 IA, 26.06.2014Side 6 Hva er IA avtalens overordnede mål ? • Å bedre arbeidsmiljøet • Styrke jobbnærværet • Forebygge og redusere sykefravær • Hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet

7 IA, 26.06.2014Side 7 Delmål 1: Reduksjon i sykefraværet - 20 prosent ift nivået i andre kvartal 2001. Dette innebærer at sykefraværet på nasjonalt nivå ikke skal overstige 5,6 prosent. Delmål 2: Hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne. Delmål 3: Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med 12 mnd sammenlignet med gjennomsnittlig yrkesaktivitet i 2009 Ny IA-avtale – nasjonale mål

8 IA, 26.06.2014Side 8 Delmål 1: Reduksjon i sykefraværet. Utarbeide aktivitetsmål og resultatmål for sykefraværsutviklingen Tidlig iverksetting av tiltak vil forebygge frafall fra arbeidslivet. Graderte sykemeldinger er et viktig virkemiddel! Fokus på Helsefremmende arbeidsplasser. Hvilke faktorer fremmer helse på jobb - sånn at vi trives på jobb? Aktivitet gjennom arbeid fremmer helse! Ny IA-avtale – virksomhetens egne mål

9 IA, 26.06.2014Side 9 Delmål 2: Hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne a) Hvordan beholde arbeidstakere med redusert funksjonsevne? b) Hvordan åpne opp for å ta inn personer med redusert funksjonsevne? a) Aktivitetsmål for oppfølging og tilrettelegging for egne arbeidstakere for å hindre frafall b) Aktivitetsmål for hvordan åpne for personer som har behov for utprøving av sin funksjonsevne i ordinært arbeidsliv  Funksjonsevnen er ikke alltid lik arbeidsevnen! Ny IA-avtale – virksomhetens egne mål

10 IA, 26.06.2014Side 10 Delmål 3: Øke yrkesaktivitet etter fylte 50 år: Sette aktivitetsmål for livsfasepolitikk Hvordan stimulere eldre arbeidstakere til å stå lenger i arbeid ? Hvordan hindre arbeidstakere å gå ut i uførepensjonering ? Hvordan få til en personalpolitikk med livsfaseperspektiv ? Oppgave: Er seniorer attraktive på arbeidsmarkedet? Rekrutteres 50+ til ledige stillinger Kan lederne bidra til at seniorer forlenger sin yrkeskarriere? Er seniorpolitikk lønnsomt? Hva legger seniorer vekt på i valget Ny IA-avtale – virksomhetens egne mål

11 IA, 26.06.2014Side 11 Ny IA avtale 2014-2018 Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson sa ved lansering av ny IA-avtale 4.3.2014: «Vi endrer fokus fra skjemaer og stivbeinte regler og over på enkeltmennesker» Fra kontroll og sanksjon - til tillit og samarbeid mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter både sentralt og lokalt

12 IA, 26.06.2014Side 12 Ny IA avtale 2014-2018 Vektlegger forebygging  Partene er enige om at det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet skal være en større del av det praktiske arbeidet med IA-avtalen Forsterket innsats for personer med nedsatt funksjonsevne •Lagt til rette for mer effektiv inkludering ved å prioritere unge

13 IA, 26.06.2014Side 13 Ny IA avtale 2014-2018 Satser mer på kunnskapsutvikling og forsøk  Det settes i gang forsøk med en forenklet og avgrenset ordning a la aktiv sykmelding: ”sykmeldt i jobb”, som er avgrenset til 14 dager.  Det settes av 6 millioner årlig til å drive kunnskapsutvikling og forsøk  Nytt forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA- virksomhetene: – Erstatter dagens TT-tilskudd og BHT-tilskudd.  utrede ordning med arbeidsutprøving i egen virksomhet med 100% arbeidsavklaringspenger (AAP)

14 IA, 26.06.2014Side 14 Forslag til regelverk fra 1. juli Oppfølgingsplan •Oppfølgingsplan skal i utgangspunktet utarbeides for alle sykmeldte •Oppfølgingsplan kan være unødvendig når arbeidstakere er delvis sykmeldt. Færre ”uproduktive” oppfølgingsplaner enn i dag. Dialogmøte 1 •Dialogmøte innen 7 uker gjelder i utgangspunktet for 100% sykmeldte. •For delvis sykmeldte kun når arbeidsgiver, arbeidstaker eller sykmelder anser det hensiktsmessig. Endringen vil føre til at det blir holdt færre unødvendige dialogmøter enn i dag.

15 IA, 26.06.2014Side 15 Forslag til regelverk fra 1. juli Rapportering  fra arbeidsgiver til Arbeids- og velferdsetaten etter 9 uker oppheves. Arbeidsgiver skal kunne dokumentere oppfølging for myndighetene ved behov. Dialogmøte 2  Dialogmøte 2 i regi av Arbeids- og velferdsetaten innen 26 ukers sykmelding kan holdes tidligere dersom en av aktørene krever dette. Dialogmøte 3  etter Dialogmøte 2 dersom arbeidsgiver, arbeidstaker, sykemelder eller NAV krever det.  Det presiseres at dialogmøtene først og fremst er en arena for arbeidsgiver og arbeidstaker.  Annen kompetanse skal bare trekkes inn når det er reelt behov for det.  Krav om at bedriftshelsetjenesten må delta i dialogmøter oppheves.

16 IA, 26.06.2014Side 16 ”Grønt lys” I arbeid ”Gult lys” I faresone Kontakt FOREBYGGE • Fysisk • Psykososialt • Organisasjonskultur • Ledelse • Kommunikasjon • Konflikthåndtering • m.m. Dag 9 Sykmelding fra lege Uke 4 Oppfølgingsplan Sendes sykmelder/ lege Dialogmøte 1 Ansvar arbeidsgiver Bedriftshelsetjeneste og evt. lege deltar Uke 26 Dialogmøte 2 Ansvar NAV Kan avholdes tidligere Uke 52 Evt Dialogmøte 3 Sykepenger slutt Utbet. redusert til 66% Oppfølgingslinjen Uke 7Uke 8 Aktivitetsplikt Uke 9 Oppfølgingsplan og rapportskjema sendes NAV 100 % syk + ved behov ved behov Oppheves fra 1 juli Sanksjoner opphørt fra 4 mars

17 IA, 26.06.2014Side 17 NAV Arbeidslivssenter - virkemidler  Fast kontaktperson ovenfor virksomheter med IA-avtale  Bruk av egenmelding i 24 kalenderdager  Gradert sykemelding  «Sykemeldt i jobb»  Unntak fra arbeidsgiverperioden, også for gravide  Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd  «Raskere tilbake» videreutvikles  Hjelp til kvalifisering annet arbeid/omskolering  Oppfølging og utvikling av sykemeldingspraksis fra legene  Utvikling i omfang av IA plasser  Tekniske hjelpemidler

18 IA, 26.06.2014Side 18 Hva skal NAV arbeidslivssenter bidra med?  Formidle aktuelle kandidater til arbeidsutprøving  Gi bistand gjennom økonomiske virkemidler  Bidra til kompetanseheving  Annen tilrettelegging

19 IA, 26.06.2014Side 19 Virkemidler – spesielt mot delmål 2 •Ønske om forenkling av lønnstilskuddsordninger •Tydeliggjøring og forbedring av tilretteleggingsgarantien •Alle som tar inn personer i målgruppe for delmål 2 skal ha avtale om garanti •Gi mulighet til arbeidsutprøving i egen virksomhet med 100 % arbeidsavklaringspenger •Egen kontaktperson for virksomhetene i NAV for råd og veiledning i tiltaksperioden

20 IA, 26.06.2014Side 20 Hva forventes av IA-virksomheten? Aktiv medvirkning i IA arbeidet!  Fastsette og følge opp konkrete mål på alle tre delmål i, i et samarbeid mellom arbeidsgiver, tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte  IA arbeidet skal 2 ganger i året settes på agendaen som en integrert del av virksomhetens arbeidsmiljøarbeid hvor både ledelse, tillitsvalgte og verneombud er representert.  Felles opplæring bør inngå for å oppnå omforent forståelse for I.A arbeidet  Åpne for personer som har behov for å prøve ut sin arbeids og funksjonsevne i ordinært arbeidsliv

21 IA, 26.06.2014Side 21 Hva forventes av IA-virksomheten?  Oppfølging av egne ansatte  Tilrettelegge arbeidsforholdene for arbeidstakere med spesielle behov  Føre sykefraværstatestikk  Åpne for personer som ikke er tilknyttet virksomheten – prøve ut sin funksjonsevne  NAV skal formidle aktuelle kandidater,  bistand gjennom økonomiske irkemidler

22 IA, 26.06.2014Side 22 NAV arbeidslivssenter IA - tjenester  Rekruttering av IA virksomheter  Veilede i IA - ledelse  Gjennomføre analyse og planlegging av IA arbeidet  Bistå i å evaluere måloppnåelse i IA arbeidet  Helsefremmende arbeid - økt medvirkning og mestring  Sykefraværsoppfølging - sykefraværsrutiner  Arbeidstakere med redusert funksjonsevne  Hjelp i vanskelige enkeltsaker – oppfølging/inkludering  Senior- livsfasepolitikk  Informasjon og veiledning om økonomiske virkemidler  Åpne kurs /bedriftsinterne kurs

23 IA, 26.06.2014Side 23 Ansvarsfordeling internt i NAV IA-arbeidsplassArbeidstaker NAV Arbeidslivssenter NAV Kontor Felles grensesnitt Helsefremming/forebyggingReparasjon/tilbakeføring Gir råd og veiledning Tilbyr kurs og støtte Veileder og behandler saker

24 IA, 26.06.2014Side 24 Sanksjoner fjernes  Ingen sanksjoner fra NAV overfor arbeidsgivere som ikke følger opp sine plikter.  Arbeidstilsynet skal fortsatt føre systemrettet risikobasert tilsyn, og vil kunne følge opp med reaksjoner.  Ingen sanksjoner overfor sykmelder som ikke deltar i dialogmøter.  Dersom det er behov for reaksjoner, vil dette kunne ilegges av helsemyndighetene etter helsepersonelloven.  Ingen sanksjoner mot sykmeldere som ikke gjennomfører obligatorisk kurs i sykmeldingsarbeid.

25 IA, 26.06.2014Side 25 Tillitsvalgtes forpliktelser  Tilegne seg nødvendig kunnskap om HMS- og IA- arbeid sammen med arbeidsgiver og verneombud.  Bidra aktivt i utformingen av virksomhetens planer, målsettinger og rutiner i IA-arbeidet sammen med ledelsen.  Delta i dialogmøter hvis den ansatte ønsker det.

26 IA, 26.06.2014Side 26 Arbeidstakers forpliktelser  Delta aktivt i HMS- og IA-arbeidet på arbeidsplassen slik at det settes forpliktende resultatmål i virksomheten som bidrar til å nå IA-avtalens nasjonale mål.  Opplyse om hvorvidt eget sykefravær har sammenheng med arbeidssituasjonen.  bidra aktivt til dialog med nærmeste leder om egen arbeidsevne, medvirke aktivt i utarbeidelse og gjennomføring av egen oppfølgingsplan og nødvendige tiltak for å være i - eller komme tilbake til - arbeid helt eller delvis.

27 IA, 26.06.2014Side 27 Strategi for IA-arbeidet  Signere ny IA-avtale  Utarbeide mål og handlingsplan for eget IA- arbeid innen 12 uker etter inngåelse av ny IA-avtale  Minst to årlige møter mellom ledelsen og tillitsvalgte hvor IA-arbeidet evalueres  Bør det etableres en egen arbeidsgruppe for IA-avtalen hos dere?


Laste ned ppt "IA, 26.06.2014Side 1 Inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google