Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Odd Pedersen Sist endret 16.november 2005 Asbestforskriften.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Odd Pedersen Sist endret 16.november 2005 Asbestforskriften."— Utskrift av presentasjonen:

1 Odd Pedersen Sist endret 16.november 2005 Asbestforskriften

2 Asbestforskriften §1 Formål § 2 Virkeområde
Denne forskriften skal sikre arbeidstakere mot risiko for helseskade som følge av asbeststøv. § 2 Virkeområde Denne forskriften gjelder for bruk og annen håndtering av asbest og asbestholdig materiale. (se kom. side 15) § 3 Hvem forskriften retter seg mot. Arbeidsgiveren skal sørge for at bestemmelsene i denne forskriften blir gjennomført. § 4 Definisjoner Fibre som er lengre enn 5/1000mm og tynnere enn 3/1000mm

3 Kommentarer Til § 2 Virkeområde.(side 15)
Begrepet ”annen håndtering” forstås vidt, og forskriften gjelder virksomheter der arbeidstakerne vil kunne bli eksponert for asbeststøv, selv om det ikke brukes asbest eller asbestholdig materiale i selve arbeidet.

4 Asbestforskriften § 5 Dispensasjoner.
Arbeidstilsynet kan gi dispensasjon fra forskriften når det er verne og helsemessig forsvarlig, og ikke strider mot EØS avtalen.(se kom.side 16 og 17) Kapittel 2 § 6 Forbud Bruk og annen håndtering av asbest er forbudt.

5 Kommentarer Side 16 og 17 Dispensasjon kan kun gis når det er verne og helsemessig forsvarlig, og den kan heller ikke stride med direktiver som er gjennomført i forskriften. Direktiv 76/769/EØF, senere endret ved direktivene 83/478/EØF og 1999/77/EF, er et totalharmonerings direktiv, som betyr at statene ikke har noen muligheter til å gi bestemmelser som avviker fra direktivet, heller strengere bestemmelser. Direktivet er gjennomført i forskriftens kapittel 2.Dette innebærer at unntakene fra forbudet er uttømmende regulert i § 7,og det kan ikke gis mer vidtgående dispensasjoner fra forbudet.

6 Asbestforskriften § 7.Unntak
a) Unntatt fra forbudet er: Riving, reparasjon og vedlikehold av asbestholdig materiale, herunder håndtering av asbestholdig avfall fra slikt arbeid. c) Prøvetaking og analysering for å fastslå om et stoff inneholder asbest. (Se kommentarene side 17)

7 Kommentarer Til § 7 Unntak(side 17)
I enkelte tilfeller kan asbestholdig materiale forsegles, innkapsles eller bygges inn istedenfor at det fjernes, men metoden må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Dersom forsegling, innkapsling eller innbygging velges, er det viktig at løsningen på en effektiv måte TOTALT forhindrer spredning av asbestfibre. Det er også viktig å foreta en merking av det asbestholdig materialet, enten direkte på stedet ved hjelp av merker med advarsel tekst og/eller tegning (for eksempel byggetegning)

8 Asbestforskriften Kapittel 3 Risikovurdering og tiltak
Arbeidsgiveren skal kartlegge hvordan og i hvilke grad arbeidstakerne kan bli eksponert for asbeststøv Risikovurderingen skal oppdateres når nye opplysninger eller endringer i arbeidet tilsier det. Risikovurderingen skal foretas i samarbeid med arbeidstakerne eller deres representanter (Se kommentarene side 18 vedr. byggherre)

9 Kommentarer Til kapittel 3(side 18)
For arbeid som omfattes av byggherre forskriften, må man være oppmerksom på at også denne forskriften inneholder bestemmelser som skal sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø. Forskriften inneholder bla riving ,sanering og vedlikehold.jf§2. Byggherre eller prosjektleder ,samt koordinator, skal sørge for at det blir laget en plan som skal sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.jf§8 og§11. Bestemmelsene i byggherreforskriften medfører imidlertid ingen innskrenkinger i arbeidsgiver og enmannsvirksomheters plikter etter arbeidsmiljøloven og asbestforskriften.

10 Asbestforskriften §9 Tiltak for å redusere eksponering for asbeststøv
A) antall arbeidstakere som blir eller kan bli eksponert for asbeststøv skal begrenses mest mulig. B) håndtering av asbest og asbestholdig materiale skal foregå atskilt fra øvrig virksomhet. C) arbeidsprosessene skal være utført slik at det ikke dannes asbeststøv eller dersom dette ikke er mulig være utformet slik at asbeststøv ikke virvles opp og spres. Ved innvendig sanering skal det brukes undertrykk . D) Ved bruk av avsug skal avsuget luft ikke føres tilbake til arbeidslokalet, men renses og ledes ut i friluft. Avsuget luft fra mobil støvsuger som brukes for opptak av asbestholdig støv kan allikevel føres tilbake dersom denne luften er renset slik at minst 99,99% av asbeststøvet avskilles.

11

12

13

14 Asbestforskriften § 9 fortsetter.
E. alle lokaler og alt utstyr som brukes ved behandling av asbest, skal kunne rengjøres og vedlikeholdes regelmessig og effektivt. F. asbest eller asbestholdig materialer som avgir asbeststøv, skal lagres og transporteres i egnet lukket emballasje som gir tilstrekkelig sikkerhet mot knusing rifter med mer. (se kom. Side 20) G. asbestavfall skal straks samles opp og fjernes fra arbeidsplassen i egnet lukket emballasje og oppbevares i lukket låsbar beholder. Emballasjen og beholderen skal være tydelig merket med følgende tekst: Inneholder asbest. Innånding av støv fra dette materialet kan forårsake kreft. Bruk egnet verneutstyr.

15 Kommentarer Til bokstav E. Metoder som tørrfeiing eller blåsing med trykkluft skal ikke brukes for å fjerne støv som kan inneholde asbest. Hvis rengjøring foregår ved spyling, er det viktig å kontrollere at byggematerialer, maskiner og utstyr med mer er slik at rengjøring med vann kan utføres uten fare for eksempel ved elektrisk overslag. Obs, obs. se side 28.. Ved utvendig sanering må eventuelt asbeststøv fjernes der det oppstår og ikke feies eller spyles utfor tak eller vegger. Utvendige harde asbestsement plater bør fjernes ved å ta dem ned hele og en for en. Platene må emballeres og og deponeres i hht.§ 9 bokstav g

16 Kommentarer Til bokstav 9 F
Som emballasje kan det benyttes 2 plastsekker a 160 mikrometer, eller dobbel innvendig papirsekk og yttersekk av 160 mikrometer plast. Man kan også bruke kartonger ,plast-eller jernfat o.l, men det er viktig at emballasjen som velges er tilstrekkelig sikker mot lekkasje og asbestholdigstøv. Til bokstav 9 G Asbestavfall kan omfatte industriavfall, rivingsmateriale, bygningsmateriale etter branner, verneklær engangstype m.m.

17

18 Asbestforskriften § 10 Varselskilt
Asbest, adgang forbudt for uvedkommende § 11 Melding Senest 1 uke før arbeidet påbegynnes. (se skjema best.nr.486)

19 Asbestforskriften Kapittel 4.Opplæring og instruks §12 Opplæring Arbeidsgiveren kan bare sette arbeidstakere som har gjennomgått særskilt opplæring til arbeid med asbest eller asbestholdige produkter. Opplæringen skal foretas av kompetente personer Opplæringen skal være lett forståelig og gi arbeidstakerne de nødvendige kunnskapene og ferdighetene om forebygging og sikkerhet, særlig når det gjelder. (se kom. side 22) A asbestens egenskaper og helsefarer…. B produkt og materialtyper som kan antas å inneholde asbest. C arbeidsaktiviteter som kan medføre eksponering for asbest D grenseverdien i § 16 og nødvendigheten av kontrollmålinger av luften E sikre arbeidsmetoder, sikre kontrolltiltak, sikkert arbeidsutstyr, sikkert verneutstyr

20 Asbestforskriften § 12 fortsetter
F formålet med riktig valg av ånderettsvern, ånderettsvernets begrensinger og riktig bruk av det G nød prosedyrer H prosedyre for fullstendig rengjøring I avfallshåndtering J krav om helseundersøkelse etter kap. 7 Opplæringen skal omfatte praktiske øvelser Opplæringen skal tilpasses det arbeidet som skal utføres Opplæringen skal gis regelmessig (se kom. side 22) Opplæringen dekkes av arbeidsgiver Arbeidstakernes rep. skal gis informasjon om innholdet i opplæringen

21 Asbestforskriften §13 Instruks.
Arbeidsgiveren skal utarbeide skriftlig instruks for håndtering av asbestholdig materiale og vern mot asbeststøv. Instruksen skal være tilgjengelig på arbeidsplassen.

22 Asbestforskriften Kapittel 5.Røykeforbud og begrensning i adgang til sysselsetting. §14 Røykeforbud Røyking er ikke tillatt på områder hvor asbest eller asbestholdig materiale håndteres. §15 Begrensning i adgang til sysselsetting. Personer med kroniske sykdommer i lunger, luftveier eller hjerte, skal ikke settes til arbeid der de vil kunne bli eksponert for asbeststøv. Kapittel 6.Grenseverdi og kontroll. § 16 Grenseverdi Konsentrasjonen av fibre skal ikke overskride 0.1fiber pr.cm3 med en referanse periode på 8 timer.(se også kom.side 31)

23 Asbestforskriften § 17 Fibermålinger Det skal foretas regelmessige fibermålinger Dette gjelder ikke der arbeidstakerne bruker verneklær og ånderettsvern i hht § 24.(se kom. side 23) § 18 Tiltak ved overskridelse av grenseverdi. Dersom grenseverdien i § 16 overskrides ,skal arbeidsgiveren straks søke årsakene til overskridelsen og umiddelbart iverksette forebyggende tiltak og vernetiltak for å bedre på situasjonen. Arbeidet i det berørte område kan ikke fortsette dersom slike tiltak ikke blir iverksatt. Dersom det ikke er mulig å redusere eksponeringen for asbest fibre på andre måter ,skal arbeidstakerne benytte verneklær og ånderettsvern i samsvar med § 24. Denne løsningen skal ikke være varig, og arbeidstakernes bruk av slikt verneutstyr skal begrenses til det strengt nødvendige.

24 Asbestforskriften Kapittel 7 Helseundersøkelser.
§ 19 Krav om helseundersøkelser. Arbeidsgiveren skal sørge for at arbeidstakere som kan bli eller har vært eksponert for asbeststøv i arbeid for arbeidsgiveren, gjennomgår egnet helseundersøkelse av lunger og luftveier. Helseundersøkelsen skal utføres av kompetent lege. Helseundersøkelsen skal foretas før arbeidstakerne settes til arbeid hvor de kan bli eksponert for asbeststøv Denne undersøkelsen skal omfatte røntgenundersøkelse av lungene

25 §20 Melding om asbestfremkalt sykdom
Asbestforskriften §20 Melding om asbestfremkalt sykdom Legen skal på fastsatt skjema melde sykdommer som kan være forårsaket av asbeststøv til Direktoratet for arbeidstilsynet .

26 Asbestforskriften §21 Register
Arbeidsgiveren skal føre register over arbeidstakere som skal gjennomgå helseundersøkelse etter § 19 Registeret skal inneholde opplysninger om navn, fødselsdato, stilling, dato for tilsetting, arbeidets art og varighet, samt den eksponeringen arbeidstakerne utsettes for. Registeret skal videre inneholde opplysninger om dato for helseundersøkelse og navn på legen som gjennomførte undersøkelsen. Registeret skal bare inneholde disse opplysningene. Registeret skal være tilgjengelig for verne og helsepersonale, verneombud, AMU, andre personer med særlig oppgave å ivareta sikkerhet og helse på arbeidsplassen. (se skjema 154 b/c)

27 Asbestforskriften Kap.8 Rivings, reparasjons og vedlikeholdsarbeid av asbestholdig materiale. § 22 Tillatelse fra arbeidstilsynet. Søknad skal inneholde: a) hvordan arbeidet vil bli organisert b) hvilke metoder som skal benyttes c) hvilke vernetiltak som vil bli iverksatt d) opplæring av arbeidstakerne e) helse undersøkelse av arbeidstakerne f) virksomhetens erfaring med slikt arbeid.

28 Asbestforskriften § 22 fortsetter….
Instruksen i hht § 13 skal vedlegges søknaden. Før søknaden sendes til Arbeidstilsynet, skal verneombud, arbeidsmiljøutvalget og verne og helse personale ved den virksomheten som skal utføre arbeidet bli forelagt søknaden til uttalelse. (se kom. side 29)

29 Asbesforskriften §23 Fjerning av asbest før rivingsarbeid.
Asbest og asbestholdig materiale skal fjernes og det skal utføres etterkontroll i hht § 26 før annet rivingsarbeid påbegynnes. Dette gjelder ikke dersom det medfører mindre risiko for arbeidstakerne om slike materialer ikke fjernes før annet rivingsarbeidet påbegynnes. (se kom.side 29)

30 Asbestforskriften § 24 Verneklær og åndedrettsvern.
Arbeidstakerne skal bruke tettsluttede verneklær med hette, og godkjent åndedrettsvern. Verneklærne skal være laget av støvavstøtende materiale og ikke ha lommer el. Verneklær som er benyttet, skal tas av før arbeidsområdet forlates .Verneklær og arbeidstøy skal ikke tas med hjem. Arbeidsgiveren skal sørge for et spesielt rom for verneklær atskilt fra gang og arbeidsklær. Rommet skal merkes i hht. § 10.

31

32

33

34

35 Asbestforskriften § 24 fortsetter…… Verneklær av engangstypen skal byttes for hver arbeidsøkt Verneklær som ikke er engangstype, og åndedrettsvern skal rengjøres etter hver arbeidsøkt. Arbeidsgiveren skal sørge for vask av verneklær og arbeidstøy. Brukte verneklær skal legges i spesielle plastsekker merket ”Forurenset av asbest” før de sendes til et vaskeri som er utstyrt for formålet. Verneklær skal ikke vaskes sammen med andre arbeidsklær. (se kom. side 29)

36 Asbestforskriften § 25 Vaskested Vaskested med håndvask og dusj med varmt og kaldt vann skal være lett tilgjengelig Arbeidsgiveren skal instruere om at de som deltar i arbeidet skal dusje etter hver arbeidsøkt. Tid som brukes til vask og skift inngår i arbeidstiden Vaskested skal merkes i hht. § 10 (se kom. side 30)

37

38 Asbestforskriften §26 Etterkontroll
Etter at arbeidet er utført, skal virksomheten iverksette nødvendig kontroll av at asbeststøvet er fjernet. Konsentrasjonen av asbest fiber i luften skal ikke overstige 0,01 fiber pr.cm3 luft etter rengjøringen. Kontrollen skal gjennomføres etter fullstendig rengjøring og mens området fortsatt er avstengt fra omgivelsene . Dersom det er opprettet undertrykk, skal dette opprettholdes under etterkontrollen.


Laste ned ppt "Odd Pedersen Sist endret 16.november 2005 Asbestforskriften."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google