Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Samhandlingsreformen, helse og omsorgs- og folkehelseloven - Konsekvenser for fysioterapeuter Fagseminar for faggruppen i barne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Samhandlingsreformen, helse og omsorgs- og folkehelseloven - Konsekvenser for fysioterapeuter Fagseminar for faggruppen i barne."— Utskrift av presentasjonen:

1 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Samhandlingsreformen, helse og omsorgs- og folkehelseloven - Konsekvenser for fysioterapeuter Fagseminar for faggruppen i barne og ungdomsfysioterapi Kristiansand 23. mars 2011 Anne Kari Thomassen akt@fmaa.no

2 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Samhandlingsreformen – Retningsreform Lovendringene – forutsetning for gjennomføringen Helse og omsorgsplanen – en politisk plan PARADOKSET n Blant verdens rikeste land n Høy forventet levealder n Høy grad av opplevd lykke og livskvalitet – Alle aldersgrupper n Verdens nest dyreste helsevesen

3 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Bakgrunnen for «kursendringen»  Økende gap mellom forventninger og tilbud  Brudd og svikt i tjenestene  Demografisk utvikling  Sykdomsbildet endrer seg  Konkurranse om personell og kompetanse

4 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Norge i 2030 n Bruker vi sykehusene på samme måte som nå, må helsevesenet ansette annenhver ungdom – og fremskaffe 5000 nye sengeplasser Årsak – Fra 70 år og oppover brukes spesialisthelsetjenesten mye mer, og vi får flere eldre. Beregningene er basert på forbruk i sykehusene i 2008 Kilde: SINTEF teknologi og samfunn ved Stein Ø. Petersen og Asmund Myrbostad.

5 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Mer helsepersonell er ikke løsningen n Norge gjør det dårligere når man ser på resultater i forhold til ressursinnsats. n 16 plass på helseindeks korrigert for ressursbruk (Av OECD`s 29 land) n Vi har generelt en høy ressursinnsats både målt som utgifter per innbygger, som andel av offentlig og privat forbruk, og som antall leger og sykepleiere per innbygger. n Kilde: St. meld. nr. 9 (2008-2009) ” Perspektivmeldingen 2009”

6 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Hva er utfordringene i Norge? n Økende antall eldre - spesielt fra 2016. Demens n Sosial ulikhet i helse n Migrasjons helse n Flere yngre funksjonshemmede n Flere kronisk syke n Levevaner og helseadferd Kols, diabetes, kreft n Psykisk sykdom Depresjoner, demens Kilde: St. meld.nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen, ”Rett behandling - på rett sted - til rett tid”

7 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER 26.06.2014

8 | Kronisk syk Framtid I dag Forebygging Tidlig fase Kostnader KomplikasjonerDiagnose Diabetes, rus, kols, overvekt, psykiske lidelser Fra reparasjon til forebygging

9 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Vi er ved et veivalg ! n De økte utgiftene truer velferdsordningen n Helseutfordringene er i stor grad livsstilsrelatert og trenger nye metoder n Prioriteringsdebatt…..Hva er det offentliges oppgave ? n Fra et sykevesen til et friskvesen

10 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Hva gir helse – og hva er fysioterapeuters rolle i dette?

11 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Eldre…. 3 viktige stikkord: ensomhet - inaktivitet - feilernæring Som gir: funksjonssvikt – fysisk og psykisk og sosialt - fallulykker - frac.colli.fem. - sykehjem…. - depresjon - demens - sykehjem….

12 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Hva kan gjøres ? n Oppsøkende legevirksomet? n Helsestasjon fra fylte 70 år ? n Fallforebyggende arbeid – hjemmebesøk? n Etablere møteplasser – sosialt nettverk n Funksjonstrening

13 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Muskel og skjelett- og lettere psykiske lidelser Stor utgiftspost – 40. mrd. i 2004. Forbruk av helsetjenester og utgifter fra NAV Kilde: «Plager flest, koster mest – muskel-skjelettlidelser i Norge”. Rapport fra Nasjonalt ryggnettverk. 2004» n Vondt i ryggen n Nakken n Generelle «vondter»

14 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Levevaner og helseadferd Kols, diabetes, kreft – skyldes i hovedsak inaktivitet, feilernæring og tobakksbruk… WHO – 80 % av hjerteinfarktene, 90 % av diabetes 2 og 30 % av kreftforekomsten kan forebygges ved bedre kost, mer mosjon og røykfrihet. Kilde: Innst.212 S (2009-2010)

15 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Hva kan gjøres ? En pille for alt som er ille ? Sykemelding ? Hva er evidensen ? Fysisk aktivitet !! Røykeslutt !! DRIFT AV LOKALE FRISKVERNSSENTRALER

16 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Sosial ulikhet i helse • Unge uføre 18-49 år – 51 per 1000. Flest i Norge ! • Flere sosialhjelpsmottakere for alle aldersgrupper, men spesielt for gruppen 18-24 år. • Unge arbeidsledige - 18- 24 år • Flere bosatte personer over 17 år med lav inntekt Dobbelt så mange i aldersgruppen 15-20 år som røyker – over 20 % • Alkoholkonsum 5.2 liter - landsgjennomsnittet er på 4,5 liter • Unge som har prøvd cannabis nesten på nivå med Oslo • Kilde: Nøkkeltall for helsesektoren – Rapport 2000, Kommunehelseprofiler, Fafo rapport 2009-38 og Vedøy T.V og Skretting A, Ungdom og rusmidler. Resultater fra spørreskjemaundersøkelse 1968-2008, SIRUS Rapport 5/2009

17 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Migrasjonshelse Innvandrergrupper kommer dårlig ut på flere levekårsvariabler – Jfr Groruddalen ”Double burden diseases” Språkbarrierer Kulturforskjeller Brutte sosiale nettverk.... og hva gjøres ?

18 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Hva kan gjøres i et forebyggende perspektiv?  Tidlig innsats – koordinert oppfølging  Gode vaner legges tidlig i livet…  Barnehage og skole er viktige utjevnende arena som når så å si alle  Kultur og fritidstilbud til alle – gratis ? Gjøres det ?

19 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Viktige stikkord som brukes ifm med reformarbeidet. forebyggende helsetjenester, friskvern, egenmestring, gode pasientforløp, ny kommunerolle, koordinering, ny kompetanse, tidlig intervensjon, BEON, miljørettet folkehelsearbeid, sykevesen/helsevesen

20 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER | Ny framtidig kommunerolle n Kommunene skal sørge for en helhetlig tenkning med forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og oppfølging slik at helhetlig pasientforløp i størst mulig grad kan ivaretas innenfor beste effektive omsorgsnivå (BEON). n Kommunene skal se helse- og omsorgstjenestene i sammenheng med andre samfunnsområder; som skole, barnehage, arbeidsliv, næringsutvikling, arealplanlegging, kultur m.m. n Kommunene skal arbeide mot å styrke den enkeltes mestringsevne og deltakelse i arbeidslivet n Oppgavene må løses ut fra lokale forhold, tilgang på nødvendig kompetanse, tilrettelegging og lokal fag - og kompetansutvikling er viktig. Interkommunalt samarbeid er nødvendig.

21 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Riktig personell i kommunene ?? Hvilke kompetanse trengs i forhold til utfordringene ? n FOREBYGGING n Endringsfokusert rådgiving - Egenmestring n FORLØPSTENKNING - Koordinering samarbeid n Fysisk aktivitet – funksjonstrening n Barnevern n Miljøarbeidere i skolen

22 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Kommunal helse og omsorgslov og folkehelseloven En grensegang mellom individrettet og befolkningsrettet  Krav til funksjoner – ikke profesjoner  Krav til pasientsikkerhet og forsvarlighet  Krav til kvalitetsforbedringsarbeid  Krav til koordinerende enhet og koordinator ved behov  Krav til samarbeidsavtaler  Hjemmel til å kunne stille krav om - Krav til kvalitet og rapporteringsplikt - Elektronisk dokumentasjon - Funksjonskrav, standarder og sertifisering mht IKT  Mindre byråkrati ved tildeling av tjenestene.

23 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Ny folkehelselov • Krav til oversikt over helsetilstanden i befolkningen og påvirkningsfaktorer • Krav til politisk forankring av mål og strategier • Krav til iverksetting av nødvendige tiltak • Krav til involvering av alle kommunale sektorer.

24 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Hvilke implikasjoner får dette for fysioterapeuter ? • Må ta utgangspunkt i helseutfordringene. • Avgi pasientdata/statistikk som et ledd i helseovervåkingen • Forebygging versus behandling ??? • Faglige veiledere – setter funksjonskrav • Dokumentasjon - forskning


Laste ned ppt "FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Samhandlingsreformen, helse og omsorgs- og folkehelseloven - Konsekvenser for fysioterapeuter Fagseminar for faggruppen i barne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google