Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Praktisk kommunikasjonsferdighet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Praktisk kommunikasjonsferdighet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Praktisk kommunikasjonsferdighet
Korleis bruka ikt i faga? Praktisk kommunikasjonsferdighet Guttorm Hveem

2 Bakgrunn Master IKT i læring, HSH Helpdesk/IKT-brukarstøtte
Kontaktlærar, Sør-Varanger Om IKT i læring Meirverdi IKT som ressurs “We are drowning in information but starved for knowledge” John Naisbitt Kven er eg? Master IKT i læring frå HSH, forska på bruk av digitale tankekart. Dreiv helpdesk i to år - kursing - rettleiing - utvikling Kontaktlærar på 7. og 5. trinn, Sandnes skole, Sørvaranger kommune. Interessert i å få ting til å virka. Få til meir enn eg klarar åleine, enten saman med andre eller med verktøy. Er på jakt etter meirverdien og bruker sjølv ikt som ressurs i undervisinga. Driv aldri med IKT-undervising, men lar det bli ein del av noko meir. - t.d. Eventyr –> Bildebok -> Digital fortelling - t.d. K&H: Skisse hus i 3dimensjonar i teikneprogram -> bygge dukkehus på bakgrunn av dette. - t.d. Samf. : Wiki for å bli kjent med fylka, elevane må kombinera fleire kjelder for å kunne svara på oppgåva. Gir alltid premiss eller krav til innhald og/eller prosess.

3 Tidsplan - Kursdag 2: 08.30: Innføring i hovedområdet Kommunikasjon i KL-06 Blogg Wiki Andre tips og idear 13.15: Avslutning på dagen – oppsummering Evaluering 13.30: Hjemreise Grovt tidsskjema. Eg har litt tid etterpå.

4 Introduksjon Språk Opnar dørar Andre menneske Andre kulturar Forståing
Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan mennesker lever og tenker.

5 Praktisk kommunikasjonsferdighet
Deltaking Globalisering Samhandling Forståing Språkkompetanse gir mulighet for deltakelse i internasjonale sammenhenger og bidrar til å gi et mer nyansert bilde av internasjonale prosesser og hendelser. I en verden med økende mobilitet og digital samhandling er kompetanse i flere språk og interkulturell kompetanse en forutsetning for kommunikasjon og deltakelse på mange områder.

6 Praktisk kommunikasjonsferdighet
Lære og bruke språket å lære et fremmedspråk dreier seg først og fremst om å bruke språket – å lese, lytte, snakke og skrive -i forskjellige sammenhenger. I tillegg innebærer det kommunikasjon om og innsikt i andres levemåter, livssyn, verdier og kulturer, noe som kan føre til større bevissthet om egen kultur og nye muligheter til opplevelser. Opplevelse av og innsikt i kulturelle forhold er en kilde til personlig vekst og dannelse og kan gi større muligheter i utdanning, arbeidsliv og fritid.

7 Praktisk kommunikasjonsferdighet
Læring av et nytt fremmedspråk bygger på erfaringer fra tidligere språklæring både i og utenfor skolen. Når vi er bevisst hvilke strategier som brukes for å lære fremmedspråk, og hvilke strategier som hjelper oss til å forstå og å bli forstått, blir tilegnelsen av kunnskaper og ferdigheter enklere og mer meningsfylt. Det er også viktig å sette seg mål for læringen, finne ut hvordan disse kan nås og vurdere egen språkbruk. Det å utvikle evnen til å lære et fremmedspråk kan føre til bedre innsikt også i morsmålet og blir derfor en viktig del av den enkeltes personlige utvikling. Kompetanse i fremmedspråk skal fremme motivasjon for læring og innsikt i flere språk og kulturer, bidra til flerspråklighet og gi et viktig grunnlag for livslang læring.

8 Praktisk kommunikasjonsferdighet
Kommunikative ferdigheter og kulturell innsikt kan fremme økt samhandling, forståelse og respekt mellom mennesker med ulik kulturbakgrunn. Slik ivaretar språk- og kulturkompetanse det allmenndannende perspektivet og bidrar til å styrke demokratisk engasjement og medborgerskap.

9 Praktisk kommunikasjonsferdighet - Oppsummering
opnar dører kontakt med menneske og kulturar gir muligheit for deltaking i internasjonale samanhengar Interkulturell kompetanse (føresetnad for kommunikasjon og deltaking) fyrst og fremst bruk av språk: å lese, lytte, snakke, skrive – i forskjellige samanhengar innsikt i andre sin levemåte, livssyn, verdiar og kultur nye opplevingar kjelde til personleg vekst og danning

10 Kunnskapsløftet: Kommunikasjon
Formidling av meiningar Lytting Lesing Skriving Munnleg produksjon Samhandling Kommunikasjon Media Sjangrar Språkfunksjonar Hovedområdet kommunikasjon dreier seg om formidling av mening gjennom fremmedspråket. Det omfatter lytting, lesing, skriving, muntlig produksjon og spontan samhandling knyttet til ulike kommunikasjonssituasjoner, medier, sjangere og språkfunksjoner. Det omfatter også språklig repertoar -ordforråd, setningsbygning og tekstsammenheng -og spesifikke språklige ferdigheter som er nødvendig for å mestre ulike kommunikasjonssituasjoner.

11 Kunnskapsløftet: Nye medium
Språk på tvers Kommunikativ kompetanse Personleg publisering Nye medier og bruk av språket på tvers av fag og emner inngår også i dette hovedområdet. formidle meninger lytting, lesing, skriving muntlig produksjon mestre kommunikasjonsferdigheter ... spesifikke språkferdigheter: ferdigheter for å mestre ulike kommunkasjonssituasjoner - også kalt kommunikativ kompetanse - stimuleres blant annet gjennom personlig publisering fordi man må skrive for et tenkt publikum, ikke bare læreren. bruke nye medier

12 A Vision of Students Today
Start

13 Hovudområde kommunikasjon
Nye medium? Gamle medium? Hva er nye medier? Hva er gamle medier? Tradisjonelle medier: Tv, radio etc. Innunder her kan vi også -i dag -føye til Web 1.0, eller The Read Web som betegner den første generasjon programmer man møtte på Internet:

14 WEB 1.0 – The read web Sentralisert Ekspertar produserer Kontroll
Bruker er konsument Tips: Vg si nettavis, 1997. Hva er Web 1? -vi kan si at: · Kunnskap er sentralisert i hierarki -innhold produseres av: · Eksperter -som fører: · Kontroll -ved sensur som skal sikre kvalitet for: · Brukeren - som er konsument, og som er i: · Konkurranse -mot alle, hvor målet er å bli en vinner -en ener! Veien til suksess er å klemme kunnskapen til sitt bryst og passe på at ingen andre får vite det du vet … · Deling anses som fusk! Nå samarbeider de forskjellige nyhetskildene.

15 WEB 2.0 Desentralisering Amatør / Ekspert Kaos? Sensur – kollektivet
Samarbeid og deling The Machine is us(ing us) Hva er Web 2.0? Link: · Kunnskap er desentralisert i demokrati og produseres av: · Amatører og ekspert -noe som fører til: · Kaos -hvor kontrollen og sensuren utføres av: · Kollektivet - hvor brukeren er både produsent og konsument: · Samarbeid og deling er veien til suksess, vi får mange vinnere og hever vår kunnskap ved å delta i læringmiljøer som nyttiggjør seg av kollektiv intelligens Pull- vs pushteknologi: Å lete/fremme frem til det du vil ha eller å få det du vil ha servert? RSS

16 Web 1.0 -> Web 2.0 -> RSS Få tilsendt det du vil ha!
Kort fortalt Ein del som er interessert i IKT og læring legg ut sine tankar og refleksjonar. For å kunne følgja med på dei rundt 190 nettsidene/kjeldene mine kvar dag må eg bruka RSS. Eg vel sjølv kven eg vil lesa og får samla det dei skriv i min nyhetslesar. Det finst mange måtar å gjera dette på. Nokon installerer programvare, medan andre føretrekk

17 Blogg (Weblog) Refleksjonsarena Dagbok Prosess Dokumentasjon
Interaksjon Kort fortalt Hva er blogging? Link: < · En blogg kan være det du vil den skal være ... En blogg fokuserer i sin naturlige form på prosess. Innholdet er ofte dokumentert i form av subjektiv journalistik · Blogg i undervisningssammenheng har 4 intensjoner: Dokumentasjon Læringsplatform/mappemetodikk Interaksjon Prosessorientert · se eksempler på wiki Reaksjoner Respons Deltakelse - i forskjellige forum, utløser kommunikasjon. Refleksjon To typer: Reflektiv monolog Egenvurdering Link: Link: < Link: < Link: < Link: < Link: Link: < Link: < De tre sikter /Sokrates

18 Korleis lukkast med blogging
Les Lenker Kommentarar Gode titlar Multimedia Personleg Skriv godt Hjelp andre · Er det nyttig? Oppskriften · Les andre blogger · Link til andre blogger · Kommenter andre blogger · Lag gode titler · Integrer multimedia · Personlig stemme · Profiler deg · Skriv godt - og korrekt · Hjelp andre · Innrøm dine feil Eksempler blogg

19 Døme bloggar http://ikt-diginalet.blogspot.com/
Korleis følgja med? RSS – Kort fortalt Handler om å få informasjon: om hva du vil når du vil hvor du vil Pull er bedre enn push - la informasjonenen (kommunikasjonen) komme til deg istedet for at du må halse etter den! RSS

20 Oppdrag http://fremmedspraak.wikispaces.com/Blogging
Følg bruksanvisning: Steg for steg.

21 Wiki Wikipedia.org Enkel layout Lett å bruka Kort fortalt Hva er Wiki?
Link: < · Innholdet fremstilles av et kollektiv -i en objektiv vitenskapelig form. · Sidene har som regel derfor svært enkel layout. · Produktorientering: Innholdet er det viktigste. En metafor for Wiki er collage. Man kan si at wiki er en tekstlig collage. Wiki -betyr rask, hurtig, på Hawaiisk En wiki er lett å bruke, men vanskelig å forklare: · Kollektiv sensur

22 Wiki - oppbygging Side Forum Logg Den består av:
En side – hvor innholdet presenteres Et forum – hvor innhold kan diskuteres og kommentreres En logg (historie) hvor tilføyelser kan vurderes Mulighet for overvåking av aktivitet på siden Andre egenskaper/kjennetegn: Rettigheter: en til en, en til flere, mange til mange Uregelmessig oppdatering, etter behov Individuell vurdering gjennomføres ved hjelp av loggfunksjon

23 Oppdrag - Wiki http://fremmedspraak.wikispaces.com/Wiki
Opprett wikispace for din skule/klasse Viktig: Merk boksen: I certify this space will be used for K-12 education

24 Sosiale nettverk Facebook Myspace Og mange andre… Kort fortalt.
· Klassen, lærer, foreldre, familie, venner - i inn og utland. Den lærende utfordres av kollektivets kunnskaper -ikke bare sin veileders eller klassens kunnskaper. · Forum: Blogg, Wiki, Nyhetsleser, MSN, Skype osv. · Stemme · Tekst · Bruk din stemme · Del med andre Kunnskapsnettverk Jan Arve Jon Avd.dir. i Kunnskapsdep: øystein Johannesen Leif Jørn og mange flere Stephen Downes David Warlick George Siemens Link: < Veileder Familie Venner -virkelige/virtuelle Medstudenter Kolleger Elever Læring i den digitale tidsalder · Lagring av kunnskap · Kollektiv intelligens · Det utvikles nye læringsteorier/læringssyn · Ditt læringssyn vil legge premissene for bruken av teknologien Blogg - personlig læringsplattform:

25 Oppsummering Podcasting (Lyd/Video. Tips: Audacity og podpress)
Lage ordlister, fagsider og anna i wiki Loggføring og publisering i bloggar Backpacker:

26 Tips - Verktøy Personlig startside, der du vel innhald: Tekst filmar sjølv: Tidsmaskin: Audacity - Gratis lydstudio. Radioteater? - Wiki til dette kurset. Microsoft Photostory – Digitale forteljingar. Jeanette si gode oversikt over verktøy: Jan Arve Overland sin glimrande blogg: Kontroller kvar teksten er henta: Jumpcut:

27 Kjelder og vidare lesnad
Alle bilete henta frå FlickrCC: Jeanette Tranberg: Fagwiki: Blogging i tre norsk-klasser: Født som nettbruker:

28 Filmar og nettstad Speleliste med filmane frå denne presentasjonen. Nettstad som inneheld ressursar til dette kurset:


Laste ned ppt "Praktisk kommunikasjonsferdighet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google