Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.karriere-vesteralen.no1. 2 Dagens program • Innledning • Karrieresenteret i Vesterålen • Hva er karriereveiledning? • Faget utdanningsvalg • Ansvarsfordeling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.karriere-vesteralen.no1. 2 Dagens program • Innledning • Karrieresenteret i Vesterålen • Hva er karriereveiledning? • Faget utdanningsvalg • Ansvarsfordeling."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.karriere-vesteralen.no1

2 2 Dagens program • Innledning • Karrieresenteret i Vesterålen • Hva er karriereveiledning? • Faget utdanningsvalg • Ansvarsfordeling • Lunsj 12:30 – 13:00 • Hjelpemidler, inkludert regional plan • Entreprenørskap • Oppsummering

3 www.karriere-vesteralen.no3 Presentasjon av karrieresenteret i Vesterålenkarrieresenteret

4 www.karriere-vesteralen.no4 hele skolens oppgave

5 www.karriere-vesteralen.no5 Sentrale føringer sier: • Samarbeid/initiativ på skoleeiernivå • Skoleledelsen sørger for forankringen i skolens plandokumenter • Årsplan for utdannings- og yrkesveiledning • Utdanningsvalg / Prosjekt til fordypning - arena for og bidrag til karriereveiledningsaktiviteter • Avklaring av roller og ansvarsområder • Samarbeid • Ulike planer nødvendig

6 www.karriere-vesteralen.no6 Karriereveiledning • Begrepsvridning fra ”yrkes- og utdanningsveiledning” til ”karriereveiledning”. I den nye rådgiverforskriften står det ”utdannings- og yrkesveiledning” • Ikke alltid like meningsfullt lenger å snakke om konkrete yrker eller arbeid og utdanning som to separate faser i en persons liv. • Harmonerer med det internasjonale begrepet ”career guidance” • Livslangt perspektiv

7 www.karriere-vesteralen.no7 3 viktige perspektiv 1) Skoleperspektivet • Karriereveiledning er ikke lenger bare rådgiverens ansvar, men en oppgave for hele skolen • Utfordringen er å behandle temaer om utdanning, yrker og valg i mange fag, på tvers av fag og gjennom flere år, slik at karriereveiledningen framstår som en helhetlig og naturlig del av skolehverdagen (elevmedvirkning) • Forutsetning for suksess; Samarbeid i den enkelte skole og mellom skoler, skoleslagene seg i mellom, samt mellom skole og arbeidsliv • Systematisk arbeid med plan- og praksisutvikling

8 www.karriere-vesteralen.no8 2. Elevperspektivet • Forberede ungdom på deltakelse i arbeids- og samfunnsliv • Gi elevene et godt grunnlag for å foreta bevisste, informerte og selvstendige valg av utdanning og yrke • Vha. diverse veiledningsverktøy og tiltak stimulere til refleksjon over egne interesser, ferdigheter/sterke sider, evner, verdier og realkompetanse • Gi innsikt i bredden av utdanningsmuligheter, arbeidsliv; lokalt/nasjonalt

9 www.karriere-vesteralen.no9 3. Samfunnsperspektivet • Samfunnet trenger tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft innenfor bestemte yrker • Stadige endringer i arbeidslivet (les; struktur, konjunktur; etterspørsel/behov) gjør morgendagens arbeidsmarked uforutsigbart • Krav om en skole med evne til omstilling, som kan gi elever og lærlinger framtidsrettet kompetanse • Behovet for samarbeid mellom skole og arbeidsliv, samt PPT, OT, NAV for å finne gode løsninger • Skolen har kompetanse å tilby arbeidslivet og omvendt

10 www.karriere-vesteralen.no10 Satsing på karriereveiledning i skolen; kan bidra til positive ringvirkninger • Økt læringsbevissthet og økt motivasjon (hensikt/plan/mening/relevans) • Bevissthet rundt karakterer/prestasjon og videre valgmuligheter (frihet) • Høyne karakternivå hos elevene (motivasjon; lærer) • Rett elev på rett plass/vei tidlig i prosessen

11 www.karriere-vesteralen.no11 Eks. positive ringvirkninger 2 • Redusere fravær • Redusere frafall • Økt gjennom- strømming Harmonisk elev

12 www.karriere-vesteralen.no12 Hva er karriereveiledning? YRKES- OG UTDANNINGS INFORMASJON Kjenne utdanningssystemene og mulighetene disse gir. Kjenne arbeidslivets behov Elevens rettigheter VALGKOMPETANSE Ta selvstendige valg Oppleve konsekvenser av handling (UDV/PTF) Praktisk utprøving/ erfaring SELVFORSTÅELSE Bli kjent med sterke og ”svake” sider, interesser, verdier, evner og ferdigheter: Selverkjennelse gjennom ”tester” og individuell og gruppebasert veiledning. Gjennom praktisk utprøving etc.

13 www.karriere-vesteralen.no13 Skal vi tenke som filosofen Homer Simpson?; “If something's hard to do, then it's not worth doing.”

14 www.karriere-vesteralen.no14 Hva er forskjell på: RådgivningVeiledningCoaching LærerstyrtIndivid/elevstyrt

15 www.karriere-vesteralen.no15 Hva ser du på dette bildet?

16 www.karriere-vesteralen.no16 Hvordan ser du på deg selv? Realkompetanse

17 www.karriere-vesteralen.no17 Påvirkning og valg Selvbilde verdier Omgivelser… Arbeidsmarked Interesser Motivasjon

18 www.karriere-vesteralen.no18 YRKESVALGTREKANTEN Karriere- veiledning Interesser Hva vil du ? Evner og ferdigheter Hva kan du ? Verdier Hva er viktig for deg ?

19 www.karriere-vesteralen.no19 Hva er viktig for deg i valg av utdanning og yrke? •Skape noe nytt •Direkte kontakt med mennesker •Variasjon/forandring •Uavhengig/selvstendig/lede seg selv •Lønn •Ansvarsfullt arbeid •Jobbe i lag med flere •Samfunnsnyttig innsats •Kort utdanningstid •Fysisk aktivitet •Intellektuell virksomhet (teoretisk – mye tenking) •Estetisk virksomhet (kunstnerisk) •Innendørs arbeid og lite fysisk anstrengende •Ordnet arbeidstid •Lett å få jobb •Bekvemt arbeidsmiljø Verdier og preferanser. Det er viktig å være bevisst på hva som er dine verdier, hva du ikke kan gå på akkord med i ditt liv. Slik vil du også bli bevisst på hva som påvirker din motivasjon.

20 Alle skolefag Karrieremappa Karriereplan Utdanningsvalg Elevkurs Samarbeid grunnskole-vgs Samarbeid med næringslivet Entreprenørskap Karrieresamtalen Foreldrekurs

21 www.karriere-vesteralen.no21 Faget

22 www.karriere-vesteralen.no22 Utdanningsvalg. ÅrstrinnHovedområder 8–10Om videregående opplæring og arbeidsliv 20 % Utprøving av utdanningsprogram 60 % Om egne valg 20 % • Timeramma for faget er 113 årstimer (152 uketimer) • Det er ingen eksamen eller privatistordning i faget. På vitnemålet føres det ”Deltatt”.

23 www.karriere-vesteralen.no23 Utdanningsvalg. ÅrstrinnHovedområder 8–10Om videregående opplæring og arbeidsliv 20 % Utprøving av utdanningsprogram 60 % Om egne valg 20 % Om videregående opplæring og arbeidsliv Hovedområdet dreier seg om strukturen i videregående opplæring og om innholdet i de ulike utdanningsprogrammene. Videre omfatter hovedområdet hvordan ulike utdannings- og karriereveier kan føre fram til ulike yrker. I hovedområdet inngår kunnskap om arbeidsmuligheter og framtidsutsikter, herunder lokalt arbeids- og næringsliv. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne beskrive de ulike utdanningsprogrammene i videregående opplæring forklare forskjellen på strukturen i studieforberedende utdanningsprogram og yrkesfaglige utdanningsprogram, og samtale om hvordan de kan gi ulike yrkes- og karrieremuligheter presentere lokalt arbeids- og næringsliv og vurdere arbeidsmulighetene innenfor noen valgte utdanningsprogram og yrker

24 www.karriere-vesteralen.no24 Utdanningsvalg. ÅrstrinnHovedområder 8–10Om videregående opplæring og arbeidsliv 20 % Utprøving av utdanningsprogram 60 % Om egne valg 20 % Utprøving av utdanningsprogram Hovedområdet omfatter aktiviteter forankret i kompetansemål i utdanningsprogram i videregående opplæring. Utprøvingen kan foregå i både skole og arbeidsliv, og skal som hovedregel omfatte minst to ulike utdanningsprogram. Utprøving av utdanningsprogram Mål for opplæringen er at eleven skal kunne planlegge, gjennomføre og dokumentere aktiviteter og arbeidsoppgaver knyttet til kompetansemål fra valgte utdanningsprogram i videregående opplæring

25 www.karriere-vesteralen.no25 Utdanningsvalg. ÅrstrinnHovedområder 8–10Om videregående opplæring og arbeidsliv 20 % Utprøving av utdanningsprogram 60 % Om egne valg 20 % Om egne valg Hovedområdet omfatter kartlegging av og refleksjon over egne interesser og forutsetninger, knyttet til eget utdannings- og yrkesvalg. Om egne valg Mål for opplæringen er at eleven skal kunne reflektere over og presentere utdanninger og yrker i forhold til egne interesser og forutsetninger vurdere videre valg av utdanning og yrke basert på erfaringer fra utprøvingen

26 www.karriere-vesteralen.no26 Organisering og innhold -Timeplanfesting...? -Fordeling av de 113 ( á 60 min)/152 (á 45 min) timene på de tre årstrinnene - et eksempel -Årshjul for arbeidet

27 www.karriere-vesteralen.no27 Årshjul/årsplan for Utdanningsvalg Eksempel tatt fra Elevperm fra Ballangen barne- og ungdomsskole

28 www.karriere-vesteralen.no28 Et eksempel på årshjul

29 www.karriere-vesteralen.no29 Et eksempel på årshjul fortsetter

30 www.karriere-vesteralen.no30 Et eksempel på årshjul fortsetter

31 www.karriere-vesteralen.no31 Et eksempel på årshjul fortsetter

32 www.karriere-vesteralen.no32 Prosjekt til fordypning på vg1 • prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag innen relevante utdanningsprogrammer, • få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene, Gjennomføringsfase • fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå • ta relevante fellesfag fra Vg3, fellesfag i fremmedspråk og programfag fra studieforberedende utdanningsprogram Forberedelsesfase

33 www.karriere-vesteralen.no33 Praksiskurs - Videregående skole sitt ansvar Videregående skole lager en undervisningsdag for elevene i 10. klasse Valg av to utdanningsprogram -Skal gi en smakebit på hva det valgte utdanningsprogrammet går ut på og hvor det fører hen…

34 www.karriere-vesteralen.no34 Praksiskursenes innhold – er skolene fornøyd? • Viktig med forberedelse og etterarbeid • Hva vet grunnskolen om hva som har skjedd? • Hvorfor vite noe om det? • Hvordan forberede seg til skoledagen i videregående? • Hva gjøres i etterkant? • Brukes rådgiver? • Tilbakemelding til videregående?

35 www.karriere-vesteralen.no35 Hjelpemidler http://www.karriere-vesteralen.no/ www.karrierenordland.no VideoVideo om realkompetanse Ung i Nordland 2020 Made in Vesterålen www.nav.no/Arbeid/Yrker+og+utdanning/Veiledning+p%C3%A5+internett

36 www.karriere-vesteralen.no36 Hva bør være i karrieremappa? - Vurderingskriterier? Utdannings- valg Cv Kompetanse -attester mv ”Min framtid” Utdannings- messer Tester Evner -interesse tester Skolebesøk Individuell hospitering Individuell karriere- samtale Praksis- utplassering Konferanse timer Min utviklingsplan you-portalen.no you-portalen.no /

37 www.karriere-vesteralen.no37 Hva kan andre fag bidra med? Karriereveiledning, ikke bare i Utdanningsvalg:

38 www.karriere-vesteralen.no38 Entreprenørskap i skolen GREP FOR FRAMTIDA ”Se mulighetene og gjør noe med dem”

39 www.karriere-vesteralen.no39 Uttalte mål for regjeringen:  Elevene skal oppleve -større variasjon i læringsformer og læringsarenaer -mer praktisk læring og større valgfrihet i nært samspill mellom skolene og samfunnet rundt  Det skal tilrettelegges for mer praktiske og virkelighetsnære opplæringsformer -Eleven skal -få delta i elevbedrifter -oppsøke læringsarenaer utenfor skoleporten -ha entreprenørskap inn som en del av grunnopplæringen i skolen Soria Moria-erklæringen:

40 Hvorfor entreprenørskap?  Nye arbeidsplasser: Mange av dagens virksomheter vil være borte om 10 år Mange av jobbene dagens elever skal ut i, finnes ikke i dag  Morgendagens arbeidsmarked trenger mennesker som - kan samarbeide - er fleksible - er kreative = VILKANTØRER

41 Entreprenørskap i skolen Inneholder flere elementer Samfunnsansvaret - hurtige endringer krever endringskompetanse, tiltakslyst, skaperglede og etablererkompetanse - få trekkfuglene hjem Varierte pedagogiske tilnærminger - øker lærelyst og mening med læring - tverrfaglig måloppnåelser Etablerer kompetanse Praktiske utfordringer som gir behov for læring Holdningsdannelse - samarbeid, ulikheter, tiltakslyst Røtter til nærmiljø

42 Se www.ue.no

43 www.karriere-vesteralen.no43 Hva har elevene igjen for å ha entreprenørskap som læringsstrategi?  Lære om “det virkelige liv”  Lære fag på andre måter  Lære å samarbeide  Få lov til å prøve og feile  Vise at skole og samfunn henger sammen  Utvikle kreative sider  Utvikle røtter og nettverk i lokalsamfunnet

44 TIDUKEAKTIVITETTilgj. verktøy KOMMENTARERANSVARLIGFAGTIDSBRUK August35Min Framtid s. 2-3 Hvem er du? XLærer i utd.valgUtdanningsvalg1 t September36ForeldrekursXEvt. Kafé, arrangeres av elevene (elevbedrift) Kontaktlærer/Lærer i utd.valg/rådgiver Tverrfaglig2 t September37Bli kjent med karrieremappa. Hva/hvorfor? XSamle dokumenter. Se forslag til mappe på internett. Lærer i utd.valgUtdanningsvalg September/ Oktober 38Øve på å stå foran en forsamling – presentere seg selv osv. Lærer i utd.valgNorsk Oktober39Jobbskygging av foreldreXLærer i utd.valgUdanningsvalg1 dag Oktober41Intervju og framlegging (innlevering) av foreldres/slektningers yrke Kontaktlærer/lærer i utd.valg Norsk/Samf.fag Oktober42Økonomi og karrierevalgXKontaktlærer sammen med evt. veileder. F.eks en bankansatt. Matematikk3 x 90 minutter (2 siste økter med veileder) JanuarØve systematisk på å snakke i grupper KontaktlærerNorsk MarsGründercampXTema og aktuelt stoff tilsendes fra UE Ungt Entreprenørskap Kontaktlærer/Lærer i utd.valg Evt. matematikk1 dag (Får 2 uker til å sette seg inn i det aktuelle tema) April/maiInteressetest?XLærer i utd.valgUtdanningsvalg1 time MaiSuperfinale Gründercamp under Båtmessa i Sandnessjøen XUngt EntreprenørskapTverrfaglig (individuelt) 1 dag Mai/juniBli kjent med de 12 utdanningsprogrammene i vgs. Elevene presenterer programområdene på Powerpoint. (Kan være gruppekonkurranse) Lærer i utd.valgUtdanningsvalg Årsplan - organisering av karriereveiledning og entreprenørskap - 8. klasse

45 www.karriere-vesteralen.no45 Visjon: … et Nordland som koker og syder av aktivitet, initiativ, kreativitet i skolene, næringslivet og lokalmiljøene, med nyskaping som mål… Fylkestingssak 37-2006 Gjennom DA-midler til kommunene, øremerket til entreprenørskapsarbeid i skolen.

46 www.karriere-vesteralen.no46 Samtaler • Elevsamtalen omhandler elevens totale skolesituasjon, og har som mål å legge forholdene til rette for elevens faglige utvikling og et godt fysisk og psykisk lærings- og arbeidsmiljø. • I karrieresamtalen er det elevens framtidige livsløp (karriere) som står i fokus hvor elevens prosess i forhold til valg av utdanning og arbeid får eksklusiv oppmerksomhet. Det skal være en samtale mellom lærer / rådgiver og elev om elevenes personlige ressurser, muligheter, forutsetninger, verdier og framtidsdrømmer i relasjon til utdanning og yrkesliv.

47 www.karriere-vesteralen.no47 Oppsummering • • • • • • • • • • • • • •


Laste ned ppt "Www.karriere-vesteralen.no1. 2 Dagens program • Innledning • Karrieresenteret i Vesterålen • Hva er karriereveiledning? • Faget utdanningsvalg • Ansvarsfordeling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google