Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Faget Utdanningsvalg og karriereveiledning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Faget Utdanningsvalg og karriereveiledning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Faget Utdanningsvalg og karriereveiledning

2 Dagens program Innledning Karrieresenteret i Vesterålen
Hva er karriereveiledning? Faget utdanningsvalg Ansvarsfordeling Lunsj 12:30 – 13:00 Hjelpemidler, inkludert regional plan Entreprenørskap Oppsummering 2

3 Presentasjon av karrieresenteret i Vesterålen
Pauseslide – Denne vises før presentasjonen og etter som en avslutning. 3

4 Karriereveiledning hele skolens oppgave

5 Sentrale føringer sier:
Samarbeid/initiativ på skoleeiernivå Skoleledelsen sørger for forankringen i skolens plandokumenter Årsplan for utdannings- og yrkesveiledning Utdanningsvalg / Prosjekt til fordypning - arena for og bidrag til karriereveiledningsaktiviteter Avklaring av roller og ansvarsområder Samarbeid Ulike planer nødvendig SE LYSARKENE _UDIR

6 Karriereveiledning Begrepsvridning fra ”yrkes- og utdanningsveiledning” til ”karriereveiledning”. I den nye rådgiverforskriften står det ”utdannings- og yrkesveiledning” Ikke alltid like meningsfullt lenger å snakke om konkrete yrker eller arbeid og utdanning som to separate faser i en persons liv. Harmonerer med det internasjonale begrepet ”career guidance” Livslangt perspektiv 6

7 3 viktige perspektiv 1) Skoleperspektivet
Karriereveiledning er ikke lenger bare rådgiverens ansvar, men en oppgave for hele skolen Utfordringen er å behandle temaer om utdanning, yrker og valg i mange fag, på tvers av fag og gjennom flere år, slik at karriereveiledningen framstår som en helhetlig og naturlig del av skolehverdagen (elevmedvirkning) Forutsetning for suksess; Samarbeid i den enkelte skole og mellom skoler, skoleslagene seg i mellom, samt mellom skole og arbeidsliv Systematisk arbeid med plan- og praksisutvikling 7

8 2. Elevperspektivet Forberede ungdom på deltakelse i arbeids- og samfunnsliv Gi elevene et godt grunnlag for å foreta bevisste, informerte og selvstendige valg av utdanning og yrke Vha. diverse veiledningsverktøy og tiltak stimulere til refleksjon over egne interesser, ferdigheter/sterke sider, evner, verdier og realkompetanse Gi innsikt i bredden av utdanningsmuligheter, arbeidsliv; lokalt/nasjonalt 8

9 3. Samfunnsperspektivet
Samfunnet trenger tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft innenfor bestemte yrker Stadige endringer i arbeidslivet (les; struktur, konjunktur; etterspørsel/behov) gjør morgendagens arbeidsmarked uforutsigbart Krav om en skole med evne til omstilling, som kan gi elever og lærlinger framtidsrettet kompetanse Behovet for samarbeid mellom skole og arbeidsliv, samt PPT, OT, NAV for å finne gode løsninger Skolen har kompetanse å tilby arbeidslivet og omvendt 9

10 Satsing på karriereveiledning i skolen; kan bidra til positive ringvirkninger
Økt læringsbevissthet og økt motivasjon (hensikt/plan/mening/relevans) Bevissthet rundt karakterer/prestasjon og videre valgmuligheter (frihet) Høyne karakternivå hos elevene (motivasjon; lærer) Rett elev på rett plass/vei tidlig i prosessen 10

11 Eks. positive ringvirkninger 2
Redusere fravær Redusere frafall Økt gjennom- strømming Harmonisk elev 11

12 Hva er karriereveiledning?
VALGKOMPETANSE Ta selvstendige valg Oppleve konsekvenser av handling (UDV/PTF) Praktisk utprøving/ erfaring SELVFORSTÅELSE Bli kjent med sterke og ”svake” sider, interesser, verdier, evner og ferdigheter: Selverkjennelse gjennom ”tester” og individuell og gruppebasert veiledning. Gjennom praktisk utprøving etc. YRKES- OG UTDANNINGS INFORMASJON Kjenne utdanningssystemene og mulighetene disse gir. Kjenne arbeidslivets behov Elevens rettigheter

13 Skal vi tenke som filosofen Homer Simpson?;
“If something's hard to do, then it's not worth doing.”

14 Hva er forskjell på: Rådgivning Veiledning Coaching Lærerstyrt
Individ/elevstyrt Rådgivning Veiledning Coaching

15 Hva ser du på dette bildet?

16 Hvordan ser du på deg selv?
Realkompetanse

17 Påvirkning og valg Interesser Selvbilde verdier Motivasjon Omgivelser…
Arbeidsmarked

18 YRKESVALGTREKANTEN Karriere- veiledning Verdier
Hva er viktig for deg ? Karriere- veiledning Evner og ferdigheter Hva kan du ? Interesser Hva vil du ?

19 Hva er viktig for deg i valg av utdanning og yrke?
Skape noe nytt Direkte kontakt med mennesker Variasjon/forandring Uavhengig/selvstendig/lede seg selv Lønn Ansvarsfullt arbeid Jobbe i lag med flere Samfunnsnyttig innsats Kort utdanningstid Fysisk aktivitet Intellektuell virksomhet (teoretisk – mye tenking) Estetisk virksomhet (kunstnerisk) Innendørs arbeid og lite fysisk anstrengende Ordnet arbeidstid Lett å få jobb Bekvemt arbeidsmiljø Verdier og preferanser. Det er viktig å være bevisst på hva som er dine verdier, hva du ikke kan gå på akkord med i ditt liv. Slik vil du også bli bevisst på hva som påvirker din motivasjon.

20 Karriereveiledning Karrieremappa Karriereplan Utdanningsvalg
Alle skolefag Karriereveiledning Karrieresamtalen Elevkurs Foreldrekurs Samarbeid grunnskole-vgs DISKUSJON- ANDRE PUNKT VI IKKE HAR FÅTT MED? KORT OM DE ANDRE PUNKTENE- SPØRSMÅL Tok ut punktet om timeplanfesting av faget Utdanningsvalg. Kan snakke om dette underveis. Samarbeid med næringslivet Entreprenørskap

21 Faget Utdanningsvalg 21

22 Utdanningsvalg. Årstrinn Hovedområder 8–10
Om videregående opplæring og arbeidsliv 20 % Utprøving av utdanningsprogram 60 % Om egne valg 20 % Timeramma for faget er 113 årstimer (152 uketimer) Det er ingen eksamen eller privatistordning i faget. På vitnemålet føres det ”Deltatt”. Formål Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskole og videregående opplæring bedre sammen. Å få prøve ut interesser og bli bevisst egne evner og anlegg kan bidra til at flere foretar mer kunnskapsbaserte valg av utdanning og yrke. Faget skal bidra til økt forståelse av arbeidslivets krav om kunnskap og kompetanse og bidra til å skape grunnlag for entreprenørskap. Opplæringen skal gi elevene erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter i ulike utdanningsprogram i videregående opplæring og aktuelle yrker. Elevene skal gis mulighet til praktisk aktivitet og fordypning i fag. Opplæringen i faget skal legge til rette for at den enkelte elev kan få prøve ut og reflektere over sine valg. Opplæringen skal legge til rette for bruk av hensiktsmessige arbeidsformer, både i skole og arbeidsliv, og for bruk av ulike læringsarenaer som kan gi bred faglig tilnærming gjennom kontakt og samarbeid med videregående skoler og arbeids- og næringsliv. Faget skal legge grunnlag for videre opplæring, arbeid og livslang læring.

23 Utdanningsvalg. Årstrinn Hovedområder 8–10
Om videregående opplæring og arbeidsliv 20 % Utprøving av utdanningsprogram 60 % Om egne valg 20 % Om videregående opplæring og arbeidsliv Hovedområdet dreier seg om strukturen i videregående opplæring og om innholdet i de ulike utdanningsprogrammene. Videre omfatter hovedområdet hvordan ulike utdannings- og karriereveier kan føre fram til ulike yrker. I hovedområdet inngår kunnskap om arbeidsmuligheter og framtidsutsikter, herunder lokalt arbeids- og næringsliv. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne beskrive de ulike utdanningsprogrammene i videregående opplæring forklare forskjellen på strukturen i studieforberedende utdanningsprogram og yrkesfaglige utdanningsprogram, og samtale om hvordan de kan gi ulike yrkes- og karrieremuligheter presentere lokalt arbeids- og næringsliv og vurdere arbeidsmulighetene innenfor noen valgte utdanningsprogram og yrker Formål Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskole og videregående opplæring bedre sammen. Å få prøve ut interesser og bli bevisst egne evner og anlegg kan bidra til at flere foretar mer kunnskapsbaserte valg av utdanning og yrke. Faget skal bidra til økt forståelse av arbeidslivets krav om kunnskap og kompetanse og bidra til å skape grunnlag for entreprenørskap. Opplæringen skal gi elevene erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter i ulike utdanningsprogram i videregående opplæring og aktuelle yrker. Elevene skal gis mulighet til praktisk aktivitet og fordypning i fag. Opplæringen i faget skal legge til rette for at den enkelte elev kan få prøve ut og reflektere over sine valg. Opplæringen skal legge til rette for bruk av hensiktsmessige arbeidsformer, både i skole og arbeidsliv, og for bruk av ulike læringsarenaer som kan gi bred faglig tilnærming gjennom kontakt og samarbeid med videregående skoler og arbeids- og næringsliv. Faget skal legge grunnlag for videre opplæring, arbeid og livslang læring.

24 Utdanningsvalg. Årstrinn Hovedområder 8–10
Om videregående opplæring og arbeidsliv 20 % Utprøving av utdanningsprogram 60 % Om egne valg 20 % Utprøving av utdanningsprogram Hovedområdet omfatter aktiviteter forankret i kompetansemål i utdanningsprogram i videregående opplæring. Utprøvingen kan foregå i både skole og arbeidsliv, og skal som hovedregel omfatte minst to ulike utdanningsprogram. Utprøving av utdanningsprogram Mål for opplæringen er at eleven skal kunne planlegge, gjennomføre og dokumentere aktiviteter og arbeidsoppgaver knyttet til kompetansemål fra valgte utdanningsprogram i videregående opplæring Formål Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskole og videregående opplæring bedre sammen. Å få prøve ut interesser og bli bevisst egne evner og anlegg kan bidra til at flere foretar mer kunnskapsbaserte valg av utdanning og yrke. Faget skal bidra til økt forståelse av arbeidslivets krav om kunnskap og kompetanse og bidra til å skape grunnlag for entreprenørskap. Opplæringen skal gi elevene erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter i ulike utdanningsprogram i videregående opplæring og aktuelle yrker. Elevene skal gis mulighet til praktisk aktivitet og fordypning i fag. Opplæringen i faget skal legge til rette for at den enkelte elev kan få prøve ut og reflektere over sine valg. Opplæringen skal legge til rette for bruk av hensiktsmessige arbeidsformer, både i skole og arbeidsliv, og for bruk av ulike læringsarenaer som kan gi bred faglig tilnærming gjennom kontakt og samarbeid med videregående skoler og arbeids- og næringsliv. Faget skal legge grunnlag for videre opplæring, arbeid og livslang læring.

25 Utdanningsvalg. Årstrinn Hovedområder 8–10
Om videregående opplæring og arbeidsliv 20 % Utprøving av utdanningsprogram 60 % Om egne valg 20 % Om egne valg Hovedområdet omfatter kartlegging av og refleksjon over egne interesser og forutsetninger, knyttet til eget utdannings- og yrkesvalg. Om egne valg Mål for opplæringen er at eleven skal kunne reflektere over og presentere utdanninger og yrker i forhold til egne interesser og forutsetninger vurdere videre valg av utdanning og yrke basert på erfaringer fra utprøvingen Formål Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskole og videregående opplæring bedre sammen. Å få prøve ut interesser og bli bevisst egne evner og anlegg kan bidra til at flere foretar mer kunnskapsbaserte valg av utdanning og yrke. Faget skal bidra til økt forståelse av arbeidslivets krav om kunnskap og kompetanse og bidra til å skape grunnlag for entreprenørskap. Opplæringen skal gi elevene erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter i ulike utdanningsprogram i videregående opplæring og aktuelle yrker. Elevene skal gis mulighet til praktisk aktivitet og fordypning i fag. Opplæringen i faget skal legge til rette for at den enkelte elev kan få prøve ut og reflektere over sine valg. Opplæringen skal legge til rette for bruk av hensiktsmessige arbeidsformer, både i skole og arbeidsliv, og for bruk av ulike læringsarenaer som kan gi bred faglig tilnærming gjennom kontakt og samarbeid med videregående skoler og arbeids- og næringsliv. Faget skal legge grunnlag for videre opplæring, arbeid og livslang læring.

26 Organisering og innhold
Timeplanfesting...? Fordeling av de 113 (á 60 min)/152 (á 45 min) timene på de tre årstrinnene - et eksempel Årshjul for arbeidet

27 Årshjul/årsplan for Utdanningsvalg
Eksempel tatt fra Elevperm fra Ballangen barne- og ungdomsskole

28 Et eksempel på årshjul

29 Et eksempel på årshjul fortsetter

30 Et eksempel på årshjul fortsetter

31 Et eksempel på årshjul fortsetter

32 Prosjekt til fordypning på vg1
Forberedelsesfase prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag innen relevante utdanningsprogrammer, få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene, Gjennomføringsfase fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå ta relevante fellesfag fra Vg3, fellesfag i fremmedspråk og programfag fra studieforberedende utdanningsprogram

33 Praksiskurs - Videregående skole sitt ansvar
Videregående skole lager en undervisningsdag for elevene i 10. klasse Valg av to utdanningsprogram Skal gi en smakebit på hva det valgte utdanningsprogrammet går ut på og hvor det fører hen… Fortell litt om hensikten med denne dagen. Smakeprøve, skal gi et lite innblikk i hva utdanningsprogrammet går ut på. : fellesfag,, lengde, hvilket yrke eller utdanning fører dette til?, hvordan ser en timeplan for vg1 ut? Valg av to utdanningsprogram (er dette likt for alle?) Fastsetter dag Presenterer opplegget i forkant (grovskisse av program) Inviterer grunnskolens elever, som søker seg dit ut fra interesse

34 Praksiskursenes innhold – er skolene fornøyd?
Viktig med forberedelse og etterarbeid Hva vet grunnskolen om hva som har skjedd? Hvorfor vite noe om det? Hvordan forberede seg til skoledagen i videregående? Hva gjøres i etterkant? Brukes rådgiver? Tilbakemelding til videregående? Viktig med forberedelse og etterarbeid Si mer om dette - hva vet grunnskolen om hva som er skjedd? Hvordan forberede seg til skoledagen i vg? Hva gjøres i etterkant? Brukes rådgiver? Tilbakemelding til v? mv

35 Hjelpemidler Ung i Nordland 2020 Made in Vesterålen Video om realkompetanse Hente egen plan. Kopieres ? Bruke max½ time om deltakerne ikke kjenner denne.

36 Hva bør være i karrieremappa? - Vurderingskriterier?
Min utviklingsplan you-portalen.no/ Mappa er utgangspunktet for at eleven er kommet dit han er. Oppmuntre til å ta vare på. Men etterspør vg skole denne? Kanskje skulle det være ei forutsetning at eleven har jobbet med disse elementene for å få ”Deltatt”/Bestått De viktigste dokumenter som bør overføres, er karriereplan og siste utskrift av interessetest. Min utviklingsplan: Bruker: Passord: 16v85E66

37 Karriereveiledning, ikke bare i Utdanningsvalg:
Hva kan andre fag bidra med?

38 Entreprenørskap i skolen ”Se mulighetene og gjør noe med dem”
GREP FOR FRAMTIDA ”Se mulighetene og gjør noe med dem”

39 Soria Moria-erklæringen:
Uttalte mål for regjeringen: Elevene skal oppleve større variasjon i læringsformer og læringsarenaer mer praktisk læring og større valgfrihet i nært samspill mellom skolene og samfunnet rundt Det skal tilrettelegges for mer praktiske og virkelighetsnære opplæringsformer Eleven skal få delta i elevbedrifter oppsøke læringsarenaer utenfor skoleporten ha entreprenørskap inn som en del av grunnopplæringen i skolen Dette er et lysark fra UE egentlig…burde det ikke heller komme under delen om entreprenørskap? Bare litt mer bekreftelse på betydningen av å trekke sammen ulike aktiviteter og metoder

40 Hvorfor entreprenørskap?
Nye arbeidsplasser: Mange av dagens virksomheter vil være borte om 10 år Mange av jobbene dagens elever skal ut i, finnes ikke i dag Morgendagens arbeidsmarked trenger mennesker som Hvorfor er så entreprenørskap og det å trene på entreprenørskap viktig? Jo, bl.a. pga. at om 10 år vil rundt 70 % av dagens virksomheter være borte og at 50 % av de jobbene som dagens elever skal ut i, finnes ikke i dag. kan samarbeide er fleksible er kreative = VILKANTØRER 40

41 Entreprenørskap i skolen
Inneholder flere elementer Samfunnsansvaret - hurtige endringer krever endringskompetanse, tiltakslyst, skaperglede og etablererkompetanse - få trekkfuglene hjem Varierte pedagogiske tilnærminger - øker lærelyst og mening med læring - tverrfaglig måloppnåelser Etablerer kompetanse Røtter til nærmiljø Praktiske utfordringer som gir behov for læring Holdningsdannelse - samarbeid, ulikheter, tiltakslyst Satsningsområde siden 2004 i fylket. Øremerkede midler, skal evaluere satsinga og oppsummere akt i kommunene i januar 2004 DistriktsNorge skriker etter arbeidskraft _ se mulighetene hjemme øker sjansen for at de unge vil komme tilbake og bygge videre i egen region. 41

42 Se

43 Hva har elevene igjen for å ha entreprenørskap som læringsstrategi?
Lære om “det virkelige liv” Lære fag på andre måter Lære å samarbeide Få lov til å prøve og feile Vise at skole og samfunn henger sammen Utvikle kreative sider Utvikle røtter og nettverk i lokalsamfunnet Artig jobbing. Alle har roller,- alle roller og oppgaver er viktige . Motiverende arbeid.

44 Årsplan - organisering av karriereveiledning og entreprenørskap - 8
Årsplan - organisering av karriereveiledning og entreprenørskap - 8. klasse TID UKE AKTIVITET Tilgj. verktøy KOMMENTARER ANSVARLIG FAG TIDSBRUK August 35 Min Framtid s. 2-3 Hvem er du? X Lærer i utd.valg Utdanningsvalg 1 t September 36 Foreldrekurs Evt. Kafé, arrangeres av elevene (elevbedrift) Kontaktlærer/Lærer i utd.valg/rådgiver Tverrfaglig 2 t 37 Bli kjent med karrieremappa. Hva/hvorfor? Samle dokumenter. Se forslag til mappe på internett. September/ Oktober 38 Øve på å stå foran en forsamling – presentere seg selv osv. Norsk 39 Jobbskygging av foreldre Udanningsvalg 1 dag 41 Intervju og framlegging (innlevering) av foreldres/slektningers yrke Kontaktlærer/lærer i utd.valg Norsk/Samf.fag 42 Økonomi og karrierevalg Kontaktlærer sammen med evt. veileder. F.eks en bankansatt. Matematikk 3 x 90 minutter (2 siste økter med veileder) Januar Øve systematisk på å snakke i grupper Kontaktlærer Mars Gründercamp Tema og aktuelt stoff tilsendes fra UE Ungt Entreprenørskap Kontaktlærer/Lærer i utd.valg Evt. matematikk 1 dag (Får 2 uker til å sette seg inn i det aktuelle tema) April/mai Interessetest? 1 time Mai Superfinale Gründercamp under Båtmessa i Sandnessjøen Tverrfaglig (individuelt) Mai/juni Bli kjent med de 12 utdanningsprogrammene i vgs. Elevene presenterer programområdene på Powerpoint. (Kan være gruppekonkurranse)

45 Visjon: … et Nordland som koker og syder av aktivitet, initiativ, kreativitet i skolene, næringslivet og lokalmiljøene, med nyskaping som mål… Fylkestingssak Gjennom DA-midler til kommunene, øremerket til entreprenørskapsarbeid i skolen. NB! …si noe om midlene

46 Samtaler Elevsamtalen omhandler elevens totale skolesituasjon, og har som mål å legge forholdene til rette for elevens faglige utvikling og et godt fysisk og psykisk lærings- og arbeidsmiljø. I karrieresamtalen er det elevens framtidige livsløp (karriere) som står i fokus hvor elevens prosess i forhold til valg av utdanning og arbeid får eksklusiv oppmerksomhet. Det skal være en samtale mellom lærer / rådgiver og elev om elevenes personlige ressurser, muligheter, forutsetninger, verdier og framtidsdrømmer i relasjon til utdanning og yrkesliv.

47 Oppsummering


Laste ned ppt "Faget Utdanningsvalg og karriereveiledning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google