Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SKOLE + LOKALMILJØ = SANT

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SKOLE + LOKALMILJØ = SANT"— Utskrift av presentasjonen:

1 SKOLE + LOKALMILJØ = SANT 19.04.07
En hverdagsfortelling fra Tolga skole SKOLE + LOKALMILJØ = SANT Tolga skole – med eleven i fokus

2 HVEM ER VI? Organisasjonskonsulent Arne Svendsen
Rektor Randi Gran Tørring Tolga skole – med eleven i fokus

3 FAKTA OM TOLGA SKOLE 1 – 10 skole 210 elever ca 40 ansatte
23 pedagogstillinger Delvis nybygg etter brann 1997 Demonstrasjonsskole i Bilder Tolga skole – med eleven i fokus

4 Organisasjon og ledelse
Virksomhetsleder/rektor SFO, småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn – egne enheter Ledergruppe bestående av rektor og 4 teamledere. Ukentlig møter. Teamleder ansvarlig for daglig drift på sitt team. Utarbeidet arbeidsbeskrivelser for teamledere. Ukentlig møte med de tillitsvalgte, ledende renholder og vaktmester og elevteamet. Tolga skole – med eleven i fokus

5 Skolens elevteam Sosiallærer, rådgiver og spes.ped koordinator utgjør sammen med rektor skolens elevteam. Nå er hele ledergruppa med på møtene. Elevteamet har ukentlige møter. Gjennomgang av alle elever som har behov for spesiell tilrettelegging. Koordinerer kontakt med ytre instanser Tolga skole – med eleven i fokus

6 SKOLENS ELEVSYN ” Våre elever er unike og likeverdige barn og
unge, med ansvar for egne valg og handlinger. ” Tolga skole – med eleven i fokus

7 GRUNNVERDIER Tolga skole – med eleven i fokus

8 Det skal en landsby til for å oppdra et barn
Tolga skole – med eleven i fokus

9 Fra Læringsplakaten: Legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen. Hva gjør vi på Tolga? Tolga skole – med eleven i fokus

10 SKOLE – HJEM SAMARBEIDET
IOP Foreldrekonferanser Foreldremøter Fronter for foreldre inkl opplæring Turer – samhandling i aktiviteter Ta ibruk foreldres kompetanse Rådsstrukturen Tolga skole – med eleven i fokus

11 Hvordan sikre tilpassa opplæring?
Oversikt over alle elever Gruppering Fordele ansvar for oppfølging på skolen Ansvar for samarbeid med instanser utenfor skolen Hvem deltar på møtene og følger opp Vurdere eventuelle oppmeldinger Tolga skole – med eleven i fokus

12 IOP Individuell opplæringsplan for alle elever
Kontaktlærer ansvarlig for utarbeidelse Samarbeid med teamet Utviklingssamtale med eleven Foreldresamtale Gjennomføre skolens plan for testing i basisfag Tolga skole – med eleven i fokus

13 Innhold Elevens sterke og svake sider faglig og sosialt
Klare, detaljerte mål i samarbeid med elev og foreldre ut fra utviklingssamtaler og foreldresamtaler Ekstra tiltak, hjelpemidler Alternative læringsarenaer Sakkyndig vurdering fra andre instanser Perioden kan ha ulik lengde Tolga skole – med eleven i fokus

14 Fra IOP til arbeidsplan
IOP grunnlag for elevens arbeidsplan Tilpasse mengde og vanskelighetsgrad Alternative læringsarenaer Organisering av undervisning Gruppestørrelse Tema Nivådelte grupper Aldersblanding Tolga skole – med eleven i fokus

15 Tolga skole – med eleven i fokus

16 Tolga skole – med eleven i fokus

17 Samarbeidet med FAU FAU fast møteplan 5 møter pr år
Rektor møter på del av møtet Gjennomgang av utfordringer for skolen på hvert møte Før FAU møte oppfordres foreldre til å ta kontakt med trinnkontaktene hvis det er saker det er ønske om å ta opp – dette står på elevenes arbeidsplaner. Til hvert FAU – møte innhenter rektor skriftlig info fra hver kontaktlærer om situasjonen på trinnet / i gruppen Tolga skole – med eleven i fokus

18 RÅDSTRUKTUREN Medbestemmelsesmøter – samarbeid med de tillitsvalgte
Samarbeid med elevrådet Samarbeid med FAU Samarbeidsutvalg Skolemiljøutvalg Barne og Ungdoms Team (BUT) Tolga skole – med eleven i fokus

19 Samarbeid med elevrådet
Fast møteplan Skolens sosiallærer er kontaktlærer for elevrådet Eget AU både på mellom - og ungdomstrinn Vedlikeholdsbudsjett kr. Overføres elevrådet. Tappes hvis ikke hærverk oppklares. Restbeholdning er bonus som elevrådet disponerer til ønskede tiltak for elevene. Tolga skole – med eleven i fokus

20 ELEVENES MANIFEST MOT MOBBING
Jeg som elev ved Tolga skole forplikter meg til å: Behandle alle med respekt. Ikke mobbe andre på skolen, skoleveien, skolebussen eller på fritida. Gripe inn i situasjoner og si ifra hvis jeg ser noen som har det vondt. Passe på språkbruken når jeg omtaler andre, ikke baksnakke andre. Vise empati, medfølelse og forståelse for andre. Ikke utestenge andre. Ikke dømme folk etter utseende, stil, interesser og religion. Dette manifestet er behandlet i Tolga kommunestyre og vedtatt gjort gjeldende i alle etater i Tolga kommune Tolga skole – med eleven i fokus

21 Samarbeid med kommunen
Kommuneplanlegging – 2 dager med arealplanlegging på U-trinnet Friluftsgruppe rydder tursti og pilegrimsleden gjennom kommune Kartlegger fangstgraver Utviklet egen modell for lafta ballbinge – med solid tømmer – lydsvak modell! Utviklet referanseområder for uteskole Ryddet område langs Glomma – satt opp gapahuk Tolga skole – med eleven i fokus

22 Tolga skole – med eleven i fokus

23 Fra Læringsplakaten: Legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte. Egen plan for Natur og kulturskolen - ”distriktsaktiv skole” Utstrakt samarbeid med lokalmiljøet KULTURSKOLEN Tolga skole – med eleven i fokus

24 KULTURSKOLEN Felles virksomhetsleder Felles kontor – arkiv – m.m
Samlokalisert undervisningsarealer Felles lærerkrefter Felles prosjekter Kulturskoleundervisning i skoletid (tilbud) Samarbeid med kommunens øvrige kulturliv Tolga skole – med eleven i fokus

25 Mer vellykket integrering
Kulturarbeider fra Somalia – Mahdi Hassan Introduksjonsprogram i samarbeid med sosialetat og norskopplæring og skole Felles opplæring – f eks : hvordan pakke en sekk for fjelltur? Egne foreldremøter med tolking Alltid tolk på konferansetimer Tett oppfølging ved fravær Tolga skole – med eleven i fokus

26 OPPLEGG PRYO Rådgiver utarbeider JOBBSØKEAVIS med autentiske utlysninger av stillinger Elevene skriver søknad – med CV – evnt intervju Inngår arbeidskontrakt med arbeidsgiver Skolen i kontakt med alle i løpet av perioden Loggføring av arbeidsdagen Rapportskriving Tolga skole – med eleven i fokus

27 ELEVBEDRIFT Etableringsfase – produksjonsfase – avviklingsfase.
Elevbedriftene etableres fra grunnen av – alle stillinger utlyses og besettes etter intervju. Gjennomføres av kommunens personalavdeling. Eksternt styre – med representanter fra lokalt næringsliv – Tolga og Os sparebank, Tolga bil, Tine m.fl. Tolga skole – med eleven i fokus

28 Tolga skole – med eleven i fokus

29 Skolen og frivillige organisasjoner.
Bondelag Bygdekvinnelag Jeger- og fiskeforening Idrettslag Historielag Tolga frivillighetssentral Tolga løypemaskin Pensjonistforening Skytterlag Skogeierlag Tolga vevstue Tolga hagelag Grunneierlag Utmarkslag Tynset judoklubb Tolga skole – med eleven i fokus

30 Samarbeid med frivillighetssentralen
Leksehjelp 2 ettermiddager i uka Frokosttilbud 2 morgener i uka Servering av tradisjonsmat på Dølmotunet ved skolebesøk, kurs og møtevisksomhet i skolens regi ( Bygdekvinnelaget) Voksenkontakter for å sikre integrering Tolga skole – med eleven i fokus

31 Tolga skole – med eleven i fokus

32 Hvordan sikre kvaliteten på arbeidet vårt
Individuelle arbeidsplaner med alle ansatte hvor tid til veiledning og refleksjon inngår. Erfaringsdeling – refleksjon på alle nivå i organisasjonen Åpenhet – veiledning som f.eks ”Læreren som leder” Tolga skole – med eleven i fokus

33 Hvordan sikre kvaliteten på arbeidet (2)
Nettverk i forhold til fag (MUN, M5, Gi rom for lesing) Grunnskole og videregående skole i Nord –Østerdalen samarbeider om kompetanseheving/ skoleutvikling PPTj i Nord – Østerdalen Demonstrasjonsskolenettverket Tolga skole – med eleven i fokus

34 Hvordan sikre kvaliteten på arbeidet vårt(3)
Samarbeid med ulike fagmiljøer: IMTEC Norsk Ledertrening Senter for matematikkopplæring i skolen Bredtvedt kompetansesenter Meta-senteret- gestaltveiledning, psykosyntese og konfluent pedagogikk Skal-skal ikke (verdiprosjekt i skole og barnehage) Tolga skole – med eleven i fokus

35 Hovedelementer i den lokale arbeidstidsavtalen
Et arbeidsår består av 1687,5 timer Fast arbeidstid 0800 – hver dag Individuelle arbeidsavtaler inngåes med rektor En time er en time. Alle arbeidsoppgaver likeverdige. Ingen timeplan – men periodeplaner Tolga skole – med eleven i fokus

36 Hvorfor lokal avtale? Mer tid til samarbeid – planlegging og koordinering av felles oppgaver Tettere oppfølging av enkeltelever og grupper Samarbeid med eksterne samarbeidsparter Tilgjengelighet Tid til for og etterarbeid Tolga skole – med eleven i fokus

37 Tolga skole – med eleven i fokus

38 Et prosjekt som gjennomføres
Læreren som leder Et prosjekt som gjennomføres på Tolga Skole Oppstart januar 2004 Tolga skole – med eleven i fokus

39 Målsetting De voksne på Tolga Skole skal få mulighet til å reflektere over egen praksis. Målet er at de skal bli tydelige voksne og trygge i jobben som lærer, leder og voksenperson. I tillegg ønsker skolen at de ansatte får økt kompetanse innen veiledning. Tolga skole – med eleven i fokus

40 Konseptet Konseptet er basert på veiledning med ekstern veileder som har kompetanse innen pedagogikk og ledelse. Veiledningen er basert på observasjon hvor lærerne fungerer i de rollene de har til daglig. Tolga skole – med eleven i fokus

41 Veiledningen gjennomføres på tre nivå:
Elevnivå individuell veiledning av lærerne Kolleganivå gruppeveiledning av ansatte og veiledning av teamlederne Skolenivå veiledning av hele personalgruppen, ledergruppen og veiledning av virksomhetsleder Fjerne denne – eventuelt flere! Tolga skole – med eleven i fokus

42 Veiledningsmetode Veiledningen er basert på:
Førveiledning Observasjon Etterveiledning Evaluering ref: Tron Inglar: ”Lærer og veileder” Handal & Lauvås: ”Veiledning og praktisk yrkesveiledning” Veiledningen er prosessorientert og vektlegger lærerens bevisstgjøring av egen praksis og praksisteori. Tolga skole – med eleven i fokus

43 Refleksjon Kunnskap om ledelse alene er ikke tilstrekkelig til å endre lederatferd Voksne trenger refleksjon og erfaringsbasert læring for å endre lederatferd (erfaringslæring) Refleksjon rundt egen praksis nødvendig for å utvikle seg som leder Tolga skole – med eleven i fokus

44 Erfaringslæring - modell
Handling. Konkret erfaring. Hva skjer? Observasjon, analyse og refleksjon.  Hva hendte? Hva betyr det?  Utarbeide egen praksisteori (generalisering). Hva har jeg lært? Hvilke konklusjoner kan jeg trekke?  Tilrettelegging for ny handling.  Hvordan kan jeg anvende det jeg har lært? Tolga skole – med eleven i fokus

45 Ledelse Ledelse og administrasjon
Lederskap er å frigjøre de potensialer som er i oss for å nå felles mål. God ledelse handler om evne til å påvirke andre til å nå resultater, basert på reflekterte valg av de mest formålstjenelige handlinger. Tolga skole – med eleven i fokus

46 ”Klasseroms”- ledelse
Det pedagogiske ansvaret til læreren er både å lede elevene og å gjennomføre undervisning. Ledelse innebærer i hovedsak å skape et godt læringsmiljø: god organisering og koordinering støtte og motivere den enkelte forstå mennesker og gruppeprosesser håndtere uønsket atferd utøve konflikthåndtering Tolga skole – med eleven i fokus

47 Støtte________ Styring
Samhandler Oppmuntrer Er hjelpsom Gir anerkjennelse Viser interesse Er omsorgsfull Viser tillit Planlegger Organiserer Setter mål Kontrollerer Følger opp regler - Grensesetting Utøver konsekvenser Tolga skole – med eleven i fokus

48 Veiledningstema Lederstil tilpasset situasjonen
God samhandling, tillit, omsorg og forståelse Ha autoritet - uten å være autoritær Være tydelig på de regler og grenser teamet/skolen er enige om Utøve konsekvenser ut fra den handlingstrapp teamet/skolen er enige om Relasjoner elever – elever, ansatt – elev og ansatt – ansatt Åpen kommunikasjon i teamene (feedback) Tolga skole – med eleven i fokus

49 Hva oppnår vi? Lederutfordringer for ansatte blir gjenstand for diskusjoner og refleksjoner i teamene og i plenum. Samarbeidsforhold på årstrinnene blir tematisert og bearbeidet. Teamledernes rolle som leder er tydeliggjort gjennom veiledning. Tolga skole – med eleven i fokus

50 Tolga Skoles handlingstrapp
Hensikten med handlingstrappen er å avklare hvem gjør hva når elever utfordrer våre grenser. Utviklingen av handlingstrappen skal skape aksept og trygghet blant ansatte og foreldre, ovenfor de handlinger vi utøver. Tolga skole – med eleven i fokus

51 Handlingstrapp Tolga skole HVEM GJØR HVA NÅR?
Brukes når elever utfordrer våre grenser Andre instanser Elevteamet Ta opp på storteam (teamleder) Årstrinnet – samarbeidsparten – tas opp på trinnet og jobber ut en felles strategi. Kontaktlærer – følger opp. Den første voksne som ser – griper inn, markerer. Utarbeidelse av klasseregler – sikre aksept av reglene – elever, foreldre og ansatte Tolga skole – med eleven i fokus

52 Hver gruppe formulerer sin regler – ut ifra denne grunnstammen
INNEREGLER Gå – ikke løpe. Snakke med dempet stemme. Ta hensyn. Passe språkbruken. Holde orden Hver gruppe formulerer sin regler – ut ifra denne grunnstammen Tolga skole – med eleven i fokus

53 Tolga skole – med eleven i fokus

54 ALTERNATIVE LÆRINGSARENAER
Utvikler et sett av ulike tilbud ut i fra enkeltelevers interesser/behov for tilpasset opplæring: Trial Omvendt integrering Rockeverksted Kjøkkengruppe Film/Video Frukt og melk Kroppsøving Arbeidspraksis Judo Besøksgård Sløyd/”mekking” Fiolin (Kulturskolen) Tolga skole – med eleven i fokus

55 Tolga skole – med eleven i fokus

56 Fra refleksjonsnotater
”Mange forskjellige mennesketyper skal tolkes og bli forstått. Det vil si at det er like viktig å lytte som å formidle et budskap.” ”Egen atferd er avgjørende for å oppnå ønsket atferd. Dette gjelder så vel i voksen – voksen rollen som i relasjonen voksen - elev. Her har Arne forsterket LØFT som en metode for å oppnå ønsket atferd.” Tolga skole – med eleven i fokus

57 Fra refleksjonsnotater
”Vi to hadde en lang og god prat i vinter med nyttige tips om det å være leder for forskjellige typer mennesker, og hvordan jeg kan bruke mine erfaringer til å veilede dem. Lærerikt og til god hjelp til egenutvikling.” ”Har fått ballast” Tolga skole – med eleven i fokus

58 Fra refleksjonsnotater
Vi lærte en god del om hvordan vi som lærere kan hjelpe elevene til å få et godt læringsmiljø. Først og fremst må vi være tydelige ledere. Ikke la noen av elevene få den ”rollen.” Atferden til en del av dagens elever krever at vi voksne må være enda tydeligere i lederrollen mht grense-setting. Dette krever også at alle på trinnet har felles holdninger… Tolga skole – med eleven i fokus

59 Fra refleksjonsnotater
At enkelte bør få slippe å arbeide tett sammen (hvis mulig) når en på forhånd VET at det mislykkes.” ” Vi har erfart hvor viktig det er å være TYDELIG – KONSEKVENT – SAMKJØRT – og i FORKANT. Gjøre konkrete avtaler. Det er viktig å statuere et eksempel i forhold til resten av klassen. Tolga skole – med eleven i fokus

60 Hvorfor veiledning? Ledelse i skolen et nasjonalt prioritert område
Rektor ikke alene som leder Vi snur pyramiden og satser på lederopplæring fra klasserom og ut i øvrig drift av skolen Vi bruker mindre enn 1% av skolens lønnsbudsjett på veiledning Tolga skole – med eleven i fokus 3 April

61 Hva oppnår vi ved bruk av Tolgamodellen?
Den enkelte ansatte blir sett i sin hverdag “Vi – skolen” utvikles gjennom systematisk refleksjon Lederverktøy – på den ansattes premisser Tolga skole – med eleven i fokus

62 Fra ord til handling Å se at noe er galt – kan alle.
Å se hva som er galt – er litt verre. Å se hvorfor det er galt – er enda vanskeligere. Å se hvordan det kan løses - er det få som kan. Å få det gjort – er det som krever mest. Tolga skole – med eleven i fokus

63 Velkommen til å ta kontakt med Tolga skole
Internett: tolgamodellen.com Mail: Telefon: Tolga skole – med eleven i fokus


Laste ned ppt "SKOLE + LOKALMILJØ = SANT"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google