Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tolga skole – med eleven i fokus SKOLE + LOKALMILJØ = SANT 19.04.07 En hverdagsfortelling fra Tolga skole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tolga skole – med eleven i fokus SKOLE + LOKALMILJØ = SANT 19.04.07 En hverdagsfortelling fra Tolga skole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tolga skole – med eleven i fokus SKOLE + LOKALMILJØ = SANT 19.04.07 En hverdagsfortelling fra Tolga skole

2 Tolga skole – med eleven i fokus HVEM ER VI? Organisasjonskonsulent Arne Svendsen Rektor Randi Gran Tørring

3 Tolga skole – med eleven i fokus FAKTA OM TOLGA SKOLE 1 – 10 skole 210 elever ca 40 ansatte 23 pedagogstillinger Delvis nybygg etter brann 1997 Demonstrasjonsskole i 2003-06 Bilder

4 Tolga skole – med eleven i fokus Organisasjon og ledelse •Virksomhetsleder/rektor •SFO, småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn – egne enheter •Ledergruppe bestående av rektor og 4 teamledere. Ukentlig møter. •Teamleder ansvarlig for daglig drift på sitt team. •Utarbeidet arbeidsbeskrivelser for teamledere. •Ukentlig møte med de tillitsvalgte, ledende renholder og vaktmester og elevteamet.

5 Tolga skole – med eleven i fokus Skolens elevteam •Sosiallærer, rådgiver og spes.ped koordinator utgjør sammen med rektor skolens elevteam. Nå er hele ledergruppa med på møtene. •Elevteamet har ukentlige møter. Gjennomgang av alle elever som har behov for spesiell tilrettelegging. •Koordinerer kontakt med ytre instanser

6 Tolga skole – med eleven i fokus SKOLENS ELEVSYN ”Våre elever er unike og likeverdige barn og unge, med ansvar for egne valg og handlinger. ”

7 Tolga skole – med eleven i fokus GRUNNVERDIER TRYGGHET TYDELIGHETTILLIT

8 Tolga skole – med eleven i fokus Det skal en landsby til for å oppdra et barn Tolga skole Elever og ansatte Foreldre Skoleeier Politisk nivå PPT Interesse organisasj oner Media Nærbutikk ene Frivillige organisasj oner Kulturskol e Næringsli v Storting, regjering Helsetjen este direktorate t Tannlegen Ulike Fagmiljø Fylkesma nn Nord Østerdals samarb Barnevern et Rusforeby ggende team sosialkont oret Taxi og buss Ulike flere- kulturelle miljø Kirken Rådmann kommune adm

9 Tolga skole – med eleven i fokus Fra Læringsplakaten: Legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen. Hva gjør vi på Tolga?

10 Tolga skole – med eleven i fokus SKOLE – HJEM SAMARBEIDET IOP Foreldrekonferanser Foreldremøter Fronter for foreldre inkl opplæring Turer – samhandling i aktiviteter Ta ibruk foreldres kompetanse Rådsstrukturen

11 Tolga skole – med eleven i fokus Hvordan sikre tilpassa opplæring? •Oversikt over alle elever •Gruppering •Fordele ansvar for oppfølging på skolen •Ansvar for samarbeid med instanser utenfor skolen •Hvem deltar på møtene og følger opp •Vurdere eventuelle oppmeldinger http://www.fronter.com/hedmarkgs

12 Tolga skole – med eleven i fokus IOP •Individuell opplæringsplan for alle elever •Kontaktlærer ansvarlig for utarbeidelse •Samarbeid med teamet •Utviklingssamtale med eleven •Foreldresamtale •Gjennomføre skolens plan for testing i basisfag

13 Tolga skole – med eleven i fokus Innhold •Elevens sterke og svake sider faglig og sosialt •Klare, detaljerte mål i samarbeid med elev og foreldre ut fra utviklingssamtaler og foreldresamtaler •Ekstra tiltak, hjelpemidler •Alternative læringsarenaer •Sakkyndig vurdering fra andre instanser •Perioden kan ha ulik lengde

14 Tolga skole – med eleven i fokus Fra IOP til arbeidsplan •IOP grunnlag for elevens arbeidsplan •Tilpasse mengde og vanskelighetsgrad •Alternative læringsarenaer •Organisering av undervisning Gruppestørrelse Tema Nivådelte grupper Aldersblanding

15 Tolga skole – med eleven i fokus

16

17 Samarbeidet med FAU •FAU fast møteplan •5 møter pr år •Rektor møter på del av møtet •Gjennomgang av utfordringer for skolen på hvert møte •Før FAU møte oppfordres foreldre til å ta kontakt med trinnkontaktene hvis det er saker det er ønske om å ta opp – dette står på elevenes arbeidsplaner. •Til hvert FAU – møte innhenter rektor skriftlig info fra hver kontaktlærer om situasjonen på trinnet / i gruppen

18 Tolga skole – med eleven i fokus RÅDSTRUKTUREN •Medbestemmelsesmøter – samarbeid med de tillitsvalgte •Samarbeid med elevrådet •Samarbeid med FAU •Samarbeidsutvalg •Skolemiljøutvalg •Barne og Ungdoms Team (BUT)

19 Tolga skole – med eleven i fokus Samarbeid med elevrådet •Fast møteplan •Skolens sosiallærer er kontaktlærer for elevrådet •Eget AU både på mellom - og ungdomstrinn •Vedlikeholdsbudsjett 15000 kr. Overføres elevrådet. Tappes hvis ikke hærverk oppklares. Restbeholdning er bonus som elevrådet disponerer til ønskede tiltak for elevene.

20 Tolga skole – med eleven i fokus ELEVENES MANIFEST MOT MOBBING Jeg som elev ved Tolga skole forplikter meg til å: •Behandle alle med respekt. •Ikke mobbe andre på skolen, skoleveien, skolebussen eller på fritida. •Gripe inn i situasjoner og si ifra hvis jeg ser noen som har det vondt. •Passe på språkbruken når jeg omtaler andre, ikke baksnakke andre. •Vise empati, medfølelse og forståelse for andre. •Ikke utestenge andre. •Ikke dømme folk etter utseende, stil, interesser og religion. Dette manifestet er behandlet i Tolga kommunestyre og vedtatt gjort gjeldende i alle etater i Tolga kommune

21 Tolga skole – med eleven i fokus Samarbeid med kommunen •Kommuneplanlegging – 2 dager med arealplanlegging på U-trinnet •Friluftsgruppe rydder tursti og pilegrimsleden gjennom kommune •Kartlegger fangstgraver •Utviklet egen modell for lafta ballbinge – med solid tømmer – lydsvak modell! •Utviklet referanseområder for uteskole •Ryddet område langs Glomma – satt opp gapahuk

22 Tolga skole – med eleven i fokus

23 Fra Læringsplakaten: Legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte. Egen plan for Natur og kulturskolen - ”distriktsaktiv skole” Utstrakt samarbeid med lokalmiljøet KULTURSKOLEN

24 Tolga skole – med eleven i fokus KULTURSKOLEN •Felles virksomhetsleder •Felles kontor – arkiv – m.m •Samlokalisert undervisningsarealer •Felles lærerkrefter •Felles prosjekter •Kulturskoleundervisning i skoletid (tilbud) •Samarbeid med kommunens øvrige kulturliv

25 Tolga skole – med eleven i fokus Mer vellykket integrering •Kulturarbeider fra Somalia – Mahdi Hassan •Introduksjonsprogram i samarbeid med sosialetat og norskopplæring og skole •Felles opplæring – f eks : hvordan pakke en sekk for fjelltur? •Egne foreldremøter med tolking •Alltid tolk på konferansetimer •Tett oppfølging ved fravær

26 Tolga skole – med eleven i fokus OPPLEGG PRYO •Rådgiver utarbeider JOBBSØKEAVIS med autentiske utlysninger av stillinger •Elevene skriver søknad – med CV – evnt intervju •Inngår arbeidskontrakt med arbeidsgiver •Skolen i kontakt med alle i løpet av perioden •Loggføring av arbeidsdagen •Rapportskriving

27 Tolga skole – med eleven i fokus ELEVBEDRIFT Etableringsfase – produksjonsfase – avviklingsfase. Elevbedriftene etableres fra grunnen av – alle stillinger utlyses og besettes etter intervju. Gjennomføres av kommunens personalavdeling. Eksternt styre – med representanter fra lokalt næringsliv – Tolga og Os sparebank, Tolga bil, Tine m.fl.

28 Tolga skole – med eleven i fokus

29 Skolen og frivillige organisasjoner. •Bondelag •Bygdekvinnelag •Jeger- og fiskeforening •Idrettslag •Historielag •Tolga frivillighetssentral •Tolga løypemaskin •Pensjonistforening •Skytterlag •Skogeierlag •Tolga vevstue •Tolga hagelag •Grunneierlag •Utmarkslag •Tynset judoklubb

30 Tolga skole – med eleven i fokus Samarbeid med frivillighetssentralen •Leksehjelp 2 ettermiddager i uka •Frokosttilbud 2 morgener i uka •Servering av tradisjonsmat på Dølmotunet ved skolebesøk, kurs og møtevisksomhet i skolens regi ( Bygdekvinnelaget) •Voksenkontakter for å sikre integrering

31 Tolga skole – med eleven i fokus

32 Hvordan sikre kvaliteten på arbeidet vårt •Individuelle arbeidsplaner med alle ansatte hvor tid til veiledning og refleksjon inngår. •Erfaringsdeling – refleksjon på alle nivå i organisasjonen •Åpenhet – veiledning som f.eks ”Læreren som leder”

33 Tolga skole – med eleven i fokus Hvordan sikre kvaliteten på arbeidet (2) –Nettverk i forhold til fag (MUN, M 5, Gi rom for lesing) –Grunnskole og videregående skole i Nord –Østerdalen samarbeider om kompetanseheving/ skoleutvikling –PPTj i Nord – Østerdalen –Demonstrasjonsskolenettverket

34 Tolga skole – med eleven i fokus Hvordan sikre kvaliteten på arbeidet vårt(3) •Samarbeid med ulike fagmiljøer: –IMTEC –Norsk Ledertrening –Senter for matematikkopplæring i skolen –Bredtvedt kompetansesenter –Meta-senteret- gestaltveiledning, psykosyntese og konfluent pedagogikk –Skal-skal ikke (verdiprosjekt i skole og barnehage)

35 Tolga skole – med eleven i fokus Hovedelementer i den lokale arbeidstidsavtalen •Et arbeidsår består av 1687,5 timer •Fast arbeidstid 0800 – 15.30 hver dag •Individuelle arbeidsavtaler inngåes med rektor •En time er en time. •Alle arbeidsoppgaver likeverdige. •Ingen timeplan – men periodeplaner

36 Tolga skole – med eleven i fokus Hvorfor lokal avtale? •Mer tid til samarbeid – planlegging og koordinering av felles oppgaver •Tettere oppfølging av enkeltelever og grupper •Samarbeid med eksterne samarbeidsparter •Tilgjengelighet •Tid til for og etterarbeid

37 Tolga skole – med eleven i fokus

38 Læreren som leder Et prosjekt som gjennomføres på Tolga Skole Oppstart januar 2004

39 Tolga skole – med eleven i fokus Målsetting De voksne på Tolga Skole skal få mulighet til å reflektere over egen praksis. Målet er at de skal bli tydelige voksne og trygge i jobben som lærer, leder og voksenperson. I tillegg ønsker skolen at de ansatte får økt kompetanse innen veiledning.

40 Tolga skole – med eleven i fokus Konseptet •Konseptet er basert på veiledning med ekstern veileder som har kompetanse innen pedagogikk og ledelse. •Veiledningen er basert på observasjon hvor lærerne fungerer i de rollene de har til daglig.

41 Tolga skole – med eleven i fokus Veiledningen gjennomføres på tre nivå: Elevnivå •individuell veiledning av lærerne Kolleganivå •gruppeveiledning av ansatte og veiledning av teamlederne Skolenivå •veiledning av hele personalgruppen, ledergruppen og veiledning av virksomhetsleder

42 Tolga skole – med eleven i fokus Veiledningsmetode •Veiledningen er basert på: –Førveiledning –Observasjon –Etterveiledning –Evaluering ref: Tron Inglar: ”Lærer og veileder” Handal & Lauvås: ”Veiledning og praktisk yrkesveiledning” •Veiledningen er prosessorientert og vektlegger lærerens bevisstgjøring av egen praksis og praksisteori.

43 Tolga skole – med eleven i fokus Refleksjon •Kunnskap om ledelse alene er ikke tilstrekkelig til å endre lederatferd •Voksne trenger refleksjon og erfaringsbasert læring for å endre lederatferd (erfaringslæring) •Refleksjon rundt egen praksis nødvendig for å utvikle seg som leder

44 Tolga skole – med eleven i fokus Erfaringslæring - modell 1.Handling. Konkret erfaring. Hva skjer? 2.Observasjon, analyse og refleksjon. Hva hendte? Hva betyr det? 3.Utarbeide egen praksisteori (generalisering). Hva har jeg lært? Hvilke konklusjoner kan jeg trekke? 4.Tilrettelegging for ny handling. Hvordan kan jeg anvende det jeg har lært?

45 Tolga skole – med eleven i fokus Ledelse •Ledelse og administrasjon •Lederskap er å frigjøre de potensialer som er i oss for å nå felles mål. •God ledelse handler om evne til å påvirke andre til å nå resultater, basert på reflekterte valg av de mest formålstjenelige handlinger.

46 Tolga skole – med eleven i fokus ”Klasseroms”- ledelse •Det pedagogiske ansvaret til læreren er både å lede elevene og å gjennomføre undervisning. •Ledelse innebærer i hovedsak å skape et godt læringsmiljø: –god organisering og koordinering –støtte og motivere den enkelte –forstå mennesker og gruppeprosesser –håndtere uønsket atferd –utøve konflikthåndtering

47 Tolga skole – med eleven i fokus Støtte________ Styring •Samhandler •Oppmuntrer •Er hjelpsom •Gir anerkjennelse •Viser interesse •Er omsorgsfull •Viser tillit •Planlegger •Organiserer •Setter mål •Kontrollerer •Følger opp regler - Grensesetting •Utøver konsekvenser

48 Tolga skole – med eleven i fokus Veiledningstema •Lederstil tilpasset situasjonen •God samhandling, tillit, omsorg og forståelse •Ha autoritet - uten å være autoritær •Være tydelig på de regler og grenser teamet/skolen er enige om •Utøve konsekvenser ut fra den handlingstrapp teamet/skolen er enige om •Relasjoner elever – elever, ansatt – elev og ansatt – ansatt •Åpen kommunikasjon i teamene (feedback)

49 Tolga skole – med eleven i fokus Hva oppnår vi? •Lederutfordringer for ansatte blir gjenstand for diskusjoner og refleksjoner i teamene og i plenum. •Samarbeidsforhold på årstrinnene blir tematisert og bearbeidet. •Teamledernes rolle som leder er tydeliggjort gjennom veiledning.

50 Tolga skole – med eleven i fokus Tolga Skoles handlingstrapp •Hensikten med handlingstrappen er å avklare hvem gjør hva når elever utfordrer våre grenser. •Utviklingen av handlingstrappen skal skape aksept og trygghet blant ansatte og foreldre, ovenfor de handlinger vi utøver.

51 Tolga skole – med eleven i fokus Handlingstrapp Tolga skole HVEM GJØR HVA NÅR? Brukes når elever utfordrer våre grenser Den første voksne som ser – griper inn, markerer. Kontaktlærer – følger opp. Årstrinnet – samarbeidsparten – tas opp på trinnet og jobber ut en felles strategi. Ta opp på storteam (teamleder) Elevteamet Andre instanser Utarbeidelse av klasseregler – sikre aksept av reglene – elever, foreldre og ansatte

52 Tolga skole – med eleven i fokus INNEREGLER 1.Gå – ikke løpe. 2.Snakke med dempet stemme. 3.Ta hensyn. 4.Passe språkbruken. 5.Holde orden Hver gruppe formulerer sin regler – ut ifra denne grunnstammen

53 Tolga skole – med eleven i fokus

54 ALTERNATIVE LÆRINGSARENAER •Utvikler et sett av ulike tilbud ut i fra enkeltelevers interesser/behov for tilpasset opplæring: –TrialOmvendt integrering –RockeverkstedKjøkkengruppe –Film/VideoFrukt og melk –Kroppsøving Arbeidspraksis –JudoBesøksgård –Sløyd/”mekking”Fiolin (Kulturskolen)

55 Tolga skole – med eleven i fokus

56 Fra refleksjonsnotater •”Mange forskjellige mennesketyper skal tolkes og bli forstått. Det vil si at det er like viktig å lytte som å formidle et budskap.” •”Egen atferd er avgjørende for å oppnå ønsket atferd. Dette gjelder så vel i voksen – voksen rollen som i relasjonen voksen - elev. Her har Arne forsterket LØFT som en metode for å oppnå ønsket atferd.”

57 Tolga skole – med eleven i fokus Fra refleksjonsnotater •”Vi to hadde en lang og god prat i vinter med nyttige tips om det å være leder for forskjellige typer mennesker, og hvordan jeg kan bruke mine erfaringer til å veilede dem. Lærerikt og til god hjelp til egenutvikling.” •”Har fått ballast”

58 Tolga skole – med eleven i fokus Fra refleksjonsnotater •Vi lærte en god del om hvordan vi som lærere kan hjelpe elevene til å få et godt læringsmiljø. Først og fremst må vi være tydelige ledere. Ikke la noen av elevene få den ”rollen.” •Atferden til en del av dagens elever krever at vi voksne må være enda tydeligere i lederrollen mht grense- setting. Dette krever også at alle på trinnet har felles holdninger…

59 Tolga skole – med eleven i fokus Fra refleksjonsnotater •At enkelte bør få slippe å arbeide tett sammen (hvis mulig) når en på forhånd VET at det mislykkes.” •” Vi har erfart hvor viktig det er å være TYDELIG – KONSEKVENT – SAMKJØRT – og i FORKANT. Gjøre konkrete avtaler. Det er viktig å statuere et eksempel i forhold til resten av klassen.

60 Tolga skole – med eleven i fokus Hvorfor veiledning? •Ledelse i skolen et nasjonalt prioritert område •Rektor ikke alene som leder •Vi snur pyramiden og satser på lederopplæring fra klasserom og ut i øvrig drift av skolen •Vi bruker mindre enn 1% av skolens lønnsbudsjett på veiledning 26 June 2014 60

61 Tolga skole – med eleven i fokus Hva oppnår vi ved bruk av Tolgamodellen? •Den enkelte ansatte blir sett i sin hverdag •“Vi – skolen” utvikles gjennom systematisk refleksjon •Lederverktøy – på den ansattes premisser

62 Tolga skole – med eleven i fokus Fra ord til handling •Å se at noe er galt – kan alle. •Å se hva som er galt – er litt verre. •Å se hvorfor det er galt – er enda vanskeligere. •Å se hvordan det kan løses - er det få som kan. •Å få det gjort – er det som krever mest.

63 Tolga skole – med eleven i fokus Velkommen til å ta kontakt med Tolga skole Internett:tolgamodellen.com Mail:tolga.skole@tolgaskole.no Telefon:62496530


Laste ned ppt "Tolga skole – med eleven i fokus SKOLE + LOKALMILJØ = SANT 19.04.07 En hverdagsfortelling fra Tolga skole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google