Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ITV.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ITV."— Utskrift av presentasjonen:

1 ITV

2 Oppg.1Hva står bokstavene ITV for ?
ITV = intern TV

3 Oppg. 2Den tilsvarende engelske benevningen er CCTV
Oppg.2Den tilsvarende engelske benevningen er CCTV. Hva står bokstavene CCTV for ?   CCTV = Closed Circuit Television

4 Oppg.3 Hvilke oppgaver skal et ITV-anlegg ta seg av ?
ITV blir brukt i kampen mot kriminalitet ved at ein overvåker forretningslokale, inngangsparti og utandørsområde. Et ITV-anlegg verkar i dei fleste tilfella avskrekkande, og ein ser kva som har hendt, eller er i ferd med å hende. Systemet gjer at ein også lettare kan identifisere personar, kjøretøy osv. ITV kan nyttast til å overvåke ferdsel av personar og kjøretøy som passerer inn og ut, åpning og lukking av dører, portar og bommar. En kan bruke ITV til kontinuerleg overvaking av kritiske eller helsefarlege område eller prosessar.

5 Oppg.4 Hva sier Datatilsynet om slike anlegg ?
Regler/forskrifter som gjelder for varsling/merking av et Video overvåket område:  Lov om behandling av personopplysninger. (personopplysningsloven)  Kapittel VII Fjernsynsovervåkning § 40 Varsel om at overvåkning finner sted Ved fjernsynsovervåkning på offentlig sted eller hvor en begrenset krets av personer ferdes jevnlig, skal det ved skilting eller på annen måte gjøres tydelig oppmerksom på at stedet blir overvåket og hvem som er behandlingsansvarlig.  Regler/forskrifter som gjelder for lagring av videoopptak: Lov om behandling av personopplysninger. (personopplysningsloven)

6 Oppg.4 forts. Kapittel VII Fjernsynsovervåkning §37. Virkeområde
Utdrag Når bilde opptak fra fjernsynsovervåkning lagres på en slik måte som gjør det mulig å finne igjen opplysninger om en bestemt person. j.f § 3 første ledd, gjelder lovens øvrige bestemmelser. §39 Utlevering av billedopptak gjort ved fjernsynsovervåkning Personopplysninger som er innsamlet ved billedopptak gjort ved fjernsynsovervåkning, kan bare utleveres til andre enn den behandlingsansvarlige dersom den som er avbildet samtykker eller utleveringsgangen følger av lov. Billedopptak kan likevel utleveres til politiet ved etterforskning av straffbare handlinger eller ulykker hvis ikke lovbestemt taushetsplikt er til hinder.

7 Oppg.5Hvilke enheter hører med til et slikt anlegg ?
Et ITV anlegg består av følgende enheter: Kamera Kameraveksler Videoopptaker Monitor

8 Oppg.6Hvor er det vanlig å finne ITV-anlegg ?
I butikker, banker, militære anlegg, kaianlegg og flyplasser er det vanlig med ITV-anlegg.

9 Oppg.7 Hva står CCD for ?   CCD = Charge Coupled Device

10 Oppg.8 Hva er en piksel ?   En piksel tilsvarer et punkt når vi snakker om oppløsning på en kamerabrikke. En brikke har i dag gjerne en oppløsning på 1280 x 1024 punkter (piksler). Det tilsvarer ca. 1,3 millioner piksler. Jo flere slike piksler vi har, jo bedre bildekvalitet får vi.

11 Oppg.9 Hva er et objektiv ?   Et objektiv er en optisk enhet som er plassert foran på kameraet. Den avgjør om vi ser langt og smalt eller kort og bredt. Vi kan zoome inn og ut med objektivet.  

12 Oppg.10 Hvilke oppgaver har en kameraveksler ?
Dersom det er montert fleire kamera, kan det vere nyttig med ein eller fleire kameravekslarar eller kameraveljarar. Dermed kan ein kople fleire kamera mot ein og same monitor. Det finst manuelle og automatiske kameraveljarar, og det finst kameravekslarar som vekslar automatisk over til den staden der ein alarm er utløyst. Vidare finst det videomatriser, som gjer det mulig å ha fleire kamerabilete oppe på monitoren samstundes. Dersom ein ønskjer å sjå nærmare på eit av utsnitta, kan ein velje ut det, slik at det dekkjer heile skjermen.

13 Oppg.11 Hva er time lapse-opptak ?
Tidsforkortingsopptakarar (”time-lapse”) er svært nyttige saman med resten av utstyret. På ein standard 180-minutts VHS-kassett kan ein spele inn videoopptak på opptil 240 timar med denne teknikken.

14 Oppg.12Hva er real time-opptak?
Real-time opptak er når en spiller inn i sann-tid.

15 Oppg.13 Hva menes med ordet monitor ?
Ordet monitor er engelsk og betyr på norsk å overvåke. Ein monitor er ein TV-skjerm utan høgfrekvensdel.

16 Oppg.14 Hva gjør et pan- og tilt-utstyr ?
Panorerings- og tiltingsutstyr brukes for å styre kameraet horisontalt og vertikalt.

17 Oppg.15 Hva er viktig å passe på ved montering av kamera ?
Viktig ved montering av kamera: Det er viktig at kamera ikkje ser mot vindaugsflater. Kamera må først og fremst monterast slik at folk ikkje kan nå dei, og dei må vernast mot sabotasje. Kamera må monterast slik at dybdeskarpheten blir optimalt utnytta. Ein må unngå motlys og justere kamera slik at bildeutsnittene passer til det behovet kunden har. Ein monterer kamera slik at sørvis og vedlikehald, som reingjering og justeringar, kan skje på ein enkel måte. Alle kamera må vere rett justerte og i fokus, og kamerahusa må ikkje dogge.

18 Oppg.16 Hvor bør monitoren og videoopptakeren stå ?
Monitorar skal monterast slik at dei ikkje er synlege for publikum. Ein plasserer video-opptakaren på ein stad som er vanskeleg å finne for eventuelle innbrytarar.

19 Oppg.17 Er det vanlig med lydopptak i ITV-anlegg ?
I et ITV-anlegg er det ikke vanlig med lydopptak fordi når en bruker time-lapse opptak kommer ikke lyden med på båndet. Men når en bruker real-time opptak kan en få med lyden.

20 Oppg.18 Er det ønskelig med lydopptak i slike anlegg ?
Det er ønskelig med lydopptak i ITV-anlegg med hensyn på tryggheten.

21 Oppg.19 Kan et ITV-anlegg kobles opp mot andre typer anlegg ?
ITV-anlegget kan tilkoples et alarmanlegg. Mellom alarmanlegget og ITV-anlegget kan det monterast eit alarmgrensesnitt (interface).

22 Oppg.20Hvilke kabeltyper er det vanlig å bruke i slike anlegg ?
Det brukes koakskabler fram til kameraet og det brukes mangeparskabler fram til styring av kameraet.


Laste ned ppt "ITV."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google