Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ASQ – Ages & Stages Questionnaires Foreldreutfylte skjema for screening av born si utvikling Torjus Ødelien Psykolog, Førde BUP.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ASQ – Ages & Stages Questionnaires Foreldreutfylte skjema for screening av born si utvikling Torjus Ødelien Psykolog, Førde BUP."— Utskrift av presentasjonen:

1 ASQ – Ages & Stages Questionnaires Foreldreutfylte skjema for screening av born si utvikling Torjus Ødelien Psykolog, Førde BUP

2 Disposisjon  Kva er ASQ  Foreldrerapportering  Skjema  Fordeler  Skåring  Praktiske døme – video  Kliniske erfaringer – Camilla Voss  ASQ:SE (Social-Emotional) – Hanne Braarud

3 Kva er ASQ?  Screening av utvikling  Screening - finne dei borna som skal ha vidare undersøking. Differensiere rundt ein grenseverdi.  Utvikling – motorikk, språk og sosial funksjon målt mot aldersforventning  Ingen fullverdig eller diagnostisk undersøking.

4 Skjema  19 aldre  Frå 4 mnd til 5 år;  2 mnd intervall til 2 år,  3 mnd intervall til 3 år,  6 mnd intervall til 5 år.  Nynorsk og bokmål  Opptrer truleg i heimen  Ja/ Av og til/ Ikkje enno  Delskalaer  Kommunikasjon  Grovmotorikk  Finmotorikk  Problemløysing  Personleg/ sosialt  Generelle spm.

5 Foreldrerapportering  Forskning dei siste tiår viser at foreldrerapport kan være pålitelig og gyldige.  Like gode som standardiserte testar for å identifisere  Kognitiv forseinking  Språkleg forseinking  ADHD  Skulerelaterte problem

6 Foreldrerapportering  Problem  Vanskar med å lese eller forstå  Psykisk helse  Kultur og språkforskjellar  Relasjon til hjelpeapparatet  Fagfolk kan underestimere borns meistring  Foreldre ser barnet meir og i tryggare omgjevnader.  Kan betre sjå åtferd som er i ferd med å manifestere seg.

7 Fordeler  Tillegg til andre vurderingar - kvalitetssikring  Lett å kommunisere resultat vidare  Oppgåver med normer som gir standardisert skåre vs. kvalitative vurderingar.  Lett observerbare aktiviteter  Foreldre får ”nye auge” på barnet

8 Andre fordeler  Talfesting av foreldrebekymring  Tette intervall i alder  Norske normer  Enkel skåring  (ev skåring i excel)

9 Praktiske døme  Teken ut pga video/ stor datamengde

10 Kliniske erfaringer med bruk av ASQ Psykologspesialist Camilla Voss

11 Ulik bruk av ASQ  Som utgangspunkt for utviklingsvurdering  Som utgangspunkt for tilråding om tiltak  Som basis for tverrfaglig og/eller tverretatlig samarbeid  Som ”inngangsbillett” til lite motiverte foreldre  Som langsgående vurderingsinstrument av utvikling  Som pedagogisk hjelpemiddel for å beskrive hva utviklingsvurderinger er og kan brukes til

12 Kasuseksempel  Trine nå 30 mndr ble undersøkt med bla ASQ ved 12 mndrs alder. Foreldrene hadde nylig skilt lag, og det var bekymring for utviklingen fra far. Mor mente hun var som andre 1-åringer.

13 1.Undersøkelse 15 mndr.  Mor samtykket etter hvert til undersøkelse dersom hun fikk ha full kontroll med og innsyn i hva som skulle gjøres og informeres før far.  Hun fylte selv ut ASQ og syntes det gikk ganske greit.  Resultat:  Kommunikasjon – forsinket  Grovmotorikk- normal  Finmotorikk –på grensen  Problemløsning- forsinket  Personlig/sosialt- normal

14 Tiltak 1.fase  Mor var overrasket over resultatet, men gikk med på videre utredning  Utredningen bekreftet vansker med kommunikasjon. Normale evner. Trine virket noe passiv og uglad.  Tiltak ble iverksatt både hjemme (Marte Meo) og i barnehage (spes.ped.tiltak)  Mor ønsket ikke hjelp for egne vansker i forbindelse med separasjon.

15 Evaluering av tiltak  Mor avbrøt Marte Meo-behandling, syntes den var for krevende  Mor stilte spørsmål ved om far kunne ta mer omsorgsansvar for Trine som nå var blitt 18 mndr. Hun følte seg i dårlig form psykisk og ville ta imot hjelp.  Far sa nei til å ta over omsorgen for en periode, men besøkene hos ham ble forlenget.  Utviklingen i barnehagen var positiv når det gjaldt kommunikative ferdigheter, men de syntes Trine den siste tiden var blitt noe mer stille og passiv.

16 2.Undersøkelse 22 mndr.  ASQ resultat  Kommunikasjon : i grenseområdet  Grovmotorikk: i grenseområdet  Finmotorikk: normal  Problemløsning :normal  Personlig sosialt :normal

17 Tiltak 2.fase  Mor har tatt imot og følger opp individuell behandling. Hun forteller at hun er deprimert, men har begynt å komme seg.  Mor ber om at Marte Meo behandling blir gjenopptatt, og det blir gjort.  Barnehagen fortsetter sitt opplegg.  Det blir satt i gang besøksordning med farmor ettersom far har flyttet langt og ikke kan ha så ofte besøk.

18 Undersøkelse 30 mndr. (mors ønske)  ASQ resultat  Kommunikasjon : normal  Grovmotorikk: normal  Finmotorikk: normal  Problemløsning :normal  Personlig/sosialt: normal

19 Vurdering  Et barn i fare for skjevutvikling blir fanget opp tidlig  Mor og barn får hjelp (far fikk tilbud, men takket nei)  Mor får delta aktivt i undersøkelsen ved bruk av ASQ. Hun har tillit både til behov for tiltak og vurdering av fremgang  Mor ser både subjektivt og objektivt (ved hjelp av ASQ) at det går bra med Trine

20 Foreløbige erfaringer oppsummert  Godt innledende screeninginstrument, men det kan være viktig å få vurderinger med ASQ av barn på flere arenaer (hjemme, barnehage, besøkshjem eller annet)  Letter kommunikasjon om hva barnet strever med fordi man kan være mer sikre på å snakke om /bedømme samme fenomen enn ved rent skjønnsmessige beskrivelser  Andre mer grundige utredningsmetoder må brukes supplerende før konklusjon om utviklingsvansker  Det er behov for screening av sosial og emosjonell utvikling i tillegg.  Skalaen personlig/sosialt beskriver mest selvhjelpsferdigheter og betegnelsen er derfor litt misvisende

21 Hanne Braarud  RBUP  www.rbup.uib.no


Laste ned ppt "ASQ – Ages & Stages Questionnaires Foreldreutfylte skjema for screening av born si utvikling Torjus Ødelien Psykolog, Førde BUP."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google