Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådgivning og innovasjon Master i spesialpedagogikk høst 2004 Trening av kommunikasjonsferdigheter Pedagogiske rollespill & refleksjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådgivning og innovasjon Master i spesialpedagogikk høst 2004 Trening av kommunikasjonsferdigheter Pedagogiske rollespill & refleksjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådgivning og innovasjon Master i spesialpedagogikk høst 2004 Trening av kommunikasjonsferdigheter Pedagogiske rollespill & refleksjon

2 Liv M. Lassen, ISP 20032 Rollespill & refleksjon Simulering av spesialpedagogisk rådgivningssituasjoner ved kasusbasert rollespill –Gir muligheter til: •å erfare seg selv som rådgiver i en trygg setting •å prøve ut nye sider med seg selv •å få bekreftelse på sine styrker • å få hjelp til å videreutvikle nye sider med seg selv •å reflektere med medstudenter og veileder om de etiske & faglige dilemmaene i din profesjonell rolle

3 Liv M. Lassen, ISP 20033 Kasusbasert trening Meningsfullt for rådgiver •Kasus som det er aktuelt for rådgiveren å arbeide med ut fra hans/hennes praksis •Utgangspunktet for valg av kasus bør være at det gir mulighet til videreutvikling av egne egenskaper og/eller kommunikative ferdigheter. •Fokus som rådgiveren ønsker å trene på blir utgangspunktet for observatørenes og veilederens oppmerksomhet og tilbakemeldinger

4 Liv M. Lassen, ISP 20034 Kasusbasert trening Overkommelig for simulering i gruppen •Realistisk innen spesialpedagogiske arbeid •Områder som er såpass kjent for gruppedeltagerne at de kan delta som rådsøkere •En eller to rådsøkere som kan fanges av kamera •Eksempler: –rådgivning til elever, foreldre eller lærer –veiledning til lærer, førskolelærer, assistenter,osv. ift praksis –konsultasjon til dem som skal gjennomføre oppfølging

5 Liv M. Lassen, ISP 20035 Forarbeid i gruppen •Rådgiver forklarer sitt kasus til gruppen •Muntlig og/ eller skriftlig •Andre trening kan ta utgangspunkt i samme kasus eller et annet •Rådgiveren velger hvor i prosessen han er •1. møte - sentralt for oppmerksomhetsferdigheter •2./ 3. møtene - responsferdigheter & “eierskap” •Senere møter - valg av tiltak &/ eller igangsetting •Rådgiver forklarer sin ønsket fokusering •Egenskapene; ferdighetene; prosessens gang; flere perspektiver

6 Liv M. Lassen, ISP 20036 Fordeling av de øvrige rollene •Rådsøker (e) - •Trenger nok informasjon til å kunne være en ”realistisk nok” rådsøker •Ikke mulig å gi alle detaljene •En empatisk utfordring å være den som rådgiveren beskriver men allikevel være deg selv i den situasjonen som er beskrevet •Hva hvis rådsøker har et ønske om rådgivning ! •Observatørene - •samme eller forskjellig fokus •et reflekterende team (refleksjoner underveis)

7 Liv M. Lassen, ISP 20037 Trening •Video opptak - korte nok til å kunne gjennomgås ved veiledning; lange nok til å kunne gi en treningsmulighet •MI: 10-15 minutters opptak; 30 minutter veiledning •CE: 10-20 minutters opptak; 45 minutters veiledning • Gjennomføring •hele prosessen uten pause •dynamiske stopp underveis hvis man vil diskutere med gruppen, prøve på nytt, står fast, osv. •avslutning etter rådgivers ønske med oppsummering

8 Liv M. Lassen, ISP 20038 Muligheter til videreutvikling ved alle treningsposisjonene •Rådgiver - å se seg selv utenfra (bevissthet ; trygghet) –fange både verbale og ikke verbale responser –kongruens –metaperspektiv på sin profesjonell handling •Rådsøker - arbeide med å utvide empatiske evner –oppleve å bli møtt som hjelpesøker •Observatør- oppmerksomhet- & responsgivningstrening –å fange deler av og hele prosessen –å dele refleksjoner fra et metateoretisk perspektiv

9 Liv M. Lassen, ISP 20039 Etterarbeid og veiledning •Diskusjon om rådgivningsprosessen •Rådgiver får først ordet før gjennomsyn av video –Hvordan erfarte hun/han rådgivningsprosessen? –Var det punkter i kommunikasjonen hun ønsker belyst? •Før gjennomgang av videoen kan gruppens deltagere bidra med sine umiddelbare refleksjoner. •Video gjennomgang •Videoen gjennomgås ut fra rådgivers ønsket fokus •Den kan stoppes underveis der hvor rådgiver, rådsøker, obs., veileder ønsker å belyse positive & utfordrende aspekter

10 Liv M. Lassen, ISP 200310 Responsgivning •Gå ut fra rådgivers ønsker/ behov •Bemerk det positive i prosessen •Vær konkret i dine beskrivelse •Bruk videoen til å belyse dine observasjoner •Rett kommentarene i forhold til det vedkommende har kontroll over •Sjekk mottagers forståelse &/eller enighet ved responsen •Undre høyt sammen over alternativer

11 Liv M. Lassen, ISP 200311 Å motta respons •Bruk anledningen til egenvekst •Velg det du ønsker å få respons i forhold til •Lytt til andres kommentarer •Godta positiv tilbakemelding •Noter ned det som er viktig for din utvikling •Be om beskrivelser hvis responser er uklare •Hvis uenig si ifra !!!

12 Liv M. Lassen, ISP 200312 Observasjonsskjema 1 Kontaktetablering: •Nonverbal komm.: plassering, øyekontakt, gester & ansiktsuttrykk •Verbal komm. ift : uttrykk, tonefall & tempo samstemmighet •Oppnådde rådgiver kontakt? Når ? Hvordan? Kartlegging: •Spørsmål: åpne/ lukket ? spesifikke ? hypotetiske /positive ? undring / unntak ? •Speilinger: •Omformuleringer: •Oppsummeringer: • Hva ble kartlagt? Kontekst, følelser, mening, blinde flekker, økologiske aspekter, osv.

13 Liv M. Lassen, ISP 200313 Observasjonsskjema 2 Kartlegging- “Eierskap” •Resurser & muligheter: •Hindringer & mangler: •Forpliktelser & ansvar: •Bruk av: utvidet speiling utfordringer konfrontasjoner •Hva ga positive resultat? Igangsetting av tiltak- •Målavklaring - mening, mulighet, målbar •Analyse av alternativer- •Vurdering ift verdier- •Valg av tiltak- klarhet i steg, forsterkninger •Evaluering & justering •Resirkulere / avslutte ?

14 Liv M. Lassen, ISP 200314 Loggføring dato: (grunnlag for Mappeoppgaven (MI); eksamen (CE) Erfaringer som rådgiver Fokusering: Tilbakemeldinger: styrker - utviklingsområder videre- sammenheng mellom holdninger & ferdigheter- Refleksjoner: Erfaringer som rådsøker Å bli møtt (når, hvordan ?) Å være hjelpesøkene - Refleksjoner: Erfaringer som observatør Prosessanalyse - Delanalyse- Sammenheng ( mellom holdninger/ ferdigheter ved å gi respons) Refleksjoner:

15 Liv M. Lassen, ISP 200315 Gruppeoppgave1 1. Gruppeetablering & premissgrunnlag Presentasjon runde: -bakgrunn innen spes. ped. utdannelse & rådgivningserfaring. Ønsker: -etikk & troverdighet i gruppen -hvordan hver ønsker tilbakemeldning -tanker om utviklingsønsker Fordeling av oppgaver: -teknisk ansvarlig -nøkkel ansvarlige -sosial ansvarlige

16 Liv M. Lassen, ISP 200316 Gruppeoppgave 2 2. Planlegging av videotrening (møte med sin veileder hvis mulig) Tidskjema - Hvem begynner som rådgiver? - Hvordan sørge for at alle få være rådgiver og rådsøker minst 2 ganger Rekkefølge i forhold til planen. Møte tidspunkter! - Hva må gjøres før veilederen komme? - Er det noen tidspunkter som er umulig for gruppen?

17 Liv M. Lassen, ISP 200317 Praktisk Informasjon •Gruppenes deltagere •Gruppenes veiledere •Gruppenes romfordeling, utstyr (kamera & kassetter), viktigheten av å lase dørene også i pausene pga tyveri. •Teksniske kontaktpersoner hvis noe går galt: Siri Kroghdal (3. etasje / klinisk avdeling)

18 Liv M. Lassen, ISP 200318 Referanser •Johannessen, E., Kokkersvold, E., Vedeler, L. (2001), Rådgivning - Tradisjoner, teoretiske perspektiver og praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk, side 177- 197 •Lassen, L (2002) Rådgivning- kunsten å hjelpe, Oslo: Universitetsforlaget, Aschehoug, s.157-167, 176-183


Laste ned ppt "Rådgivning og innovasjon Master i spesialpedagogikk høst 2004 Trening av kommunikasjonsferdigheter Pedagogiske rollespill & refleksjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google