Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SØKNADER Etableringsseminar. Stipend Utstillinger Kunstoppdrag Prosjekter Stipend Utstillinger Kunstoppdrag Prosjekter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SØKNADER Etableringsseminar. Stipend Utstillinger Kunstoppdrag Prosjekter Stipend Utstillinger Kunstoppdrag Prosjekter."— Utskrift av presentasjonen:

1 SØKNADER Etableringsseminar

2 Stipend Utstillinger Kunstoppdrag Prosjekter Stipend Utstillinger Kunstoppdrag Prosjekter

3 Stipend- og økonomiske støtteordninger Det er flere stipend- og støtteordninger; statlige, fylkeskommunale og kommunale, samt forskjellige fonds- og vederlagsordninger fra kunstnerorganisasjonenes egne midler.

4 FRISTER FOR STATLIGE STIPEND: Søknadsfrist: 15. oktober hvert år. UTSTILLING: Kunsthåndverkernes stipendsøkerutstilling med innsendte kunstverk fra søkerne, har de siste årene vært i Rådhusgalleriet i Oslo. Stipendsøkerutstillingen i 2010 er åpen for publikum 22. - 31. januar. Norske Billedkunstnere stipendutstilling for har siden 1932 vært vist ved Kunstnernes Hus. Det blir ingen fysisk stipendutstilling i 2010.

5

6 Stkriftlig del: Kortfattet Kunstneriske intensjon Nøktern Ryddig presentasjon Statlige stipendsøknader skal inneholde: Søknadsskjema – m/ dato og signatur Vedlegg – søknad til hvert enkelt stipend m/budsjett CV Fotomateriale CD + evnt. foto Billedskjema Ligningsattest Søk alle stipender du kan! MERK: Foto med søknaden + ett arbeide til stipendutstillingen

7 http://www.billedkunst.no/nbk/stipend/480 stipendsoknadfor2010 NORSKE BILLEDKUNSTNERE

8 Stipend via Norske Billedkunstnere - NBK Arbeidsstipend inntil 5 årKr. 176.000,- Arbeidsstipend for yngre 1-3 årKr. 176.000,- Diverse stipendmaks kr. 60.000 Garantiintektmaks. kr 200.800,- Bildedkunstnernes hjelpefond Diverse legater Billedkunstnernes Vederlagsfonds Prosjektstøtte Ny frist: 1. mars og 1. september NYTT: søknad sendes inn elektronisk

9 http://www.kunsthandverk.no/stipend.cfm NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE

10 Statlige stipend - NK Arbeidsstipend 1- 5 årkr 186.000,- Arbeidsstipend for yngre kunstnere 1-3 årkr 186.000, Diversestipend Stipendet skal være et bidrag til den enkelte kunstners virksomhet, og omfatter bla støtte til etablering, kurs, studier, reiser, fordypning, materialer, utstyr, markedsføring, konsulentbistand etc. maks kr 60.000 Stipend til eldre fortjente kunstnerekr. 20.000,- Statens garantiinntektmaks. kr 200.800,-

11 Norske kunsthåndverkere Arbeidsstipendkr 186.000,- Billedende Kunstneres Hjelpefond (BKH) 1 BKH Kunstnerstipend for eldre kunstnerekr 90.000,- 1 BKH Kunstnerstipend kr 180.000,- Stipend fra Visningsvederlaget Fra kr 50.000 - 100.000,-

12

13 Kunsthåndverkprosjekter UDs midler for internasjonale prosjekter, NKs støtte til fellesprosjekter og reisestøtte Dersom du skal søke UDs midler for prosjekter utenlands, kan du sende inn søknaden elektronisk på www.stikk.no.www.stikk.no Dette er en hjemmeside for UDs støtteordninger for internasjonalt kunst- og kultursamarbeid. Så langt er ordningen knyttet til kunsthåndverk, musikk og scenekunst gjort tilgjengelig på www.stikk.nowww.stikk.no Det er NK som administrerer UDs støtteordning tiltenkt frakt og forsikring av kunsthåndverk, samt støtte til katalogproduksjon. Når det gjelder reisestøtte, kan dette falle inn under ordningen, dersom søkeren har oppgaver som tilsier dette. Kunsthåndverkprosjekter UDs midler for internasjonale prosjekter, NKs støtte til fellesprosjekter og reisestøtte Dersom du skal søke UDs midler for prosjekter utenlands, kan du sende inn søknaden elektronisk på www.stikk.no.www.stikk.no Dette er en hjemmeside for UDs støtteordninger for internasjonalt kunst- og kultursamarbeid. Så langt er ordningen knyttet til kunsthåndverk, musikk og scenekunst gjort tilgjengelig på www.stikk.nowww.stikk.no Det er NK som administrerer UDs støtteordning tiltenkt frakt og forsikring av kunsthåndverk, samt støtte til katalogproduksjon. Når det gjelder reisestøtte, kan dette falle inn under ordningen, dersom søkeren har oppgaver som tilsier dette.

14 NORSK KULTURRÅD http://www.kulturrad.no/soke_stotte/soknadsfristerogskjemaerforord/

15 Billedkunst og kunsthåndverk SøknadsfristerSøknad Prosjektstøtte (gjelder også ordningene faglitteratur, manuskriptutvikling og kulturelle endringsprosesser) 1. mars 1. juni 1. september 1. desember veiledning til søknadsbrev Utstyrsstøtte til fellesverksteder 1. marsveiledning til søknadsbrev Statens utstillingsstipend1. septembersøknadsskjema Kunst og ny teknologi1. mars og 1. september veiledning til søknadsbrev NORSK KULTURRÅD:

16 Hvordan skrive prosjektsøknad Kulturrådet har ikke egne søknadsskjemaer for generell prosjektstøtte. Søknad om prosjektstøtte skal være skriftlig og skrives i brevs form. Foreløpig søknad per faks eller e-post skal etterfølges av skriftlig søknad med original signatur. Søknaden om prosjektstøtte til Norsk kulturråd må inneholde opplysninger om følgende: * hvem som er ansvarlig for planlegging, økonomi og gjennomføring av tiltaket * prosjektskisse med beskrivelse av bakgrunn, kunstnerisk innhold og formål med tiltaket * framdriftsplan med forventet start- og avslutningstidspunkt * hvor tiltaket skal finne sted * budsjett og finansieringsplan * søknadssum * CV for deltakende kunstnere Se de ulike fagområdene for informasjon om eventuelle fagspesifikke krav til søknader om prosjektstøtte.

17 CV Navn Fødselssted og dato Adresser: Atelier/hjem Telefon Nettside Organisasjonsnr. Kunstnerisk statement Utdanning Kunstrelaterte ansettelser Separatutstillinger Års- og landsutstillinger Offentlige innkjøp Stipend Priser Gruppe- og kollektivutstillinger (i utvalg) Designoppdrag Konkurranser Oppdrag kunst i offentlige rom Kunstkonsulent Styreverv Juryarbeid Kurs- og foredrag virksomhet Utstillingsansvarlig / kurator Katalogutgivelser Presentasjon i kataloger Presentasjon i tidsskrift og magasiner Fagreiser Presentert ved CV Navn Fødselssted og dato Adresser: Atelier/hjem Telefon Nettside Organisasjonsnr. Kunstnerisk statement Utdanning Kunstrelaterte ansettelser Separatutstillinger Års- og landsutstillinger Offentlige innkjøp Stipend Priser Gruppe- og kollektivutstillinger (i utvalg) Designoppdrag Konkurranser Oppdrag kunst i offentlige rom Kunstkonsulent Styreverv Juryarbeid Kurs- og foredrag virksomhet Utstillingsansvarlig / kurator Katalogutgivelser Presentasjon i kataloger Presentasjon i tidsskrift og magasiner Fagreiser Presentert ved

18 Eksempel på søknad til Arbeidsstipend

19 Heidi Sand Jomfrubråtveien 43 1179 Oslo Oslo, 10. okt. 2000 Søknad om Statens Arbeidsstipend / Kunsthåndverkernes stipend – 2001 Den 15. juni 2001 velger jeg å slutte som daglig leder i RAM galleri hvor jeg har vært tilsatt i 100% stilling siden 1/1 -95. Jeg ønsker å vie all tid til egen kunstnerisk virksomhet. Jeg søker kontemplativ fordypning for å videreutvikle mitt kunstneriske ståsted. Utgangspunktet for mine arbeider består i kontraster mellom form og ornament som tilsammen utgjør en helhet. Jeg er opptatt av en tematikk hvor gjennombrutte flater og et «transparent» uttrykk står sentralt. Det å sage ut ornamentiske former i en grunnform frembringer mønsterdannelser hvor konsentrasjonen veksler mellom figur, flate og mellomrom, samtidig som det oppnås en fornemmelse av letthet til metallmaterialet. Jeg har arbeidet med denne problemstillingen både innen smykker og i fat, og ønsker å videreutvikle dette temaet ved å ta i bruk et større omfang grunnformer, for å konstruere nye volumer, og å arbeide med flere sjikt, slik at nye møter mellom mønster oppstår. I utstillingssammenheng har jeg bare såvidt berørt muligheter det «transparente» uttrykket gir ved lyssetting. Heri ligger det store potensialer jeg ønsker å utforske videre. Ved gjennomlysning av objekt kan skyggespill fokuseres, og det skapes nye opplevelser av form i rom. For å kunne skape skygger i kontinuerlige og kontrollerte bevegelser, søkes dessuten mer kunnskap om mekaniske teknikker. Resultater av de visjoner jeg har vil i første omgang presenteres våren 2002 i en separatutstillingen ved Akershus kunstnersenter. Det å relatere ovennevnte problemstillinger til spesifikke romløsninger, har bidratt til et ønske om også å arbeide med utsmykkingsproblematikk. I år 2000 deltok jeg for første gang i en konkurranse for kunst I offentlig rom. Jeg opplevde det å forholde seg til spesifikke omgivelser og til mennesker som ferdes i miljøet, som en positiv kunstnerisk utfordring. Problematikken jeg er opptatt av er særlig egnet i silke sammenhenger, og jeg ønsker derfor å videreutvikle kompetanse på dette området. For å kunne arbeide med kunst I offentlige rom slik jeg ønsker trenger jeg å benytte meg av fagekspertise og få utført deler av prosjektene ved mekaniske bedrifter. For bedre å kommunisere med industrien har jeg behov for å tilegne meg utvidet kunnskap vedrørende fagtekniske dataprogram. Vedlagte tidsplan inneholder stikkord for arbeid jeg ønsker å foreta, og definerer grunnleggende områder for arbeidet. Arbeidet vil primært foregå prosessorientert, gjennom idéutvikling, utførelse og analyse / kontemplasjon. Den mest vesentlige delen av prosjektarbeidet innebærer å gjennomføre de undersøkelser som er nødvendig for at jeg skal kunne komme videre i min kunstneriske prosess. Hensikten er å videreutvikle og å skape nye personlige uttrykk. Tildeling av arbeidsstipend vil gi meg mulighet til kreativ utvikling og kunstnerisk frihet. Heidi Sand Metallkunstner

20 Heidi Sand Jomfrubråtveien 43 1179 Oslo Oslo, 10. okt. 2000 Vedlegg søknad om Statens Arbeidsstipend / Kunsthåndverkernes stipend – 2001 Tidsplan Punktene nedenfor angir sammenfattet hvordan tiden tenkes disponert - Arbeidet vil foregå vekselvis. Inspirasjon; Innhente, studere og samle informasjon3 mnd. Idéutvikling; Skisser form / ornament - kombinasjoner / uttrykk6 mnd. Utvikling; Tilegne ny dataprogramkunnskap / inntegning av mønster4 mnd. Utprøving; Nye konstruksjoner, størrelsesforhold form / ormament, beherskelse6 mnd. Utførelse; Kunstnerisk språk, utsaging av mønster, oppbygging og sammen- føyninger av former, overflatebehandling 18 mnd. Utforsking; Lys- og skyggeeffekter, mekaniske roteringssystemer 4 mnd. Forberedelser; Utstillingskonsept, modellutvikling for romløsninger 3 mnd. Presentasjon; Montering utstilling / utsmykking 4 mnd. 48 mnd. ~ 4 år Heidi Sand Metallkunstner

21 Eksempel på søknad Reise- og studiestipend

22 Søknad til reise –eller studiestipend 2005 Jeg søker reise- eller studiestipend for å innhente inspirasjon til fremtidige arbeider som i første rekke vil presenteres ved Kunstnerforbundet i februar 2006. Jeg mener bestemt at et opphold i Egypt vil være den vitamininnsprøytningen som skal til for å utvikle nye arbeider. Det er volumer og konstruksjoner jeg ønsker å utforske i monumentale og historiske byggverk. Jeg ønsker spesielt å besøke Tut-ankh- Amons grav og å oppleve Luxor. Opphold i Egypts hovedstad Kairo med en blanding av gammelt og nytt vil også kunne være en nyttig inspirasjonskilde. Der ønsker jeg dessuten å besøke moskeer og det arkeologiske museet.. Et opphold i Egypt vil være betydningsfullt for fremtidige arbeider både når det gjelder form, ornament og fremstilling. Videreutvikling/studier av inntrykk er et viktig element for søknaden. Budsjett Reise tur/retur kr. 10.000 Innenlandsreiserkr. 5.000 Kost og losji 3 ukerkr. 10.000 Videreutviklingkr. 25.000 Totaltkr. 50.000 Heidi Sand Oslo, 05.10.2004

23 Eksempel på rapport vedr. endringer / justeringer Eksempel på rapport vedr. endringer / justeringer RAPPORT MÅ SKRIVES (eget skjemabrukes) INNEN SØKNADSFRIST FOR NESTE STIPENDSØKERFRIST RAPPORT MÅ SKRIVES (eget skjemabrukes) INNEN SØKNADSFRIST FOR NESTE STIPENDSØKERFRIST

24 SandJomfrubråtveien 43, 1179 Oslo Heidi 16045727037 Reise- eller studiestipend KHV, Metall 2005 kr. 25.000 År 2005 har vært et hektisk år. Ved siden av å arbeide frem mot separatutstilling ved Kunstner- forbundet i Oslo med åpning 4. februar -06 har jeg utviklet 3 veggobjekter som utsmykking til St. Olavs hospital i Trondheim. For å sikre inntekter til materialutgifter har jeg også utviklet arbeider med tanke på salg. Jeg er også engasjert som kunstnerisk konsulent for Høgskolen i Gjøvik, og sitter som NK´s representant for RSU og 2 % fondet for Oslo kommune. Til sammen har disse gjøremål gjort det vanskelig for meg å finne tid til å utnytte reise- og studiestipendet til det fulle. Midler av stipendet er benyttet til en kort tur ( 6.- 7.sept. -05) til Stockholm for å overvære et symposium med tittel Dialog, og til en like kort tur til London ( 6.- 7. feb.-06) hvor jeg oppsøkte smykkegallerier og fikk anledning til å besøke Tate Modern for første gang. Jeg har kun benyttet omlag kr. 3000,- av det tildelte stipendet i forbindelse med disse to reisene. Det resterende beløpet er avsatt til et lengere utenlandsopphold i oktober måned dette år. Jeg ser ingen mulighet til å reise bort før dette tidsrommet grunnet forskjellige forpliktende avtaler; deltagelse på utstillingen Transform ved Sørlandets kunstmuseum 8/4 - 9/6 2006 og ny separatutstilling ved FORMAT i Bergen 4/5 - 4/6 2006. Videre skal utsmykkingen ved Høgskolen i Gjøvik ferdigstilles til sommeren, og som jury medlem for Tekstiltriennalen 2006 som åpner 9/9 i år er konkrete datoer avsatt. Jeg søkte om reise- og studiestipend for å foreta en reise til Egypt. Min siste utstilling åpnet for et ønske om en større fokusering på ornamenter, slik at jeg nå føler at en reise til India vil gi meg større kunstnerisk utbytte. Jeg håper at det kan aksepteres at jeg har utsatt å utnytte stipendet til det fulle, og at endringer av reisemål kan godkjennes. En hel måneds opphold i India vil være inspirerende og betydningsfullt for fremtidige arbeider.

25 Endelig rapportering med utgiftsføring

26 SandJomfrubråtveien 43, 1179 Oslo Heidi 16045727037 Reise- eller studiestipend KHV, Metall 2005 kr. 25.000 Søknad om omdisponering og utsatt rapportfrist er blitt godkjent av Statens kunstnerstipend. Deres ref: 2006/ 412/A885 Jeg har nå funnet anledning til å utnytte det resterende tilsagnet av studie- og reisestipend tildelt i 2005. Jeg har foretatt en rundreise i syd India ( 24.okt. – 14.nov. -06 ) som har vært svært interessant og inspirerende. Steder som ble besøkt var; Mamallapuram, Mysore, Sumnatpur, Ooty, Cochin, Alleppey, Varkala, Madurai, Trichy, Thanjavur, Kumbakonam, Chidambaram, Pondicherry. Hensikten med reisen var en fokusering på ornamenter. Til sammen ble 1 palass og 12 templer besøkt, flere av dem med guide slik at jeg fikk bedre kunnskap til arkitektoniske og kulturelle særpreg for de enkelte byggverk. Byggverkene representerer svært fantastiske bygningskonstruksjoner og intrikat steinhoggerarbeid. Det har vært lærerikt også å få bedre innsikt i den hinduistiske trosretning. Med øyne for ornament fant jeg også inspirasjon i et annerledes kulturlandskap: I indisk byggeskikk med flettverk av palmeblader. I jern gitter som danner porter, vinduer, gjerder m.m. I indisk tekstil med et mangfoldet av farge sammensetninger i bekledningene til kvinnene. I mønsterdannelser som ligger i selve sari silke stoffene. I smykker med et mer glorete bruk av smykker som statussymbol. I metallarbeider som utgjør husgeråd. I naturen med et rikt flora og fauna. Og ikke minst i kontraster i et kaotiske by bildet sett med våre øyne, kan være med på å skape nye spennende vinklinger i fremtidige arbeider. Rundreise India Reise- og studiestipend Reise tur/retur Oslo Chennaikr. 6.536 Stockholm, 6 - 7.sept. 2005kr. 1.500 Reiseutgifter i India, tog, buss, taxi, autorichshawkr. 3.500 London, 6 - 7 feb. 2006kr. 1.500 Inngangsbilletter, video og fotografitillatelse, bøkerkr. 1.000 India, 24 okt. - 14. nov. 2006kr. 22.000 Bo utgifter, snitt kr. 350 x 20kr. 7.000 Totaltkr. 25.000 Kostgodtgjørelse, snitt kr. 200 x 20kr. 4.000 Totalt kr. 22.036

27 Utstillings søknader: Kunstnerisk statement (underlag til pressemelding) Gi innlevelse CV Relevant billedmateriale (både CD og på papir) Omtalelser/kritikk Ønsket tidpunkt Utstillings søknader: Kunstnerisk statement (underlag til pressemelding) Gi innlevelse CV Relevant billedmateriale (både CD og på papir) Omtalelser/kritikk Ønsket tidpunkt Tilbud om utstilling utlyses gjerne i kunstorganisasjonstidsskrifter, pr. mail via organisasjoner eller oppført som kunstner ved gallerier. Private henvendelser til gallerier med forespørsel er akseptabelt. Kunstnersentere kan sitte inne på informasjon. Tilbud om utstilling utlyses gjerne i kunstorganisasjonstidsskrifter, pr. mail via organisasjoner eller oppført som kunstner ved gallerier. Private henvendelser til gallerier med forespørsel er akseptabelt. Kunstnersentere kan sitte inne på informasjon.

28 Kunstnerforbundet v/Gina Gjertsen Kjeld Stubs gt. 3 0160 Oslo Oslo, 26.01.03 Søknad om utstilling Takk for invitasjon om å søke utstillingsplass i år 2005. Når denne søknaden skrives har jeg nylig hatt separatutstilling på Akershus kunstnersenter. Der presenterte jeg en serie arbeider hvor volum er skapt med utgangspunkt i en flate. Spor / mønster er saget ut i plater, for så å bli bøyd fra hverandre, slik at det oppstår rom med positiv og negativ form. Fokus veksler mellom mønster, flate og mellomrom, og skaper visuelle spenninger. Denne problematikken er avledet av tidligere arbeider hvor konsentrasjonen har ligget på at kontraster mellom form og ornament til sammen utgjør en helhet. Sentralt for mine arbeider er det å skape en fornemmelse av letthet til metallmaterialet. Og jeg har så vidt berørt lyssetting av objekter slik at skyggespill oppstår. Til en utstilling ved Kunstnerforbundet vil jeg videreutvikle de problemstillinger som er skissert ovenfor. Jeg ser for meg en utstilling hvor både det lille og det store format blir presentert side om side. Utstillingen vil omhandle ”volum i volum”. Like / ulike mønstringer sages i flater, formes til volumer, og presenteres som enkeltstående verk, eller settes sammen til større tredimensjonale arbeider. Det vil dannes flere sjikt / lag når de repeterende mindre volumer settes sammen. Mens jeg i enkelte arbeider vil benytte samme type metall, vil jeg i andre bruke forskjellige metaller og overflatebehandlinger slik at nye ”mønstringer” oppstår ved sammenstilling. Jeg er ute etter et sart og følsomt uttrykk. Inspirasjon henter jeg alltid fra naturen – i dette tilfelle fra organismer og mikrokosmos – tror jeg. Det er viktig for meg å ikke å binde meg til et altfor konkret tema på dette stadiet, men ha rom til å utvikle de muligheter som oppstår under arbeidsprosessen. Presentasjon av arbeidene er et sentralt tema. Jeg vil konsentrere meg om å finne en metode for å sidestille de mindre arbeidene med de større slik at de til sammen gir en helhetlig profil. Har en idé om at de mindre arbeidene svever i rommet, og at de største står på lave sokler. Utstillingsteknisk kan lyssetting med skyggevirkninger gi arbeidene en ny dimensjon. Om mulig vil jeg gjerne benytte begge salene. Vedlagt følger CV, et utvalg anmeldelser, og CD rom med 10 stk. tidligere arbeider. Jeg håper på en positiv tilbakemelding. Med vennlig hilsen, Heidi Sand

29 Fallgruver: Dårlige foto Beskrivelser av økonomiske problemer Misforhold mellom tekst og billedmaterial Uklarheter i teksten Lite relevans til utlysningsteksten Fallgruver: Dårlige foto Beskrivelser av økonomiske problemer Misforhold mellom tekst og billedmaterial Uklarheter i teksten Lite relevans til utlysningsteksten

30

31 Tips: Samle materiale som: Invitasjoner Pressemeldinger Presseomtalelser Kopi fra kataloger Tips: Samle materiale som: Invitasjoner Pressemeldinger Presseomtalelser Kopi fra kataloger

32

33 OVERSIKT OVER OPPFYLTE KRITERIER TIL GARANTIINTEKT for Heidi Sand Separatutstillinger 1995Smykker, Kunstnerforbundet, Oslo 1997Fat,Tendenser, F-15, Jeløy, Moss 2002 Sjikt, Akershus kunstnersenter, Lillestrøm 2006Skyv, Kunstnerforbundet, Oslo 2006Variasjoner, Format, Bergen Gruppe- eller kollektivutstillinger Se vedlagte CV side 2 for oversikt over gruppe- eller kollektivutstillinger. Jeg ønsker å gjøre oppmerksom på at jeg til tross for 100% stilling ved RAM galleri i perioden 1/1 1995 – 1/8 2001 hadde kontinuitet i forhold til utstillingsvirksomhet, i tillegg til å ha avholdt to separatutstillinger i samme periode. Innkjøp 1987Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen 1987Nordenfjeldske kunstindustrimuseum, Trondheim 1989Röhsska Kunstslöydmuseet, Gøteborg, Sverige 1998 Innkjøpsfondet for Norsk kunsthåndverk 1991Kunstindustrimuseet i Oslo 1991Norsk Kulturråd 1991Innkjøpsfondet for Norsk kunsthåndverk 1993Innkjøpsfondet for Norsk kunsthåndverk 1995Norsk Kulturråd 1996Pilotgalleriet, Akershus kunstnersenter 2002Innkjøpsfondet for Norsk kunsthåndverk 2003Utenriksdepartementet 2005Pilotgalleriet, Akershus kunstnersenter 2005Radiumhospitalets kunstforening, Oslo 2006Sørlandets Kunstmuseum, Kristiansand 2006Innkjøpsfondet for Norsk kunsthåndverk Stipend 1986Johan Helmich Jansons og Marcia Jansons Legat 1987Statens etableringsstipend 1988Norsk Kulturråds utstyrsstøtte 1988Statens reise- og studie stipend 1992Statens Materialstipend 1995Debutantstøtte, Norsk Kulturråd 1995Statens Materialstipend 1996 Utstillingstipend, Norsk kulturfond 1997Statens ett-årige fordypningsstipend 2000Statens vikarstipend 2001- 04Statens 3-årige arbeidsstipend 2002 Utstillingsstipend, Norsk kulturfond 2004Oslo bys kulturstipend 2005Statens reise- og studie stipend Utsmykkingsoppdrag 2004Stille rom, Fantoft omsorgshjem, kr. 70.000,-, Bergen Bygg og Eiendom, kunstnerisk konsulent; kunsthåndverker Lillian Dahle og kunstner Berit Hartveit 2005Innkjøp av tre verk, kr. 100.000,-, St. Olavs Hospital, Trondheim kunstnerisk konsulent; kunstnerne Kristin Ytreberg og Grethe Fredriksen Års- og landsutstillinger 1987,-90, -92, -93, -94, -96, -97, -98, -99, 2000 Norsk Kunsthåndverk 1991NK Landsdelsutstilling; Krysspunkt, Henie Onstad Kunstsenter 1999/00Svingninger; Telemarks Fylkesgalleri, Drammen Museum, Haugar Vestfold kunstnersenter 2000SE norsk kunsthåndverk, Format, Bergen 2004Triennalen - Smykker, Metall, Tre, Kunstindustrimuseet i Oslo


Laste ned ppt "SØKNADER Etableringsseminar. Stipend Utstillinger Kunstoppdrag Prosjekter Stipend Utstillinger Kunstoppdrag Prosjekter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google