Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Offensivt budsjett med vekt på Samferdsel og skole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Offensivt budsjett med vekt på Samferdsel og skole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Offensivt budsjett med vekt på Samferdsel og skole

2 Hovedpunkter

3 Økonomiplanen i et lengre tidsperspektiv •Realiserer ambisiøst investeringsprogram –Thor Heyerdahl vgs i 2009 kr 1,1 mrd –Færder vgs i 2014 kr 0,7 mrd –Lagt til rette for en ny videregående i Horten 0,7 mrd •Redusert vedlikeholdsetterslep på fylkesveger •Investerer etter forvaltningsreformen og frem til 2018 for 0,9 mrd •Gjennomført kostnadsreduksjoner på over 80 mill. (årlig) –Til tross for lave driftskostnader sammenlignet med øvrige fylkeskommuner (KOSTRA) er effektiviseringsprogrammet Handlingsrom 2014 realisert •Stor lojalitet til økonomiplanene og god økonomistyring i virksomhetene

4 Offensivt budsjett - samferdsel og skole •Alle sektorer blir kompensert for lønns- og prisvekst •Samferdsel styrkes med 17 mill (fylkesveger og kollektivtrafikk) •Videregående utdanning styrkes med 15 mill •Ny skole i Tønsberg klar til skolestart - Færder vgs •Forprosjekt ny videregående skole i Horten igangsettes i 2014. Byggestart er planlagt i 2016 •Store investeringer i økonomiplanperioden –fylkesveger 0,55 mrd –skoler 0,75 mrd •Ytterligere styrking av soliditet og arbeidskapitalen

5 Offensivt budsjett – sektorene blir tildelt store deler av det reelle handlingsrommet Inntektsøkning i vedtatt budsjett 2013 til 2014145 Lønn- og priskompensasjon i sektorene-63 Økte pensjonskostnader-12 Økte finanskostnader-21 Bortfall av rentekomp for prosjekter i 2013 og 2014-6 Reelt nytt handlingsrom43 Reelle endringer (ekskl innsparingstiltak) ift budsjett 201333 Prioriteringer videreført fra vedtatt økplan6 Forelåtte tiltak ift vedtatt økonomiplan ekskl innsparingstiltak39

6 Innsparingskrav i vedtatt økonomiplan

7 Vedtatte innsparinger i vedtatt økonomiplan og foreslåtte nye tiltak

8 Inntektsøkning i 2014 - feil i statsbudsjettet •Etter trykking av budsjettdokumentet 4. november mottok fylkesrådmannen mail fra KS om feil i statsbudsjettet •Vestfold fylkeskommune mottar ytterligere 20 mill gjennom inntektssystemet grunnet feil i grunnlagsdataene fra samferdselsdepartementet •Etter samtaler med KS og KRD er det usikkert om denne inntektsøkningen blir videreført etter 2014. Hovedgrunnen til dette er at KRD fortsatt arbeider ut fra at det skal innføres et nytt inntektssystem fra 2015 •Fylkesrådmannen ønsker å fremme en tilleggsinnstilling. Blant aktuelle tiltak kan nevnes –Finansiering av foreslåtte investeringer i fylkesveger (låneopptaket reduseres) –Økt avsetning til bufferfond –Eventuelt engangstiltak i 2014

9 Sektorutgiftene fordelt på politikkområder

10 Regionalsektoren

11 Fellesformål

12 Hovedstørrelser Hovedstørrelser (mill kroner)B2013 Prognose 2013 2014201520162017 Frie inntekter2 2202 2492 3652 3802 3832 384 Brutto driftsresultat (ekskl. mva komp investeringer – endret forskrift ) 90115142144141138 Netto driftsresultat526790879189 Nye investeringer408494458231303462 Bufferfondet80125141180219250 Fond premieavvik174 (98%) 211 (100%) 214 (100%) 210 (100%) 200 (100%) Gjeld2 2792 3282 5682 5132 5942 803

13 Hovedstørrelser 2013 kroner2014 kroner Hovedstørrelser (mill kroner)B2013 Prognose 2013 2014201520162017 Sektorenes netto driftsutgifter2 0212 0262 1082 1092 1102 109 Overført investeringsregnskapet ekskl.mva kompensasjon 0024334555 Nøkkeltall Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter0,900,910,960,940,971,04 Netto driftsresultat i % av frie inntekter2,4 %3,0 %3,8 %3,7 %3,8 %3,7 %

14 Investeringer

15 •Fylkesveger inkl samarbeidsprosjekter med kommunene 0,55 mrd •Skolebygg 0,75 mrd •Andre 0,16 mrd Viderefører et høyt investeringsnivå Totalt 1,46 mrd i økonomiplanperioden

16 Nye investeringer i 2014 Investeringsreserven (20 mill) i vedtatt økonomiplan er konkretisert med følgende prosjekter InvesteringerBeløp i 2014 Greveskogen vgs- brannsikring 7,0 mill kr Korten - tilrettelegging for utleie 6,9 mill kr Thor Heyerdahl vgs - elkjele 2,0 mill kr Skiringssal - rehabilitering 4,5 mill kr Horten vgs, fremskyvning forprosjekt 5,0 mill kr

17 •Erstatningsbygg Sandefjord og Færder vgs ferdigstilles til skolestart. •Fylkesveger - samarbeidsprosjekter med kommunene er innarbeidet iht handlingsplanen 2014-2017 •Ny Horten vgs – forprosjekt fremlegger alternativer og fremdriftsplan i politisk sak medio 2014 •Formidlingssenter Kaupang – forprosjekt i 2014 •Fylkeshuset – innarbeidet iht vedtatt økonomiplan. Resultatet av forprosjektet fremlegges om kort tid. Politisk sak med innstilling, legges frem for FT i desember. Vedtatt økonomiplan – status andre større prosjekter

18 Investeringer ØKONOMIPLAN 2014-20172014-kr Overført *NyÅrsbud Sum INVESTERINGER i mill kr2014 2015201620172014-2017 12(1+2) Investeringsreserve00020 000 60 000 Fylkeshuset - ny 3 etg/ FT-sal018 000 14 8005 000037 800 IKT-infrastruktur3 2755 0008 2755 000 23 275 SUM Fellestiltak3 27523 00026 27539 80030 00025 000121 075 Færder vgs, ekskl prisreserve45 000114 500159 500000 Færder vgs - prisstigningsreserve 201404 000 000 Sikkerhetsavsetning skoleprosjekter045 000 000 Horten vgs, ekskl prisreserve05 000 20 000150 000290 000465 000 Sandefjord vgs erstatningsbygg17 0003 00020 000000 Greveskogen vgs- brannsikring 7 000 Korten - tilrettelegging for utleie06 900 000 Thor Heyerdahl vgs - elkjele 2 000 000 Investeringer - diverse skoleprosjekter2 5007 50010 0007 500 32 500 VGO - øvrige prosjekter overført fra 20134 5000 000 SUM Utdanning69 000194 900263 90027 500157 500297 500746 400 Tannhelse - investeringer - lokaler og utstyr5 0001 0006 0005 000 21 000 SUM Tannhelse5 0001 0006 0005 000 21 000 Formidlingssenter Kaupang01 000 21 0000022 000 SUM Kultur01 000 21 0000022 000 Skiringssal - rehabilitering04 500 000 FFM - øvrige prosjekter overført fra 20131350 000 SUM Deltagelse i selskaper1354 5004 635000 Fylkesveger - ordinære prosjekter7 40092 885100 28587 96064 43564 250316 930 Fylkesveger - samarbeids prosjekter50 600-21 83028 77026 11530 64058 175143 700 Fylkesveger - TS ordningen 30 945 11 925 66 720 Bompengefinansierte vegprosjekter 3 00012 0003 000018 000 Sum Fylkesveger58 000102 000163 000138 000110 000134 350545 350 SUM INVESTERINGER135 275321 900464 810231 300302 500461 8501 460 460

19 Stor økning i renter og avdrag

20 Opprettholdelse av investeringsnivået på fylkesveger er utfordrende i langtidsbudsjettet

21 Gjeldsnivå og rentesikring Andel sikret Andel usikret – risiko kan håndteres med rentesikring eller større frie fond

22 Renterisiko Endring i driftsresultat ved 2% økt rentenivå Virkningen på renteutgifter og netto driftsresultat av at markedsrentene øker med 2%

23 Nærmere om driftsbudsjettet

24 Investeringsprogrammet legger sterke føringer for økonomiplanen •Netto driftsresultat skal være minst 3 % •Premieavviket skal opprettholdes nøytralisert. •Fortsatt rentesikring av gjelden. •Bufferfondet styrkes ytterligere til 250 mill kroner innen 2017. •Egenfinansiering av invester­inger på minst 15%. •Krav til at kostnadskutt realiseres som planlagt gjennom ”Handlingsrom 2014” med videre innsparing på 0,5 % i 2015. •Ytterligere fokus på effektive innkjøp skal gi kostnadsreduksjoner

25 Hovedstørrelser i sektorene, 2014 Økning ift vedtatt budsjett 2013 i tillegg til lønns- og prisvekst Mill kr +9,0 Fylkesveger +2,0 Anlegg på kommunale veier +6,0 Kollektivtrafikk +3,8 Øvrige tiltak regionalsektoren +15,0 Videregående opplæring +3,3 Kultursektoren -2,2 Tannhelse +2,0 Fellesformål 38,9 Sum

26 Oppbygging av frie fond Økonomiplan 2014 -2017 Økonomiplan 2013 -2016

27 Usikkerhet / risiko – eksterne faktorer •Inntektsutviklingen / utviklingen i kriteriedata •Skatteinngang •Rentenivå •Utviklingen i pensjonskostnader •Statistikk benyttet iht SSB prognoser •Videreført signaler i kommuneprp med moderat økning etter 2014 •Rentesikret lån i økonomiplanperioden •Fond premieavvik nøytraliserer premieavviket

28 Usikkerhet / risiko – interne faktorer •Investeringsnivået stiller økte krav til en effektiv drift •Opprettholde et tilstrekkelig vedlikeholdsnivå Ivaretagelse av realkapitalen (veger og bygninger) •Fullføring av gjenstående kostnadsreduksjoner forutsatt i «Handlingsrom 2014» og videre effektivisering i 2015 •Planlagt vedlikehold over flere år som grunnlag for å avsette tilstrekkelige midler i driftsbudsjettet til vedlikehold.

29 Innstilling

30 Økonomiplan 2014-2017 Innstilling til driftsbudsjett ØKONOMIPLAN 2014 - 20172014-kr DRIFTSBUDSJETT i 1000 kr2014201520162017 Skatteinntekter1 273 574 Inntektsutjamning46 365 Statlig rammetilskudd1 024 2561 036 856 Andre statstilskudd20 50022 80025 80027 300 A Sum hovedinntekter2 364 6952 379 5952 382 5952 384 095 Regionalsektoren-508 853-510 053-508 803-503 928 Videregående opplæring-1 212 433-1 203 733-1 200 733-1 198 233 Kultur-90 019-90 119-89 869-89 619 Tannhelse-82 594-82 414 Fellesformål:-130 177-131 147-129 797-130 547 Fylkeskommunens deltagelse i selskaper-14 417-14 056 Lønnsreserve og pensjon-69 413-77 313-83 913-90 513 Korreksjon - statstilskudd, finans bruk/avstn fond 0000 B Sum sektorenes netto driftsutgifter-2 107 906-2 108 835-2 109 585-2 109 310 C Avskrivninger-115 000-127 000-132 000-137 000 D Brutto driftsresultat (A+B+C)141 789143 760141 010137 785 E Netto finansutgifter-167 056-183 342-181 544-185 770 F Avskrivninger (motpost)115 000127 000132 000137 000 G Netto driftsresultat (D+E+F)89 73387 41891 46689 015 Avsetning til øvrig disposisjonsfond-57 000-46 000-38 000-25 700 Avsetning til bundne fond-8 500 Overføring til investeringsbudsjettet-24 233-32 918-44 966-54 815 H Driftsbudsjett balanse0000 BUFFERFOND PR 31.12.140 951180 451218 951250 451 FOND PREMIEAVVIK PR 31.12.211 116214 116210 116200 816

31 Økonomiplan 2014-2017 Innstilling til investeringsbudsjett OverførtNyÅrsbud INVESTERINGER i mill kr2014 201520162017 12(1+2) Investeringsreserve00020 000 Fylkeshuset - ny 3 etg/ FT-sal018 000 14 8005 0000 IKT-infrastruktur3 2755 0008 2755 000 SUM Fellestiltak3 27523 00026 27539 80030 00025 000 Færder vgs, ekskl prisreserve45 000114 500159 500000 Færder vgs - prisstigningsreserve 201404 000 000 Sikkerhetsavsetning skoleprosjekter045 000 000 Horten vgs, ekskl prisreserve05 000 20 000150 000290 000 Sandefjord vgs erstatningsbygg17 0003 00020 000000 Greveskogen vgs- brannsikring07 000 000 Korten - tilrettelegging for utleie06 900 000 Thor Heyerdahl vgs - elkjele02 000 000 Investeringer - diverse skoleprosjekter2 5007 50010 0007 500 VGO - øvrige prosjekter overført fra 2013* 4 5000 000 SUM Utdanning69 000194 900263 90027 500157 500297 500 Tannhelse - investeringer - lokaler og utstyr 5 0001 0006 0005 000 SUM Tannhelse5 0001 0006 0005 000 Formidlingssenter Kaupang01 000 21 00000 SUM Kultur01 000 21 00000 Skiringssal - rehabilitering04 500 000 FFM - øvrige prosjekter overført fra 2013* 1350 000 SUM Deltagelse i selskaper1354 5004 635000 Fylkesveger - ordinære prosjekter7 40092 885100 28587 96064 43564 250 Fylkesveger - samarbeids prosjekter50 600-21 83028 77026 11530 64058 175 Fylkesveger - TS ordningen030 945 11 925 Bompengefinansierte vegprosjekter003 00012 0003 0000 Sum Fylkesveger58 000102 000163 000138 000110 000134 350 SUM INVESTERINGER135 275321 900464 810231 300302 500461 850

32 Økonomiplan 2014-2017 Innstilling til finansiering av investeringene ØKONOMIPLAN 2013-20162014-kr INVESTERINGER i mill kr2014201520162017 Låneopptak327 31450 202181 488304 627 Investeringstilskudd24 17327 80719 19113 059 Avsetning til investeringsfond-16 657-1 657 Bruk av investeringsfond7 00010 00000 Fra driftsbudsjettet24 23332 91844 94654 815 Mva-kompensasjon83 74742 03058 53291 006 Salg av fast eiendom15 00070 00000 SUM FINANSIERING464 810231 300302 500461 850

33 Innstilling til resultatmål regionalsektoren NrUtfordring/temaResultatmål Vedtatt 2013 2014201520162017 1.1 Videreutvikle rollen som utviklingsaktør Andelen spurt som gir Vfk høy score som regional utviklingsaktør 57 %60 %62 %64 %66 % 1.2 Kollektivtrafikk: Få flere mennesker i Vestfold til å reise kollektivt Antall reisende med buss skal ha en årlig vekst på 2 % 1.3 Kollektivtrafikk: Tilfredshet Kundetilfredshet hos Vestviken Kollektivtrafikk sine brukere 72 % 73 %

34 Innstilling til resultatmål videregående opplæring NrUtfordring/temaResultatmål Vedtatt 2013 2014201520162017 2.1 Fullføre og bestå Andel elever, lærlinger som fullfører og består innen fem år skal minst være 72 %73 %74 %75 % 2.2Sluttet vgs Andelen som slutter i løpet av skoleåret skal være mindre enn 4,1 %4,0 % 3,9 %3,8 % 2.3 Avbrudd lærlinger og lærekandidater Andelen som avbryter opplæring i bedrift skal være mindre enn 7,5 %7,0 %6,5 % 6,0 % 2.4Elevmedvirkning Andel elever som opplever at de i mange eller alle fag får medvirke skal minst være30 %40 %50 % 2.5 Mobbing, elever Andelen elever som oppfatter å være mobbet skal være mindre enn10 % 9 % 2.6 Mobbing, elever Andelen elever som oppfatter å være mobbet av lærer skal være mindre enn4 %3 % 2.7 Mobbing, elever Andelen elever som selv har mobbet medelever skal være mindre enn12 %11 %10 % 2.8 Karakterer Snittkarakter i eksamen norsk, VG3, skal ligge over landsgjennomsnittet med minst0,1 2.9 Karakterer Snittkarakter i tverrfaglig eksamen, lokalt gitt yrkesfag skal minst være3,723,733,74 2.10 Karakterer Snittkarakter i matematikk, yrkesfag vg1, standpunkt skal minst være3,243,253,26 2.11 Karakterer Snittkarakter i matematikk, studieforberedende, vg1, standpunkt skal minst være3,233,243,25

35 Innstilling til resultatmål kultursektoren NrUtfordring/temaResultatmål Vedtatt 2013 2014201520162017 3.1 Kultursektoren Tilfredshet fra deltakere i kompetansekalenderen for offentlig og frivillig sektor i Vestfold. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5) 93 % 3.2 Virksomhet Kultur og folkehelse Antall medlemsbedrifter i Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) 2830 3.3 Fylkesbiblioteket i Vestfold Tilfredshet med Vestfolds fylkesbibliotekets tjenester i forbindelse med Litteraturuka i Vestfold. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5) 88 %90 % 3.4 Fylkesbiblioteket i Vestfold Andel besøkende for bibliotekene i Vestfold skal øke.8 %10 % 3.5 Virksomhet Kulturarv Andel kommuner i Vestfold som har fått tilgjengeliggjort minst ett kulturminne fra vikingtiden. 1014

36 Innstilling til resultatmål tannhelsetjenesten NrUtfordring/temaResultatmål Vedtatt 2013 2014201520162017 4.1 Å ivareta ønsket tannhelse- utvikling Andel av 5-åringene uten hull i tennene skal minst være 82 %83 %84 % 85 % 4.2 Å ivareta ønsket tannhelse- utvikling Andel av 12-åringene som har hatt 5 eller flere tenner med hull skal være lavere enn 6 %5 % 4 % 4.3 Å ivareta ønsket tannhelse- utvikling Andel av 18-åringene som har hatt 9 eller flere tenner med hull, skal være lavere enn 10 % 9 % 4.4 Å gi et behandlings tilbud til de som trenger det mest Andel barn og unge som skal være undersøkt og behandlet i løpet av kalenderåret66 % 4.5 Å gi et behandlings tilbud med god nok kvalitet Antall skriftlige klager på feil eller mangelfull behandling eller på personalets adferd, skal være lavere enn 65544 4.6 Å gi et behandlings tilbud med god nok kvalitet Antall pasienter på venteliste 2 måneder etter fastsatt tid (etterslep) skal være lavere enn 1700 (2,9%) 2300 (3,9%) 4.7 Effektiv ressursutnyttelse Netto driftsutgifter pr. prioritert person under tilsyn skal være lavere enn gjennomsnitt for alle fylker (unntatt Oslo)-10 %

37 Innstilling til resultatmål fellesformål NrUtfordring/temaResultatmål Vedtatt 2013 2014201520162017 5.1 Sykefravær Sykefravær i organisasjonen skal ikke overstige 5,8 %5,7 %5,6 % 5.2 Ansatte med ikke-vestlig bakgrunn Andel nytilsatte med ikke-vestlig bakgrunn10 % 5.3 Tillit til ledelsen Andel ansatte som utrykker at de har stor tillit til sin nærmeste leder. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5) 80 % 85 % 5.4 Tillit til ledelsen Andel ansatte som utrykker at de har stor tillit til sin nærmeste leders ledergruppe. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5)60 %65 % 5.5 Forbedring og utvikling Andel ansatte som utrykker at det er fornøyd med måten endringsprosesser gjennomføres på. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5)65 % 5.6 Medarbeidersamtale/ utviklingssamtale Andel ansatte som i løpet av siste år har hatt medarbeidersamtale/ utviklingssamtale med sin leder95 % 5.7 Psykososialt arbeidsmiljø Andel ansatte som utrykker at de tilfreds med det psykososiale arbeidsmiljøet. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5)80 %85 % 5.8 Aktivt engasjerte personalgrupper Andel arbeidsgrupper som er aktivt engasjerte50 %55 % 5.9 Informasjon Andel ansatte som uttrykker at de har god nok informasjon (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5)4,34,44,5 5.10 Internettsider Vestfold fylkeskommunes skår på Difi’s måling av offentlige nettsider på en skala fra 1-655555 5.11 Omdømme hos mediene Mediene skal være tilfredse med fylkeskommunens samarbeid, tilgjengelighet, troverdighet, svarkvalitet, kontakt og innhold/struktur på nettsider.6,87,07,2

38 Økonomiplan 2014-2017 – Innstilling 1.Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 for Vestfold fylkeskommune vedtas med slike rammer for driftsbudsjett og investeringsbudsjett: 2.Investeringsbevilgninger for 2014 kan disponeres uten ytterligere politisk behandling med følgende unntak: 2.1 Investeringer – diverse skoleprosjekter: Plan forelegges hovedutvalg for utdanning 2.2 Veginvesteringer. Plan forelegges hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 2.3 Sikkerhetsavsetning skoleprosjekter disponeres av fylkestinget 2.4 Fylkeshuset – ny 3 etg og fylkesstingssal. Forprosjekt forelegges fylkestinget 2.5 Brannsikringstiltak Greveskogen. Fylkestinget får fremlagt en egen sak.

39 Økonomiplan 2014-2017 – Innstilling 3.Følgende resultatmål vedtas: 4.Fylkestinget får framlagt egen sak med resultatmål for samferdsel i løpet av våren 2014. 5.Ved disponering av regnskapsresultatet for 2013 avsettes eventuelt positivt regnskapsresultat, ut over mindreforbruk i sektorene, til bufferfondet. 6.Det fylkeskommunale skattøret for inntektsåret 2014 fastsettes lik de til enhver tid gjeldende maksimalsatser som Stortinget vedtar.

40 www.vfk.no

41 Statsbudsjettet •Statsbudsjettet medfører at frie inntekter øker i 2014 og gir blant annet mulighet for følgende tiltak: –Sektorene er styrket med 38,9 mill kroner (nye prioriteringer før innsparingstiltak)før. Både videregående skole, kollektivtrafikk, kultur og planarbeid foreslås styrket. –Egenfinansiering av investeringer med 24,2 millioner kroner ved overføring fra driftsbudsjett til investeringsbudsjett –Økt avsetning til fond med 13,3 mill kroner. Av dette går 11 mill til fond premieavvik og resten til økt styrking av bufferfond. Fra 2015 vil premieavviket være tilnærmet nøytralisert og i økonomiplan forventes ytterligere styrking av bufferfondet, og en forventet avsetning på totalt 39,5 mill kroner i økonomiplanen for 2015. Ved utgangen av økonomiplanperioden 2017 er bufferfondet på 250 mill kroner.

42 Endring i inntekt 2013 mot 2014 mill kr Inntektsøkning fra vedtatt budsjett 2013 til 2014145,0 Inntektsøkning medgår til: Lønn- og priskompensasjon sektorene52,0 Økning i lønns- og pensjonsreserve11,7 Rammeendringer eksklusive innsparinger33,2 Endring i sektor deltakelse i selskaper-0,7 Innsparinger sektorene-9,8 Økte finansutgifter (avdrag)20,7 Økt netto driftsresultat *)37,6 Sum endringer145,0 *) Økning i resultat benyttes til **): Økt avsetning til bufferfond2,3 Økt egenfinansiering av investeringer (overført til investeringsregnskapet)24,2 Økt avsetning premieavviksfond11,0 Sum lik økning netto driftsresultat37,6 **) for 2013 er resultatet korrigert for mva.kompensasjon overført investeringsregnskapet


Laste ned ppt "Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Offensivt budsjett med vekt på Samferdsel og skole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google