Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Offensivt budsjett med vekt på Samferdsel og skole Bytte ut bilder?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Offensivt budsjett med vekt på Samferdsel og skole Bytte ut bilder?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014
Offensivt budsjett med vekt på Samferdsel og skole Bytte ut bilder?

2 Hovedpunkter

3 Økonomiplanen i et lengre tidsperspektiv
Realiserer ambisiøst investeringsprogram Thor Heyerdahl vgs i 2009 kr 1,1 mrd Færder vgs i 2014 kr 0,7 mrd Lagt til rette for en ny videregående i Horten 0,7 mrd Redusert vedlikeholdsetterslep på fylkesveger Investerer etter forvaltningsreformen og frem til 2018 for 0,9 mrd Gjennomført kostnadsreduksjoner på over 80 mill. (årlig) Til tross for lave driftskostnader sammenlignet med øvrige fylkeskommuner (KOSTRA) er effektiviseringsprogrammet Handlingsrom 2014 realisert Stor lojalitet til økonomiplanene og god økonomistyring i virksomhetene

4 Offensivt budsjett - samferdsel og skole
Alle sektorer blir kompensert for lønns- og prisvekst Samferdsel styrkes med 17 mill (fylkesveger og kollektivtrafikk) Videregående utdanning styrkes med 15 mill Ny skole i Tønsberg klar til skolestart - Færder vgs Forprosjekt ny videregående skole i Horten igangsettes i Byggestart er planlagt i 2016 Store investeringer i økonomiplanperioden fylkesveger 0,55 mrd skoler 0,75 mrd Ytterligere styrking av soliditet og arbeidskapitalen 38,9 mill er (Regional, Vgo, Kultur, Tannhelse og Fellesformål), jfr tabell i kap 1 i budsjettdokument

5 Offensivt budsjett – sektorene blir tildelt store deler av det reelle handlingsrommet
Inntektsøkning i vedtatt budsjett 2013 til 2014 145 Lønn- og priskompensasjon i sektorene -63 Økte pensjonskostnader -12 Økte finanskostnader -21 Bortfall av rentekomp for prosjekter i 2013 og 2014 -6 Reelt nytt handlingsrom 43 Reelle endringer (ekskl innsparingstiltak) ift budsjett 2013 33 Prioriteringer videreført fra vedtatt økplan 6 Forelåtte tiltak ift vedtatt økonomiplan ekskl innsparingstiltak 39

6 Innsparingskrav i vedtatt økonomiplan

7 Vedtatte innsparinger i vedtatt økonomiplan og foreslåtte nye tiltak

8 Inntektsøkning i 2014 - feil i statsbudsjettet
Etter trykking av budsjettdokumentet 4. november mottok fylkesrådmannen mail fra KS om feil i statsbudsjettet Vestfold fylkeskommune mottar ytterligere 20 mill gjennom inntektssystemet grunnet feil i grunnlagsdataene fra samferdselsdepartementet Etter samtaler med KS og KRD er det usikkert om denne inntektsøkningen blir videreført etter Hovedgrunnen til dette er at KRD fortsatt arbeider ut fra at det skal innføres et nytt inntektssystem fra 2015 Fylkesrådmannen ønsker å fremme en tilleggsinnstilling. Blant aktuelle tiltak kan nevnes Finansiering av foreslåtte investeringer i fylkesveger (låneopptaket reduseres) Økt avsetning til bufferfond Eventuelt engangstiltak i 2014

9 Sektorutgiftene fordelt på politikkområder

10 Regionalsektoren % fordeling identisk med 2013

11 Fellesformål Figuren er uten deltakelse selskaper (var med med i 2013)

12 Hovedstørrelser Hovedstørrelser (mill kroner) B2013 Prognose 2013 2014
2015 2016 2017 Frie inntekter 2 220 2 249 2 365 2 380 2 383 2 384 Brutto driftsresultat (ekskl. mva komp investeringer – endret forskrift ) 90 115 142 144 141 138 Netto driftsresultat 52 67 87 91 89 Nye investeringer 408 494 458 231 303 462 Bufferfondet 80 125 180 219 250 Fond premieavvik 174 (98%) 211 (100%) 214 (100%) 210 (100%) 200 (100%) Gjeld 2 279 2 328 2 568 2 513 2 594 2 803 Tabell oppdatert pr 29 oktober etter oppdaget feil Bufferfond

13 Hovedstørrelser Hovedstørrelser (mill kroner) B2013 Prognose 2013 2014
2015 2016 2017 Sektorenes netto driftsutgifter 2 021 2 026 2 108 2 109 2 110 Overført investeringsregnskapet ekskl.mva kompensasjon 24 33 45 55 Nøkkeltall Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 0,90 0,91 0,96 0,94 0,97 1,04 Netto driftsresultat i % av frie inntekter 2,4 % 3,0 % 3,8 % 3,7 % Tabell oppdatert pr 29 oktober etter oppdaget feil Bufferfond

14 Investeringer

15 Viderefører et høyt investeringsnivå Totalt 1,46 mrd i økonomiplanperioden
Fylkesveger inkl samarbeidsprosjekter med kommunene 0,55 mrd Skolebygg 0,75 mrd Andre 0,16 mrd

16 Nye investeringer i 2014 Investeringsreserven (20 mill) i vedtatt økonomiplan er konkretisert med følgende prosjekter Investeringer Beløp i 2014 Greveskogen vgs- brannsikring 7,0 mill kr Korten - tilrettelegging for utleie 6,9 mill kr Thor Heyerdahl vgs - elkjele 2,0 mill kr Skiringssal - rehabilitering 4,5 mill kr Horten vgs, fremskyvning forprosjekt 5,0 mill kr

17 Vedtatt økonomiplan – status andre større prosjekter
Erstatningsbygg Sandefjord og Færder vgs ferdigstilles til skolestart. Fylkesveger - samarbeidsprosjekter med kommunene er innarbeidet iht handlingsplanen Ny Horten vgs – forprosjekt fremlegger alternativer og fremdriftsplan i politisk sak medio 2014 Formidlingssenter Kaupang – forprosjekt i 2014 Fylkeshuset – innarbeidet iht vedtatt økonomiplan. Resultatet av forprosjektet fremlegges om kort tid. Politisk sak med innstilling, legges frem for FT i desember.

18 Investeringer ØKONOMIPLAN 2014-2017 2014-kr Overført * Ny Årsbud Sum
Overført * Ny Årsbud Sum INVESTERINGER i mill kr 2014 2015 2016 2017 1 2 (1+2) Investeringsreserve 20 000 60 000 Fylkeshuset - ny 3 etg/ FT-sal 18 000 14 800 5 000 37 800 IKT-infrastruktur 3 275 8 275 23 275 SUM Fellestiltak 23 000 26 275 39 800 30 000 25 000 Færder vgs, ekskl prisreserve 45 000 Færder vgs - prisstigningsreserve 2014 4 000 Sikkerhetsavsetning skoleprosjekter Horten vgs, ekskl prisreserve Sandefjord vgs erstatningsbygg 17 000 3 000 Greveskogen vgs- brannsikring 7 000 Korten - tilrettelegging for utleie 6 900 Thor Heyerdahl vgs - elkjele 2 000 Investeringer - diverse skoleprosjekter 2 500 7 500 10 000 32 500 VGO - øvrige prosjekter overført fra 2013 4 500 SUM Utdanning 69 000 27 500 Tannhelse - investeringer - lokaler og utstyr 1 000 6 000 21 000 SUM Tannhelse Formidlingssenter Kaupang 22 000 SUM Kultur Skiringssal - rehabilitering FFM - øvrige prosjekter overført fra 2013 135 SUM Deltagelse i selskaper 4 635 Fylkesveger - ordinære prosjekter 7 400 92 885 87 960 64 435 64 250 Fylkesveger - samarbeids prosjekter 50 600 28 770 26 115 30 640 58 175 Fylkesveger - TS ordningen 30 945 11 925 66 720 Bompengefinansierte vegprosjekter 12 000 Sum Fylkesveger 58 000 SUM INVESTERINGER

19 Stor økning i renter og avdrag

20 Opprettholdelse av investeringsnivået på fylkesveger er utfordrende i langtidsbudsjettet

21 Gjeldsnivå og rentesikring
Andel usikret – risiko kan håndteres med rentesikring eller større frie fond Andel sikret

22 Renterisiko Endring i driftsresultat ved 2% økt rentenivå
Virkningen på renteutgifter og netto driftsresultat av at markedsrentene øker med 2%

23 Nærmere om driftsbudsjettet

24 Investeringsprogrammet legger sterke føringer for økonomiplanen
Netto driftsresultat skal være minst 3 % Premieavviket skal opprettholdes nøytralisert. Fortsatt rentesikring av gjelden. Bufferfondet styrkes ytterligere til 250 mill kroner innen 2017. Egenfinansiering av invester­inger på minst 15%. Krav til at kostnadskutt realiseres som planlagt gjennom ”Handlingsrom 2014” med videre innsparing på 0,5 % i 2015. Ytterligere fokus på effektive innkjøp skal gi kostnadsreduksjoner

25 Hovedstørrelser i sektorene, 2014 Økning ift vedtatt budsjett 2013 i tillegg til lønns- og prisvekst
Mill kr +9,0 Fylkesveger +2,0 Anlegg på kommunale veier +6,0 Kollektivtrafikk +3,8 Øvrige tiltak regionalsektoren +15,0 Videregående opplæring +3,3 Kultursektoren -2,2 Tannhelse Fellesformål 38,9 Sum Fra budsjettdokumentet 2.3.1, totalt 38,9 mill i nye tiltak sektorene (med unntak tannhelse justert ned investeringsmidler i drift)

26 Oppbygging av frie fond
Økonomiplan Økonomiplan

27 Usikkerhet / risiko – eksterne faktorer
Inntektsutviklingen / utviklingen i kriteriedata Skatteinngang Rentenivå Utviklingen i pensjonskostnader Statistikk benyttet iht SSB prognoser Videreført signaler i kommuneprp med moderat økning etter 2014 Rentesikret lån i økonomiplanperioden Fond premieavvik nøytraliserer premieavviket Kriteriedata år og søkere yrkesfag Skatt lagt på forutsetningene i statsbudsjettet Rente, mye er sikret

28 Usikkerhet / risiko – interne faktorer
Investeringsnivået stiller økte krav til en effektiv drift Opprettholde et tilstrekkelig vedlikeholdsnivå Ivaretagelse av realkapitalen (veger og bygninger) Fullføring av gjenstående kostnadsreduksjoner forutsatt i «Handlingsrom 2014» og videre effektivisering i 2015 Planlagt vedlikehold over flere år som grunnlag for å avsette tilstrekkelige midler i driftsbudsjettet til vedlikehold. Kriteriedata år og søkere yrkesfag Skatt lagt på forutsetningene i statsbudsjettet Rente, mye er sikret

29 Innstilling

30 Økonomiplan 2014-2017 Innstilling til driftsbudsjett
2014-kr DRIFTSBUDSJETT i 1000 kr 2014 2015 2016 2017 Skatteinntekter Inntektsutjamning 46 365 Statlig rammetilskudd Andre statstilskudd 20 500 22 800 25 800 27 300 A Sum hovedinntekter Regionalsektoren Videregående opplæring Kultur Tannhelse Fellesformål: Fylkeskommunens deltagelse i selskaper Lønnsreserve og pensjon Korreksjon - statstilskudd, finans bruk/avstn fond B Sum sektorenes netto driftsutgifter C Avskrivninger D Brutto driftsresultat (A+B+C) E Netto finansutgifter F Avskrivninger (motpost) G Netto driftsresultat (D+E+F) 89 733 87 418 91 466 89 015 Avsetning til øvrig disposisjonsfond Avsetning til bundne fond -8 500 Overføring til investeringsbudsjettet H Driftsbudsjett balanse BUFFERFOND PR FOND PREMIEAVVIK PR

31 Økonomiplan 2014-2017 Innstilling til investeringsbudsjett
Overført Ny Årsbud INVESTERINGER i mill kr 2014 2015 2016 2017 1 2 (1+2) Investeringsreserve 20 000 Fylkeshuset - ny 3 etg/ FT-sal 18 000 14 800 5 000 IKT-infrastruktur 3 275 8 275 SUM Fellestiltak 23 000 26 275 39 800 30 000 25 000 Færder vgs, ekskl prisreserve 45 000 Færder vgs - prisstigningsreserve 2014 4 000 Sikkerhetsavsetning skoleprosjekter Horten vgs, ekskl prisreserve Sandefjord vgs erstatningsbygg 17 000 3 000 Greveskogen vgs- brannsikring 7 000 Korten - tilrettelegging for utleie 6 900 Thor Heyerdahl vgs - elkjele 2 000 Investeringer - diverse skoleprosjekter 2 500 7 500 10 000 VGO - øvrige prosjekter overført fra 2013* 4 500 SUM Utdanning 69 000 27 500 Tannhelse - investeringer - lokaler og utstyr 1 000 6 000 SUM Tannhelse Formidlingssenter Kaupang 21 000 SUM Kultur Skiringssal - rehabilitering FFM - øvrige prosjekter overført fra 2013* 135 SUM Deltagelse i selskaper 4 635 Fylkesveger - ordinære prosjekter 7 400 92 885 87 960 64 435 64 250 Fylkesveger - samarbeids prosjekter 50 600 28 770 26 115 30 640 58 175 Fylkesveger - TS ordningen 30 945 11 925 Bompengefinansierte vegprosjekter 12 000 Sum Fylkesveger 58 000 SUM INVESTERINGER

32 Økonomiplan 2014-2017 Innstilling til finansiering av investeringene
2014-kr INVESTERINGER i mill kr 2014 2015 2016 2017 Låneopptak 50 202 Investeringstilskudd 24 173 27 807 19 191 13 059 Avsetning til investeringsfond -1 657 Bruk av investeringsfond 7 000 10 000 Fra driftsbudsjettet 24 233 32 918 44 946 54 815 Mva-kompensasjon 83 747 42 030 58 532 91 006 Salg av fast eiendom 15 000 70 000 SUM FINANSIERING

33 Innstilling til resultatmål regionalsektoren
Nr Utfordring/tema Resultatmål Vedtatt 2013 2014 2015 2016 2017 1.1 Videreutvikle rollen som utviklingsaktør Andelen spurt som gir Vfk høy score som regional utviklingsaktør 57 % 60 % 62 % 64 % 66 % 1.2 Kollektivtrafikk: Få flere mennesker i Vestfold til å reise kollektivt Antall reisende med buss skal ha en årlig vekst på 2 % 1.3 Kollektivtrafikk: Tilfredshet Kundetilfredshet hos Vestviken Kollektivtrafikk sine brukere 72 % 73 %

34 Innstilling til resultatmål videregående opplæring
Nr Utfordring/tema Resultatmål Vedtatt 2013 2014 2015 2016 2017 2.1 Fullføre og bestå Andel elever, lærlinger som fullfører og består innen fem år skal minst være 72 % 73 % 74 % 75 % 2.2 Sluttet vgs Andelen som slutter i løpet av skoleåret skal være mindre enn 4,1 % 4,0 % 3,9 % 3,8 % 2.3 Avbrudd lærlinger og lærekandidater Andelen som avbryter opplæring i bedrift skal være mindre enn 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 2.4 Elevmedvirkning Andel elever som opplever at de i mange eller alle fag får medvirke skal minst være 30 % 40 % 50 % 2.5 Mobbing, elever Andelen elever som oppfatter å være mobbet skal være mindre enn 10 % 9 % 2.6 Andelen elever som oppfatter å være mobbet av lærer skal være mindre enn 4 % 3 % 2.7 Andelen elever som selv har mobbet medelever skal være mindre enn 12 % 11 % 2.8 Karakterer Snittkarakter i eksamen norsk, VG3, skal ligge over landsgjennomsnittet med minst 0,1 2.9 Snittkarakter i tverrfaglig eksamen, lokalt gitt yrkesfag skal minst være 3,72 3,73 3,74 2.10 Snittkarakter i matematikk, yrkesfag vg1, standpunkt skal minst være 3,24 3,25 3,26 2.11 Snittkarakter i matematikk, studieforberedende, vg1, standpunkt skal minst være 3,23

35 Innstilling til resultatmål kultursektoren
Nr Utfordring/tema Resultatmål Vedtatt 2013 2014 2015 2016 2017 3.1 Kultursektoren Tilfredshet fra deltakere i kompetansekalenderen for offentlig og frivillig sektor i Vestfold. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5) 93 % 3.2 Virksomhet Kultur og folkehelse Antall medlemsbedrifter i Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) 28 30 3.3 Fylkesbiblioteket i Vestfold Tilfredshet med Vestfolds fylkesbibliotekets tjenester i forbindelse med Litteraturuka i Vestfold. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5) 88 % 90 % 3.4 Andel besøkende for bibliotekene i Vestfold skal øke. 8 % 10 % 3.5 Virksomhet Kulturarv Andel kommuner i Vestfold som har fått tilgjengeliggjort minst ett kulturminne fra vikingtiden. 10 14

36 Innstilling til resultatmål tannhelsetjenesten
Nr Utfordring/tema Resultatmål Vedtatt 2013 2014 2015 2016 2017 4.1 Å ivareta ønsket tannhelse- utvikling Andel av 5-åringene uten hull i tennene skal minst være 82 % 83 % 84 % 85 % 4.2 Andel av 12-åringene som har hatt 5 eller flere tenner med hull skal være lavere enn 6 % 5 % 4 % 4.3 Andel av 18-åringene som har hatt 9 eller flere tenner med hull, skal være lavere enn 10 % 9 % 4.4 Å gi et behandlings tilbud til de som trenger det mest Andel barn og unge som skal være undersøkt og behandlet i løpet av kalenderåret 66 % 4.5 Å gi et behandlings tilbud med god nok kvalitet Antall skriftlige klager på feil eller mangelfull behandling eller på personalets adferd, skal være lavere enn 6 5 4 4.6 Antall pasienter på venteliste 2 måneder etter fastsatt tid (etterslep) skal være lavere enn 1700 (2,9%) 2300 (3,9%) 4.7 Effektiv ressursutnyttelse Netto driftsutgifter pr. prioritert person under tilsyn skal være lavere enn gjennomsnitt for alle fylker (unntatt Oslo) -10 %

37 Innstilling til resultatmål fellesformål
Nr Utfordring/tema Resultatmål Vedtatt 2013 2014 2015 2016 2017 5.1 Sykefravær Sykefravær i organisasjonen skal ikke overstige 5,8 % 5,7 % 5,6 % 5.2 Ansatte med ikke-vestlig bakgrunn Andel nytilsatte med ikke-vestlig bakgrunn 10 % 5.3 Tillit til ledelsen Andel ansatte som utrykker at de har stor tillit til sin nærmeste leder. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5) 80 % 85 % 5.4 Andel ansatte som utrykker at de har stor tillit til sin nærmeste leders ledergruppe. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5) 60 % 65 % 5.5 Forbedring og utvikling Andel ansatte som utrykker at det er fornøyd med måten endringsprosesser gjennomføres på. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5) 5.6 Medarbeidersamtale/ utviklingssamtale Andel ansatte som i løpet av siste år har hatt medarbeidersamtale/ utviklingssamtale med sin leder 95 % 5.7 Psykososialt arbeidsmiljø Andel ansatte som utrykker at de tilfreds med det psykososiale arbeidsmiljøet. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5) 5.8 Aktivt engasjerte personalgrupper Andel arbeidsgrupper som er aktivt engasjerte 50 % 55 % 5.9 Informasjon Andel ansatte som uttrykker at de har god nok informasjon (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5) 4,3 4,4 4,5 5.10 Internettsider Vestfold fylkeskommunes skår på Difi’s måling av offentlige nettsider på en skala fra 1-6 5 5.11 Omdømme hos mediene Mediene skal være tilfredse med fylkeskommunens samarbeid, tilgjengelighet, troverdighet, svarkvalitet, kontakt og innhold/struktur på nettsider. 6,8 7,0 7,2

38 Økonomiplan 2014-2017 – Innstilling
Budsjett 2014 og økonomiplan for Vestfold fylkeskommune vedtas med slike rammer for driftsbudsjett og investeringsbudsjett: Investeringsbevilgninger for 2014 kan disponeres uten ytterligere politisk behandling med følgende unntak: 2.1 Investeringer – diverse skoleprosjekter: Plan forelegges hovedutvalg for utdanning  2.2 Veginvesteringer. Plan forelegges hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø  2.3 Sikkerhetsavsetning skoleprosjekter disponeres av fylkestinget  2.4 Fylkeshuset – ny 3 etg og fylkesstingssal. Forprosjekt forelegges fylkestinget   2.5 Brannsikringstiltak Greveskogen. Fylkestinget får fremlagt en egen sak.

39 Økonomiplan 2014-2017 – Innstilling
Følgende resultatmål vedtas: Fylkestinget får framlagt egen sak med resultatmål for samferdsel i løpet av våren   Ved disponering av regnskapsresultatet for 2013 avsettes eventuelt positivt regnskapsresultat, ut over mindreforbruk i sektorene, til bufferfondet. Det fylkeskommunale skattøret for inntektsåret 2014 fastsettes lik de til enhver tid gjeldende maksimalsatser som Stortinget vedtar.

40

41 Statsbudsjettet Statsbudsjettet medfører at frie inntekter øker i 2014 og gir blant annet mulighet for følgende tiltak: Sektorene er styrket med 38,9 mill kroner (nye prioriteringer før innsparingstiltak)før . Både videregående skole, kollektivtrafikk, kultur og planarbeid foreslås styrket. Egenfinansiering av investeringer med 24,2 millioner kroner ved overføring fra driftsbudsjett til investeringsbudsjett Økt avsetning til fond med 13,3 mill kroner. Av dette går 11 mill til fond premieavvik og resten til økt styrking av bufferfond. Fra 2015 vil premieavviket være tilnærmet nøytralisert og i økonomiplan forventes ytterligere styrking av bufferfondet, og en forventet avsetning på totalt 39,5 mill kroner i økonomiplanen for Ved utgangen av økonomiplanperioden 2017 er bufferfondet på 250 mill kroner.

42 Endring i inntekt 2013 mot 2014 mill kr
mill kr Inntektsøkning fra vedtatt budsjett 2013 til 2014 145,0 Inntektsøkning medgår til: Lønn- og priskompensasjon sektorene 52,0 Økning i lønns- og pensjonsreserve 11,7 Rammeendringer eksklusive innsparinger 33,2 Endring i sektor deltakelse i selskaper -0,7 Innsparinger sektorene -9,8 Økte finansutgifter (avdrag) 20,7 Økt netto driftsresultat *) 37,6 Sum endringer *) Økning i resultat benyttes til **): Økt avsetning til bufferfond 2,3 Økt egenfinansiering av investeringer (overført til investeringsregnskapet) 24,2 Økt avsetning premieavviksfond 11,0 Sum lik økning netto driftsresultat **) for 2013 er resultatet korrigert for mva.kompensasjon overført investeringsregnskapet


Laste ned ppt "Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Offensivt budsjett med vekt på Samferdsel og skole Bytte ut bilder?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google