Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Offensivt budsjett med vekt på Samferdsel og skole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Offensivt budsjett med vekt på Samferdsel og skole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Økonomiplan Budsjett 2014 Offensivt budsjett med vekt på Samferdsel og skole

2 Hovedpunkter

3 Økonomiplanen i et lengre tidsperspektiv •Realiserer ambisiøst investeringsprogram –Thor Heyerdahl vgs i 2009 kr 1,1 mrd –Færder vgs i 2014 kr 0,7 mrd –Lagt til rette for en ny videregående i Horten 0,7 mrd •Redusert vedlikeholdsetterslep på fylkesveger •Investerer etter forvaltningsreformen og frem til 2018 for 0,9 mrd •Gjennomført kostnadsreduksjoner på over 80 mill. (årlig) –Til tross for lave driftskostnader sammenlignet med øvrige fylkeskommuner (KOSTRA) er effektiviseringsprogrammet Handlingsrom 2014 realisert •Stor lojalitet til økonomiplanene og god økonomistyring i virksomhetene

4 Offensivt budsjett - samferdsel og skole •Alle sektorer blir kompensert for lønns- og prisvekst •Samferdsel styrkes med 17 mill (fylkesveger og kollektivtrafikk) •Videregående utdanning styrkes med 15 mill •Ny skole i Tønsberg klar til skolestart - Færder vgs •Forprosjekt ny videregående skole i Horten igangsettes i Byggestart er planlagt i 2016 •Store investeringer i økonomiplanperioden –fylkesveger 0,55 mrd –skoler 0,75 mrd •Ytterligere styrking av soliditet og arbeidskapitalen

5 Offensivt budsjett – sektorene blir tildelt store deler av det reelle handlingsrommet Inntektsøkning i vedtatt budsjett 2013 til Lønn- og priskompensasjon i sektorene-63 Økte pensjonskostnader-12 Økte finanskostnader-21 Bortfall av rentekomp for prosjekter i 2013 og Reelt nytt handlingsrom43 Reelle endringer (ekskl innsparingstiltak) ift budsjett Prioriteringer videreført fra vedtatt økplan6 Forelåtte tiltak ift vedtatt økonomiplan ekskl innsparingstiltak39

6 Innsparingskrav i vedtatt økonomiplan

7 Vedtatte innsparinger i vedtatt økonomiplan og foreslåtte nye tiltak

8 Inntektsøkning i feil i statsbudsjettet •Etter trykking av budsjettdokumentet 4. november mottok fylkesrådmannen mail fra KS om feil i statsbudsjettet •Vestfold fylkeskommune mottar ytterligere 20 mill gjennom inntektssystemet grunnet feil i grunnlagsdataene fra samferdselsdepartementet •Etter samtaler med KS og KRD er det usikkert om denne inntektsøkningen blir videreført etter Hovedgrunnen til dette er at KRD fortsatt arbeider ut fra at det skal innføres et nytt inntektssystem fra 2015 •Fylkesrådmannen ønsker å fremme en tilleggsinnstilling. Blant aktuelle tiltak kan nevnes –Finansiering av foreslåtte investeringer i fylkesveger (låneopptaket reduseres) –Økt avsetning til bufferfond –Eventuelt engangstiltak i 2014

9 Sektorutgiftene fordelt på politikkområder

10 Regionalsektoren

11 Fellesformål

12 Hovedstørrelser Hovedstørrelser (mill kroner)B2013 Prognose Frie inntekter Brutto driftsresultat (ekskl. mva komp investeringer – endret forskrift ) Netto driftsresultat Nye investeringer Bufferfondet Fond premieavvik174 (98%) 211 (100%) 214 (100%) 210 (100%) 200 (100%) Gjeld

13 Hovedstørrelser 2013 kroner2014 kroner Hovedstørrelser (mill kroner)B2013 Prognose Sektorenes netto driftsutgifter Overført investeringsregnskapet ekskl.mva kompensasjon Nøkkeltall Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter0,900,910,960,940,971,04 Netto driftsresultat i % av frie inntekter2,4 %3,0 %3,8 %3,7 %3,8 %3,7 %

14 Investeringer

15 •Fylkesveger inkl samarbeidsprosjekter med kommunene 0,55 mrd •Skolebygg 0,75 mrd •Andre 0,16 mrd Viderefører et høyt investeringsnivå Totalt 1,46 mrd i økonomiplanperioden

16 Nye investeringer i 2014 Investeringsreserven (20 mill) i vedtatt økonomiplan er konkretisert med følgende prosjekter InvesteringerBeløp i 2014 Greveskogen vgs- brannsikring 7,0 mill kr Korten - tilrettelegging for utleie 6,9 mill kr Thor Heyerdahl vgs - elkjele 2,0 mill kr Skiringssal - rehabilitering 4,5 mill kr Horten vgs, fremskyvning forprosjekt 5,0 mill kr

17 •Erstatningsbygg Sandefjord og Færder vgs ferdigstilles til skolestart. •Fylkesveger - samarbeidsprosjekter med kommunene er innarbeidet iht handlingsplanen •Ny Horten vgs – forprosjekt fremlegger alternativer og fremdriftsplan i politisk sak medio 2014 •Formidlingssenter Kaupang – forprosjekt i 2014 •Fylkeshuset – innarbeidet iht vedtatt økonomiplan. Resultatet av forprosjektet fremlegges om kort tid. Politisk sak med innstilling, legges frem for FT i desember. Vedtatt økonomiplan – status andre større prosjekter

18 Investeringer ØKONOMIPLAN kr Overført *NyÅrsbud Sum INVESTERINGER i mill kr (1+2) Investeringsreserve Fylkeshuset - ny 3 etg/ FT-sal IKT-infrastruktur SUM Fellestiltak Færder vgs, ekskl prisreserve Færder vgs - prisstigningsreserve Sikkerhetsavsetning skoleprosjekter Horten vgs, ekskl prisreserve Sandefjord vgs erstatningsbygg Greveskogen vgs- brannsikring Korten - tilrettelegging for utleie Thor Heyerdahl vgs - elkjele Investeringer - diverse skoleprosjekter VGO - øvrige prosjekter overført fra SUM Utdanning Tannhelse - investeringer - lokaler og utstyr SUM Tannhelse Formidlingssenter Kaupang SUM Kultur Skiringssal - rehabilitering FFM - øvrige prosjekter overført fra SUM Deltagelse i selskaper Fylkesveger - ordinære prosjekter Fylkesveger - samarbeids prosjekter Fylkesveger - TS ordningen Bompengefinansierte vegprosjekter Sum Fylkesveger SUM INVESTERINGER

19 Stor økning i renter og avdrag

20 Opprettholdelse av investeringsnivået på fylkesveger er utfordrende i langtidsbudsjettet

21 Gjeldsnivå og rentesikring Andel sikret Andel usikret – risiko kan håndteres med rentesikring eller større frie fond

22 Renterisiko Endring i driftsresultat ved 2% økt rentenivå Virkningen på renteutgifter og netto driftsresultat av at markedsrentene øker med 2%

23 Nærmere om driftsbudsjettet

24 Investeringsprogrammet legger sterke føringer for økonomiplanen •Netto driftsresultat skal være minst 3 % •Premieavviket skal opprettholdes nøytralisert. •Fortsatt rentesikring av gjelden. •Bufferfondet styrkes ytterligere til 250 mill kroner innen •Egenfinansiering av invester­inger på minst 15%. •Krav til at kostnadskutt realiseres som planlagt gjennom ”Handlingsrom 2014” med videre innsparing på 0,5 % i •Ytterligere fokus på effektive innkjøp skal gi kostnadsreduksjoner

25 Hovedstørrelser i sektorene, 2014 Økning ift vedtatt budsjett 2013 i tillegg til lønns- og prisvekst Mill kr +9,0 Fylkesveger +2,0 Anlegg på kommunale veier +6,0 Kollektivtrafikk +3,8 Øvrige tiltak regionalsektoren +15,0 Videregående opplæring +3,3 Kultursektoren -2,2 Tannhelse +2,0 Fellesformål 38,9 Sum

26 Oppbygging av frie fond Økonomiplan Økonomiplan

27 Usikkerhet / risiko – eksterne faktorer •Inntektsutviklingen / utviklingen i kriteriedata •Skatteinngang •Rentenivå •Utviklingen i pensjonskostnader •Statistikk benyttet iht SSB prognoser •Videreført signaler i kommuneprp med moderat økning etter 2014 •Rentesikret lån i økonomiplanperioden •Fond premieavvik nøytraliserer premieavviket

28 Usikkerhet / risiko – interne faktorer •Investeringsnivået stiller økte krav til en effektiv drift •Opprettholde et tilstrekkelig vedlikeholdsnivå Ivaretagelse av realkapitalen (veger og bygninger) •Fullføring av gjenstående kostnadsreduksjoner forutsatt i «Handlingsrom 2014» og videre effektivisering i 2015 •Planlagt vedlikehold over flere år som grunnlag for å avsette tilstrekkelige midler i driftsbudsjettet til vedlikehold.

29 Innstilling

30 Økonomiplan Innstilling til driftsbudsjett ØKONOMIPLAN kr DRIFTSBUDSJETT i 1000 kr Skatteinntekter Inntektsutjamning Statlig rammetilskudd Andre statstilskudd A Sum hovedinntekter Regionalsektoren Videregående opplæring Kultur Tannhelse Fellesformål: Fylkeskommunens deltagelse i selskaper Lønnsreserve og pensjon Korreksjon - statstilskudd, finans bruk/avstn fond 0000 B Sum sektorenes netto driftsutgifter C Avskrivninger D Brutto driftsresultat (A+B+C) E Netto finansutgifter F Avskrivninger (motpost) G Netto driftsresultat (D+E+F) Avsetning til øvrig disposisjonsfond Avsetning til bundne fond Overføring til investeringsbudsjettet H Driftsbudsjett balanse0000 BUFFERFOND PR FOND PREMIEAVVIK PR

31 Økonomiplan Innstilling til investeringsbudsjett OverførtNyÅrsbud INVESTERINGER i mill kr (1+2) Investeringsreserve Fylkeshuset - ny 3 etg/ FT-sal IKT-infrastruktur SUM Fellestiltak Færder vgs, ekskl prisreserve Færder vgs - prisstigningsreserve Sikkerhetsavsetning skoleprosjekter Horten vgs, ekskl prisreserve Sandefjord vgs erstatningsbygg Greveskogen vgs- brannsikring Korten - tilrettelegging for utleie Thor Heyerdahl vgs - elkjele Investeringer - diverse skoleprosjekter VGO - øvrige prosjekter overført fra 2013* SUM Utdanning Tannhelse - investeringer - lokaler og utstyr SUM Tannhelse Formidlingssenter Kaupang SUM Kultur Skiringssal - rehabilitering FFM - øvrige prosjekter overført fra 2013* SUM Deltagelse i selskaper Fylkesveger - ordinære prosjekter Fylkesveger - samarbeids prosjekter Fylkesveger - TS ordningen Bompengefinansierte vegprosjekter Sum Fylkesveger SUM INVESTERINGER

32 Økonomiplan Innstilling til finansiering av investeringene ØKONOMIPLAN kr INVESTERINGER i mill kr Låneopptak Investeringstilskudd Avsetning til investeringsfond Bruk av investeringsfond Fra driftsbudsjettet Mva-kompensasjon Salg av fast eiendom SUM FINANSIERING

33 Innstilling til resultatmål regionalsektoren NrUtfordring/temaResultatmål Vedtatt Videreutvikle rollen som utviklingsaktør Andelen spurt som gir Vfk høy score som regional utviklingsaktør 57 %60 %62 %64 %66 % 1.2 Kollektivtrafikk: Få flere mennesker i Vestfold til å reise kollektivt Antall reisende med buss skal ha en årlig vekst på 2 % 1.3 Kollektivtrafikk: Tilfredshet Kundetilfredshet hos Vestviken Kollektivtrafikk sine brukere 72 % 73 %

34 Innstilling til resultatmål videregående opplæring NrUtfordring/temaResultatmål Vedtatt Fullføre og bestå Andel elever, lærlinger som fullfører og består innen fem år skal minst være 72 %73 %74 %75 % 2.2Sluttet vgs Andelen som slutter i løpet av skoleåret skal være mindre enn 4,1 %4,0 % 3,9 %3,8 % 2.3 Avbrudd lærlinger og lærekandidater Andelen som avbryter opplæring i bedrift skal være mindre enn 7,5 %7,0 %6,5 % 6,0 % 2.4Elevmedvirkning Andel elever som opplever at de i mange eller alle fag får medvirke skal minst være30 %40 %50 % 2.5 Mobbing, elever Andelen elever som oppfatter å være mobbet skal være mindre enn10 % 9 % 2.6 Mobbing, elever Andelen elever som oppfatter å være mobbet av lærer skal være mindre enn4 %3 % 2.7 Mobbing, elever Andelen elever som selv har mobbet medelever skal være mindre enn12 %11 %10 % 2.8 Karakterer Snittkarakter i eksamen norsk, VG3, skal ligge over landsgjennomsnittet med minst0,1 2.9 Karakterer Snittkarakter i tverrfaglig eksamen, lokalt gitt yrkesfag skal minst være3,723,733, Karakterer Snittkarakter i matematikk, yrkesfag vg1, standpunkt skal minst være3,243,253, Karakterer Snittkarakter i matematikk, studieforberedende, vg1, standpunkt skal minst være3,233,243,25

35 Innstilling til resultatmål kultursektoren NrUtfordring/temaResultatmål Vedtatt Kultursektoren Tilfredshet fra deltakere i kompetansekalenderen for offentlig og frivillig sektor i Vestfold. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5) 93 % 3.2 Virksomhet Kultur og folkehelse Antall medlemsbedrifter i Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) Fylkesbiblioteket i Vestfold Tilfredshet med Vestfolds fylkesbibliotekets tjenester i forbindelse med Litteraturuka i Vestfold. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5) 88 %90 % 3.4 Fylkesbiblioteket i Vestfold Andel besøkende for bibliotekene i Vestfold skal øke.8 %10 % 3.5 Virksomhet Kulturarv Andel kommuner i Vestfold som har fått tilgjengeliggjort minst ett kulturminne fra vikingtiden. 1014

36 Innstilling til resultatmål tannhelsetjenesten NrUtfordring/temaResultatmål Vedtatt Å ivareta ønsket tannhelse- utvikling Andel av 5-åringene uten hull i tennene skal minst være 82 %83 %84 % 85 % 4.2 Å ivareta ønsket tannhelse- utvikling Andel av 12-åringene som har hatt 5 eller flere tenner med hull skal være lavere enn 6 %5 % 4 % 4.3 Å ivareta ønsket tannhelse- utvikling Andel av 18-åringene som har hatt 9 eller flere tenner med hull, skal være lavere enn 10 % 9 % 4.4 Å gi et behandlings tilbud til de som trenger det mest Andel barn og unge som skal være undersøkt og behandlet i løpet av kalenderåret66 % 4.5 Å gi et behandlings tilbud med god nok kvalitet Antall skriftlige klager på feil eller mangelfull behandling eller på personalets adferd, skal være lavere enn Å gi et behandlings tilbud med god nok kvalitet Antall pasienter på venteliste 2 måneder etter fastsatt tid (etterslep) skal være lavere enn 1700 (2,9%) 2300 (3,9%) 4.7 Effektiv ressursutnyttelse Netto driftsutgifter pr. prioritert person under tilsyn skal være lavere enn gjennomsnitt for alle fylker (unntatt Oslo)-10 %

37 Innstilling til resultatmål fellesformål NrUtfordring/temaResultatmål Vedtatt Sykefravær Sykefravær i organisasjonen skal ikke overstige 5,8 %5,7 %5,6 % 5.2 Ansatte med ikke-vestlig bakgrunn Andel nytilsatte med ikke-vestlig bakgrunn10 % 5.3 Tillit til ledelsen Andel ansatte som utrykker at de har stor tillit til sin nærmeste leder. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5) 80 % 85 % 5.4 Tillit til ledelsen Andel ansatte som utrykker at de har stor tillit til sin nærmeste leders ledergruppe. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5)60 %65 % 5.5 Forbedring og utvikling Andel ansatte som utrykker at det er fornøyd med måten endringsprosesser gjennomføres på. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5)65 % 5.6 Medarbeidersamtale/ utviklingssamtale Andel ansatte som i løpet av siste år har hatt medarbeidersamtale/ utviklingssamtale med sin leder95 % 5.7 Psykososialt arbeidsmiljø Andel ansatte som utrykker at de tilfreds med det psykososiale arbeidsmiljøet. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5)80 %85 % 5.8 Aktivt engasjerte personalgrupper Andel arbeidsgrupper som er aktivt engasjerte50 %55 % 5.9 Informasjon Andel ansatte som uttrykker at de har god nok informasjon (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5)4,34,44, Internettsider Vestfold fylkeskommunes skår på Difi’s måling av offentlige nettsider på en skala fra Omdømme hos mediene Mediene skal være tilfredse med fylkeskommunens samarbeid, tilgjengelighet, troverdighet, svarkvalitet, kontakt og innhold/struktur på nettsider.6,87,07,2

38 Økonomiplan – Innstilling 1.Budsjett 2014 og økonomiplan for Vestfold fylkeskommune vedtas med slike rammer for driftsbudsjett og investeringsbudsjett: 2.Investeringsbevilgninger for 2014 kan disponeres uten ytterligere politisk behandling med følgende unntak: 2.1 Investeringer – diverse skoleprosjekter: Plan forelegges hovedutvalg for utdanning 2.2 Veginvesteringer. Plan forelegges hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 2.3 Sikkerhetsavsetning skoleprosjekter disponeres av fylkestinget 2.4 Fylkeshuset – ny 3 etg og fylkesstingssal. Forprosjekt forelegges fylkestinget 2.5 Brannsikringstiltak Greveskogen. Fylkestinget får fremlagt en egen sak.

39 Økonomiplan – Innstilling 3.Følgende resultatmål vedtas: 4.Fylkestinget får framlagt egen sak med resultatmål for samferdsel i løpet av våren Ved disponering av regnskapsresultatet for 2013 avsettes eventuelt positivt regnskapsresultat, ut over mindreforbruk i sektorene, til bufferfondet. 6.Det fylkeskommunale skattøret for inntektsåret 2014 fastsettes lik de til enhver tid gjeldende maksimalsatser som Stortinget vedtar.

40

41 Statsbudsjettet •Statsbudsjettet medfører at frie inntekter øker i 2014 og gir blant annet mulighet for følgende tiltak: –Sektorene er styrket med 38,9 mill kroner (nye prioriteringer før innsparingstiltak)før. Både videregående skole, kollektivtrafikk, kultur og planarbeid foreslås styrket. –Egenfinansiering av investeringer med 24,2 millioner kroner ved overføring fra driftsbudsjett til investeringsbudsjett –Økt avsetning til fond med 13,3 mill kroner. Av dette går 11 mill til fond premieavvik og resten til økt styrking av bufferfond. Fra 2015 vil premieavviket være tilnærmet nøytralisert og i økonomiplan forventes ytterligere styrking av bufferfondet, og en forventet avsetning på totalt 39,5 mill kroner i økonomiplanen for Ved utgangen av økonomiplanperioden 2017 er bufferfondet på 250 mill kroner.

42 Endring i inntekt 2013 mot 2014 mill kr Inntektsøkning fra vedtatt budsjett 2013 til ,0 Inntektsøkning medgår til: Lønn- og priskompensasjon sektorene52,0 Økning i lønns- og pensjonsreserve11,7 Rammeendringer eksklusive innsparinger33,2 Endring i sektor deltakelse i selskaper-0,7 Innsparinger sektorene-9,8 Økte finansutgifter (avdrag)20,7 Økt netto driftsresultat *)37,6 Sum endringer145,0 *) Økning i resultat benyttes til **): Økt avsetning til bufferfond2,3 Økt egenfinansiering av investeringer (overført til investeringsregnskapet)24,2 Økt avsetning premieavviksfond11,0 Sum lik økning netto driftsresultat37,6 **) for 2013 er resultatet korrigert for mva.kompensasjon overført investeringsregnskapet


Laste ned ppt "Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Offensivt budsjett med vekt på Samferdsel og skole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google