Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Rusmisbruk og psykiske lidelser Terje Skjolden Nina Annie Burkeland Psykiatrisk Ungdomsteam (PUT) Nidaros DPS St. Olavs Hospital 27.02.14.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Rusmisbruk og psykiske lidelser Terje Skjolden Nina Annie Burkeland Psykiatrisk Ungdomsteam (PUT) Nidaros DPS St. Olavs Hospital 27.02.14."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Rusmisbruk og psykiske lidelser Terje Skjolden Nina Annie Burkeland Psykiatrisk Ungdomsteam (PUT) Nidaros DPS St. Olavs Hospital 27.02.14

2 http://www.youtube.com/ watch?v=--z4YzxlT8o

3 3 Tema •Rus og psykiske lidelser •Avhengighet/Diagnose •Rusmidler - virkning •Behandling •Pårørende - utfordringer

4 Forekomst •Mindre dop blant 15 – 20 åringer •Økt eksperimentering i gr 21 – 30 år – men ikke økning i gjentagende bruk •SIRUS (Statens Institutt for Rusmiddelforskning) aug 09 •www.sirus.no 4

5 Forekomst 15 - 20 •Ungdomsundersøkelsen •Økning alkohol og narkotika på slutten av 90 tallet i denne gruppen. •Nå – nedgang begge deler. •Gutter drikker mer enn jenter •Færre har vært beruset og opplevd negative følger, flere synes andre drikker for mye 5

6 Forekomst •Menn drikker oftere enn kvinner •16 – 24 år drikker mest, oftest beruset •Over 44 år – drikker OFTEST, høyere frekvens av vin •Vanligst fredag/lørdag •Cannabis 16 – 24 år – ”noen gang” øker, mens ”siste 12 mndr” og ”siste 4 uker” stabil siden 1985 •Flere menn enn kvinner •16 – 24 år mest cannabis •Høyfrekvent bruk hos 0.3% •SIRUS befolkningsundersøkelse 2012

7 7 Avhengighet diagnose Tre eller flere av følgende: 1.Sterk lyst eller tvang til å innta substansen 2.Probl. m å kontrollere inntaket 3.Fysiologisk abstinenstilstand 4.Toleranseutvikling 5.Økende likegyldighet overfor andre gleder eller interesser 6.Opprettholdes tross åpenbare tegn på skadelige konsekvenser

8 Rusmidler - virkning

9 Hjernens belønningssenter

10 ”Liking” vs ”wanting”

11

12 http://www.youtube.com/ watch?v=-as9D8hcX1Y

13 Alkohol •Store individuelle forskjeller •Kan være farlig å blande med andre dempende midler •Kvinner høyere promille enn menn – fordeler seg i hhv ca 60 og 70 % av kroppsvekten. •Forbrennes 0,15 promille i timen •Helsegevinst? Ikke for unge. 13

14 Alkohol - noen utfordringer •Fysiske tilstander •Lovlig – venners og families syn på alkohol/samfunnet •”Erstatter” annen avhengighet •Angst, depresjon, bipolar lidelse – kan se rask bedring, ev. mest effektive behandling

15 15 Cannabis •Fettløselig - lagres •Kan påvises i urin i 8 – 12 uker etter regelmessig inntak •Urinprøver kan vise om det er nytt inntak •”Passiv røyking” – tvilsomt Andreas Westin •”Å prøve er ikke tegn på avvik, å fortsette å bruke kan være tegn på ulike problemer” (Willy Pedersen)

16 16 Cannabis forts •Dempende, sløvende effekt – ”røyke seg fjern”. •”Amotivasjonssyndrom” •Ikke påvist livsvarige hjerneskader, men langvarig intellektuell reduksjon •Nedsatt hukommelse/ oppmerksomhetsvansker •Hallusinogen ved store doser •Angst, depresjon, psykose

17 Syntetiske cannabinoider •Designer drugs •Utviklet av legemiddel industri på 80 – tallet •Ferdig produkt settes gjerne sammen i Kina og India, men også funnet fabrikker i Europa (Nederland og Belgia) som ferdigstiller •STORE variasjoner i brukerdoser •Annen utbredelse - salg

18 18 Stimulantia – pluss stoffer •Amfetamin •Kokain • (Metamfetamin, ecstasy- MDMA, MDA, MDEA) Designerdrugs

19 Stimulantia forts •Hevet stemningsleie •Økt psykomotorisk tempo •Selvfølelse, uovervinnelig •Pratsom, rastløs •Nervøs, svimmel •Undertrykt søvnbehov •Kritikkløs, aggresjon •Konsentrasjonsvansker •Økt puls, BT, resp og temp 19

20 CNS dempende – minus stoffer •Hypnotika/sedativa slik som Valium, Vival, Sobril, Alopam, Imovane med mer •Opioider slik som heroin, morfin, kodein, metadon 20

21 Sedativa/hypnotika •Forsterkes av alkohol – økt sedasjon. Dempe bivirkninger av annen rus. •Relativt rask sederende effekt – ulik halveringstid og avhengighetspotensiale •Foreskrives lovlig og kjøpes illegalt – ”ja takk, begge deler” 21

22 Sedativa/hypnotika forts •Abstinenser – lik angstsymptomer som de skal behandle: uro, angst, kvalme, kramper, skjelvinger, hjertebank, økt BT og puls •Tilvenning for de ulike effektene – er individuelt (OBS førerkort) •Angst, depresjon 22

23 Opioider •Sterke abstinenser – sterkt avhengighetsskapende! •Respirasjonshemming – farlig ved kombinasjon med sedativa - dødsfall •LAR behandling •Toleranseutvikling. Avtar raskt – overdose ved ”sprekk”. 23

24 Ruseffekter (noen) •Redusert konsentrasjon •Endret stemningsleie •Redusert innlæring/hukommelse •Svekket feilkontroll •Impulsivitet •Kritikkløshet •Aggresjon •PSYKISKE LIDELSER •Nedsatt energi/meningsløsh. •Prioritering •Redusert stressmestring •”Alltid en grunn til rus”

25 Psykiske skadevirkninger •Depresjon - dystymi •Angst •Traumeutsatt – også i rusmiljøet (PTSD) •Psykoser, inkl schizofreni •Personlighetstrekk •Forfølgelsestanker •Forverrer og maskerer annen lidelse 25

26 Behandling •Oppsøker selv når de har negative virkninger, eller etter sterkt press fra familie og venner •Jobber mye med ambivalensen – også blant de som oppsøker hjelp selv •Ønske om å beholde noe av rusen (”hasj eller amfetamin av og til, må få drikke alkohol)” 26

27 Behandling Endringssirkel

28 Behandling forts •Må vanligvis prøve poliklinisk først •Institusjon – gjerne sammensatt bilde med flere rusmidler samt ev. andre psykiske lidelser. Nedsatt funksjon – helse, jobb, privat etc 80 – 90% av de vi henviser videre har ikke skolegang utover ungdomsskole! 28

29 Rådgivnings- og støttesamtaler •Målgruppe: pårørende til personer mellom 15-30 år som har avhengighetsproblemer (rus/spill). •5 enkeltsamtaler, ingen terapi eller behandling •PUT mottar ca. 10 henvisninger vedr. pårørende pr. år. •Lade Behandlingssenter – poliklinisk tilbud

30 Innhold •La den pårørende få formidle det han/hun går og bærer på av bekymringer og lignende. •Gi rom for å uttrykke sin frustrasjon overfor misbrukeren, netteverk og hjelpeapparatet! •Gi informasjon om hvilke mekanismer som virker mellom misbrukeren og de pårørende. •Gi informasjon om ruskultur, risiko ved rusmisbruk og de ulike medikamentenes virkning. •Bidra til at den pårørende makter å være pårørende i lang tid.

31 Hva er fellestrekk hos pårørende? •Frustrasjon •Bekymringer •Hengivenhet og oppofrelse •Nedprioritering av seg selv •Liten selvhevdelse, ”krympet” ego - medavhengig •Kjærlighet og håp

32 Samarbeid med pårørende til pasienter som går i behandling •Samtykkebasert •Inkludering fordi en ser det som viktig for pasientens behandling •Hjelpeapparatet har oftest begrenset mulighet til å bidra, sett i forhold til et hva et godt nettverk kan få utrettet. •Samarbeid er noen ganger helt avgjørende for at pasienten skal unngå å bli mer syk og miste inntekt, bosted, venner osv. osv.

33 Nyttige lenker •snakkomrus.no •uteseksjonen.no/cannabisuteseksjonen.no/cannabis •sirus.no •med.uio.no/klinmed/forskning /sentre/seraf/ •espad.org •droginfo.com •drugabuse.gov (NIDA – National Institute on Drug Abuse)


Laste ned ppt "1 Rusmisbruk og psykiske lidelser Terje Skjolden Nina Annie Burkeland Psykiatrisk Ungdomsteam (PUT) Nidaros DPS St. Olavs Hospital 27.02.14."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google