Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan jobber Forsvarsbygg for å utvikle og forbedre økonomistyringen? Ved Plan- og budsjettansvarlig Bjørnar Stifossmoen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan jobber Forsvarsbygg for å utvikle og forbedre økonomistyringen? Ved Plan- og budsjettansvarlig Bjørnar Stifossmoen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan jobber Forsvarsbygg for å utvikle og forbedre økonomistyringen? Ved Plan- og budsjettansvarlig Bjørnar Stifossmoen

2 Tema •Kort om Forsvarsbygg •Iverksettingsbrev (tilsvarende tildelingsbrev) •Strategi med mål og styringsparametere •Budsjett •Rapportering •Analyse

3 Forsvarsbyggs oppgaver Vi utvikler og bygger nye eller rehabiliterer bygg og anlegg Forsvaret trenger Vi leier ut, drifter og vedlikeholder alle eiendommer som Forsvaret benytter Vi tilbyr spesialkompetanse innen sikring, fortifikasjon, kulturminnefor- valtning og miljø Vi forvalter, ivaretar og utvikler Norges historiske festningsverk for allmennheten Vi avhender eiendom Forsvaret ikke lenger har bruk for Vi avhender eiendom Forsvaret ikke lenger har bruk for

4 Nøkkeltall

5 Husleiemodell for forvaltning og utvikling Tall fra 2009

6 Til stede over hele Norge

7 Organisasjon

8 Iverksettingsbrev (tilsvarende tildelingsbrev)

9 Budsjettkalender - virksomhet

10 Iverksettingsbrev (Tildelingsbrev) Iverksettingbrevet kommer i desember hvert år og inneholder •Kapittel 1 - henviser til styrende dokumenter, Forsvarets og Forsvarsbyggs hovedfokus innenfor gjeldende langtidsplan •Kapittel 2 - viser målbilde for Forsvarsbygg i 2010 basert på balansert målstyring (se neste lysark) •Kapittel 3 – økonomiske rammer for 2010 •Kapittel 4 – etatsstyringsmøter, samordningsmøter og rapportering •Kapittel 5 – evalueringer Vedlegg 1 – Presisering av styringsparametere Vedlegg 2 – Nasjonalfinansierte investeringer Vedlegg 3 – Budsjettgrunnlag for 2011

11 Tildelingsbrev (2) Målbilde Forsvarsbygg 2010

12 Tildelingsbrev (3) Eksempel på strategisk mål i 2010

13 Tildelingsbrev (4) Eksempel på strategisk mål i 2010

14 Tildelingsbrev (6) Eksempel på eksternt styringsparameter i 2010

15 Tildelingsbrev (5) Eksempel på eksternt styringsparameter i 2010

16 Forsvarsbyggs hovedtall til St.prp. nr 1 (2010-2011)

17 Strategi med mål og styringsparametere

18 Hovedmodell for samhandling Styret Styring av Forsvarsbygg Oppdrag/ ressurser FD Forsvarsbygg Forsvaret Kontrakt husleie/eiendomstjenester

19 Styringshjulet Styringshjulet består i Forsvarsbygg av tre hoveddeler: Måling og rapportering Oppfølging

20 Strategi og planprosess for gjennomføringsåret 2011 2010 Innspill til St.prp. nr. 1 (2010-2011) 4/5 Forretningsstrategi (kap 1-7) Årsmøte ultimo april Styrets strategisamling 14/4 Internt plan- og budsjettmøte 17/6 Forretningsplan (kap 8) FO- styring FD Styre ADFB FO IVB 10 Plangrunnlag 2011 IVB 2011 og plangrunnlag 2012 Diagnose konsern 11-12/1 POC 22/3 POC 10/5 POC 2-3/3 Strategisk kart Forretningsstrategi (kap 1-7) Budsjett ferdig til 1/11 POC 6/9 POC 8/11 Forretningsplan Beslutter budsjett Diagnose FO Styremøte 5/5 Plan og budsjettføringer inkl. mål og styringsparametere (10/6) Styremøte 30-31/5 Budsjettinnspill fra FOene Lederkonferansen 2-3/6

21 Forsvarsbygg – strategisk retning Strategiprosessen er i dag basert på en scenariobasert tekning med fokus på de viktigste driverne frem til 2020. Viktigste drivere er:  Markedsorientering  Monopol kontra konkurranse  Endring av statlig eiendomsforvaltning  Sektororientert utvikling (forsvarssektoren) kontra bransjeorientert utvikling (eiendomsbransjen) 4 prinsipielt forskjellige utviklingsretninger (scenarier) frem mot 2020 ble utarbeidet.

22 Scenarier ”Eiendom er eiendom” ”Forsvar er forsvar” MarkedMonopol ”Statens eiendomsforvaltning” ”Skjebnefellesskap med Forsvaret” ”Porteføljeforvalter” ”Nisjespillere” Forsvarsbygg 08 Forsvarsbygg 2020

23 Kontinuerlig organisasjonsutvikling Forsvarsbygg benytter Adizes som metode for løpende organisasjonsutvikling. Sentralt i denne metoden er at det gjennomføres en årlig ”diagnose” hvor vi blir enige om status/nåsituasjon og prioriterte forbedringsområder

24 3 sentrale input til forretnings- områdenes forretningsplaner Strategisk retning Plan- og budsjettføringer Tildelingsbrev Adizes diagnose (Handlingsplan) Forretningsplan Budsjett Gjennomføring

25 Felles mal for forretningsplaner 1.Innledning 2.Forretningsidé/misjon 3. Rammebetingelser 4. Organisering og styringsstruktur 5. Produkter og markeder 6. Analyse 7. Strategisk retning 8. Handlingsplan for 2009-2010

26 Interne prosesser Mennesker, læring og utvikling Økonomi Tjeneste- ytelser (leveranser) Mål for Forsvarsbygg i 2010 Verdibevarende og miljøriktig ivaretakelse av forsvarssektorens EBA Være en kunde- tilpasset tjenesteyter Forbedret evne til forsvarlig forvaltning Ha tilgang til kompetanse tilpasset Forsvarsbyggs behov Oppnå godt økonomisk resultat for virksomheten = FD= Internt til Styret og AD Være en utfordrende og attraktiv arbeidsplass God totaløkonomi ved investeringer Leveranser til eksterne kunder Godt omdømme Effektive verdiskapnings- prosesser L2 Ø1 L1 M1 L3 Ø2 L4 I2 M2 Forsvarets EBAVirksomheten Forsvarsbygg I1 Strategisk retning: - Bransjeorientering, samarbeid og allianser, forretningsledelse og optimal produktportefølje Mål og styringsparametere for 2010

27 Eksempel på internt styringsparameter i 2010 Internt Mål L3: Leveranser til eksterne kunder Ansvarlig for utvikling og definering av målet: Stab for strategi og utvikling Strategiske initiativ Etablere tilfredsstillende rammer og bedre incentiver for mersalg og salg til nye kunder Internt SP: L3.1 Timesalg til eksterne kunder Ansvarlig for utvikling og definering av SP: Stab for strategi og utvikling Definisjon/formel Omsetning til kunder utenfor forsvarssektoren menes alt salg av tjenester og produkter til offentlige og private kunder utenfor forsvarssektoren. Dette er salg av timer som gjøres for å beholde og utvikle kompetanse som vil tjene Forsvaret og/eller som er nødvendig for å opprettholde en robust og tilstrekkelig kapasitet til å dekke forventede fremtidige behov på en forsvarlig måte. Forsvarsbygg har som målsetting å øke det eksterne salget. Dette skal gjøres uten at det går ut over leveranseforpliktelsene til Forsvaret. Ambisjon Ansvar for måloppnåelse: NFV, Skifte Eiendom og Futura Frekvens: Tertialvis

28 Budsjett 2010 – Kobling mot strategisk retning Enkel tiltaksmatrise for å oppnå ønsket strategisk retning i 2010 TiltakDagens tilstand Ønsket tilstand Budsjett for tiltak RisikoStyring spara. Bransjeorientering – tiltak 1 Forretningsledelse – tiltak 2 Samarbeid og allianser – tiltak 3 Optimal produkt- portefølje – tiltak 4

29 Budsjett

30 Eksempel på hovedpunkter i budsjettinnspill 2011 •Kapitalelementet (som er likt avskrivningene) i husleien blir 952 mill. kroner (mot 942 mill. kroner i 2010). •Økning i operative objektgrupper for POL, fortifikatorisk og sensoranlegg utgjør 28 mill. kroner for 2011. Forsvarsbygg og Forsvaret anser ikke dagens nøkkeltall som kostnadsdekkende. •Vedlikehold foreslås økt med 59 mill. kroner for å ta igjen manglende priskompensasjon for perioden 2002 til 2010. I tillegg anbefaler vi en ytterligere styrking av vedlikeholdet for å ivareta EBA-massen i et levetidsperspektiv (etter LCC beregninger). •Energimerking av bygg skal være gjennomført innen 31.12.2011. Forsvarsbygg vil søke om utsettelse til 31.12.2014. Usikre anslag tilsier at vi trenger 15 mill. kroner for å gjennomføre 25 % av jobben i 2011. •Vår anbefaling er at dagens nivå til NFV opprettholdes (justert for prisstigning), men at det skjer en omfordeling av nøkkeltallene mellom forvaltning og drift for 2011. For 2011 forventes det kostnader for 143,5 mill. kroner. Inntekter er beregnet til 75,6 mill. kroner. Dette gir et tilskuddsbehov på 68 mill. kroner for 2011. •I tillegg til ordinært vedlikehold på 44 mill. kroner hos NFV bør det frem til 2017 gis et ekstraordinært vedlikeholdstilskudd på 59 mill. kroner over kap. 1710 post 46. Dette vil bidra til at sektoren ivaretar personsikkerhet, kulturminneverdier og en opprettholdelse av verdien i porteføljen. •Investeringene over kap. 1710 post 47 har i 2011 et anslag på i størrelsesorden 1 750 - 1850 mill. kroner. Dette er noe høyere enn oppgitt planramme på 1 670 mill. kroner for 2011. •Netto resultatet til Skifte Eiendom er justert ned til 100 mill. kroner for 2011. •Miljøopprydding i sjøsedimenter i Ramsundet. Pålegget kommer fra Klif (tidligere SFT). Forventet oppryddingskostnad ligger på ca. 25 mill. kroner pr år i 2011 og 2012.

31 Prioritering av finansieringsbehovene i 2011

32 Budsjett internt 2010 Plan- og budsjettarbeidet gjennomføres i to faser •Første fase innbefatter utviklingen av forretningsplaner/ handlingsplaner i forretningsområdene etter samme mal som tidligere år •Deretter vil tallbudsjetteringen foregå i fase to på grunnlag av disse planene. Budsjettforslaget skal være godkjent av forretningsområdets direktør og i styringsforum før det legges inn i ABM

33 Økonomimodellen til Forsvarsbygg Dimensjoner i kontostengen Artskonto (NS 4102 – ramme for kontokoder og regnskapsoppstilling ). Beskriver typen ressursinnsats – lønn, strøm, innleid bistand, maskiner & utstyr, med mer) Koststed: Forsvarsbyggs formelle organisasjonsstruktur. Grunnlag for budsjett og linjeansvar, økonomioppfølgning. Prosjekt: Oppfølgning av prosjekter, avtaler, mm. Ivaretar kobling mot kunde, faktureringsprosedyrer, statsregnskapet, intern ansvarlig, mm. Anlegg: Kobling mot anleggsregisteret. Inneholder alle ”inventar” og etablissementer, samt driftsmidler. Aktivitet: Spesifiserer prosjektbegrepet, og kan benyttes på tvers av prosjektene. Benyttes bl.a. til kontraktsstyring og prosessoppfølgning iht NS 3454 (LCC for byggverk) Arbeidsordre: Spesifiserer prosjektbegrepet, og knyttes unikt til ett prosjekt.

34 Budsjettering av intern samhandel Eksempel på kjøp og salg av timer internt i Forsvarsbygg:

35 Budsjettering av Regnskapstjenester

36 Budsjettering av prosjekter

37 Budsjettering av prosjekter (2)

38 Agresso Planlegger

39 Agresso Planlegger (2)

40 Agresso Planlegger (3)

41 Agresso Excelerator Gå til Excelark

42 Rapportering

43 •Månedsrapporter •Resultat- og kontrollrapporter (hvert tertial) •Årsrapporter •SRS rapporter •Tall til SSB •Ad hoc rapporter •Tiltaksrapporter

44 Rapporteringssystem

45 Avvikshåndtering - årsak/tiltak •Feil i periodiseringen av budsjettet? •Feilregistrering av bilag? •Feil i budsjettforutsetninger? •For høyt/ lavt aktivitetsnivå i forhold til planlagt? •Uforutsette hendelser? Nei Ja Endre periodisering Forklare avvik Endre kontering i ny kjøring Forklare avvik Håndtere i eventuell budsjettrevisjon Iverksette korrigerende tiltak Omprioritere ressurser Forklare avvik Iverksette korrigerende tiltak Omprioritere ressurser Forklare avvik

46 Månedsrapport

47 Resultat- og kontrollrapport Eksterne styringsparametere

48 Mal for oppfølging i RKR Internt SP: L3.1 Timesalg til eksterne kunder Status SE, NFV og Futura: Tekst inn her. ’ Risikovurdering SE, NFV og Futura: Total risiko: kritisk, høy, moderat eller lav.? (Til sammendragstabell) Identifiserte risiki SE, NFV og Futura: Tekst inn her, dersom risiko er vurdert til kritisk eller høy. Risikoreduserende tiltak SE, NFV og Futura: Tiltak for å eliminere / redusere identifiserte risiki, hvis risiko er vurdert til kritisk eller høy. Prognose SE, NFV og Futura: Forventet status. Basert på risikovurdering, etter gjennomførte / planlagte tiltak.

49 Oppfølging av prosjekter

50 Analyse

51 Husleieutviklingen i Forsvarsbygg 2003-2009

52 Husleieutviklingen i Forsvarsbygg 2003-2009 (2)


Laste ned ppt "Hvordan jobber Forsvarsbygg for å utvikle og forbedre økonomistyringen? Ved Plan- og budsjettansvarlig Bjørnar Stifossmoen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google