Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pengekrav og konkurs – Dag 4 JUS102 – Kontrakts- og selskapsrett NMBU 1. april 2014 – ved advokat Hanne Storstein

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pengekrav og konkurs – Dag 4 JUS102 – Kontrakts- og selskapsrett NMBU 1. april 2014 – ved advokat Hanne Storstein"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pengekrav og konkurs – Dag 4 JUS102 – Kontrakts- og selskapsrett NMBU 1. april 2014 – ved advokat Hanne Storstein hanne.storstein@dnb.no

2 Rekapitulasjon - Fremstillingen 1. Oversikt - fellestemaer 2. Pengekrav 3. Enkeltforfølgning mm 4. Konkurs 5. Konkurskriminalitet 6. Avslutning 2

3 4. Konkurs 4.1 Bakgrunn og formål 4.2 Konkursbehandlingen 4.3 Betingelsene for å åpne konkurs 4.4 Beslagsretten i forhold til debitor 4.5 Omstøtelse 3

4 Kort repetisjon -Debitor selv (oppbud) -Kreditor -Lønnstaker Byfogd/ tingretten Begjæring om konkurs Konkursbehandling – konkursåpning -Konkursbeslag -Oppnevning av bostyrer Sikring av aktiva/ umiddelbare tiltak Borevisor Realisering av aktiva, undersøkelser, omstøtelser Boets utlodning (beregning av fordeling – dividende) og Boets avslutning (vanligvis innstilling uten dividende) Konkurskarantene Steg/fase Rolle/hvem Fordringsan meldelser Bostyrer 4 Bostyrer (advokat) Kreditorer Redegjørelse (innberetning) Bostyrer i samarbeid med debitor, panthavere, borevisor o.a. Byfogd/ tingretten Anmeldelse og etterforskning Politiet/ Økokrim Skiftesamling

5 •Dekningsloven § 2-2 – utgangspunktet er at det skal tas beslag i alt som tilhører debitor •Besittelsesproblemer, transaksjonsproblemer og organisasjonsproblemer (jf. Børresen side 101) •Beslagsretten utvides i forhold til utgangspunktet på to måter: 1)vilkår om rettsvern 2)mulighet for omstøtelse Mao. bostyrer kan ta beslag i mer enn hva debitor synes å tilhøre på beslagstidspunktet 5

6 •Eksempel i forhold til tredjemenn  For at en disposisjon/avtale skal stå seg i konkurs må den være gyldig og ha rettsvern og ikke kunne omstøtes Mao.hvis disposisjonen/ avtalen ikke er gyldig, ikke har rettsvern eller kan omstøtes, så mister tredjemann retten til formuesgodet  (Ulike typer formuesgoder – ulike sikringsakter for å oppnå rettsvern) 6

7  Eksempel på et problem ved kjøp /salg av løsøre: Utgangspunktet er om løsøret er i debitors eller tredjemanns besittelse. (Overlevering sikrer dessuten løsørekjøper rettsvern. Et spørsmål kan oppstå hvis det er tvil om varen er overlevert) -Rt. 1910 side 231 – «Kudommen» -Rt. 1912 side 263 - «Jernskrapdommen» 7

8 4.5 Omstøtelse •Oversikt – bakgrunn og formål •Objektive omstøtelsesregler  Gaver – dekningsloven § 5-2  Ekstraordinære betalinger – dekningsloven § 5-5  Sikkerhetstillelse for eldre gjeld – dekningsloven § 5-7  Utlegg – dekningsloven § 5-8 •Den subjektive omstøtelsesregel  Omstøtelse der den annen part ikke har vært i god tro - dekningsloven § 5-9 8

9 •Oversikt -Bakgrunn og formål  Romerretten – actio pauliana  hindre misligheter og unndragelser og få tilbakeført verdier til konkursboet (fellesskapet)  motvirke forfordeling av kreditorer  illojalitet  gjelder selv om en transaksjon er gyldig og har rettsvern -Dekningsloven kap. 5 (og ekteskapsloven § 51) 9

10 -Objektive vs subjektive omstøtelsesregler  Ulike vilkår – skyld og kreditorsvik  Ulike virkninger – dekningsloven §§ 5-11 og 5-12  Brukes ofte samtidig som alternative rettsgrunnlag for omstøtelse -Fristberegning  Fra fristdagen og bakover – dekningsloven § 1-2  Til tidspunktet disposisjonen ble gjennomført / fikk rettsvern – dekningsloven § 5-10 10

11 •Objektive omstøtelsesregler -Rammer uten hensyn til skyld -Hovedregel tre måneders frist (opptil to år nærstående) -Mest praktisk – rammer flest tilfeller -Gaver – dekningsloven § 5-2  Hindre tapping  Begrepet «gave» •Formuesforskyvning •Ikke vilkår at kalt det en gave - salg, utbytte, provisjon, kausjon mm •Helt eller delvis (gavesalg) •Unnlatelse – foreldelse? •Gavehensikt 11

12 -Ekstraordinære betalinger – dekningsloven § 5-5  Hindre forfordeling av kreditorer  «Betaling»  Inkludert pantsettelse av enkle krav, jf 4.ledd  Av «gjeld»  Alternative vilkår (jf.«eller») 1.«usedvanlige betalingsmidler» 2.«før normal forfallstid» 3.«med beløp som betydelig har forringet debitors betalingsevne»  Unntak: likevel fremtrådte som «ordinær» - må sees i forhold til alternativene  Rt. 1995 side 222 – Direkte Reklame - Omstøtelse av innbetalt skattetrekk - ”ordinær betaling” dekningsloven § 5-5 12

13 -Sikkerhetsstillelse for eldre gjeld – dekningsloven § 5-7  «Sikkerhetstillelse»: pant, avtalt tilbakeholdsrett, avtalt motregning mm.  «Eldre gjeld»  Tredjemanns pant rammes ikke  Tidspunkt: rettsvernakten dekningsloven § 5-10 13

14 -Utlegg – dekningsloven § 5-8  «ingen rettsvirkning overfor boet»  Særtrekk: •Ingen disposisjon fra skyldneren •Utlegg kan slettes uten medvirkning fra utleggshaver eller skyldner 14

15 •Den subjektive omstøtelsesregel – deknl. § 5-9 -Skyld – kreditorsvik  Actio pauliana -Hvilke disposisjoner rammes? Typetilfeller: 1. Kreditorbegunstigelse 2. Unndragelse av aktiva 3. Gjeldsøkning -Vilkår:  Det må foreligge en «disposisjon»  Debitors økonomi 15

16  Transaksjonen må være «utilbørlig» •Er formålet er å komme unna følgende av en konkurs? •Helhetsvurdering  Motpartens forhold •«svik» eller i det minste uaktsomhet – forsto eller burde ha forstått •På rettsvernstidspunktet, jf § 5-10 -Skyldnerens forhold uten betydning -Frist 10 år -Rt. 1995 side 259 – Palonen-dommen 16

17 -Oppsummering:  Enklere å få omstøtt etter de objektive omstøtelsesreglene  Virkningene av omstøtelse er forskjellig 17

18 -Debitor selv (oppbud) -Kreditor -Lønnstaker Byfogd/ tingretten Begjæring om konkurs Konkursbehandling – konkursåpning -Konkursbeslag -Oppnevning av bostyrer Sikring av aktiva/ umiddelbare tiltak Borevisor Realisering av aktiva, undersøkelser, omstøtelser Boets utlodning (beregning av fordeling – dividende) og Boets avslutning (vanligvis innstilling uten dividende) Konkurskarantene Steg/fase Rolle/hvem Fordringsan meldelser Bostyrer 18 Bostyrer (advokat) Kreditorer Redegjørelse (innberetning) Bostyrer i samarbeid med debitor, panthavere, borevisor o.a. Byfogd/ tingretten Anmeldelse og etterforskning Politiet/ Økokrim Skiftesamling

19 5. Konkurskriminalitet 5.1 Generelt •Hva er økonomisk kriminalitet? -Definisjon: «profittmotiverte, lovstridige handlinger som ofte skjer innenfor eller med utspring i en økonomisk virksomhet som i seg selv er – eller utgir seg for å være – lovlig.» •Kjennetegn:  Rammer økonomiske interesser (ofte selskaper eller samfunnsinstitusjoner)  Kompliserte  Foregår i det skjulte (f.eks. skjult under dekke av lovlig virksomhet)  Vanskelige å oppdage og å etterforske 19

20 •Hensyn/ formål  Individualpreventive hensyn  Allmennpreventive hensyn  Beskytte samfunnet mot tap, herunder verne om velferdsstaten og dets system der alle skal bidra  Beskytte andre borgere mot tap og skade, herunder konkurransevridning -Eksempel: Regnskap er offentlige og gir viktige opplysninger til private avtaleparter og til offentlige myndigheter som grunnlag for skatt og avgift 20

21 5.2 Nærmere om konkurskriminalitet •Definisjon -«økonomisk kriminalitet som begås eller avdekkes i forbindelse med konkursbehandling» •Bostyrer skal gjennomgå virksomheten og avdekke mulig kriminalitet. Revisors rolle. •Medvirkning straffbart etter straffeloven § 287 21

22 •Ulike typer handlinger:  Regnskapskriminalitet  Skatte- og avgiftsunndragelser  Ulike typer bedragerier  «Forbrytelser i gjeldsforhold og konkurs» •Litteratur  Børresen kap.1, spesielt punkt 1.8  Børresen kap.7, spesielt 7.9 og 7.12 – merk 7.9 i petit  Grenseflate mot omstøtelse, se Børresen kap.10.3  Tilleggslitteratur Politiets/ Økokrims hjemmesider anbefales! 22

23 •Regnskapskriminalitet  Straffeloven § 286  (Regnskapsloven § 8-5)  (Bokføringsloven § 15) •Skatte- og avgiftsunndragelser  Skattesvik, jf likningsloven §§ 12-1 og 12-2 (grovt)  Unndragelse eller svindel av avgift – typisk: merverdiavgiftsplikten i merverdiavgiftsloven – svindel regnes som bedrageri etter straffeloven §§ 270 og 271 23

24 •Ulike typer bedragerier  Eksempelvis: Misbruk av offentlige støtte- og subsidieordninger – subsidiebedrageri - straffeloven § 270, jf § 271 og straffeloven § 166  Fakturasvindel: Å utstede faktura for en vare/tjeneste som ikke er utført og sende den til mottaker i håp om at han ikke oppdager det og betaler fakturaen - straffeloven § 270, jf § 271 24

25 •Forbrytelser i gjeldsforhold og konkurs - straffelovens kap 27  Straffeloven § 281 - påføre kreditorene tap – boforringelse (forringe boet) bl.a. ved overdrevent forbruk eller grovt uordentlig forretningsførsel  Straffeloven § 282 – kreditorbegunstigelse – favorisere en kreditor og påføre de andre kreditorene tap  Straffeloven § 283 – skjule midler /hindre at kreditorene får dekning før konkurs - boforringelse (forringe boet)  Straffeloven § 284 – unnlate å begjære konkurs når insolvent - å drive virksomhet «for kreditorenes regning» påfører andre tap  Straffeloven § 285 – eksekusjonshindring – skjule midler for kreditorene under gjeldsforhandling eller etter konkursåpning 25

26 5.3 Konkurskarantene •Konkursloven § 142 -Granskning av skyldnerens forretningsførsel kan resultere i at bostyrer anbefaler konkurskarantene -Hvem kan rammes?  Personer i styre og ledelse i selskaper – mest praktisk  Personlige skyldnere – sjelden -Vilkår:  Enten: personen med skjellig grunn mistenkes for en straffbar handling i forbindelse med konkursen eller den virksomheten som har ført til insolvensen; eller  det må antas at vedkommende på grunn av uforsvarlig forretningsførsel er uskikket til å stifte nytt selskap eller å være styremedlem eller administrerende direktør i et slikt selskap 26

27 6. Avslutning •Oppgaveløsning – praktikum pengekravsrett  Oppgave 14 lagt ut på: http://www.tauboll.no/JUS102%20oppgaver%20i%20pengekrav %20og%20konkurs%20v2014.doc http://www.tauboll.no/JUS102%20oppgaver%20i%20pengekrav %20og%20konkurs%20v2014.doc 27

28 •Tips:  Les avisen  Surf på nyttige nettsider  Forsinkelsesrentekalkulator (med forklaringer) www.forsinkelsesrente.nowww.forsinkelsesrente.no  Skjema for utlegg/ forliksklage inkl varsler: https://www.politi.no/tjenester/tvangsfullbyrdelse/skjema/ https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/namsfogden_i_oslo/Vedlegg_1216.pdf https://www.politi.no/tjenester/tvangsfullbyrdelse/skjema/ https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/namsfogden_i_oslo/Vedlegg_1216.pdf  Brønnøysundregistrene: www.brreg.no og www.altinn.no Her kan man for eksempel sjekke ut kontraktspartenere før man inngår kontrakt, foretaksregisteret viser selskapsform, representanter, styre, selskapets ”good standing” – varsel om tvangsoppløsning (for eksempel ikke har levert regnskap i tide) og konkursåpning med mer.www.brreg.nowww.altinn.no  Konkursrådets hjemmesider http://www.konkursradet.no/ Nyttige forklaringer, sjekklister, uttalelser med mer som er enkelt og forståelig for enhver og maler: http://www.konkursradet.no/maler/ bl.a. konkursbegjæring (typisk for ansatte som har lønnskrav), oppbudsbegjæring (for eier som forplikter å begjære oppbud), fordringsanmeldelse (for kreditor som har krav mot en skyldner som er konkurs) og konkursvarsel. http://www.konkursradet.no/http://www.konkursradet.no/maler/ 28

29 Takk for oppmerksomheten! Spørsmål eller kommentarer? E-post: hanne.storstein@dnb.no 29


Laste ned ppt "Pengekrav og konkurs – Dag 4 JUS102 – Kontrakts- og selskapsrett NMBU 1. april 2014 – ved advokat Hanne Storstein"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google