Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pengekrav og konkurs – Dag 4

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pengekrav og konkurs – Dag 4"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pengekrav og konkurs – Dag 4
JUS102 – Kontrakts- og selskapsrett NMBU 1. april 2014 – ved advokat Hanne Storstein

2 Rekapitulasjon - Fremstillingen
1. Oversikt - fellestemaer 2. Pengekrav 3. Enkeltforfølgning mm 4. Konkurs 5. Konkurskriminalitet 6. Avslutning

3 4. Konkurs 4.1 Bakgrunn og formål 4.2 Konkursbehandlingen
4.3 Betingelsene for å åpne konkurs 4.4 Beslagsretten i forhold til debitor 4.5 Omstøtelse

4 Kort repetisjon Boets utlodning (beregning av fordeling – dividende) og Boets avslutning (vanligvis innstilling uten dividende) Konkurskarantene Konkursbehandling – konkursåpning Konkursbeslag Oppnevning av bostyrer Fordringsanmeldelser Realisering av aktiva, undersøkelser, omstøtelser Redegjørelse (innberetning) Begjæring om konkurs Sikring av aktiva/ umiddelbare tiltak Anmeldelse og etterforskning Skiftesamling Steg/fase Rolle/hvem Debitor selv (oppbud) Kreditor Lønnstaker Byfogd/ tingretten Kreditorer Borevisor Bostyrer Byfogd/ tingretten Politiet/ Økokrim Bostyrer i samarbeid med debitor, panthavere, borevisor o.a. Bostyrer (advokat)

5 Beslagsretten utvides i forhold til utgangspunktet på to måter:
Dekningsloven § 2-2 – utgangspunktet er at det skal tas beslag i alt som tilhører debitor Besittelsesproblemer, transaksjonsproblemer og organisasjonsproblemer (jf. Børresen side 101) Beslagsretten utvides i forhold til utgangspunktet på to måter: vilkår om rettsvern mulighet for omstøtelse Mao. bostyrer kan ta beslag i mer enn hva debitor synes å tilhøre på beslagstidspunktet

6 Eksempel i forhold til tredjemenn
For at en disposisjon/avtale skal stå seg i konkurs må den være gyldig og ha rettsvern og ikke kunne omstøtes Mao.hvis disposisjonen/ avtalen ikke er gyldig, ikke har rettsvern eller kan omstøtes, så mister tredjemann retten til formuesgodet (Ulike typer formuesgoder – ulike sikringsakter for å oppnå rettsvern)

7 Eksempel på et problem ved kjøp /salg av løsøre: Utgangspunktet er om løsøret er i debitors eller tredjemanns besittelse. (Overlevering sikrer dessuten løsørekjøper rettsvern. Et spørsmål kan oppstå hvis det er tvil om varen er overlevert) Rt side 231 – «Kudommen» Rt side «Jernskrapdommen»

8 4.5 Omstøtelse Oversikt – bakgrunn og formål
Objektive omstøtelsesregler Gaver – dekningsloven § 5-2 Ekstraordinære betalinger – dekningsloven § 5-5 Sikkerhetstillelse for eldre gjeld – dekningsloven § 5-7 Utlegg – dekningsloven § 5-8 Den subjektive omstøtelsesregel Omstøtelse der den annen part ikke har vært i god tro - dekningsloven § 5-9

9 Oversikt Bakgrunn og formål
Romerretten – actio pauliana hindre misligheter og unndragelser og få tilbakeført verdier til konkursboet (fellesskapet) motvirke forfordeling av kreditorer illojalitet gjelder selv om en transaksjon er gyldig og har rettsvern Dekningsloven kap. 5 (og ekteskapsloven § 51)

10 Objektive vs subjektive omstøtelsesregler
Ulike vilkår – skyld og kreditorsvik Ulike virkninger – dekningsloven §§ 5-11 og 5-12 Brukes ofte samtidig som alternative rettsgrunnlag for omstøtelse Fristberegning Fra fristdagen og bakover – dekningsloven § 1-2 Til tidspunktet disposisjonen ble gjennomført / fikk rettsvern – dekningsloven § 5-10

11 Objektive omstøtelsesregler
Rammer uten hensyn til skyld Hovedregel tre måneders frist (opptil to år nærstående) Mest praktisk – rammer flest tilfeller Gaver – dekningsloven § 5-2 Hindre tapping Begrepet «gave» Formuesforskyvning Ikke vilkår at kalt det en gave - salg, utbytte, provisjon, kausjon mm Helt eller delvis (gavesalg) Unnlatelse – foreldelse? Gavehensikt

12 Ekstraordinære betalinger – dekningsloven § 5-5
Hindre forfordeling av kreditorer «Betaling» Inkludert pantsettelse av enkle krav, jf 4.ledd Av «gjeld» Alternative vilkår (jf.«eller») «usedvanlige betalingsmidler» «før normal forfallstid» «med beløp som betydelig har forringet debitors betalingsevne» Unntak: likevel fremtrådte som «ordinær» - må sees i forhold til alternativene Rt side 222 – Direkte Reklame - Omstøtelse av innbetalt skattetrekk - ”ordinær betaling” dekningsloven § 5-5

13 Sikkerhetsstillelse for eldre gjeld – dekningsloven § 5-7
«Sikkerhetstillelse»: pant, avtalt tilbakeholdsrett, avtalt motregning mm. «Eldre gjeld» Tredjemanns pant rammes ikke Tidspunkt: rettsvernakten dekningsloven § 5-10

14 Utlegg – dekningsloven § 5-8
«ingen rettsvirkning overfor boet» Særtrekk: Ingen disposisjon fra skyldneren Utlegg kan slettes uten medvirkning fra utleggshaver eller skyldner

15 Den subjektive omstøtelsesregel – deknl. § 5-9
Skyld – kreditorsvik Actio pauliana Hvilke disposisjoner rammes? Typetilfeller: 1. Kreditorbegunstigelse 2. Unndragelse av aktiva 3. Gjeldsøkning Vilkår: Det må foreligge en «disposisjon» Debitors økonomi

16 Transaksjonen må være «utilbørlig»
Er formålet er å komme unna følgende av en konkurs? Helhetsvurdering Motpartens forhold «svik» eller i det minste uaktsomhet – forsto eller burde ha forstått På rettsvernstidspunktet, jf § 5-10 Skyldnerens forhold uten betydning Frist 10 år Rt side 259 – Palonen-dommen

17 Oppsummering: Enklere å få omstøtt etter de objektive omstøtelsesreglene Virkningene av omstøtelse er forskjellig

18 Boets utlodning (beregning av fordeling – dividende) og
Boets avslutning (vanligvis innstilling uten dividende) Konkurskarantene Konkursbehandling – konkursåpning Konkursbeslag Oppnevning av bostyrer Fordringsanmeldelser Realisering av aktiva, undersøkelser, omstøtelser Redegjørelse (innberetning) Begjæring om konkurs Sikring av aktiva/ umiddelbare tiltak Anmeldelse og etterforskning Skiftesamling Steg/fase Rolle/hvem Debitor selv (oppbud) Kreditor Lønnstaker Byfogd/ tingretten Kreditorer Borevisor Bostyrer Byfogd/ tingretten Politiet/ Økokrim Bostyrer i samarbeid med debitor, panthavere, borevisor o.a. Bostyrer (advokat)

19 5. Konkurskriminalitet 5.1 Generelt
Hva er økonomisk kriminalitet? Definisjon: «profittmotiverte, lovstridige handlinger som ofte skjer innenfor eller med utspring i en økonomisk virksomhet som i seg selv er – eller utgir seg for å være – lovlig.» Kjennetegn: Rammer økonomiske interesser (ofte selskaper eller samfunnsinstitusjoner) Kompliserte Foregår i det skjulte (f.eks. skjult under dekke av lovlig virksomhet) Vanskelige å oppdage og å etterforske

20 Hensyn/ formål Individualpreventive hensyn Allmennpreventive hensyn
Beskytte samfunnet mot tap, herunder verne om velferdsstaten og dets system der alle skal bidra Beskytte andre borgere mot tap og skade, herunder konkurransevridning Eksempel: Regnskap er offentlige og gir viktige opplysninger til private avtaleparter og til offentlige myndigheter som grunnlag for skatt og avgift

21 5.2 Nærmere om konkurskriminalitet
Definisjon «økonomisk kriminalitet som begås eller avdekkes i forbindelse med konkursbehandling» Bostyrer skal gjennomgå virksomheten og avdekke mulig kriminalitet. Revisors rolle. Medvirkning straffbart etter straffeloven § 287

22 Ulike typer handlinger:
Regnskapskriminalitet Skatte- og avgiftsunndragelser Ulike typer bedragerier «Forbrytelser i gjeldsforhold og konkurs» Litteratur Børresen kap.1, spesielt punkt 1.8 Børresen kap.7, spesielt 7.9 og 7.12 – merk 7.9 i petit Grenseflate mot omstøtelse, se Børresen kap.10.3 Tilleggslitteratur Politiets/ Økokrims hjemmesider anbefales!

23 Regnskapskriminalitet
Straffeloven § 286 (Regnskapsloven § 8-5) (Bokføringsloven § 15) Skatte- og avgiftsunndragelser Skattesvik, jf likningsloven §§ 12-1 og 12-2 (grovt) Unndragelse eller svindel av avgift – typisk: merverdiavgiftsplikten i merverdiavgiftsloven – svindel regnes som bedrageri etter straffeloven §§ 270 og 271

24 Ulike typer bedragerier
Eksempelvis: Misbruk av offentlige støtte- og subsidieordninger – subsidiebedrageri - straffeloven § 270, jf § 271 og straffeloven § 166 Fakturasvindel: Å utstede faktura for en vare/tjeneste som ikke er utført og sende den til mottaker i håp om at han ikke oppdager det og betaler fakturaen - straffeloven § 270, jf § 271

25 Forbrytelser i gjeldsforhold og konkurs - straffelovens kap 27
Straffeloven § påføre kreditorene tap – boforringelse (forringe boet) bl.a. ved overdrevent forbruk eller grovt uordentlig forretningsførsel Straffeloven § 282 – kreditorbegunstigelse – favorisere en kreditor og påføre de andre kreditorene tap Straffeloven § 283 – skjule midler /hindre at kreditorene får dekning før konkurs - boforringelse (forringe boet) Straffeloven § 284 – unnlate å begjære konkurs når insolvent - å drive virksomhet «for kreditorenes regning» påfører andre tap Straffeloven § 285 – eksekusjonshindring – skjule midler for kreditorene under gjeldsforhandling eller etter konkursåpning

26 5.3 Konkurskarantene Konkursloven § 142
Granskning av skyldnerens forretningsførsel kan resultere i at bostyrer anbefaler konkurskarantene Hvem kan rammes? Personer i styre og ledelse i selskaper – mest praktisk Personlige skyldnere – sjelden Vilkår: Enten: personen med skjellig grunn mistenkes for en straffbar handling i forbindelse med konkursen eller den virksomheten som har ført til insolvensen; eller det må antas at vedkommende på grunn av uforsvarlig forretningsførsel er uskikket til å stifte nytt selskap eller å være styremedlem eller administrerende direktør i et slikt selskap

27 6. Avslutning Oppgaveløsning – praktikum pengekravsrett
Oppgave 14 lagt ut på: %20og%20konkurs%20v2014.doc

28 Tips: Les avisen Surf på nyttige nettsider
Forsinkelsesrentekalkulator (med forklaringer) Skjema for utlegg/ forliksklage inkl varsler: pdf Brønnøysundregistrene: og Her kan man for eksempel sjekke ut kontraktspartenere før man inngår kontrakt, foretaksregisteret viser selskapsform, representanter, styre, selskapets ”good standing” – varsel om tvangsoppløsning (for eksempel ikke har levert regnskap i tide) og konkursåpning med mer. Konkursrådets hjemmesider Nyttige forklaringer, sjekklister, uttalelser med mer som er enkelt og forståelig for enhver og maler:  bl.a. konkursbegjæring (typisk for ansatte som har lønnskrav), oppbudsbegjæring (for eier som forplikter å begjære oppbud), fordringsanmeldelse (for kreditor som har krav mot en skyldner som er konkurs) og konkursvarsel. 

29 Takk for oppmerksomheten!
Spørsmål eller kommentarer? E-post:


Laste ned ppt "Pengekrav og konkurs – Dag 4"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google