Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MediaStud AS: økonomisk og strategisk status Presentasjon for Generalforsamling i MediaStud AS Trondheim, 29.06.07.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MediaStud AS: økonomisk og strategisk status Presentasjon for Generalforsamling i MediaStud AS Trondheim, 29.06.07."— Utskrift av presentasjonen:

1 MediaStud AS: økonomisk og strategisk status Presentasjon for Generalforsamling i MediaStud AS Trondheim,

2 Bjørn Johan Bye Agenda Inntektsbildet – slide 4 Kostnadsbildet – slide 8 Driftsresultat – slide 10 Balansebildet – slide 12 Virksomhet 2006 – slide 16 Strategiske utfordringer – slide 18 Virksomhet 2007 – slide 17 Case: Student-TV – slide 14 Oppsummering Økonomi – slide 3

3 Bjørn Johan Bye Driftskostnadene i selskapet er nå under kontroll, mens inntektssiden vokser jevnt Driftsresultatet er forbedret fra +154´ i 2002 til +538´ i 2006 Utvikling inntekter, kostnader og margin ved driften (000) DriftsinntekterDriftskostnaderDriftsinntekter

4 Bjørn Johan Bye Selskapets inntekter passerte 3 MNOK i 2006 Selskapets inntekter i i hovedsak kommersielt basert, selv om driftsstøtte fortsatt utgjør 27 % Driftsinntekter 2006 fordelt på ulike kilder (000)

5 Bjørn Johan Bye Brorparten av eksterne inntekter kommer fra salg av avisannonser – resten fra produksjonsoppdrag Inntektene fra annonsesalg utgjorde 1,775 MNOK i 2006… 89% 11% Andre inntekterAnnonsesalg Fordeling av eksterne inntekter 2006, totalt 2 MNOK Selskapet vil heve annonseprisene i Under Dusken fra årsskiftet, og forsette satsingen på TV-reklame …hvorav Under Dusken stod for >98 %  Sendeavtalen med TV-Trøndelag ble oppgradert høsten 2006 med tilleggspunkter som gir MediaStud mulighet til direktesalg av TV-reklame  Student-TV bygde opp en markedsgruppe for salg av reklame. Regnskapet for året viser NOK

6 Bjørn Johan Bye Sterkt reklamemarked kombinert med effektivt salg i Under Dusken har gitt 50 % vekst i annonseinntekter Inntektene fra salg av reklame har i gjennomsnitt økt med 10,6 % per annum Annonseinntekter (000) Uklare fremtidsutsikter Annonsering i aviser vokser med 9,4 % fra 2006 til 2007 Annonsering via internett vokser raskt. Annonsering i TV faller med -1,1 % Reklamespending er fallende blant SMB- bedriftene hvilket kan peke mot dårligere tider for markedet totalt + ÷

7 Bjørn Johan Bye Utsiktene for reklamemarkedet framover er uklare, men internett er posisjonert for vekst Veksten i annonsering blant SMB-bedrifter vokser kun med 2 % fra 2006 til 2007 Endring i annonsespending ihht. AC Nielsen

8 Bjørn Johan Bye Kostnadsbildet domineres av variable kostnader – med tilhørende fleksibilitet Kostnadene fordeler seg hovedsakelig på innkjøp og kostnader knyttet til produksjon og distribusjon av mediene Driftskostnader 2006 fordelt på ulike kilder (000)

9 Bjørn Johan Bye Selskapets største kostnadspost er trykking av Under Dusken Innkjøpskostnader stammer stort sett fra trykking av Under Dusken 89% 7% 4% TrykkingDistribusjon Andre kostnader Fordelinger for posten Innkjøp 2006, totalt 972´ Andre driftskostnader er knyttet til innholdsproduksjon i mediene 9% 14% Kostnadsført utstyrTap på fordringer Teknisk vedlikehold Andre honorarer Telefon Porto TONO avgift RegnskapshonorarMarkedsføring Forsikringer Annet Fordelinger for posten Andre driftskostnader 2006, totalt 996´ 7% 6% 4% 6% 27%

10 Bjørn Johan Bye Selskapet har i dag en historisk god lønnsomhet Selskapet oppnådde en driftsmargin på 17 % i Driftsresultat for MediaStud AS 2006 (000)

11 Bjørn Johan Bye Sterkere fokus på økonomistyring kombinert med et sterkt reklamemarked er hovedårsakene Selskapets lønnsomhet bedret seg sterkt de siste årene Utvikling i driftsmargin og egenkapitalrentabilitet Driftsmargin %Egenkapitalrentabilitet % 0% 7% 5% 7% 23% 3% 17% 3% -3% 6%

12 Bjørn Johan Bye Selskapets balanse er svært sterkt, med sterk likviditetsbase Likviditeten økte kraftig i løpet av 2006 Egenkapitalandel %Likviditetsgrad Utvikling i egenkapitalandel (venstre akse) og likviditetsgrad (høyre akse) ,0 4,2 3,8 5,2 78% 82% 79% 80% 85%

13 Bjørn Johan Bye De gode tidene er utnyttet til å avskrive utstyrsparken, og til å bygge opp likviditeten i selskapet Utstyrsparken er skrevet ned… Bokført verdi av teknisk utstyr og avskrivninger (000) Teknisk utstyrAvskrivninger …mens likviditeten øker Omløpsmidler i form av bankinnskudd (000)

14 Bjørn Johan Bye Student-TV har gjennomført en økonomisk snuoperasjon fra økonomisk kaos til god kostnadskontroll Driftsresultatet er forbedret fra -127´ i 2002 til +100´ i 2006 DriftskostnaderDriftsinntekter Utvikling i inntekter og kostnader knyttet til drift (000) NOK NOK

15 Bjørn Johan Bye Som eget selskap ville Student-TV vært teknisk konkurs i 2004 Mediet har opplevd sterk likviditetsskvis i perioden EgenkapitalandelLikviditetsgrad Utvikling i egenkapitalandel (venstre akse) og likviditetsgrad (høyre akse) Student-TV 0,1 71% 0,5 0,9 0,4 1,1 43% -58% 6%5%

16 Bjørn Johan Bye Viktigste saker i 2006 var å forbedre økonomistyringen og å vurdere grunnlaget for ny radiokonsesjon Økonomistyring Ny radiokonsesjon Nye selskapsvedtekter TV-reklame/ sendingsavvikling  Selskapet innførte nye økonomiinstrukser i april 2006  Nytt økonomisystem installert ila. 2006, operativt fom Systemet forenkler bokføring og tillater kontinuerlig oppfølging av den økonomiske situasjonen.  Deler i dag en konsesjon med RadioAdressa, og opererer en sendeflate dårlig tilpasset studentenes lyttervaner.  Endringer i konsesjonsregimet åpner for flere 24/7- frekvenser  Økt sendeflate gir utfordringer mtp. driftskostnader  Selskapet har på oppdrag fra generalforsamlingen utarbeidet et forslag til nye vedtekter for selskapet.  Forslaget styrker styrets og medienes myndighet.  MediaStud har reforhandlet sendeavtalen med TV- Trøndelag. Endringen har to effekter:  MediaStud kan selge reklame ifb. sendingene  Kostnader ved avvikling av sendinger reduseres  StudentTV har bygget opp en markeds- og salgsavdeling

17 Bjørn Johan Bye Økonomistyring Ny radiokonsesjon Sentraladministrasjon Teknologiplattform  Fortsatt fokus på økonomistyring  Forsterke opplæring/kompetanse hos økonomiansvarlige  Endelig avgjørelse angående søknad om ny konsesjon for Studentradioen  Styrke styrets handlingskraft gjennom å opprette en administrasjon til støtte i den daglige driften  Undersøke muligheten for å samle selskapets IT-ressurser på en teknologiplattform. Vurdere evt. besparelser i innkjøp Oppgaver for selskapet 2007 (I)

18 Bjørn Johan Bye Oppgaver for selskapet 2007 (II) Prisøkninger annonser  Styrke topplinjen gjennom prisøkninger for annonser i Under Dusken fom Investeringer  Gjennomgå det fremtidige investeringsbehovet for selskapet, også mtp teknologiplattform Selskapsforn  Vurdere hensiktsmessigheten av dagens selskaps- organisering opp mot alternativer ihht. eiernes ønsker Målsettinger enhetene  Utvikle konkrete målsettinger for enhetene i selskapet. Samlokalisering  Vurdere status, og evt. alternative løsninger for samlokalisering av mediene i selskapet

19 Bjørn Johan Bye Selskapet har to strategiske hovedutfordringer: distribusjon og innholdsproduksjon DistribusjonInnholds-produksjon •Dårlige sendeflater •Svak tilstedeværelse på internett •Avhengighet av TV-Trøndelag •Når ikke ut til hvor målgruppen befinner seg •Økte sendeflater krever større innholdsproduksjon •Nye distribusjonsmåter (nye medier) innebærer andre format på innholdet •Større kompetansebehov •Tverrmedielt samarbeid

20 Bjørn Johan Bye Selskapet har to strategiske hovedutfordringer: distribusjon og innholdsproduksjon Internett Kabel-TV Distribusjon Radio •Muliggjør sending av alle typer medier •Dårlig teknologisk kunnskap i dag •Lite samarbeid på tvers •Ønsker avtale om å bruke kabel-TV på studentbyene •Når målgruppen direkte •Flere muligheter for utvidelser av programinnhold •Vurderer 24/7-konsesjon •Usikker finansiering pt. •Innholdsproduksjon på ny sendeflate kan vise seg krevende.

21 Bjørn Johan Bye Selskapet har to strategiske hovedutfordringer: distribusjon og innholdsproduksjon Samlokalisering Organisasjon Innholds- produksjon Kompetanse •Satsing på internett vil kreve leveranser av innhold på tvers av enhetene •Samlokalisering er i stor grad en forutsetning for dette •Selskapet driver på frivillig basis •Større krav til innsats fra utdanningsinstitusjonene truer mulighetene til å øke innholdsproduksjonen •Nye medier krever større krav til rammeverket rundt innholdet •Selskapet blir mer avhengig av kompetanse hos medarbeiderne


Laste ned ppt "MediaStud AS: økonomisk og strategisk status Presentasjon for Generalforsamling i MediaStud AS Trondheim, 29.06.07."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google