Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt fra Oljeskattekontoret OLFs skatteseminar Trondheim 4. – 6

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt fra Oljeskattekontoret OLFs skatteseminar Trondheim 4. – 6"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytt fra Oljeskattekontoret OLFs skatteseminar Trondheim 4. – 6
Nytt fra Oljeskattekontoret OLFs skatteseminar Trondheim 4. – 6. mai Håvard Holterud avdelingsdirektør Skatteøkonomisk avdeling z

2 Tildelingsbrev fra Finansdepartementet
Skatteetatens arbeid på internprisingsområdet gis høy prioritet. Stort kontrollbehov på området og provenypotensialet må antas å være stort. videre: Kontrollarbeidet på dette området er komplekst og ressursskrevende, og det kreves både juridisk og økonomisk fagkunnskap, samt bransjekunnskap. Det er betydelig risiko for at multinasjonale konsern avpasser sin prisingsstrategi etter kontrollinnsats og oppdagelsesrisiko Internasjonal prisingsstrategi får virkning for den norske enhetens skattemessige fortjeneste mange år framover. Oljeskattekontoret – tittel på presentasjonen

3 Tildelingsbrev fra Finansdepartementet
Tørrgass utgjør en stadig større del av norsk petroleumsproduksjon. En viktig oppgave for Oljeskattekontoret er å vurdere om gass som selges til nærstående selskaper omsettes til markedspris. Fortsatt et særlig behov for at Oljeskattekontoret har høy oppmerksomhet på utvinningsselskapenes salg av tørrgass til nærstående parter Skatteetaten skal i 2011 starte utviklingen av en analyseløsning som gir bedre oversikt over og grunnlag for analyse av utvinningsselskapenes gassavtaler, til hjelp i arbeidet med å kontrollere at gassen er verdsatt til markedsverdi. Løsningen skal bidra til å sikre at norske skattefundamenter ikke flyttes ut av landet. Utviklingen av løsningen er planlagt gjennomført i to faser. Første fase skal ferdigstilles i løpet av 2012 Fase to er planlagt gjennomført i For 2011 er det avsatt budsjettmidler til utvikling av nytt analysesystem for gassavtaler. Oljeskattekontoret – tittel på presentasjonen

4 Analysesystem for Gassavtaler -Gassdatabase
Forskrifter Organisering OSK - SITS –prosjektledelse – oppdrag Operativ Innspill fra OLF/oljeindustrien OED Bruk av databasen Oljeskattekontoret – tittel på presentasjonen

5 Forhåndsuttalelser Bindende forhåndsuttalelser – Oljeskattenemnda kan etter petrsktl § 6 nr. 4 gi bindende forhåndsuttalelser om ”de skattemessige virkninger av en konkret forestående disposisjon”. Målsetting er at saksbehandlingstiden ikke skal overskride 6 uker. Bindende forhåndsuttalelser – naturgass - Oljeskattekontoret kan på anmodning gi bindende forhåndsuttalelse om hva som skal medregnes som skattepliktig inntekt ved salg av naturgass til beslektet selskap, jf. petrsktl. § 6 nr. Prioritert oppgave - Avhengig av sakens kompleksitet og kvaliteten på søknaden. Kontorets målsetting at effektiv behandlingstid for de fleste sakene skal holdes innenfor tre måneder. 5 Oljeskattekontoret – tittel på presentasjonen

6 Internprising ved Oljeskattekontoret
Påbegynte, ikke rettskraftige internprisingssaker ved Oljeskattekontoret omfatter inntektstillegg på over 9 milliarder kroner, hvorav drøye 7,5 milliarder kroner gjelder vedtak i Oljeskattenemnda og/eller Klagenemnda. Antall påklagede, ikke rettskraftige saker med ilignet inntektstillegg over 50 millioner kroner er rundt 35. Oljeskattekontoret – tittel på presentasjonen

7 Klagesaker til behandling gjelder spørsmål om
Kontoret tar sikte på å fremme omfattende klagesaker for Klagenemnda i 2011: Fradrag for konserninterne tjenester Forskning og utvikling Internlån rentemargin Petroleumsprodukter tørrgass våtgass Forsikring Sokkel-land/gevinst ved salg av gass Klagebehandlingen har i de senere år utgjort ca 10 % av kontorets totale ressursbruk Oljeskattekontoret – tittel på presentasjonen

8 Rettssaker Prioritert oppgave ved Oljeskattekontoret.
Det verserer for tiden 5 rettssaker: 4 ved tingretten Regnskapsmessig behandling av krav på tilbakebetaling skatt og nedstegning – Oslo tingrett og13. April 2011. Utleie kontorbygg – armlengdepris, særskattepliktig virksomhet, gjennomskjæring – Stavanger Tingrett 6 dager fra Utvidelse av gassbehandlingsanlegg - kostnader dekket av skiperne - egen virksomhet land eller forskuddsbetaling mot lavere tariff Våtgass – armlengdepris ved salg internt og sammenligning med gjennomsnittlig margin i sammenlignbare uavhengige kontrakter 1 ved lagmannsretten (captive forsikring) Oljeskattekontoret – tittel på presentasjonen

9 4 rettssaker rettskraftig
Valutapoolordning i konsernforhold – årene Spørsmål om markedsmessighet for rentebetingelser på inn-/utlån Staten vant i Tingretten (dom ) og Lagmannsretten ( ) – anke forkastet for Høyesterett Konserninterne tjenester Enterprise - årene Spørsmål om interne tjenester var mottatt og dels om armlengdes pris Staten vant i Tingretten ( ) og Lagmannsretten ( ) - anke forkastet for Høyesterett 9 Oljeskattekontoret – tittel på presentasjonen

10 4 rettssaker rettskraftig
Statpipe II saken - ny runde på nytt skjønn der skjønnstemaet er formulert av HR Spørsmål om armlengdepris for rørledningstariff Staten vant i Tingretten og Lagmannsretten, anke forkastet for Høyesterett PUST Shuttletankere – Ulovfestet gjennomskjæring hvor finansinntekt i datterselskap ble allokert til morselskap Spørsmål om låneopptak (78% skattegrunnlag) skutt inn som egenkapital i datterselskap – utlån (28% skattegrunnlag) til uavhengig selskap for finansiering av to skip som leies tilbake til konsernet Staten vant i tingretten ( ) og Lagmannsretten ( ), anke forkastet for Høyesterett 10 Oljeskattekontoret – tittel på presentasjonen

11 Rettssaker – verserende Internsalg våtgass
Våtgass selges til beslektet utenlandsk salgsselskap Kontraktssalg til BPAP+0 (ANSI+0) Klagenemnda: BPAP + margin Grunnlag for skjønn Skjønn: anonymisert sammenligning med uavhengige kontrakter – utvalg basert på kriterier Videresalgspriser ikke innsendt – relevant? 11 Oljeskattekontoret – tittel på presentasjonen

12 Våtgass kjennelser 1983-1984 NGL Platts index
Sammenligning uavhengige Prisanslag ekspert 1983 Månedlig veid gjennomsnitt spotselgere andre på samme felt-omkostninger fradrag godtatt 1984 Ekspertuttalelse Påstand godtatt, små beløp 1985 Salg til BNOC Feil i sammenligningsgrunnlag 1986 Sammenligning uavhengige salg 97,5% av antatt videresalgspris 1988 Isobutan 97,5% av andre uavhengige spotselgere 1991 Pris 50% av sammenligningsgrunnlag 97,5% av priser i sammenligningsgrunnlag BPAP + 0 Sammenligning andre selskapers salg til uavhengige og videresalgspriser 97,5% av videresalgspriser 2002 Sammenligning andre selskapers påslag BPAP + USD margin Oljeskattekontoret – tittel på presentasjonen

13 Utvidelse av gassbehandlingsanlegg -landinntekt eller forskuddsbetaling mot lavere tariff
Skipere på et felt dekker deler av utvidelse av eksisterende gassbehandlingsanlegg som har andre eiere Egen landinntekt med 7% avkastning for skiperne? KLN:Selvstedig aktivitet for å beregne en landinntekt med utgangspunkt i det alminnnelige virksomhetsberep Skiperne skal forestå investeringene, men eiendomsretten skal overføres vederlagsfritt til eierne. Skiperne skal beholde bruksrett og få en andel av fortjenesten dersom nye felt kommer inn og vil bruke de nye anleggene. Skiperne betaler en lavere pris i forhold den pris som ville ha blitt avtalt, dersom eierne hadde dekket utvidelsene fullt ut. Utvidelsen er integrerte del av anlegget som også benyttes til behandling av gass for andre felt. Oljeskattekontoret – tittel på presentasjonen

14 Utvidelse av gassbehandlingsanlegg-landinntekt forts.
Skipernes betaling har karakter av forhåndsbetaling. Siden avtalt tariff er lavere enn den ellers ville ha vært, må forhåndsbetalingen anses som en delbetaling av fremtidige tariff-forpliktelser. Slike betalinger kan ikke gi grunnlag for å beregne landinntekt. KLN mindretall viser til langvarig praksis med å beregne landinntekt på slike anlegg - til fradrag i særskatt Dersom tilsvarende investeringer hadde blitt foretatt av eierne av gassbehandlingsanlegget ville de ha gitt grunnlag for å belaste en tariff som hadde blitt beskattet på land hos gassbehandingseierne - som hadde gått til fradrag i skipernes sokkelinntekt. Oljeskattekontoret – tittel på presentasjonen

15 Rettssaker - verserende Regnskapsmessig behanding av skattekrav
Regnskapsmessig behandling av krav på tilbakebetaling skatt og nedstegning – skattemessige endringer i finansposter Stevning 16. april vedrørende inntektsåret 2006.  Saken gjelder spørsmål vedrørende regnskapsmessig behandling av et fremtidig krav om tilbakebetaling av skatt samt konsekvensene av den regnskapsmessige behandling av kostnader til nedstenging og fjerning. Betydningen skattemessig er at lovlig utbytte etter aksjeloven § 8 – 1 ble redusert.  Tvisten gjelder således om den regnskapsmessige fremgangsmåte som saksøker valgte, er i tråd med regnskapsloven, herunder normen for god regnskapsskikk.  Skattemessig konsekvens for selskapet er en økning av selskapet finansinntekter med kr 4,8 mill.. Rettssaken var til behandling ved Oslo tingrett den 12. og 13. april 2011. 15 Oljeskattekontoret – tittel på presentasjonen

16 Rettssaker - verserende Kontorbygg
Oljeselskap - stevning 22. september 2010 ligningen for inntektsårene Skattemessige problemstillinger vedrørende konsernets forretningsbygg. Bygget var eiet av et konserninternt selskap. For inntektsårene er det spørsmål om husleien hadde blitt fastsatt på armlengdes basis. Fra inntektsåret 2003 er det spørsmål om leiekontrakten hadde blitt tatt ut fra særskattepliktig virksomhet. For inntektsåret 2005 er det også spørsmål om den skattemessige behandling av frikjøp av leieforpliktelsen og om skattemessig gjennomskjæring ved salg av aksjer i selskapet som eiet bygget. Saken er berammet til behandling i Stavanger tingrett den 22. august Det er avsatt 6 rettsdager til saken. 16 Oljeskattekontoret – tittel på presentasjonen

17 Rettssaker - verserende
Forsikring captive – Statoil. Staten medhold I tingretten. I stor grad samme spørsmål som tidligere Hydro-sak (”OIL-fordelen”) som er rettskraftig og hvor staten fikk medhold i de prinsipielle spørsmål Ankesaken for lagmannsretten gjelder internprising av forsikringstjenester og er en prinsipiell viktig sak Konsistens i metodebruk - armlengepris over tid Saken er berammet til 15. november og det er avsatt 10 rettsdager 17 Oljeskattekontoret – tittel på presentasjonen

18 Aggregerte tall Næringsoppgave 2- Inntekter - kostnader - driftsresultat norsk sokkel
Oljeskattekontoret – tittel på presentasjonen

19 Aggregerte tall Næringsoppgave 2 – Gjeldsgrad norsk sokkel
Oljeskattekontoret – tittel på presentasjonen

20 Aggregert tall Næringsoppgave 2 – Totalkapital rentabilitet norsk sokkel
Oljeskattekontoret – tittel på presentasjonen

21 Aggregerte tall Næringsoppgave 2 – Egenkapitalrentabilitet norsk sokkel
Oljeskattekontoret – tittel på presentasjonen

22 Offentlige inntekter skatt- og avgiftstyper (utvalg - 2011 er estimat)
50 000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 NOK (mill kr) Selskapsskatt land (etterskuddspliktige) Trygdeavgift Arbeidsgiveravgift Merverdiavgift Personskatt (forskuddspliktige) Petroleumsskatt sokkel Oljeskattekontoret – tittel på presentasjonen

23 Petroleumsskatt og skatt på øvrige selskaper
Oljeskattekontoret – tittel på presentasjonen


Laste ned ppt "Nytt fra Oljeskattekontoret OLFs skatteseminar Trondheim 4. – 6"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google