Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt fra Oljeskattekontoret OLFs skatteseminar Trondheim 4. – 6. mai 2011 Håvard Holterud avdelingsdirektør Skatteøkonomisk avdeling z.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt fra Oljeskattekontoret OLFs skatteseminar Trondheim 4. – 6. mai 2011 Håvard Holterud avdelingsdirektør Skatteøkonomisk avdeling z."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytt fra Oljeskattekontoret OLFs skatteseminar Trondheim 4. – 6. mai 2011 Håvard Holterud avdelingsdirektør Skatteøkonomisk avdeling z

2 26.06.2014Oljeskattekontoret – tittel på presentasjonen2 Tildelingsbrev fra Finansdepartementet • Skatteetatens arbeid på internprisingsområdet gis høy prioritet. • Stort kontrollbehov på området og provenypotensialet må antas å være stort. videre: • Kontrollarbeidet på dette området er komplekst og ressursskrevende, og det kreves både juridisk og økonomisk fagkunnskap, samt bransjekunnskap. • Det er betydelig risiko for at multinasjonale konsern avpasser sin prisingsstrategi etter kontrollinnsats og oppdagelsesrisiko • Internasjonal prisingsstrategi får virkning for den norske enhetens skattemessige fortjeneste mange år framover.

3 26.06.2014Oljeskattekontoret – tittel på presentasjonen3 Tildelingsbrev fra Finansdepartementet • Tørrgass utgjør en stadig større del av norsk petroleumsproduksjon. • En viktig oppgave for Oljeskattekontoret er å vurdere om gass som selges til nærstående selskaper omsettes til markedspris. • Fortsatt et særlig behov for at Oljeskattekontoret har høy oppmerksomhet på utvinningsselskapenes salg av tørrgass til nærstående parter • Skatteetaten skal i 2011 starte utviklingen av en analyseløsning som gir bedre oversikt over og grunnlag for analyse av utvinningsselskapenes gassavtaler, til hjelp i arbeidet med å kontrollere at gassen er verdsatt til markedsverdi. • Løsningen skal bidra til å sikre at norske skattefundamenter ikke flyttes ut av landet. • Utviklingen av løsningen er planlagt gjennomført i to faser. Første fase skal ferdigstilles i løpet av 2012 • Fase to er planlagt gjennomført i 2013-2014. For 2011 er det avsatt budsjettmidler til utvikling av nytt analysesystem for gassavtaler.

4 Analysesystem for Gassavtaler - Gassdatabase • Forskrifter • Organisering • OSK - SITS –prosjektledelse – oppdrag • Operativ • Innspill fra OLF/oljeindustrien • OED • Bruk av databasen 26.06.2014Oljeskattekontoret – tittel på presentasjonen4

5 26.06.2014Oljeskattekontoret – tittel på presentasjonen5 Forhåndsuttalelser • Bindende forhåndsuttalelser – Oljeskattenemnda kan etter petrsktl § 6 nr. 4 gi bindende forhåndsuttalelser om ”de skattemessige virkninger av en konkret forestående disposisjon”. Målsetting er at saksbehandlingstiden ikke skal overskride 6 uker. • Bindende forhåndsuttalelser – naturgass - Oljeskattekontoret kan på anmodning gi bindende forhåndsuttalelse om hva som skal medregnes som skattepliktig inntekt ved salg av naturgass til beslektet selskap, jf. petrsktl. § 6 nr. Prioritert oppgave - Avhengig av sakens kompleksitet og kvaliteten på søknaden. Kontorets målsetting at effektiv behandlingstid for de fleste sakene skal holdes innenfor tre måneder. 5

6 26.06.2014Oljeskattekontoret – tittel på presentasjonen6 Internprising ved Oljeskattekontoret • Påbegynte, ikke rettskraftige internprisingssaker ved Oljeskattekontoret omfatter inntektstillegg på over 9 milliarder kroner, hvorav drøye 7,5 milliarder kroner gjelder vedtak i Oljeskattenemnda og/eller Klagenemnda. • Antall påklagede, ikke rettskraftige saker med ilignet inntektstillegg over 50 millioner kroner er rundt 35.

7 26.06.2014Oljeskattekontoret – tittel på presentasjonen7 • Kontoret tar sikte på å fremme omfattende klagesaker for Klagenemnda i 2011: • Fradrag for konserninterne tjenester • Forskning og utvikling • Internlån rentemargin • Petroleumsprodukter • tørrgass • våtgass • Forsikring • Sokkel-land/gevinst ved salg av gass • Klagebehandlingen har i de senere år utgjort ca 10 % av kontorets totale ressursbruk Klagesaker til behandling gjelder spørsmål om

8 26.06.2014Oljeskattekontoret – tittel på presentasjonen8 Rettssaker Prioritert oppgave ved Oljeskattekontoret. Det verserer for tiden 5 rettssaker: • 4 ved tingretten • Regnskapsmessig behandling av krav på tilbakebetaling skatt og nedstegning – Oslo tingrett - 12. og13. April 2011. • Utleie kontorbygg – armlengdepris, særskattepliktig virksomhet, gjennomskjæring – Stavanger Tingrett 6 dager fra 22.8.2011 • Utvidelse av gassbehandlingsanlegg - kostnader dekket av skiperne - egen virksomhet land eller forskuddsbetaling mot lavere tariff • Våtgass – armlengdepris ved salg internt og sammenligning med gjennomsnittlig margin i sammenlignbare uavhengige kontrakter • 1 ved lagmannsretten (captive forsikring)

9 26.06.2014Oljeskattekontoret – tittel på presentasjonen9 4 rettssaker rettskraftig Valutapoolordning i konsernforhold – årene 2003-2004 • Spørsmål om markedsmessighet for rentebetingelser på inn-/utlån • Staten vant i Tingretten (dom 23.09.2009) og Lagmannsretten (11.01.10) – anke forkastet for Høyesterett Konserninterne tjenester Enterprise - årene 1998-2001 • Spørsmål om interne tjenester var mottatt og dels om armlengdes pris • Staten vant i Tingretten (8.12.2008) og Lagmannsretten (11.01.2010) - anke forkastet for Høyesterett 9

10 26.06.2014Oljeskattekontoret – tittel på presentasjonen10 4 rettssaker rettskraftig Statpipe II saken - ny runde på nytt skjønn der skjønnstemaet er formulert av HR • Spørsmål om armlengdepris for rørledningstariff • Staten vant i Tingretten og Lagmannsretten, anke forkastet for Høyesterett PUST Shuttletankere – Ulovfestet gjennomskjæring hvor finansinntekt i datterselskap ble allokert til morselskap • Spørsmål om låneopptak (78% skattegrunnlag) skutt inn som egenkapital i datterselskap – utlån (28% skattegrunnlag) til uavhengig selskap for finansiering av to skip som leies tilbake til konsernet • Staten vant i tingretten (9.10.2007) og Lagmannsretten (1.3.2010), anke forkastet for Høyesterett 10

11 26.06.2014Oljeskattekontoret – tittel på presentasjonen11 Rettssaker – verserende Internsalg våtgass • Våtgass selges til beslektet utenlandsk salgsselskap • Kontraktssalg til BPAP+0 (ANSI+0) • Klagenemnda: BPAP + margin • Grunnlag for skjønn • Skjønn: anonymisert sammenligning med uavhengige kontrakter – utvalg basert på kriterier • Videresalgspriser ikke innsendt – relevant? 11

12 Våtgass kjennelser 1983-1984NGLPlatts index 1983 - Sammenligning uavhengige 1984 - Prisanslag ekspert 1983 Månedlig veid gjennomsnitt spotselgere andre på samme felt- omkostninger. 1984 fradrag godtatt 1984NGLEkspertuttalelsePåstand godtatt, små beløp 1985NGLSalg til BNOCFeil i sammenligningsgrunnlag 1986NGLSammenligning uavhengige salg97,5% av antatt videresalgspris 1986NGLSammenligning uavhengige salg97,5% av antatt videresalgspris 1988IsobutanSammenligning uavhengige salg 97,5% av andre uavhengige spotselgere 1991Isobutan Pris 50% av sammenligningsgrunnlag 97,5% av priser i sammenligningsgrunnlag 1996-1997NGLBPAP + 0 Sammenligning andre selskapers salg til uavhengige og videresalgspriser97,5% av videresalgspriser 2002NGLBPAP + 0 Sammenligning andre selskapers påslagBPAP + USD margin 26.06.2014Oljeskattekontoret – tittel på presentasjonen12

13 26.06.2014Oljeskattekontoret – tittel på presentasjonen13 Utvidelse av gassbehandlingsanlegg - landinntekt eller forskuddsbetaling mot lavere tariff • Skipere på et felt dekker deler av utvidelse av eksisterende gassbehandlingsanlegg som har andre eiere • Egen landinntekt med 7% avkastning for skiperne? • KLN:Selvstedig aktivitet for å beregne en landinntekt med utgangspunkt i det alminnnelige virksomhetsberep • Skiperne skal forestå investeringene, men eiendomsretten skal overføres vederlagsfritt til eierne. Skiperne skal beholde bruksrett og få en andel av fortjenesten dersom nye felt kommer inn og vil bruke de nye anleggene. • Skiperne betaler en lavere pris i forhold den pris som ville ha blitt avtalt, dersom eierne hadde dekket utvidelsene fullt ut. • Utvidelsen er integrerte del av anlegget som også benyttes til behandling av gass for andre felt.

14 Utvidelse av gassbehandlingsanlegg- landinntekt forts. • Skipernes betaling har karakter av forhåndsbetaling. Siden avtalt tariff er lavere enn den ellers ville ha vært, må forhåndsbetalingen anses som en delbetaling av fremtidige tariff-forpliktelser. Slike betalinger kan ikke gi grunnlag for å beregne landinntekt. • KLN mindretall viser til langvarig praksis med å beregne landinntekt på slike anlegg - til fradrag i særskatt • Dersom tilsvarende investeringer hadde blitt foretatt av eierne av gassbehandlingsanlegget ville de ha gitt grunnlag for å belaste en tariff som hadde blitt beskattet på land hos gassbehandingseierne - som hadde gått til fradrag i skipernes sokkelinntekt. 26.06.2014Oljeskattekontoret – tittel på presentasjonen14

15 26.06.2014Oljeskattekontoret – tittel på presentasjonen15 Rettssaker - verserende Regnskapsmessig behanding av skattekrav Regnskapsmessig behandling av krav på tilbakebetaling skatt og nedstegning – skattemessige endringer i finansposter • Stevning 16. april 2010 vedrørende inntektsåret 2006. • Saken gjelder spørsmål vedrørende regnskapsmessig behandling av et fremtidig krav om tilbakebetaling av skatt samt konsekvensene av den regnskapsmessige behandling av kostnader til nedstenging og fjerning. Betydningen skattemessig er at lovlig utbytte etter aksjeloven § 8 – 1 ble redusert. • Tvisten gjelder således om den regnskapsmessige fremgangsmåte som saksøker valgte, er i tråd med regnskapsloven, herunder normen for god regnskapsskikk. • Skattemessig konsekvens for selskapet er en økning av selskapet finansinntekter med kr 4,8 mill.. Rettssaken var til behandling ved Oslo tingrett den 12. og 13. april 2011. • 15

16 26.06.2014Oljeskattekontoret – tittel på presentasjonen16 Rettssaker - verserende Kontorbygg • Oljeselskap - stevning 22. september 2010 ligningen for inntektsårene 2001-2005. • Skattemessige problemstillinger vedrørende konsernets forretningsbygg. Bygget var eiet av et konserninternt selskap. For inntektsårene 2001-2005 er det spørsmål om husleien hadde blitt fastsatt på armlengdes basis. Fra inntektsåret 2003 er det spørsmål om leiekontrakten hadde blitt tatt ut fra særskattepliktig virksomhet. For inntektsåret 2005 er det også spørsmål om den skattemessige behandling av frikjøp av leieforpliktelsen og om skattemessig gjennomskjæring ved salg av aksjer i selskapet som eiet bygget. • Saken er berammet til behandling i Stavanger tingrett den 22. august 2011. Det er avsatt 6 rettsdager til saken. 16

17 26.06.2014Oljeskattekontoret – tittel på presentasjonen17 Rettssaker - verserende Forsikring captive – Statoil. • Staten medhold I tingretten. I stor grad samme spørsmål som tidligere Hydro-sak (”OIL-fordelen”) som er rettskraftig og hvor staten fikk medhold i de prinsipielle spørsmål • Ankesaken for lagmannsretten gjelder internprising av forsikringstjenester og er en prinsipiell viktig sak • Konsistens i metodebruk - armlengepris over tid • Saken er berammet til 15. november og det er avsatt 10 rettsdager 17

18 26.06.2014Oljeskattekontoret – tittel på presentasjonen18 Aggregerte tall Næringsoppgave 2- Inntekter - kostnader - driftsresultat norsk sokkel

19 26.06.2014Oljeskattekontoret – tittel på presentasjonen19 Aggregerte tall Næringsoppgave 2 – Gjeldsgrad norsk sokkel

20 26.06.2014Oljeskattekontoret – tittel på presentasjonen20 Aggregert tall Næringsoppgave 2 – Totalkapital rentabilitet norsk sokkel

21 26.06.2014Oljeskattekontoret – tittel på presentasjonen21 Aggregerte tall Næringsoppgave 2 – Egenkapitalrentabilitet norsk sokkel

22 26.06.2014Oljeskattekontoret – tittel på presentasjonen22

23 26.06.2014Oljeskattekontoret – tittel på presentasjonen23 Petroleumsskatt og skatt på øvrige selskaper


Laste ned ppt "Nytt fra Oljeskattekontoret OLFs skatteseminar Trondheim 4. – 6. mai 2011 Håvard Holterud avdelingsdirektør Skatteøkonomisk avdeling z."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google