Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Nytt Gruppeunntak for Bilbransjen ( Kommisjonsforordning (EU) Nr. 461/2010 av 27. mai 2010) Oslo og Omegn Bilbransjeforening 16.11.10 Advokat Ian Anders.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Nytt Gruppeunntak for Bilbransjen ( Kommisjonsforordning (EU) Nr. 461/2010 av 27. mai 2010) Oslo og Omegn Bilbransjeforening 16.11.10 Advokat Ian Anders."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Nytt Gruppeunntak for Bilbransjen ( Kommisjonsforordning (EU) Nr. 461/2010 av 27. mai 2010) Oslo og Omegn Bilbransjeforening 16.11.10 Advokat Ian Anders Tobiassen i.tobiassen@haavind.no

2 Advokatfirmaet Haavind AS 2 2 Opplegget: 1)Hvorfor har vi gruppeunntak (GU) for bilbransjen? 2)Hva skjedde 1. juni 2010? 3)Hovedpunktene i det nye GU 1)Salg av nye biler 2)Ettermarkedet 4)Konsekvenser? 1)Generelt 2)Salg av nye biler 3)Ettermarkedet 5)Diskusjon / Spørsmål

3 Advokatfirmaet Haavind AS 3 3 Hvorfor har vi gruppeunntak for bilbransjen? (1) Konkurranseloven § 10 (1) - Forbud Enhver avtale mellom foretak, enhver beslutning truffet av sammenslutninger av foretak og enhver form for samordnet opptreden som har til formål eller virkning å hindre, innskrenke eller vri konkurransen, er forbudt, særlig slike som består i a) å fastsette på direkte eller indirekte måte innkjøps- eller utsalgspriser eller andre forretningsvilkår, b) å begrense eller kontrollere produksjon, avsetning, teknisk utvikling eller investeringer, c) å dele opp markeder eller forsyningskilder, d) å anvende overfor handelspartnere ulike vilkår for likeverdige ytelser og derved stille dem ugunstigere i konkurransen, e) å gjøre inngåelsen av kontrakter avhengig av at medkontrahentene godtar tilleggsytelser som etter sin art eller etter vanlig forretningspraksis ikke har noen sammenheng med kontraktsgjenstanden.

4 Advokatfirmaet Haavind AS 4 4 Hvorfor har vi gruppeunntak for bilbransjen? (2) Konkurranseloven § 10 (3) og (4) – Unntak •Individuelt unntak for avtaler som har positive effekter: –Bedrer produksjonen eller fordelingen av varer –Fremme teknisk eller økonomisk utvikling –Sikre forbrukerne en rimelig andel av de fordeler som oppnås •Gruppeunntak: –Det kan ved forskrift fastsettes at visse typer avtaler som normalt er positive (oppfyller betingelsene) skal unntas forbudsbestemmelsene

5 Advokatfirmaet Haavind AS 5 5 Hvorfor har vi gruppeunntak for bilbransjen? (3) •Tradisjonelt har bilbransjen vært verstinger innen konkurranserett, derfor strengere regime for bilbransjen enn for alle andre •Gruppeunntaket identifiserer avtaler som normalt ikke begrenser konkurransen (positive virkninger oppveier negative virkninger) •Gruppeunntaket forenkler konkurransemyndighetenes administrasjon av konkurransereglene, og •redusere næringslivets omkostninger ved overholdelse av reglene

6 Advokatfirmaet Haavind AS 6 6 Hva skjedde 1. juni 2010? (1) •Kommisjonsforordning (EU) nr. 1400/2002 OPPHØRTE! •Erstattet av: –Det generelle gruppeunntaket, kommisjonsforordning (EU) nr. 330/2010 –Gjelder for alle andre bransjer (fra 1. juni 2010) –Gruppeunntaket for motorvognsektoren, kommisjons-forordning (EU) nr. 461/2010 –Gjelder salg av nye biler (fra 1. juni 2013) –Gjelder ettermarkedet, altså salg av reservedeler og reparasjons- og vedlikeholdstjenester, (fra 1. juni 2010)

7 Advokatfirmaet Haavind AS 7 7 Hva skjedde 1. juni 2010? (2) regelsett aktør (1400/2002) Gamle GU (461/2010) GU ettermarked (markedsandel < 30 %) (330/2010) Generelle GU (markedsandel < 30 %) Konkurranseloven § 10 Utenfor GU (markedsandel > 30%) Bilforhandler Gjelder fra 01.06.2010 til 01.06.2013 Gjelder fra 01.06.2013 Frivillig fra 01.06.10 Merke- verksteder Gjelder fra 01.06.2013 Uavhengige verksteder Gjelder fra 01.06.2010

8 Advokatfirmaet Haavind AS 8 8 Hovedpunktene i Kommisjonsforordning (EU) nr. 461/2010 (1) - generelt: Salg av nye biler:  Midlertidig forlengelse av eksisterende GU med 3 år fra 1. juni 2010 –altså business as usual i 2,5 år til  Det nye vertikale gruppeunntaket vil fra 1. juni 2013 gjelde for salg av nye biler, med egne retningslinjer for bilbransjen Ettermarkedet:  Sektorspesifikt gruppeunntak som regulerer deler av ettermarkedet (sikre tilgang til tekniske opplysninger, salg av reserve deler etc) Gjeldende fra 1. juni 2010.

9 Advokatfirmaet Haavind AS 9 9 Hovedpunktene (2) - ettermarkedet: •Det generelle gruppeunntaket vil gjelde (hvis produsenten har mindre enn 30 % markedsandel!! Aldri?) •I tillegg spesialregler for ettermarkedet: a)Ikke adgang til å begrense salg av deler i et selektivt distribusjonssystem til uavhengige forhandlere b)Ikke adgang for en bilprodusent å avtale en begrensning av en deleprodusents salg av deler til autoriserte og uavhengige forhandlere c)Ikke adgang for en bilprodusent å avtale en begrensning av en deleprodusents adgang til å plassere sitt varemerke eller logo på komponenter

10 Advokatfirmaet Haavind AS 10 Konsekvenser (1) - generelt •Hovedpunkter - Vertikale GU (EU-forordning 330/2010): –Gjelder bare når markedsandel < 30 % –Tillater ikke oppsigelige kontrakter –Konkurranseklausuler kan maksimalt gjelde i 5 år –Tillatt med karanteneklausuler etter kontraktsutløp –Single branding? - Produsent kan pålegge forhandler å kjøpe inntil 80 % av sine samlede innkjøp fra produsenten –Ingen krav til å begrunne oppsigelser –Produsent kan forby overdragelse av forhandlerkontrakten –Kan igjen kombinere eksklusive distribusjon (geografiske eneområder) og selektiv distribusjon

11 Advokatfirmaet Haavind AS 11 Konsekvenser (2) - generelt •Alternativt kan produsenten: –Droppe GU og i stedet: –Gjøre en egen økonomisk/juridisk vurdering av kontraktene sine opp mot forbudsbestemmelsene i konkurranseloven –Bommer man kan man komme ut å kjøre (store bøter) –Gir større fleksibilitet mht utformingen av distribusjonsnettverket –Man mister den ”frihavnen” som GU utgjør –På ettermarkedet må dette gjøres - markedsandel > 30 %

12 Advokatfirmaet Haavind AS 12 Konsekvenser (3) - bilsalg •Generelt: Større grad av kontraktsfrihet / større ansvar for produsent og importør •Forhandler: –Geografiske eneområde igjen tillatt, altså mindre intra brand konkurranse –Mindre flermerkesalg? –Kobling verksted/salg –Ikke begrunne oppsigelse –Ikke rett til å overdra kontrakt? –Slutt på oppsigelige kontrakter for bilsalg –Karanteneklausuler? •Produsent/Importør: –Større kontroll over distribusjonsnettverket –Vil kunne pålegge forhandler langt flere konkurransebegrensninger enn under gammelt regime –Større frihet til å fastsette innholdet av bilforhandlerkontrakter

13 Advokatfirmaet Haavind AS 13 Konsekvenser (4) - bilsalg: Produsentkontroll Distribusjonssystem Antallet forhandlereKvalitativ standard på nettverk Geografisk plassering av forhandlere Eksklusiv + selektiv distribusjon X X X

14 Advokatfirmaet Haavind AS 14 Konsekvenser (4) - ettermarkedet •Hva med merker som har mer enn 30 % markedsandel innen ettermarkedet? (de fleste!) –IKKE OMFATTET AV GRUPPEUNNTAKET! Produsenten må selv vurdere om kontraktene er lovlig i forhold til konkuransereglene. •Retningslinjene sier: Rene kvalitative selektive distribusjonssystemer er normalt ikke omfattet av forbudsbestemmelsene i konkurranselovgivningen •Vilkår: 1)Produktets egenskaper må nødvendiggjøre bruk av kvalitativ selektiv distribusjon 2)Utvelgelse av verksteder basert på objektive og enhetlige kvalitative kriterier som ikke praktiseres på en diskriminerende måte 3)De kvalitative kriteriene må ikke gå lenger enn nødvendig

15 Advokatfirmaet Haavind AS 15 Konsekvens (5) - ettermarkedet •Hvis de oppfyller vilkårene kan de i utgangspunktet løpe videre uten å måtte sies opp av produsent/importør •Må ikke begrense: –Adgang til teknisk informasjon –Misbruk av garantier (vilkår for at garantien skal gjelde at det kun er brukt autorisert forhandler) –Tilgang til nettverket (kobling av salg og verksted vil ofte være problematisk, men ikke nødvendigvis hvis ny aktør i et marked) –salg av deler •Vil noen produsenter optimalisere sine kontrakter (les: si opp?) – liten kontroll på kvalitativt selektivt nettverk •Ikke lenger så klare linjer mer komplisert regelverk

16 Advokatfirmaet Haavind AS 16 Konsekvens (6) •Kommisjonen har foreslått at det utarbeides en Code of conduct til erstatning for bestemmelsene i artikkel 3 i det gamle GU vedr.: –Begrunnelse av oppsigelser –Overdragelse av kontrakt –Kompensasjon for investeringer •Mener å hørt at ACEA jobber med dette •Men: Ikke juridisk bindende

17 Advokatfirmaet Haavind AS 17 Konsekvens (6) •Det jobbes på europeisk nivå (CECRA) for å få inn endringer i EU’s agent direktiv. •Til erstatning fra de bestemmelser i artikkel 3 i gamle GU som beskyttet forhandlere og uavhengige importører •(Etter min mening kommet litt skjevt ut – bør korrigeres) –(Forslag om 2 års oppsigelsesfrist innebærer at alle forhandlerkontrakter om bilsakg vil være uten for gruppeunntaket!)

18 Advokatfirmaet Haavind AS 18 Konsekvens (7) •Deler? – ref. Mercedes-Benz •Salg av deler bare vi autoriserte forhandlere? •Ikke på grunn av gruppeunntaket •Hvis kjøp av deler bare fra forhandlere skyldes begrensning fra produsent, sannsynlig at produsents kontrakter er i strid med konkurransereglene

19 Advokatfirmaet Haavind AS 19 Takk for oppmerksomheten! •Diskusjon / spørsmål?


Laste ned ppt "1 Nytt Gruppeunntak for Bilbransjen ( Kommisjonsforordning (EU) Nr. 461/2010 av 27. mai 2010) Oslo og Omegn Bilbransjeforening 16.11.10 Advokat Ian Anders."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google