Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OMJ-98 www.phs.hibo.no 1 Profesjonshøgskolen Nils Ole Nilsen Førstelektor i informasjonssystemer Høgskolen i Bodø Digital kompetanse – ny basisferdighet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OMJ-98 www.phs.hibo.no 1 Profesjonshøgskolen Nils Ole Nilsen Førstelektor i informasjonssystemer Høgskolen i Bodø Digital kompetanse – ny basisferdighet."— Utskrift av presentasjonen:

1 OMJ-98 www.phs.hibo.no 1 Profesjonshøgskolen Nils Ole Nilsen Førstelektor i informasjonssystemer Høgskolen i Bodø Digital kompetanse – ny basisferdighet i nye læreplaner

2 OMJ-98 www.phs.hibo.no 2 Profesjonshøgskolen Agenda for dagen 1.Hva er digital kompetanse? 2.Digital kompetanse i naturfag-, matematikk-, engelsk og norskplanen 3.Tilpasset opplæring og bruk av digitale læremidler – hva er et godt digitalt læremiddel? 4.Hvordan organisere arbeidet med Kunnskapsløftet og skolens digitale utvikling?

3 OMJ-98 www.phs.hibo.no 3 Profesjonshøgskolen Skolen i forandring - eller?  Den tradisjonelle skolen bygde på ideer og strukturer fra den industrielle revolusjon  Disiplin og makt  Udemokratisk  Statisk kunnskap  Hierarkisk struktur og organisering  Se blogging.noblogging.no I går?

4 OMJ-98 www.phs.hibo.no 4 Profesjonshøgskolen Pedagogikken i den tradisjonelle skolen har vært preget av:  Rette svar  Pensumstyrt  Individuelt arbeid  Lærerstyrt undervisning  Pedagogikk basert på gjengivelse av kunnskap

5 OMJ-98 www.phs.hibo.no 5 Profesjonshøgskolen Pedagogikken har vært preget av standardisering  Standardiserte læremidler og metoder  Standardiserte samarbeidsmuligheter  Standardiserte vurderings- metoder  Standardiserte perspektiver på hva læring er

6 OMJ-98 www.phs.hibo.no 6 Profesjonshøgskolen Kunnskapsperspektiver i det hyperkomplekse samfunnet  Som arbeidstaker ved SIEMENS (Tyskland) regner man med at arbeidskunnskapen ved bedriften er foreldet etter 18 mnd.  Skal skolen møte slike hastigheter vil detaljstyrte rammeplaner ikke lenger være forsvarlig  Skolen må konstruere grunnleggende nye ideologiske ideer når det gjelder planlegging, organisering og gjennomføring av fremtidens skole

7 OMJ-98 www.phs.hibo.no 7 Profesjonshøgskolen Kult, spill, chat … fag, læreplaner, eksamen… Digital kompetanse: Ferdigheter Kunnskaper Holdninger Kreativitet Digital kompetanse i klasserommet

8 OMJ-98 www.phs.hibo.no 8 Profesjonshøgskolen Digital skole hver dag - Det digitale kompetansehjulet

9 OMJ-98 www.phs.hibo.no 9 Profesjonshøgskolen Hva vil det si å være digitalt kompetent?

10 OMJ-98 www.phs.hibo.no 10 Profesjonshøgskolen Bestanddeler i digital kompetanse Grunnleggende ferdigheter –åpne program, sortere og lagre informasjon Klassifisere info - sjangerkunnskap Navigere – strategier i bruk av Internett Søke – vite hvordan man får tilgang til informasjon? Laste ned ulike informasjonstyper Integrere - multimodalitet Evaluere kvalitet/relevans Kommunisere info i ulike medier Samarbeide i nettbaserte relasjoner Skape ulike former for informasjon – sammensatte tekster - hjemmesider Fra det grunnleggende til det mer sammensatte og kompliserte Dette er komponenter som elevene vil møte i stadig mer avanserte former opp gjennom skolegangen

11 OMJ-98 www.phs.hibo.no 11 Profesjonshøgskolen Litt om de nye læreplanene http://www.kunnskapsloeftet.no/  Generell del videreføres  Broen erstattes av Læringsplakaten – prinsipper og retningslinjer for arbeidet i fag er vedtatt  Gjennomgående læreplaner for hele grunnopplæringen  Mindre detaljerte læreplaner  Mål for elevenes læring  Lokal metodefrihet  Mål for grunnleggende ferdigheter integreres i alle fag på fagenes premisser

12 OMJ-98 www.phs.hibo.no 12 Profesjonshøgskolen Struktur  Sammenhengende læreplaner for fellesfag fra 1. årstrinn til 11. eller 12. årstrinn  Kompetansemål etter 2., 4., 7., 10.,Vg1, Vg2, Vg3

13 OMJ-98 www.phs.hibo.no 13 Profesjonshøgskolen Grunnleggende ferdigheter  å kunne lese  å kunne uttrykke seg skriftlig  å kunne regne  å kunne uttrykke seg muntlig  å kunne bruke digitale verktøy Soria-Moria-erklæringen:  å utvikle sosiale ferdigheter  å utvikle læringsstrategier og motivasjon

14 OMJ-98 www.phs.hibo.no 14 Profesjonshøgskolen Grunnleggende ferdigheter  Elevenes utvikling av grunnleggende ferdigheter skal være prioritert i opplæringen  Grunnleggende ferdigheter er integrert i læreplaner for alle fag, på det enkelte fags premisser og på relevante nivåer  I hver læreplan for fag er formulert en tekst om grunnleggende ferdigheter som gir en enkel og deskriptiv omtale av ferdighetenes bidrag til elevens læring i faget

15 OMJ-98 www.phs.hibo.no 15 Profesjonshøgskolen Grunnleggende ferdigheter  Elevenes utvikling av grunnleggende ferdigheter skal være prioritert i opplæringen  Grunnleggende ferdigheter er integrert i læreplaner for alle fag, på det enkelte fags premisser og på relevante nivåer  I hver læreplan for fag er formulert en tekst om grunnleggende ferdigheter som gir en enkel og deskriptiv omtale av ferdighetenes bidrag til elevens læring i faget

16 OMJ-98 www.phs.hibo.no 16 Profesjonshøgskolen Grunnleggende ferdigheter  Avgjørende for utvikling av faglig kunnskap og viten, og for å kunne kommunisere og samhandle med andre i et bredt spekter av sammenhenger  Faguavhengige: viktig for læring og utvikling i de fleste fag  Fagavhengige: utvikles på fagenes premisser

17 OMJ-98 www.phs.hibo.no 17 Profesjonshøgskolen Leseferdigheter  Å kunne lese i naturfag dreier seg om å samle informasjon, tolke og reflektere over innholdet i naturfaglige tekster, brosjyrer, aviser, bøker og på Internett. Lesing i naturfag forutsetter også lesing av bruksanvisninger, oppskrifter, tabeller, ulike diagrammer og symboler. Å kunne lese i samfunnsfag innebærer å sette seg inn i, granske, tolke og reflektere over faglige tekster og skjønnlitteratur med stigende vanskegrad for å oppleve kontakt med andre tider, steder og mennesker. Å kunne lese betyr samtidig å behandle og bruke variert informasjon fra bilder, film, tegninger, grafer, tabeller, globus og kart. For å forstå og delta aktivt i det samfunnet en lever i, er det også nødvendig å kunne lese og samle informasjon fra oppslagsverk, aviser og Internett og vurdere denne kritisk.

18 OMJ-98 www.phs.hibo.no 18 Profesjonshøgskolen Muntlige og skriftlige ferdigheter Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i naturfag innebærer å presentere og beskrive egne opplevelser og observasjoner fra naturen. I naturfag er skriftlige rapporter fra eksperimenter, feltarbeid, ekskursjoner og fra teknologiske utviklingsprosesser sentrale. Å kunne formulere spørsmål og hypoteser og å bruke naturfaglige begreper og uttrykksformer inngår i dette. Å argumentere for egne vurderinger og gi konstruktive tilbakemeldinger er viktig i naturfag. Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i samfunnsfag innebærer å fortelle om hendinger i fortid og samtid, å beskrive steder og fakta og bruke definisjoner, begreper og faguttrykk til å forklare årsaker og virkninger knyttet til samfunn og kultur. Disse ferdighetene innebærer å kunne presentere resultater av eget arbeid tydelig og forståelig for andre, og å kunne samtale om egne og andres presentasjoner. Skriftlig og muntlig uttrykksevne betyr å kunne reflektere over meningsinnholdet i tekster, bilder, film og gjenstander, og å kunne sammenligne, argumentere og drøfte verdier i informasjon og kilder, i hypoteser og modeller.

19 OMJ-98 www.phs.hibo.no 19 Profesjonshøgskolen Regneferdigheter  Å kunne regne i naturfag er å bruke tall og beregninger for å registrere og utarbeide resultater fra ens egne målinger og å lage tabeller og diagrammer med naturfaglig innhold. Å regne innebærer også å bruke og tolke formler og modeller fra virkeligheten samt bearbeide og tolke ulike typer data. Å kunne regne i samfunnsfag betyr å behandle og sammenligne tallmateriale om faglige temaer, bruke, tolke og lage tabeller og grafiske framstillinger. Regning i samfunnsfag dreier seg også om å gjøre undersøkelser med telling, bruke målestokk på kart og regne med tid.

20 OMJ-98 www.phs.hibo.no 20 Profesjonshøgskolen IKT  Å kunne bruke digitale verktøy i naturfag dreier seg om å kunne benytte slike verktøy til utforskning, måling, visualisering, simulering, registrering, dokumentasjon og publisering ved forsøk og i feltarbeid. For å stimulere kreativitet, levendegjøre og visualisere naturfaglige problemstillinger er digitale animasjoner, simuleringer og spill gode hjelpemidler. Kritisk vurdering av nettbasert naturfaglig informasjon styrker arbeidet med faget. De digitale kommunikasjonssystemene gir muligheter for å drøfte naturfaglige problemstillinger. Å kunne bruke digitale verktøy i samfunnsfag innebærer å gjennomføre informasjonssøk, utforske nettsteder, utøve kildekritikk og nettvett og velge ut relevant informasjon om faglige temaer. Digitale ferdigheter betyr også å være orientert om personvern og opphavsrett, og kunne bruke og følge gjeldende regler og normer for internettbasert kommunikasjon. Bruk av digitale verktøy er å kunne utvikle, presentere og publisere egne og felles multimediale produkter, kommunisere og samarbeide med elever fra andre skoler og land ved hjelp av digitale kommunikasjons- og samarbeidsredskaper.

21 OMJ-98 www.phs.hibo.no 21 Profesjonshøgskolen Digital kompetanse i NATURFAG

22 OMJ-98 www.phs.hibo.no 22 Profesjonshøgskolen

23 OMJ-98 www.phs.hibo.no 23 Profesjonshøgskolen IKT i naturfagplanen  Utforskning  Måling  Robotisering  Visualisering  Simulering  Animasjoner  Spill  Registrering  Dokumentasjon  Publisering  Kommunikasjon Å kunne bruke digitale verktøy i naturfag dreier seg om å kunne benytte slike verktøy til utforskning, måling, visualisering, simulering, registrering, dokumentasjon og publisering ved forsøk og i feltarbeid. For å stimulere kreativitet, levendegjøre og visualisere naturfaglige problemstillinger er digitale animasjoner, simuleringer og spill gode hjelpemidler. Kritisk vurdering av nettbasert naturfaglig informasjon styrker arbeidet med faget. De digitale kommunikasjonssystemene gir muligheter for å drøfte naturfaglige problemstillinger.

24 OMJ-98 www.phs.hibo.no 24 Profesjonshøgskolen Naturfagsider  Naturfag.no Naturfag.no  Sølv Sølv  Nordlys Nordlys  Viten.no Viten.no

25 OMJ-98 www.phs.hibo.no 25 Profesjonshøgskolen Naturfaglinker  Samlesider: AV-portalen - pekersamling ved Eirik Newth AV-portalen - pekersamling ved Eirik Newth  Newton i NRK Science Learning Network med Newton Science Learning Network  Educational hotlists og Educational hotlists  New Scientist Natur: ørken - vulkaner - hai - ville dyr - regnskog The Sciences Explorer Still spørsmål, chat, finn mange naturfaglinker "Hvordan ting virker!!" Naturnettet med linker om dyr, fugler, naturvett, organisasjoner med bildesamling Skoletjenesten til Universitetet i Oslo Mange rare ting om dyr (NRK) Nettstedet "Science" - mange interessante sider. "Faktabanken" - samleside fra svenske universiteter Samleside med vitenskapelige resultater Dyrewebben - sider for dyreinteresserte Energiveven - sider for ungdomsskolen om bioenergi ENOVAs eneregisider Kraftskolen New Scientist Naturørkenvulkanerhaiville dyrregnskog The Sciences Explorer Still spørsmål, chat, finn mange naturfaglinker "Hvordan ting virker!!" Naturnettet med linker om dyr, fugler, naturvett, organisasjoner med bildesamling Skoletjenesten til Universitetet i Oslo Mange rare ting om dyr (NRK) Nettstedet "Science" - mange interessante sider. "Faktabanken" - samleside fra svenske universiteter Samleside med vitenskapelige resultater Dyrewebben - sider for dyreinteresserte Energiveven - sider for ungdomsskolen om bioenergi ENOVAs eneregisider Kraftskolen

26 OMJ-98 www.phs.hibo.no 26 Profesjonshøgskolen Digitale kompetanse i matematikk Hva sier læreplanen – hva gjør vi?..noen eksempler Utdrag fra læreplan i matematikk Utdrag fra læreplan i matematikk Utdrag fra læreplan i matematikk

27 OMJ-98 www.phs.hibo.no 27 Profesjonshøgskolen Å kunne bruke digitale verktøy.. i matematikkplanen: .. dreier seg om å kunne bruke digitale hjelpemidler til spill, utforsking, visualisering og publisering.  Det dreier seg videre om vite om, kunne bruke og vurdere digitale hjelpemidler til problemløsning, simulering og modellering.  I tillegg er det viktig å kunne finne informasjon, analysere, behandle og presentere data med passende hjelpemidler, samt forholde seg kritisk til kilder, analyser og resultater. fra læreplanen – L06

28 OMJ-98 www.phs.hibo.no 28 Profesjonshøgskolen Aktuelle programmer  småprogrammer, for problemløsning og trening (spill)  regneark (Excel, andre … )  dynamisk geometri (Cabri, Geometrix,..)  Geonext:  http://home.hib.no/ansatte/hjr/GEONExT/ http://home.hib.no/ansatte/hjr/GEONExT/  og Geogebra  http://www.geogebra.at/ http://www.geogebra.at/  kurvetegning (Grafbox, WinGxp, andre..)  Internett for data, informasjon og evt. programmer  Lommeregnere, enkle, grafiske, symbolske Viktig at programmene gir mening til matematisk innhold, ikke bare digital kompetanse generelt, men matematisk støttet av teknologi

29 OMJ-98 www.phs.hibo.no 29 Profesjonshøgskolen Matematikklinker  Gruble.net Gruble.net  Konkurrer med elever i hele verden Konkurrer med elever i hele verden  Matematikkhjælpen Matematikkhjælpen  matte.no matte.no  matematikk.net matematikk.net  matematikk.org matematikk.org  Matematiske forklaringer Matematiske forklaringer  Matematikkens verden Matematikkens verden  Matematikkens kulturhistorie Matematikkens kulturhistorie  Mattespill Mattespill  Matematikk-meny Matematikk-meny  Drillepinden Drillepinden  Vi på vindusrekka - alt forklares her! Vi på vindusrekka  Tankenøtter Tankenøtter  Dagens tall Dagens tall  Abel Abel  Krydder fra matematikkens historie Krydder fra matematikkens historie  Interactive Mathematics Activities Interactive Mathematics Activities  Jenter og matematikk Jenter og matematikk  Minerva-prosjektet Minerva-prosjektet  Lær matematiske uttrykk på engelsk Lær matematiske uttrykk på engelsk  Ti-tallsystemet Ti-tallsystemet  Valuta:  Valuta-kalkulator Valuta-kalkulator  Slik regner du om valuta Slik regner du om valuta  Økonomi – Nettavisen Økonomi  Pengeveksler Pengeveksler  Myntherrer - norske mynter - norske konger Myntherrer  Den kongelige norske mynt Den kongelige norske mynt  Måle-enheter:  Volum, vekt, celcius... Volum, vekt, celcius...  Gamle norske måleenheter Gamle norske måleenheter  Omregningskalkulator Omregningskalkulator  Statistikk:  Statistikk fra Statistisk sentralbyrå Statistikk fra Statistisk sentralbyrå  Folke- og boligtelling Folke- og boligtelling  Barne- og ungdomsstatistikk Barne- og ungdomsstatistikk  Skolenettet: Matematikk-pekereMatematikk-pekere  Samling matematikk-pekere Samling matematikk-pekere  Matte-samling fra dansk folkeskole Matte-samling  Matematikk-pekere Matematikk  Mange matematikkpekere Mange matematikkpekere  Personlig økonomi:  Hva er en bank? Hva er en bank?  Lag en "tenkt" personlig økonomi Lag en "tenkt" personlig økonomi  Personlig økonomi Personlig økonomi  Børs og skatt:  Skatteside for ungdom i arbeid Skatteside for ungdom i arbeid  Skatteetaten - alt om skatten vår Skatteetaten  Oslo Børs Oslo Børs  Gjeldsordning Gjeldsordning

30 OMJ-98 www.phs.hibo.no 30 Profesjonshøgskolen Matematikklinker  Oppgaver:  Matemania Magiske tall I Magiske tall II Magiske tall III Mattekonkurranse Matteoppgaver for småskolen Skoler med fine matte-sider Matte-test Ole Orm Hvor mange heter det samme...? Mathisfun med mattetest og gangetabell Puslespill Mattespill Matte-oppgaver for de yngste Basketballmatte Matematikk-spill / Puslespill Matte-oppgaver på ark Matemania Magiske tall I Magiske tall II Magiske tall III Mattekonkurranse Matteoppgaver for småskolen Skoler med fine matte-sider Matte-test Ole Orm Hvor mange heter det samme...? Mathisfunmattetestgangetabell Puslespill Mattespill Matte-oppgaver Basketballmatte Matematikk-spill / Puslespill Matte-oppgaver  Mattetest for u-trinnet Månedens problem for voksne Oppgaver / nøtter / grubliser IQ-test Math Main Meny Webmath Cool Math Cool Math 4 kids Cool Math games An adventure in Maths Masse oppgaver Egyptisk matematikk Regn om romerske tall Clip Art til matematikken MathTips - oppgaver Spill og oppgaver Matematisk logikk spill for datamaskin Slå kalkutatoren i hoderegning! Fargelegg! 100.dag i skoleåret Berømte kurver - for de eldste Prøv matematisk julekalender fra 2002 Mattetest Månedens problem Oppgaver / nøtter / grubliser IQ-test Math Main Meny Webmath Cool Math Cool Math 4 kids Cool Math games An adventure in Maths Masse oppgaver Egyptisk matematikk Regn om romerske tall Clip Art til matematikken MathTips Spill og oppgaver Matematisk logikk Slå kalkutatoren i hoderegning! Fargelegg! 100.dag i skoleåret Berømte kurver Prøv matematisk julekalender fra 2002

31 OMJ-98 www.phs.hibo.no 31 Profesjonshøgskolen Å lage formler i regneark

32 OMJ-98 www.phs.hibo.no 32 Profesjonshøgskolen Simuleringer  Kaste terningerterninger  Kast med mynt

33 OMJ-98 www.phs.hibo.no 33 Profesjonshøgskolen Internett for å hente data  SSB Årbok på Internett, hente Excel filer http://www.ssb.no/aarbok http://www.ssb.no/aarbok  Banker, valutakurser, rentesatser og lignende  Andre …  kopiere områder, lime inn  slå opp, sortere data osv. Data kan brukes i andre fag og prosjekter

34 OMJ-98 www.phs.hibo.no 34 Profesjonshøgskolen Strategier i undervisningen  Motivasjon - elevene engasjeres  Lære grunnleggende egenskaper ved programvaren  Elevenes egne oppgaver, stille spørsmål, formulere hypoteser  Forskjellige verktøy for samme problem  Oppsummering og diskusjon i klassen  Lærerens rolle: innspill på viktige punkter, start og slutt er viktige deler av opplegget

35 OMJ-98 www.phs.hibo.no 35 Profesjonshøgskolen Digital kompetanse i norsk Digital kompetanse i norsk Utdrag fra læreplan i norsk Utdrag fra læreplan i norsk

36 OMJ-98 www.phs.hibo.no 36 Profesjonshøgskolen Hovedområder

37 OMJ-98 www.phs.hibo.no 37 Profesjonshøgskolen ”Hovedområdet sammensatte tekster viser til et utvidet tekstbegrep der tekst kan være satt sammen av skrift, lyd og bilder i et samlet uttrykk. Det innebærer arbeid med tekster som bildebøker, tegneserier, aviser, reklame, nettsider, sangtekster, film og teater.”

38 OMJ-98 www.phs.hibo.no 38 Profesjonshøgskolen Digitale sammensatte (multimodale) tekster

39 OMJ-98 www.phs.hibo.no 39 Profesjonshøgskolen Digitale sammensatte (multimodale) tekster = skjermtekster

40 OMJ-98 www.phs.hibo.no 40 Profesjonshøgskolen Sammensatte tekster er et nytt fenomen (det utvidete mediebegrep)

41 OMJ-98 www.phs.hibo.no 41 Profesjonshøgskolen Sammensatte tekster i digitale medier (skjermtekster): f eks nettaviser, nettportaler, e-post, pc-spill, SMS, weblogger

42 OMJ-98 www.phs.hibo.no 42 Profesjonshøgskolen Skjermtekstenes fysiologi

43 OMJ-98 www.phs.hibo.no 43 Profesjonshøgskolen Hypertekstualitet

44 OMJ-98 www.phs.hibo.no 44 Profesjonshøgskolen

45 OMJ-98 www.phs.hibo.no 45 Profesjonshøgskolen ”Hovedområdet sammensatte tekster omfatter både elevens egen tekstproduksjon og opplevelse, kritisk vurdering og analyse av sammensatte tekster.”

46 OMJ-98 www.phs.hibo.no 46 Profesjonshøgskolen ”lage fortellinger ved å kombinere ord, lyd og bilde […] ved hjelp av digitale verktøy”

47 OMJ-98 www.phs.hibo.no 47 Profesjonshøgskolen ”samtale om ulike typer digitale tekster og deres funksjon, bearbeide slike tekster digitalt og diskutere virkningene”

48 OMJ-98 www.phs.hibo.no 48 Profesjonshøgskolen Elevene skal bli kulturskapere

49 OMJ-98 www.phs.hibo.no 49 Profesjonshøgskolen Elevene skal bli kulturskapere i en digital kultur …men det kreves kompetanse

50 OMJ-98 www.phs.hibo.no 50 Profesjonshøgskolen Sammenholdte tekster - tekst, lyd og levende bilder et eksempel  Lysbildepresentasjon steg for steg – eksempel på oppgave:  Arkiver materialet ditt i elektronisk form slik (husk at alt må lagres i en og samme mappe): oBilder scannes, tas med digitalt kamera eller lastes ned fra nettet. Det er mest hensiktsmessig å lagre bildet i.jpg-format oTekster kan du skrive selv, eller du kan kopiere tekster fra andre kilder, også nettet. Husk å oppgi kilde! Lagre teksten i formatet.doc eller.txt oLydfiler kan spilles inn ved hjelp av en mikrofon, de kan spilles av fra en CD-plate eller lastes ned fra nettet. Alta Vista har en egen søkefunksjon for lydfiler: http://no.altavista.com. Bruk formatet.wav når du lagrer dem.http://no.altavista.com Du kan bruke gratisprogrammet Audacity til dette oLevende bilder (videoklipp) kan også settes inn i presentasjonen. Lag egne opptak. Mange digitale videokamera kan ta opp korte videoklipp. Eller finn videoklipp på nettet. Også her kan du bruke Alta Vista for å søke. Levende bilder lagres i formatet.mpeg eller mpg. Du kan bruke programmet Movie Maker til å redigere filmen

51 OMJ-98 www.phs.hibo.no 51 Profesjonshøgskolen Linkesider - norsk  Norsk språk:  Norsk språkråd Det norske hus Ordklasser Skrive-regler Norsk språk - øvelser og regler Riksmålsforbundets grammatikksider Lær om dialekter Språkstriden i Norge, på midten av 1800- tallet Norsk språkråd Det norske hus Ordklasser Skrive-regler Norsk språk - øvelser og regler Riksmålsforbundets grammatikksider Lær om dialekter Språkstriden i Norge, på midten av 1800- tallet  Samlinger av stiler, oppgaver, særoppgaver osv,der Stiler Prøver i norsk rettskriving og grammatikk Grammatikk er gøy Tips for å skrive riktigere og bedre Lær å skrive brev av Posten Norge Prøver i norsk rettskriving og grammatikk for mellomtrinnet Norsk rettskriving Samling norsk-pekere Norsk på Skolenettet Still spørsmål, chat, finn mange norsklinker Litteratursiden fra Bergen "Gjennom språket" - norskverk stiler, oppgaver, særoppgaver osv Stiler Prøver i norsk rettskriving og grammatikk Grammatikk er gøy Tips for å skrive riktigere og bedre Lær å skrive brev av Posten Norge Prøver i norsk rettskriving og grammatikk for mellomtrinnet Norsk rettskriving Samling norsk-pekereSkolenettet Still spørsmål, chat, finn mange norsklinker Litteratursiden "Gjennom språket" - norskverk  Nynorsk:  Magasinett - nynorsk-stoff Nynorsk på 5 minutt Språkspill Norsk målungdom Nyhende frå Noregs Mållag Nynorsk pressekontor Magasinett Nynorsk på 5 minutt Språkspill Norsk målungdom Nyhende frå Noregs Mållag Nynorsk pressekontor  Ordlister:  Lexin Nordisk ordbok Bokmål og nynorsk ordbok Nordisk, fransk, latinsk og engelsk ordbok på fiskenavn Lexin Nordisk ordbok Bokmål og nynorsk ordbok Nordisk, fransk, latinsk og engelsk ordbok   Tegneserier:  Tegneserier Vol du lage en tegneserie? Se også tegneserier på litteratursiden vår Norsk side om tegneserier Raptus tegneseriefestival Tegneserier Vol du lage en tegneserie?tegneserier Norsk side om tegneserier Raptus tegneseriefestival

52 OMJ-98 www.phs.hibo.no 52 Profesjonshøgskolen Digital kompetanse i ENGELSK

53 OMJ-98 www.phs.hibo.no 53 Profesjonshøgskolen Engelsk Digitale ferdigheter i engelsk  Å kunne bruke digitale verktøy i engelsk gir mulighet for autentisk bruk av språket og åpner for flere læringsarenaer for faget. Engelskspråklig kompetanse er i mange tilfeller en forutsetning for å kunne ta i bruk digitale verktøy. Samtidig kan bruk av digitale verktøy bidra til utvikling av engelsk språkkompetanse. Kildekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder i digitale sammenhenger som også inngår i engelskfaget.

54 OMJ-98 www.phs.hibo.no 54 Profesjonshøgskolen Kompetansemål Etter 4.trinn  bruke digitale verktøy for å finne informasjon og skape tekst Etter 7.trinn  bruke digitale og andre hjelpemidler i egen språklæring  bruke digitale verktøy for å finne informasjon og som redskap for å lage tekster Etter 10.trinn  kommunisere via digitale medier

55 OMJ-98 www.phs.hibo.no 55 Profesjonshøgskolen IKT – et verktøy for læring  Bruke IKT for å lære engelsk, ikke bruke engelsk for å lære IKT.  IKT brukes i tillegg til andre læremidler.

56 OMJ-98 www.phs.hibo.no 56 Profesjonshøgskolen Standardapplikasjoner sammen med Internett og andre læremidler  Presentasjonsverktøy: For eksempel PowerPoint, MultiMedia Lab, Fremviser  Tekstbehandling: For eksempel: Word eller/Open Office

57 OMJ-98 www.phs.hibo.no 57 Profesjonshøgskolen Program som finnes på skolens maskiner  Audacity – elevene tar opp egen stemme. Du trenger en mikrofon! Programmet er installert på nyere maskiner fra BK. Gratis programvare som kan lastes ned her: http://audacity.sourceforge.net/ http://audacity.sourceforge.net/

58 OMJ-98 www.phs.hibo.no 58 Profesjonshøgskolen Informasjonssøk på Internett  Wikipedia – leksikon på nett der alle kan være med å bidra med innhold. http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page  Søkemotorer – Startsiden er en fin samling/portal http://www.startsiden.no/ http://www.startsiden.no/ Tips for å avsløre ”piratkopiering”

59 OMJ-98 www.phs.hibo.no 59 Profesjonshøgskolen Store lenkesamlinger (flere fag)  Skolenettet 1.-7.trinn http://www.skolenettet.no/templates/Subject.aspx?id=4998&scope=Scope1-7&epslanguage=NO http://www.skolenettet.no/templates/Subject.aspx?id=4998&scope=Scope1-7&epslanguage=NO 8.-10.trinn http://www.skolenettet.no/templates/Subject.aspx?id=4998&scope=Scope8-10&epslanguage=NO http://www.skolenettet.no/templates/Subject.aspx?id=4998&scope=Scope8-10&epslanguage=NO  Linksidene http://www.linksidene.no/linksideneNY/linksidene.nsf/subjectlink?openview&f=Engelsk http://www.linksidene.no/linksideneNY/linksidene.nsf/subjectlink?openview&f=Engelsk  Skoleressurser http://www.skoleressurser.no/ http://www.skoleressurser.no/  Utdanning http://www.utdanning.no/ http://www.utdanning.no/

60 OMJ-98 www.phs.hibo.no 60 Profesjonshøgskolen Sider jeg har fått anbefalt  Hangman http://www.superkids.com/aweb/tools/words/hangman/ http://www.superkids.com/aweb/tools/words/hangman/  Sentence Puzzle http://www.iknowthat.com/com/L3?Area=SelectAWord&COOK= http://www.iknowthat.com/com/L3?Area=SelectAWord&COOK  Grammar http://www.pacificnet.net/~sperling/quiz/#grammar http://www.pacificnet.net/~sperling/quiz/#grammar  Quizzes, tests, exercises and puzzles http://a4esl.org/ http://a4esl.org/  Engelsklenker fra Stabekk skole http://www.stabekkskole.no/7trinn/linker120306.doc http://www.stabekkskole.no/7trinn/linker120306.doc

61 OMJ-98 www.phs.hibo.no 61 Profesjonshøgskolen Linkesider for deg som vil trene mer:  Engelsk for deg som vil trene mer Engelsk for 9.klasse: Search Engelsk \ Amerikansk Samling engelsk-pekere Online Grammar Yahoo:Engelsk og irsk utgave ShakespeareShakespeare Mark Twain King Arthur Test deg selv i engelske gloser Grammatikk og skriving Matematikkuttrykk på engelsk Engelsk for deg som vil trene mer Engelsk for 9.klasse: Search Engelsk \ Amerikanskengelsk-pekere Online GrammarEngelsk og irsk utgave Shakespeare Mark Twain King Arthur Test deg selv i engelske gloser Grammatikk og skriving Matematikkuttrykk på engelsk

62 OMJ-98 www.phs.hibo.no 62 Profesjonshøgskolen

63 OMJ-98 www.phs.hibo.no 63 Profesjonshøgskolen  Berlin the capital of Germany is dynamic, cosmopolitan and creative, allowing for every kind of lifestyle. East meets West in the metropolis at the heart of a changing Europe. Germany's largest city is a city of opportunities just waiting to be seized in all areas, like entertainment, recreation, economy, science and academic life.(http://www.berlin.de/english/city/index.html )http://www.berlin.de/english/city/index.html  http://babelfish.altavista.com/ http://babelfish.altavista.com/  Berlijn de hoofdstad van Duitsland is dynamisch, kosmopolitisch en creatief, toestaand voor elk soort levensstijl. Het oosten ontmoet het Westen in metropolis centraal bij veranderend Europa. Is de grootste stad van Duitsland een stad van kansen die enkel op alle gebieden, zoals vermaak, recreatie, economie, wetenschap en het academische leven wachten worden gegrepen. (http://babelfish.altavista.com/ )http://babelfish.altavista.com/

64 OMJ-98 www.phs.hibo.no 64 Profesjonshøgskolen Helpdesk – ny utgave…

65 OMJ-98 www.phs.hibo.no 65 Profesjonshøgskolen Tilpasning av opplæringen til den enkelte elev

66 OMJ-98 www.phs.hibo.no 66 Profesjonshøgskolen Hva er tilpasset opplæring?  Tilpasset opplæring som overordnet fenomen i læreplanen  Opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningen til den enkelt eleven, lærlingen.. (Opplæringsloven §1 -2)

67 OMJ-98 www.phs.hibo.no 67 Profesjonshøgskolen Hva er spesialundervisning?  Spesialundervisning kaller man det når:  Sakkyndig vurdering av elevens særlige behov (PPT)  Individuell opplæringsplan (IOP)  Tilpassning til ulike elevbehov – en differensiert tilpassning

68 OMJ-98 www.phs.hibo.no 68 Profesjonshøgskolen Tilpasset opplæring – spesialundervisning - differensiering  Relasjonen tilpasset og differensiert opplæring  Disse står i et komplementært forhold til hverandre: oEks: Elever med forskjellige læringsstiler: n auditive evner orientert mot muntlige arbeidsmåter, kontra de med praktiske evner som er orientert mot praktiske arbeidsmåter nAndre har sin styrke i lesing og skriving og har gode forutsetninger for individuelt arbeid  Differensiert opplæring er et overordnet fenomen for å kvalitetsforbedre opplæringa  Bruk av IKT vil være aktuelt på alle tre områdene over

69 OMJ-98 www.phs.hibo.no 69 Profesjonshøgskolen Tre kunnskapsnivå beskrevet i læreplanen  Nivå 1: Elevene skal kunne gjengi eller gjenkjenne  Nivå 2: Elevene skal kunne bruke kunnskap, gjøre rede for  Nivå 3: Elevene skal kunne organisere, generalisere eller publisere kunnskap  SPIRALPRINSIPPET om læring borte i de nye lærplanene?  Når det gjelder ferdigheter i IKT:  ”Sprikende” mål i læreplanen  Lag progresjonsplan for utvikling av ferdigheter på hvert trinn  Lag kurs og sertifikater for elevene til hvert trinn

70 OMJ-98 www.phs.hibo.no 70 Profesjonshøgskolen Hva betyr det å KUNNE matematikk?  FAKTA (Felles byggesteiner – nivå 1 i læreplanen):  Vi MÅ vite forskjellen på en likesidet trekant og en likebeint trekant  Vi må vite hva som er Kvadrat eller Rektangel oEr faktakunnskaper lette å undervise? oEr faktakunnskaper lette å lære? oEr det lett å vurdere faktakunnskaper? Mange praktske eksempler kan brukes her for å hjelpe til å skjønne begrepene

71 OMJ-98 www.phs.hibo.no 71 ProfesjonshøgskolenFerdigheter  En prosedyre i flere trinn:  Eks 27*37 189 81 999  Dette krever flere ferdigheter  Vil du som lærer at elevene skal bruke samme prosedyren på oppgaven 27*10?  Når vi skal plassere komma har vi en ny regel: 2,7*3,3=  2,7 * 10 gir enda en ny regel…. Prosedyrelle ferdigheter bruker vi mye tid på i skolen!

72 OMJ-98 www.phs.hibo.no 72 Profesjonshøgskolen

73 OMJ-98 www.phs.hibo.no 73 Profesjonshøgskolen diff1. Elevenes forutsetninger og evner diff2. Arbeidsplaner og læreplanmål diff3. Arbeidsoppgaver og tempo diff4. Organisering av skoledagen diff5. Læringsarena og læremidler diff6. Arbeidsmåter og arbeidsmetoder diff7. Vurdering Differensieringens sju grunnleggende kategorier Læringslaben

74 OMJ-98 www.phs.hibo.no 74 Profesjonshøgskolen (1) Elevenes forutsetninger og evner •Hvilke forutsetninger har de ulike elevene? •Hva er elevene i stand til å mestre MED hjelp? •Hvis elevene ikke mestrer nivå 1, bør en stille spørsmål ved om det er nødvendig med særskilt tilrettelagt opplæring i matematikk

75 OMJ-98 www.phs.hibo.no 75 Profesjonshøgskolen (2) Arbeidsplaner og læreplanmål •Lærerne må hjelpe elevene til å sette realistiske mål i forhold til det de skal lære i faget. •Diagnostiske tester •Når lærerne har hjulpet elevene med å sette realistiske mål, må lærerne hjelpe elevene med å sette opp en strukturert arbeidsplan for hvordan de innenfor gitte rammer og innenfor en gitt periode skal arbeide for å nå det målet de har satt. •Arbeidsplaner tilpasset den enkelte elev

76 OMJ-98 www.phs.hibo.no 76 Profesjonshøgskolen (3) Arbeidsoppgaver og tempo •Har elevene tilgang til hensiktsmessige arbeidsoppgaver, slik at de kan arbeide fram mot de mål som de har satt? •Oppgaver med forskjellige vanskegrader •Oppgaver med forskjellige innfallsvinkler •Oppdrag som eksempel

77 OMJ-98 www.phs.hibo.no 77 Profesjonshøgskolen (4) Organisering av skoledagen •Trenger vi å parallellegge f. eks matematikktimene eller trenger vi hele studiedager? •Skal en arbeide i sammenholdte klasser, eller skal de benytte studieøkter? •Hvordan skal en følge opp de elevene som trenger det mest?

78 OMJ-98 www.phs.hibo.no 78 Profesjonshøgskolen (5) Læringsarena og læremidler •Hvor skal elevene være når de arbeider med oppgavene? •Hvilke læringsarenaer er tilgjengelige og hvilke læremidler er hensiktsmessige å benytte? •Hva med bruk av IKT?

79 OMJ-98 www.phs.hibo.no 79 Profesjonshøgskolen (6) Arbeidsmåter og arbeidsmetoder •Skal elevene arbeide alene med oppgavene, eller skal de arbeide sammen med andre? •Ungdomsbedrift som metode – opplæringen skjer i elevenes egen bedrift •Problembasert læring http://www.rogaland-f.kommune.no/~gand/ •Bruk av IKT – bærbar PC som: •Kladdebok - arbeidsbok •Lærebok •Kunnskapsproduksjon (tekst, bilder, lyd og video)

80 OMJ-98 www.phs.hibo.no 80 Profesjonshøgskolen (7) Vurdering •Hvordan skal eleven presentere det han/hun har lært? •Er det samsvar mellom arbeidsmåte og vurderingsform? •Hvilke erfaringer har lærerne med hva som egner seg best for ulike elevtyper? •Hvordan skal resultatene kommuniseres tilbake til eleven slik at læreprosessen fornyer elevens matematiske evner og forutsetninger?

81 OMJ-98 www.phs.hibo.no 81 Profesjonshøgskolen Læringsstiler - persepsjonspreferanser Lærer best ved å lytte AUDITIVT Lærer best ved å se VISUELT Lærer best gjennom å bruke hendene TAKTILT (hands-on learning) Lærer best gjennom kroppen/følelsene KINESTETISK (learning – doing)

82 OMJ-98 www.phs.hibo.no 82 Profesjonshøgskolen Bruk av IKT for å tilpasse

83 OMJ-98 www.phs.hibo.no 83 Profesjonshøgskolen Inn i skrifta  Første lese- og skriveopplæring og bruk av IKT. Første lese- og skriveopplæring og bruk av IKT.

84 OMJ-98 www.phs.hibo.no 84 ProfesjonshøgskolenOppdrag TittelVeiledningFagTrinnDigital ferdighet Undervisnings- opplegg og elevarbeider Land i verden Et tverrfaglig emnearbeid om et selvvalgt land. I tillegg skal det være en muntlig presentasjon om landet ved bruk av en digital presentasjonsform. FolderFolder (pdf) PowerpointPowerpoint (pdf) Multimedielab Samf.fag Språkfag Heimkunnsk. 8-10Tekstbehandling Bildebehandling Dig. presentasjon Skanning Internettsøk Laste ned fra nett Omforme tekst Elevens arbeidsplan Elevens refleksjonslogg Alternative energikilder Alternative energikilder Arbeid med fritt valgte energikilder. Informasjon gjennom utforming av en folder, og muntlig presentasjon gjennom bruk av digitale medier. FolderFolder (pdf) PowerpointPowerpoint (pdf) Multimedielab Norsk Matematikk /økonomi Geografi Engelsk VGSTekstbehandling Bildebehandling Dig. presentasjon Skanning Internettsøk Laste ned fra nett Omforme tekst Elevens arbeidsplan Elevens refleksjonslogg Eksempler på resultat - Avis og folder Eksempler på resultat - Avis og folder (Multimediaplayer) Første verdenskrig Oppdraget går ut på å analysere propagandaplakater fra første verdenskrig, og skrive en reportasje fra frontent 22. april 1915. AvisAvis (pdf)Samfunnsfag Språkfag 8-10Tekstbehandling Bildebehandling Dig. presentasjon Skanning Internettsøk Laste ned fra nett Omforme tekst Elevens arbeidsplan Elevens refleksjonslogg Eksempel på arbeidsplan Om 1900-talls komponister/forfattere AvisAvis (pdf)Musikk/Norsk Elevens arbeidsplan Elevens refleksjonslogg

85 OMJ-98 www.phs.hibo.no 85 Profesjonshøgskolen Oversikt over digitale verktøy - ressurser  Standard programvare:  Tekstbehandling, regneark, Power Point…  Presentere på hjemmeside… nInteraktiv opplæring i bruk av Word og PowerPointInteraktiv opplæring i bruk av Word og PowerPoint  Digitale læremidler oSkolenettetSkolenettet oMultimediebasen: http://mmb.ls.no/eway/ http://mmb.ls.no/eway/  Med kamera og opptaker  Spill  Nettressurser

86 OMJ-98 www.phs.hibo.no 86 Profesjonshøgskolen Oversikter  Oversikt over utstyr ved skolen Oversikt over utstyr ved skolen  Utvikling av digital kompetanse Utvikling av digital kompetanse  IKT – kurs:  Skolenettets kurs Skolenettets kurs  Tekstbehandling Tekstbehandling  Regneark X-EL regneark RegnearkX-EL regneark  Presentasjon Presentasjon  Internett som kilde Internett som kilde  Læringsplattform (Fronter/ It’s learning) Læringsplattform (Fronter/ It’s learning)  Bildebehandling Bildebehandling  Videoredigering Videoredigering  Radioprogram Radioprogram

87 OMJ-98 www.phs.hibo.no 87 Profesjonshøgskolen Lærerens kunnskaper om digitale læringsressurser  Læreren må ha kunnskap om eksisterende programvaretilbud – hvordan kan dette gjøres på din skole?  Læreren må ha innsikt i hvordan det enkelte program kan tilpasses elevens ferdigheter og behov  Stort behov for metodeutvikling i bruk av IKT  Norsk studie av IOP (Individuelle OpplæringsPlaner) viser følgende:  i 22% av planene er IKT ikke nevnt  i 63% av planene er IKT nevnt som et perifert læremiddel  Lærerne føler seg alene og lite kompetente på dette området

88 OMJ-98 www.phs.hibo.no 88 Profesjonshøgskolen Ulike kategorier av digitale læremidler  Drill- og øvelsesprogrammer  Læreprogrammer  Simuleringsprogrammer  Problemløsningsprogrammer  Multifunksjonelle digitale læremidler for funksjonshemmede

89 OMJ-98 www.phs.hibo.no 89 Profesjonshøgskolen Drill- øvelsesprogrammer  Fremmer automatisering, hurtighet og nøyaktighet  Programmet krever et svar fra eleven  Programmet gir tilbakemelding om rett/galt  Programmet hjelper til med å drille/øve på ferdigheter:  E_Lector www.e-lector.no E_Lectorwww.e-lector.no  Earplane: www.earplane.comwww.earplane.com  Gruble nett: http://www.gruble.net/ http://www.gruble.net/  Kartkunnskaper http://www.globalis.no/ http://www.globalis.no/  Grammatikk http://www.ntnu.no/intersek/english_matters/ http://www.ntnu.no/intersek/english_matters/  Ordlister http://www.sprakrad.no/templates/Page.aspx?id=3345 http://www.sprakrad.no/templates/Page.aspx?id=3345  Programmene bør være spillpreget for å øke elevenes motivasjon  Programmene er som regel sekvensielle – eleven har liten eller ingen innflytelse på framdriften i programmet

90 OMJ-98 www.phs.hibo.no 90 Profesjonshøgskolen Læreprogrammer  Hensikten her er å introdusere og å lære barn nye ferdigheter  Øvingsoppgaver – med respons  Data om utføring registreres av programmet  Viktig at programmet reflekterer anerkjente undervisningsprinsipper og modeller for læring  Bærer preg av direkte instruksjon  Eksempel:  Drivhuseffekten Drivhuseffekten  Kromosom – historien om Arvehistorien om Arve  Minidokumentaren: http://www.forskning.no/Artikler/media/1030457179.32 http://www.forskning.no/Artikler/media/1030457179.32

91 OMJ-98 www.phs.hibo.no 91 Profesjonshøgskolen Simuleringsprogrammer  Man visualiserer/animerer en situasjon der man kan endre på parametrene  Visualiseringen kan gjentas, tempoet kan reguleres  Dataanimasjoner kan gi gode visuelle effekter og være med på å øke læringsutbyttet  Eksempler:  Forstå øyet: http://home.hib.no/ansatte/shof/virtuell_lab/Javaapp/java- utv/linse/Linse.html http://home.hib.no/ansatte/shof/virtuell_lab/Javaapp/java- utv/linse/Linse.html  Human Anatomy Online: http://www.innerbody.com/htm/body.html http://www.innerbody.com/htm/body.html  Hvordan oppsto Tsunamien? Hvordan oppsto Tsunamien?

92 OMJ-98 www.phs.hibo.no 92 Profesjonshøgskolen Hva er et godt program? Følgende områder må analyseres for å finne ut om programmet er brukbart:  Programinnhold:  Inngår treningselementet i elevens læreplan?  Er oppgavene godt formulert?  Utnytter programmet datateknologiens muligheter?  Er programmet delt inn i ulike vanskegrader/nivå?  Programutforming:  Er skjermbilder og figurer enkle å tolke?  Er alle menyvalg synlige på skjermen? – skjulte valg?  Gir programmet hjelp ved feil inntasting?  Programrespons:  Fungerer responsen som belønning – for de små gjerne med motiverende animasjon og lydeffekt?  Vet eleven hvor langt han er kommet i sekvensen?  Uklare/klare tilbakemeldinger?  Interaksjon barn – datamaskin:  Ligger de kognitive krav til styring av programmet på et høyere nivå enn programinnholdets krav til ferdighet  Er det intuitivt lett for barnet å skjønne skjermdialogen - selvinstruerende?  Er det auditiv støtt for barn med lese- skrivevansker?  Lærereditor:  Gir programmet mulighet for individuell tilpasning i egen lærereditor?  Stiller lærereditoren store krav til datakompetanse hos læreren?

93 OMJ-98 www.phs.hibo.no 93 Profesjonshøgskolen Hvor finner man gode læringsprogram?  NorMedia: http://www.normedia.no/http://www.normedia.no/  Utdanning.no: http://www.utdanning.no/dep/portal/.cmd/ResetPage/_pagr/109 /_pa.109/145?reset=true http://www.utdanning.no/dep/portal/.cmd/ResetPage/_pagr/109 /_pa.109/145?reset=true  Forskning.no: http://www.forskning.no/http://www.forskning.no/  Skolenettet: http://www2.skolenettet.no/pedprog/http://www2.skolenettet.no/pedprog/  Grieg Multimedia: http://www.griegmultimedia.no/http://www.griegmultimedia.no/  Mikrodaisy: http://www.mikrodaisy.no/?flash=ok og http://www.mikroshop.no/http://www.mikrodaisy.no/?flash=ok http://www.mikroshop.no/  Falck Vital: http://www.falckvital.no/http://www.falckvital.no/  MicroVerkstedet: http://www.mikrov.no/http://www.mikrov.no/  Levende bøker: http://www.levende.no/o.o.i.s/346http://www.levende.no/o.o.i.s/346  Løvetannen læremidler: http://www.lovetannen.no/http://www.lovetannen.no/  Gruble-nett: http://www.gruble.net/http://www.gruble.net/  Naturfag. No: www.naturfag.nowww.naturfag.no

94 OMJ-98 www.phs.hibo.no 94 Profesjonshøgskolen Mobilteknologi – Vem har den bästa "nallen" ? "nallen"

95 OMJ-98 www.phs.hibo.no 95 Profesjonshøgskolen Skolens digitale utvikling?

96 OMJ-98 www.phs.hibo.no 96 Profesjonshøgskolen …med et fortrolig forhold til IKT

97 OMJ-98 www.phs.hibo.no 97 Profesjonshøgskolen …teknologifobikerne?

98 OMJ-98 www.phs.hibo.no 98 Profesjonshøgskolen …teknologien tas ikke i bruk?

99 OMJ-98 www.phs.hibo.no 99 Profesjonshøgskolen …papirbasert?

100 OMJ-98 www.phs.hibo.no 100 Profesjonshøgskolen Utgangspunkt for planarbeidet ved din skole –relevant kunnskap  L-06 - Kunnskapsløftet  Opplæringsloven  Nye statlige føringer – knyttet til digital utvikling – Program for digital kompetanse  Kommunens skoleutviklingsplan  Relevant kunnskap om ungdom/læring/skole  Interne evalueringer / egne erfaringer  Lærernes engasjement / begeistring

101 OMJ-98 www.phs.hibo.no 101 Profesjonshøgskolen Utviklingsplanen om digital utvikling kan se slik ut:  Lærere og skoleledere ved vår skole skal ha nødvendig IKT-kompetanse til å innfri mål om den digitale basisferdighet i læreplanen.  Skolen skal framstå som en moderne organisasjon som utnytter tilgjenglig teknologi til elevenes beste.  Digitalt klasserom på It’s learning til alle våre klasser. Elever og lærere kurses samtidig  Alle tilsatte skal kunne bruke digitalt kamera.  Alle tilsatte skal kunne bruke billedbehandlingsprogram  Alle tilsatte skal kunne legge stoff ut på vår hjemmeside.  Innkjøp –  USB minnebrikke til alle lærere  Digitalt videokamera med tilhørende programvare til hver studieretning  Kursing på seksjonsnivå og individuelt.  Alle lærere leser mail hver dag og tilbyr kommunikasjon med elever på mail  Være aktive deltakere i arbeidet med å utvikle en lokal læreplan for digital kompetanse..

102 OMJ-98 www.phs.hibo.no 102 Profesjonshøgskolen Kartlegging av digitale ferdigheter  Spørreskjema for kartlegging av lærerens ferdigheter  Kartleggingsskjema Kartleggingsskjema

103 OMJ-98 www.phs.hibo.no 103 Profesjonshøgskolen Tiltak knyttet til digital utvikling:  Den enkelte medarbeider lager sin utviklingsplan – hva må de lære og hvordan skal de lære det?  Individuell opplæring – mye akuttopplæring, noe avtalt.  Distribuert ledelse – presentasjon av kompetente medarbeidere som ønsker å dele.  Bruken av digitale læringsressurser skaper begeistring og nysgjerrighet – god spredning….

104 OMJ-98 www.phs.hibo.no 104 Profesjonshøgskolen IKT ved ”Vår” skole

105 OMJ-98 www.phs.hibo.no 105 Profesjonshøgskolen Samle informasjon : Hvor er vi i forhold til nye krav? Hva er vår utfordring /vårt problem ? Velge aktiviteter: Hva skal vi gjøre ? Kollektiv handling Handlingsrelevant kunnskap Drøfte hva som kan gjøres/ Hvordan vil vi ha det ? Skape ny kunnskap: Hvordan skal vi komme dit ?

106 OMJ-98 www.phs.hibo.no 106 Profesjonshøgskolen Organisering lokalt – etablering av prosjektgruppe

107 OMJ-98 www.phs.hibo.no 107 Profesjonshøgskolen Ferdighetskartlegging – seksjonsvis

108 OMJ-98 www.phs.hibo.no 108 Profesjonshøgskolen Ferdighetskartlegging ut fra kunnskapsmålene  Norsk – barnetrinnet Norsk – barnetrinnet  Norsk - ungdomstrinnet Norsk - ungdomstrinnet  Matematikk – barnetrinnet Matematikk – barnetrinnet  Matematikk – ungdomstrinnet Matematikk – ungdomstrinnet  Naturfag – barnetrinnet Naturfag – barnetrinnet  Naturfag - ungdomstrinnet Naturfag - ungdomstrinnet

109 OMJ-98 www.phs.hibo.no 109 Profesjonshøgskolen Ferdighetskartlegging – hele skolen

110 OMJ-98 www.phs.hibo.no 110 Profesjonshøgskolen

111 OMJ-98 www.phs.hibo.no 111 Profesjonshøgskolen

112 OMJ-98 www.phs.hibo.no 112 Profesjonshøgskolen

113 OMJ-98 www.phs.hibo.no 113 Profesjonshøgskolen Problemløsning

114 OMJ-98 www.phs.hibo.no 114 Profesjonshøgskolen  Her slutter internett Her slutter internett Takk for meg!


Laste ned ppt "OMJ-98 www.phs.hibo.no 1 Profesjonshøgskolen Nils Ole Nilsen Førstelektor i informasjonssystemer Høgskolen i Bodø Digital kompetanse – ny basisferdighet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google