Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stadig økende bilpark og økende antall kondemnasjoner…??

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stadig økende bilpark og økende antall kondemnasjoner…??"— Utskrift av presentasjonen:

1 Håndtering av kondemnerte kjøretøyer I kontrollerte former, eller et uoversiktlig ”minefelt” ??

2 Stadig økende bilpark og økende antall kondemnasjoner…??
Det antas den norske bilparken (person- og varebiler) er på tilnærmet 2,7 mill. biler etter 2010 En økning på ~2 % fra foregående år; en trend som forventes å fortsette også de nærmeste årene… Antall kjøretøy som ble vraket mot pant økte til i 2010 Av disse ca.10 % vraket etter kondemnasjon/forsikringsskader Et noenlunde tilsvarende antall biler bygges opp igjen etter kondemnasjon/forsikringsskader Kilde: SSB

3 Enklere og sikrere omsetning av bilvrak?
I forbindelse med åpningen av forsikringsbiler.no i 2005 (til erstatning for ”Vrakomsetningsutvalget”) skrev FNH (FNO) blant annet: Mange skader er så store at det ikke er regningssvarende å sette bilen tilbake i tilsvarende stand som før skaden. Forsikringsselskapene betaler da ut en kontant erstatning til kunden, som kan kjøpe en tilsvarende bil. Den skadede bilen blir så solgt. Nå vil dette skje på en oversiktlig måte. En elektronisk markedsplass der profesjonelle kjøpere kan legge inn bud på kondemnerte biler bidrar til en kostnadseffektiv omsetning av kondemnerte biler. Omsetning av kondemnerte biler er imidlertid ikke problemfritt. Kriminelle har stor interesse av å kjøpe slike biler for å bruke bilens identitet i sin virksomhet, og ukyndig gjenoppbygging av skadede biler er en fare for trafikksikkerheten. Det ønsker ikke forsikringsselskapene å bidra til. Den nye elektroniske markedsplassen er kun åpen for autoriserte bilverksteder og bilhuggere. – Vi tror det vil begrense sjansene for at en kondemnert bil havner i hendene på en hobby bilmekaniker eller kriminelle. Nettstedet forsikringsbiler.no vil effektivisere trygg omsetning av kondemnerte biler, hvilket er bra for trafikanter, forsikringskunder og forsikringsselskapene. Ikke noe å si på de teoretiske intensjonene, men spørsmålet er om det virkelig er blitt slik…?? Og det kan vi nok fastslå at det ikke er…!

4 Kondemnasjoner – hva skjer?
Det antas at det årlig kondemneres ca biler (?) i Norge med bakgrunn i forsikringsskader – og etter en enkel undersøkelse (som kjent har vi ingen tilgang til korrekte data) antas at følgende skjer med disse bilene; Ca biler vrakes/hugges (eller…?) Ca biler beholdes av tidligere eier (ansvarssaker) (og hva i all verden skjer med disse? Gjenoppbygging i egen regi? Bruk som ”delebil” ? Gjenoppbygging ”svart”? Kontroll?) Ca biler bygges opp igjen Det antas at rundt ⅓ (ca biler) av disse bygges opp igjen på en teknisk, skatte/avgiftsmessig og for øvrig formelt korrekt og forsvarlig måte hos autoriserte aktører for videresalg til sluttkunde (hva med informasjonsplikten vs. ny eier vedr. oppbygging, skadeomfang og reparasjonsprosedyre ?) Hva skjer i så fall med de øvrige ⅔ som bygges opp igjen (utgjør ca biler)?

5 Kondemnasjoner – hva skjer?
Flertallet videreselges åpenbart til 3.person (i noen grad til egne ansatte for oppbygging på ”hobbybasis” – hos enkelte som en del av ansettelsesbetingelsene(?) – uten at innberetningsplikt vurderes, og uten at man – som profesjonell kjøper – er klar over at man uansett sitter med ”hele” det juridiske ansvaret…?) Uansett kan manglende åpenhet, manglende innsyn og til dels grove overpriser på kondemnerte biler føre til blant annet omfattende skatte- og avgiftsunndragelser (bevisst/ubevisst)…?! Overpriser har en rekke negative og utilsiktede konsekvenser – og for å få det enkelte prosjekt regningssvarende – blant annet: Forenklede reparasjonsprosedyrer / reparasjonsmessige ”snarveier” (ikke i tråd med verken takst eller produsentens retningslinjer) hvor bilens struktur (passiv sikkerhet) eller tekniske tilstand (aktiv sikkerhet) ikke blir brakt tilbake til opprinnelig kvalitet/standard Unnlatelse m.h.t. informasjonsplikt vs. ny eier for å unngå verdiforringelse (lavere salgspris) Manglende etterlevelse av skatte- og avgiftsmessige forhold (manglende innberetning) = svart arbeid / unndragelser Kriminalitet. Direkte eller indirekte underslag eller tyveri – både av biler og deler.

6 Et enkelt (men reelt) regnestykke
Bilens førverdi (markedspris før skade) : kr ,- Skadeomfang (takst) : kr ,- Teoretisk verdi vrak : kr ,- I tillegg vil det oppbygde objektet ha en åpenbar salgslyte vs. en tilsvarende bil som ikke har hatt skade / ikke har vært kondemnert. Antatt 5-10 %. Dette betyr at vraket maks skulle hatt en omsetningspris på kr ,-? (Kanskje kr ,-?) Men hva selges dette vraket for (dette er et reelt eksempel)?; Kr ,- !! Hvordan er det mulig? Jo, selvfølgelig ved å benytte helt andre tall i kalkylen gjennom blant annet; reparasjonsmessige ”snarveier” ”glemme” informasjonsplikten til ny eier skatt-og avgiftsunndragelse (manglende innberetning/etterlevelse) bruk av mindreverdige deler eller direkte/indirekte underslag/tyveri Og de negative konsekvensene er mange; ikke minst en meget uheldig konkurransevridning, samt at biler som absolutt ikke burde vært bygget opp igjen, faktisk blir det…!

7 Kondemnasjoner – hva bør skje?
Det er svært beklagelig at ikke nødvendige data er tilgjengelige fra FNO og/eller at det ikke er tilstrekkelig åpenhet fra FNO / forsikringsselskapene rundt disse forhold, da vi absolutt burde ha felles interesse av å ”rydde opp” i disse forholdene For å kunne ta ”ondet ved roten” å få det inn i seriøse og trygge rammer er det avgjørende å få tilgang til nødvendige data, bl.a.: Antall kjøretøyer som kondemneres årlig, og fordelingen mellom person/varebiler? Fordeling av antall kondemnerte kjøretøyer som beholdes av bileier, som blir ”hugget” og som blir bygget opp igjen? Oversikt over kjøpere i de forskjellige kjøpegrupper (kvalitetssikres at kun godkjente verksteder faktisk bygger opp igjen kondemnerte biler?) Antall reparasjoner som blir etterkontrollert av forsikringsselskapene? Hva med de bilene som selges direkte fra enkelte forsikringsselskaper? Gjennom kvalitetssikrede og klare rutiner/rapporteringsrutiner er det ”enkelt” å sikre at alle deler av prosesser og prosedyrer følges helt frem til ny eier (dersom man virkelig ønsker det…?)

8 Kondemnasjoner – hva bør skje?
Og det formodes at både forsikringsbransjen og bilbransjen har felles interesse av økt etterlevelse samt ivaretakelse og bygging av respektive bransjers renommé og omdømme !? Om ikke annet bør vi i hvert fall ha felles interesse av å redusere fremtidig risiko (som konsekvens av at aktiv og passiv sikkerhet ikke er tilbakeført til samme nivå som før kondemnasjonen); Bilforhandler kan få den aktuelle bilen i innbytte på et senere tidspunkt (og uten et sentralt skaderegister – og/eller hvis informasjonsplikten ikke er fulgt – kan det vise seg å være fatalt – i første omgang økonomisk); Bilforhandleren står uansett ansvarlig vs. den nye eieren, og må hensynta reell verdiforringelse gjennom salgslyte Konsekvensene av fremtidig skadeomfang kan bli fatale (passiv sikkerhet) – ikke bare dyrere, men også dødelige… Konsekvensene kan også være at fremtidige skader (både på bil, fører, passasjerer og andre trafikanter) kan være direkte forårsaket av at aktive sikkerhetssystemer ikke er brakt tilbake i den tilstand de var før kondemnasjonen Se heller ikke bort fra at forsikring må betale for skaden to ganger…??

9 I Sverige har man gjennom de siste 3-4 år vært gjennom en både krevende og tøff prosess når det gjelder forannevnte forhold… Prosessen og granskningene pågår fortsatt, og den har ikke vært spesielt hyggelig for noen av de involverte parter

10 Kondemnasjoner – hva bør skje?
I Sverige har man ryddet kraftig opp i disse forholdene – både fordi tidligere håndtering var i strid med lovgivningen (ikke minst skattemessig), men også fordi forholdene bidro til en meget uheldig konkurransevridning (som i Norge) I Norge må vi sørge at det samme skjer – så snart som overhode mulig – og før skattmyndighetene gjør jobben for oss… Hvis vi overlater ”jobben” til skattemyndighetene vil det føre til mer enn en ”ripe i lakken” både for våre bransjers renommé og økonomisk for øvrige involverte, og med løfte om å rydde opp og etablere ”vanntette” rutiner er det mulig (?) å få ”amnesti” hos skattemyndighetene i en bestemt periode…

11 Videre prosess – sentralt skaderegister
Det er ikke godt nok at FNO og forsikringsbransjen mener at dagens ordning er en forbedring fra ”Vrakomsetningsutvalgets” arbeid fra 90-tallet… Dagens situasjon er rett og slett uakseptabel – og det er FNO og forsikringsselskapene som sitter med ”nøkkelen” til å finne frem til akseptable løsninger og forhold – både juridisk og moralsk, gjennom full åpenhet og fullt innsyn Om det holder juridisk – så holder det ikke forretningsetisk / moralsk – å legge ansvaret for å rydde opp på bilbransjen.. Og den ultimate nøkkelen til løsning er over tid et sentralt / nasjonalt skaderegister Norge er snart det eneste landet i Europa som ikke har et skikkelig sentralt skaderegister – og også på dette området sitter FNO med ”hovednøkkelen” til et slikt register gjennom DBS – men synes å litt ”lunkne” ?? Selvfølgelig må en fremtidig løsning også involvere integrasjon med AutoSys, og vi må derfor skape nødvendig forståelse på ”riktig” nivå hos Vegdirektoratet, like mye som vi må engasjere både forbrukerorganisasjoner og forbrukermyndigheter, slik at de forstår den reelle verdien av et slikt register for forbruker…

12 Videre prosess – sentralt skaderegister
FNOs (eller forsikringsselskapenes?) ”motvillighet” er muligens tuftet på at et sentralt skaderegister ville bidra til flere krav om verdiforringelse fra forsikringstagere ved ansvarsskader (kostnad) p.g.a. informasjonsplikten til ny eier, samtidig som prisen på vrak ville gå signifikant ned (kostnad), men det er kortsiktig en lav pris å betale i forhold til potensielt langsiktige konsekvenser på en rekke områder – både direkte og indirekte På den annen side ville man da i større grad sikret at kondemnerte biler ville bli reparert i henhold til produsentens retningslinjer (les: faglig korrekt) samtidig som det må antas at færre kondemnerte biler ville blitt bygget opp igjen (fordi det ikke lenger ville være regningssvarende) Man fritas ikke for ansvar om man ”ser i en annen retning”… Vi må i fellesskap sørge for at vrakoppbygging blir en ”hvit”/åpen geskjeft uten dagens svært konkurransevridende effekt… Muligens ville dette i noen grad kunne påvirke både prisnivåer og forsikringspremier – hvilket er helt i orden – da vi ville få en mer rettferdig fordeling mellom forsikringsselskaper, kunder og bilbransje – uten urimelig konkurransevridning – og som vi både faglig, moralsk og juridisk kunne håndtere ”rakrygget”!!

13 Videre prosess – Skatt Øst m.v.
Enkelte har lurt på hvor ”smart” det er å ta opp denne problemstillingen med Skatteetaten/Skatt Øst i salen…? I tråd med intensjonen i – og i lojalitet til – vårt samarbeid med Skatt Øst knyttet til ”Økt etterlevelse” er det for meg helt naturlig nettopp å ta det opp med de tilstede; For å vise at vi faktisk ønsker å bidra til Økt etterlevelse Skatt Øst har nok av milliarder å ”jage” på andre områder, mens vi i mellomtiden viser vilje til å rydde opp… Den skatte- og avgiftsmessige siden av dette er viktig, men det er andre sider av denne saken som er minst like viktig, bl.a.: De (?) vrakene som ikke bygges opp av autoriserte aktører representerer en omsetning på nærmere 1-en milliard kroner (og den omsetningen har bransjen virkelig behov for = sikre overlevelse…) Trygghet for forbruker (både fremtidig bileier, passasjerer og andre trafikanter) ved at vi har 100 % trygghet for at bilen er reparert i henhold til produsentens retningslinjer (både aktiv og passiv sikkerhet – i tillegg til at evt. salgslyte vs. verdi avdekkes – og blir informert om…) Uheldig konkurransevridning, kriminalitet og redusert økonomisk risiko ! En rask ”opprydding” vil dessuten styrke begge bransjers renommé og omdømme: Start jobben i morgen !


Laste ned ppt "Stadig økende bilpark og økende antall kondemnasjoner…??"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google