Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for 2014-2017 Vest-Agder fylkeskommune - en drivkraft for utvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for 2014-2017 Vest-Agder fylkeskommune - en drivkraft for utvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for 2014-2017 Vest-Agder fylkeskommune - en drivkraft for utvikling

2 Utviklingstrekk i Europa og nasjonalt – med innvirkning på økonomiplan 2014 - 2017

3 Bølger som truer kommuneøkonomien ?

4 Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 3 vertikale bilder Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Utfordringene er mange  Aldring i befolkningen  For mange som ikke deltar i arbeidslivet, mange unge uføre  Flere unge må fullføre utdanning  Stort behov for vedlikehold av veinettet  Dårlige hovedvei mellom byene hindrer effektiv arbeidsforflytning  Krav til effektivisering og innovasjon i offentlig forvaltning  Økte pensjonskostnader

5 Nasjonale trekk  Sterk vekst i Norge  Sterk urbanisering  Stor avhengighet av petroleumsnæringen  Omstillingsevne viktig for framtidig vekst Regionale trekk  Veksten konsentrerer seg i økende grad om Kristiansandsregionen  Todelt økonomi: sårbarhet men robust region  Handelsnæringer står sterkt  64% av Agders omsetning i Kristiansandsregionen  82% av Agders oljerelaterte omsetning i Krs. regionen

6 10- 19år 20- 29år 40- 54år 55- 64år Arbeidskrafterstatningsrate =

7 Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 3 vertikale bilder Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Kommunestruktur «Starte gjennomføringen av en kommunereform som gir større og mer robuste kommuner med sterke fagmiljøer» «Arbeiderpartiet mener det er behov for endringer i kommunestrukturen. Det er nødvendig for å fortsatt ha funksjonelle og bærekraftige kommuner som sikrer gode og likeverdige velferdstjenester over hele landet» «Vi vil derfor gjennomføre en demokratireform primært basert på frivillige kommunesammenslutninger der det settes en viss minstenorm for kommuner som kan tillegges utvidede oppgaver. Vi vil derfor legge inn sterke virkemidler for at kommunene skal finne det formålstjenlig å finne sammen»

8 Utfordringer i kommunesektoren - utklipp fra Fædrelandsvennen

9 Renta kan øke og gjelda skal betales tilbake  Krisen i Europa sikrer enn så lenge, lav rente  Lav rente gjør gjeld lett å bære  Men en dag skal renta opp

10 Økonomiplan 2014 – 2017 for Vest-Agder fylkeskommune

11 Hovedtrekk i økonomiplanen 2014 - 2017  Samfunnsoppdraget: Regionplanens føringer  Følger opp hovedsatsinger på utdanning, fylkesvei og kollektivtrafikk  Fokus på intern drift og kvalitetsforbedringer i organisasjonen  Økt gjennomføring i videregående skole uten at tilskuddet fra staten økes  Ferdigstillelse av Mandal videregående skole  Skolebruksplan for kristiansandsregionen  Innhold i kulturbygg  Økt produktivitet og kvalitet i tannhelsetjenesten

12 Tilleggsproposisjon 8. nov. 2013  Økt ramme til opprusting av fylkesvei (280 mill. kr) •16,9 mill. kr i økning for VAF  Økt ramme til lærlinger (79 mill. kr) •ca. 3-4 mill. kr for VAF?  Rentekompensasjon for transporttiltak videreføres i 2014 •0,7 mill. kr for VAF  Deflator oppjustert fra 3 % til 3,1 % (55,1 mill. kr) •ca. 2 mill. kr for VAF?  Reduksjon i regionale utviklingsmidler kap. 551, post 60 (430 mill. kr) •12-18 mill. kr reduksjon for VAF  Endringer som ikke medfører endret rammetilskudd: •Styrket undervisning barnevern (10 mill. kr) •Videreutdanning av lærere (312 mill. kr) •Krypsiv (3,5 mill. kr) •Styrking tannhelsetilbud tortur- og voldsutsatte (5 mill. kr)

13 Regionplan Agder 2020 Vest-Agder fylkeskommune styrer etter de fem hovedsatsingsområdene i Regionplan Agder 2020. MÅL 1: KLIMA: Høye mål – lave utslipp MÅL 2: DET GODE LIVET: Agder for alle MÅL 3: UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap MÅL 4: KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgene MÅL 5: KULTUR: Opplevelser for livet

14 KLIMA: Høye mål – lave utslipp  Nedgang i utslipp av klimagasser på landsbasis…  … men energiforbruket øker  De kraftintensive prosessindustribedriftene i regionen er verdensledende på miljø- og klimavennlig produksjon  EnergiKlima2020  Grønt batteri, klimapartnere, krypsivprosjektet, oljefri

15 DET GODE LIVET: Agder for alle  1. juli 2013 hadde Vest-Agder 177.165 innbyggere  Lavere befolkningsvekst enn landsgjennomsnittet  Vest-Agder har negativ innenlands innflytting  Fortsatt høyt nivå innvandring fra utlandet (utgjør nesten 2/3 av befolkningsveksten i fylket)  Noe yngre befolkning enn landsgjennomsnittet  2/3 av fylkets innbyggere bor i Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen  Frem mot 2020 vokser aldersgruppen 67+ sterkest  Aldersgruppen 16 – 19 år synker fra 2013

16 DET GODE LIVET: Agder for alle  Andel sysselsatte i Vest-Agder var på 67 % i 2012, en nedgang for fjerde år på rad  Arbeidsledigheten i Vest-Agder var 2,9 % ved utgangen av juli 2013 (landsgjennomsnittet 2,8 %)  Høyere andel uføre enn landet for øvrig  Andel uføre/arbeidsavklaring 18-29- åringer nesten 6 % i 2012 (landsgjennomsnittet under 5 %)  Lindesnesregionen høyest med over 7 %  Vest-Agder det fylket i landet med høyest andel deltidsarbeidende kvinner (45,6 % mot landet 35,5%)

17 UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap Utdanningsnivå Vest-AgderNorge 2011201220112012 Grunnskolenivå27,727,428,628,2 Videregående skole46,245,942,342,0 Universitets- og høgskolenivå, kort 20,921,221,722,1 Universitets- og høgskolenivå, lang 5,25,47,47,7

18 Gjennomføring 2007-2012

19 Målsetting: 77 prosent av elevene fullfører og består innen fem år etter påbegynt opplæring •Status våren 2012 er 72 prosent. •Det forventes mindre ungdomskull i perioden frem mot 2020 •Antall søkere til særskilt inntak er relativt stort i Vest- Agder •Ny GIV-prosjektet videreføres Status Vest- Agder Mål 201320142015 Bestått vgo 72 pst73 pst75 pst77 pst

20 Foto: Peder Austrud UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap Kvalitet i videregående opplæring  Ca 6.600 elever og ca 1.800 løpende lærekontrakter  De fire styringsområdene videreføres:  Læringsmiljø  Gjennomføring  Læringsutbytte  Ledelse og kompetanse  I planperioden vil det være et særskilt fokus på undervisningskvalitet og tettere oppfølging  Overordnede føringer for en god skolestruktur skal utvikles og skolebehovsplaner for Kristiansands- og Listeregionen skal ferdigstilles.

21 KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgene  2 % økning i veitrafikken i Vest-Agder  Det fylkeskommunale veinettet er på 2 060 km (52 % av det totale veinettet i fylket)  Positiv utvikling på Kjevik (opp 8,6 %)  Andel bredbåndsabonnement i privat husholdning 72,1% i Vest-Agder mot 76,8 % i hele landet  Moderat passasjervekst (3 %) på jernbanen

22 Foto: Peder Austrud  Passasjerøkning på 1,4 % for Agder Kollektivtrafikk AS i 2012  Økning har fortsatt i 2013 (+3,3 % første halvår)  AKT er ansvarlig for takstene og rutetilbudet  Tilskuddet fra fylkeskommunen til AKT økes i 2014  Ordningen med belønningsmidler er videreført  Aust-Agder inn som eier i AKT i 2013 KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgene Kollektivtrafikken

23 KULTUR: Opplevelser for livet  Økning i tilskuddet til institusjonene i Kilden (Kristiansand symfoniorkester, Agder teater og Opera Sør)  Regionale kulturbygg - innholdsproduksjon  Antall medlemsbedrifter i Arena USUS har økt fra 15 til 75

24 Årsbudsjett 2014 for Vest-Agder fylkeskommune

25 Årsbudsjett 2014 – endring i statsbudsjettet Frie inntekter (tall i mill. kr) Ramme 20131 890,3 Korreksjon for lønns- og prisvekst (3 %)56,7 Reduksjon friskoler-2,6 Reduksjon fagskolen-1,0 Rett til påbygging etter fagbrev4,6 Økte midler til drift og vedlikehold vei – totalt36,4 Økte midler til investering fylkesvei23,1 Rest til dekning av elevvekst og nye oppgaver23,3 Ramme 20132 029,3

26 Hvilke endringer er gjort i budsjettet for 2014? •Alle enheter kompensert i forhold til reell lønnsvekst •Økning i pensjonskostnader er budsjettert med 23 mill. kr •Budsjettreduksjon i videregående skoler på 1% videreføres •Justeringer gjort i forhold til visse vedtatte kostnadsøkninger, for eksempel: •Kristiansand symfoniorkester, Opera Sør og Agder teater, Sørlandets kunstmuseum og Vest-Agder-museet •Prisjustering for noen kulturinstitusjoner og frivillig sektor •Økning innenfor utdanning: Lærlingtilskudd, prøvenemnder, kjøp og salg av elevplasser, barnevern •AKT og fylkesveier økninger utover deflator •Effektivisering i sentraladministrasjonen 11,9 mill. kr

27 Årsbudsjett 2014 - nøkkeltall Inntekter (tall i mill. kr)2014Endring ift. 2013 Fylkesskatt968,9+65,2 Rammetilskudd1 060,4+73,7 Konsesjonskraftinntekter25,0+7,0 Rentekompensasjon skolebygg og transporttiltak 9,8+0,9 Renteinntekter13,8+2,0 Sum inntekter 2 077,9+148,8

28 Årsbudsjett 2014 - nøkkeltall Driftsutgifter (tall i mill. kr)2014Endring ift. 2013 Folkevalgte, styrings- og kontrollorgan 18,7+0,7 Utdanning1 118,1+43,6 Tannhelse92,4+5,1 Regionale tjenester647,9+50,7 Stabsenheter og fellestjenester120,9+13,8 Sum utgifter1 998,0+114,0

29 Utdanning: 1 118,1 mill. kr - endring fra 2013: •Lønns- og prisvekst (3 %): 32,2 mill. kr •Økning i pensjoner:10,1 mill. kr •Redusert ramme fagskoler:–1,0 mill. kr •Reduksjon i forbindelse med friskoler:–2,6 mill. kr •Økt ramme ifm. rett til påbygging til studiekompetanse etter fullført fagbrev: 4,6 mill. kr •Reduserte finanskostnader:–4,7 mill. kr •Ytterligere økning for å dekke underbudsjettering fra 2013: 5,0 mill. kr •Økning på 43,6 mill. kr

30 Utdanning: 1 118,1 mill. kr - driftsenheter  Videregående skoler:745,9 mill. kr (+13,9)  Lønns- og prisreserve: 35,5 mill. kr (+12,3)  PP – tjenesten: 9,5 mill. kr (+0,6)  SMI – skolen (opplæring i sosiale og medisinske institusjoner): 16,6 mill. kr (+2,6) •Herav barnevern: 1,0 mill. kr (+1,5)

31 Utdanning: 1 118,1 mill. kr - utdanningsavdelingen  Felles utdanning (bl.a. gratis læremidler og digitale verktøy): 16,3 mill. kr (+0,1)  Fordelte kostnader: 119,9 mill. kr (-4,7)  Inntak og skoleutvikling:26,4 mill. kr (+4,9) •Kjøp og salg av elevplasser: 9,2 mill. kr (+3,0) •Eksamensavvikling: 6,6 mill. kr (+0,6) •Spesialundervisning:11,3 mill. kr (+0,5)  Fagopplæring: 148,0 mill. kr (+14,0) •Voksenopplæring:13,7 mill. kr (+ 0,3) •Fagskolen:18,2 mill. kr (+0,2)

32 Utdanning - Investeringer i planperioden  Miljø- og klimatiltak skolebygg utvides •2014: 7,0 mill. kr •2015: 20,0 mill. kr •2016: 10,0 mill. kr •2017: 10,0 mill. kr  Byggeprosjekt Mandal videregående skole •229,3 mill. kr i perioden 2012 - 2015 •2014: 82,0 mill. kr •2015: 6,6 mill. kr  Skolebruksplan i kristiansandsregionen •2015: 15,0 mill. kr •2016: 50,0 mill. kr •2017: 50,0 mill. kr

33 Regionale tjenester: 647,9 mill. kr - endring fra 2013 •Lønns- og prisvekst (3 %):17,5 mill. kr •Økning i ramme samferdsel:36,3 mill. kr •Herav kollektivtrafikk:6,25 mill. kr •Reduserte finanskostnader, rammejustering og flytting av oppgaver: -3,1 mill. kr •Økning på 50,7 mill. kr

34 Regionale tjenester: 647,9 mill. kr - regionalavdelingen - øvrig)  Felles regionalavdelingen: 2,3 mill. kr (+1,0)  Renter og avdrag:24,0 mill. kr (-0,8)  Plan- og miljøformål:10,8 mill. kr (+0,6)  Fylkeskonservatoren:34,5 mill. kr (+1,2)  Næring og energi: 7,2 mill. kr (-0,2)  Utviklingsprosjekter i kommunene:15,0 mill. kr (0)  Regionalutviklingsmidler:13,5 mill. kr (0)

35 Regionale tjenester: 647,9 mill. kr - kultur  Kultur:41,7 mill. kr (+1,0) •0,2 mill. kr økning til institusjonene som får tilskudd over statsbudsjettet (Kilden teater- og konserthus og Sørlandets kunstmuseum) •0,3 lønns- og prisjustering av tilskudd til frivillige org og kulturinstitusjoner

36  Samferdselsoppgaver (trafikksikkerhet, spesialtransport med mer): 13,8 mill. kr (+0,6)  Agder Kollektivtrafikk: 212,3 mill. kr (+12,2)  TT-transport: 17,1 mill. kr (+1,7)  Drift og vedlikehold av fylkesveier: 246,4 mill. kr (+34,6) Regionale tjenester: 647,9 mill. kr - samferdsel

37 Regionale tjenester Investeringer i fylkesvei i 2014  Listerpakken 35,0 mill. kr  Vågsbygdveien, samferdselspakke 160,0 mill. kr  Fv45 i Sirdal 5,5 mill. kr  Øvrige veiinvesteringer 77,0 mill. kr  Sum investeringer 2014 369,5 mill. kr  Fylkeskommunal ramme 229,5 mill. kr  Bompenger og andre eksterne tilskudd 140,0 mill. kr

38 Tannhelse: 92,4 mill. kr (+5,1 mill. kr)  Lønns- og prisvekst (3 %): 2,6 mill. kr  Justering for økte pensjonskostnader:2,5 mill. kr  Fortsatt fokus på produktivitetsvekst

39 Tannhelse – Investeringer  2014: Ny tannklinikk i Randesund: 3,0 mill. kr  2015: Evt. sammenslåing av klinikker: 1,0 mill. kr  2016: Ny sentraltannklinikk i 2016: 2,0 mill. kr  2017: Opprusting av klinikker i vest: 1,0 mill. kr

40 Stab og fellestjenester: 120,9 mill. kr - endring fra 2013 •Lønns- og prisvekst (3 %):3,4 mill. kr •Økte pensjonskostnader:9,5 mill. kr •Øvrige justeringer (overførte oppgaver, endret innsparingsbehov):0,9 mill. kr •Økning på 13,8 mill. kr

41 Netto lånegjeld 2011-2012

42 Økonomiplanen – oppsummering  Samfunnsoppdraget: Regionplanens føringer  Følger opp hovedsatsinger på utdanning, fylkesvei og kollektivtrafikk  Fokus på intern drift og kvalitetsforbedringer i organisasjonen  Økt gjennomføring i videregående skole uten at tilskuddet fra staten økes  Ferdigstillelse av Mandal videregående skole  Skolebruksplan for kristiansandsregionen  Innhold i kulturbygg  Økt produktivitet og kvalitet i tannhelsetjenesten

43 www.vaf.no


Laste ned ppt "Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for 2014-2017 Vest-Agder fylkeskommune - en drivkraft for utvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google