Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utvikle en ”E-læringspakke i KOLS” ” Et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom Sørlandet sykehus i Kristiansand, Kristiansand kommune og brukere.” eKOLS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utvikle en ”E-læringspakke i KOLS” ” Et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom Sørlandet sykehus i Kristiansand, Kristiansand kommune og brukere.” eKOLS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utvikle en ”E-læringspakke i KOLS” ” Et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom Sørlandet sykehus i Kristiansand, Kristiansand kommune og brukere.” eKOLS

2 KOLS  200 000 nordmenn har KOLS  20 000 nordmenn har alvorlig grad av KOLS  KOLS utgjør 10-20% av alle akutte sykehusinnleggelser  Ca 2000 dødsfall  Bruk av avansert medisinteknisk utstyr øker  Sykehus  Sykehjem  Hjemmet  Dette bidrar til behov for økt KOLS kompetanse i alle ledd i helsetjenesten Tall er hentet fra helsedirektoratet og SSB

3 Overordnet dokumentasjon  Nasjonal strategiplan for KOLS området 2006-2011 kapittel 3.7: ” Det er behov for å øke kompetansen om KOLS i helsetjenesten både i primær og spesialistsektoren ”  Samhandlingsreformen, (st.m nr47) kapittel 6  Gir forventninger om at kommunen skal behandle langt flere og langt sykere pasienter enn de gjør i dag  Spesielt innen de store kroniske lidelsene som for eksempel KOLS  St. m nr 47: kapittel 10.2.1 ” En av de viktigste forventningene til spesialisthelsetjenesten er å bidra til kompetanseutveksling og kompetanseoppbygging i en forsterket kommunehelsetjeneste”

4 Lungeposten SSK  Startet et POP prosjekt sammen med Vallhalla Omsorgssenter 2010  Utviklet en undervisningspakke i KOLS for kommunetjenesten, med pilot Valhalla Omsorgssenter  Etter gjennomført undervisning kunne en dokumentere betydelig heving av KOLS kompetanse hos de ansatte

5 Hvor trygg er du i å utøve god pleie og omsorg til en pasient med KOLS ? Vurder på en skala fra 1-6

6 Hvordan sette undervisningspakken i KOLS system?  Samle KOLS undervisningen i en KOLSveileder  Arrangere en felles KOLSdag for kommunene i Agder  E-læringsprogram i KOLS

7 Hovedmålet i dag  Øke tilgjengeligheten til undervisningspakken I KOLS ved bruk av moderne teknologi; E –læring.  Satse på e-læring som metode for kompetanseutvikling, kompetansesikring og kompetanseutveksling eKOLS

8 Mandat  utarbeide en bred e-læringspakke i KOLS som kan brukes på ulike nivå i helsetjenesten, inkludert pasient og pårørende  utvikle et godt system for utveksling av e- læringsprogram mellom helseforetak og kommune  utvikle e-læringspakken i KOLS slik at den kan framstå som en modell for liknende undervisningspakker for helsetjenesten  implementere den i en behandlingslinje for KOLS

9 Behandlingslinje i KOLS Pasient/ symptomer Kommune helsetjenesten Fastlege Spesialisthelse tjenesten Tidlig Rehabilitering Spesialist helsetjenesten Sykehus Kommune helsetjenesten Rehabilitering Hjemmespl Sykehjem Øke KOLS kompetansen på alle nivå E-læringspakke i KOLS

10 Ønsket oppbygging Pasient/pårørende En modul Kommunehelsetjenesten Modul 1. helsefagarbeidere Modul 2. sykepleiere Modul 3. Ressurspersoner Spesialisthelsetjenesten Modul 1 helsefagarbeidere. Modul 2. sykepleier Modul 3 lungesykepleier/ Intensivsykepleier

11 Kunnskapsbasert  Forsking  Erfaring  Brukermedvirkning

12 Funksjon  undervisning alene  supplement til tradisjonell undervisning  oppslagsverk  sertifisering  E-læringskurset vil sette en ”standard” for KOLS- undervisning for de ulike nivåene i helsetjenesten

13 Verktøy: Læringsportalen  Det er mulig å eksportere utvalgte kurs fra Læringsportalen, slik at Kristiansand kommune kan legge dette ut på sitt eget intranett

14 Styringsgruppe NavnStillingArbeidssted Berit NordlandEnhetsleder FoU avdelingenSSK Gunnar Skavoll Avd.leder Medisinsk klinikk SSHF Anita Straumann Enhetsleder LungepostenLungeposten, SSK Mette Erøy Leder for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vest- Agder Kristiansand kommune Torunn Kitty VatnøyUniversitetslektorInstitutt for helse- og sykepleievitenskap Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Universitetet i Agder Even KrogstadAvd.leder Drifenheten IKT SSK Lena Marie HaukomFagutvikler/ prosjektleder Lungeposten Fou.avdSekretær

15 Prosjektgruppe NavnStillingArbeidssted Funksjon Lena Marie HaukomFagtvikler/ sykepleier Lungeposten, SSK Fou Avd Frode GallefossSeksjons Overlege Lungeposten, SSK Lungeavdelingen, SSK Anne DovlandLungesykepleier Lungeposten, SSK Heidi Fedog HelliesenSykepleier Lungeposten, SSK Siri LarsenKoordinator Sykepleier Lungemedisinsk dagsenter, SSK Margaret HealdAss. kommuneoverlege/ sykehjemsoverlegeKristiansand Kommune Birgitte VaboKOLS koordinator Sykepleier Valhalla omsorgssenter Kristiansand kommune Monica DvergnesHjelpepleierValhalla omsorgssenter Kristiansand kommune Marianne SmithFysioterapeutSSK Hilde GrasErnæringsfysiolog SSK Wenche HaugenErgoterapeutSSK Brukerrepresentant

16 Arbeidsflyt Styringsgruppe Prosjektgruppe Sykdomslære/ diagnostisering Omsorg /pleie FysioterapiErnæringErgoterapi Lunge rehabilitering Pasient/ pårørende Kursproduksjon: Prosjektleder, 1 prosjektgr. Rådgivere: • IKT • Pedagogisk støtte • Virksomhetsdata • Web design

17 Finansiering  Helsedialogmidler  E-læringsmidler, FOU avd, SSK  Egeninnsats; møter, workshop i arbeidstid

18 Budsjett "E-læringspakke i KOLS" FormålKommentar Avsatt Kr Prosjektleder Fou Avd ( inngår i stilling på 50%) kr - Fri kjøp til prosjektmøter 2-4 representanter fra kommunen og sykehus har behov for frikjøp av vakter for å kunne delta på 5 prosjektmøter kr 15 000,00 SekretærDiv; møteinnkallelser, rapporter, referat kr 10 000,00 Fri kjøp til kursutvikling og litteratursøk SSK: 1-2 sykepleiere har behov for frikjøp til å bidra ukentlig med kursutvikling i tett samrabeid med prosjektleder. kr 150 000,00 Frikjøp til kursutvikling Andre faggrupper som for eksempel; ergoterapaut, ernæringsfysolog, fysioterapaut som må frikjøpes noe for å kunne bidra med kursutvikling kr 10 000,00 Fri kjøp til kursutvikling Kristiansand kommune: 1-2 representanter har behov for frikjøp til å bidra med noe kursutvikling kr 30 000,00 Fri kjøp til gjennomlesing/kvalitetsikring av kurs 2-3 representanter fra kommunen og sykehus har behov for frikjøp av vaketer for å kunne lese gjennom og teste brukervennligheten av kurset kr 15 000,00 Annen konsulent hjelpFor eksempel : IKT, pedagogisk veiledning, kr 30 000,00 Implementering av kurs Avsatte ressurser til utprøving av kurset på utvalgte pilotavd. kr 30 000,00 Enkel bevertningProsjektmøter og styremøter kr 5 000,00 Buffer kr 5 000,00

19 Ferdigstilling av kurs  Mål: Innen 1.April 2012  Implementering start april/mai 2012

20 Framdriftsplan SeptemberOktoberNovemberDesemberJanuarFebruarMars Kunnskapsbasert: •Forskning •Erfaring •Brukermedvirking Litteratur søk Intervju Analyse av svar Kursutvikling GrunnmodellEnighet om innhold/ plassering Kursproduksjon del 1. Kursproduksjon del 2. Kursproduksjon del 3. Utføre rettelser/ ferdigstilling av e- læringspakken Utarbeide en behandlingslinje GrunnmodellEnighet om innhold/ plassering Bestemme link Kvalitetssikring Kurs gjennomlesing Møte styregruppe 1.September Møte prosjektgruppe 6.september11.oktober22.november17.januar21.Mars Andre møter Prosjektleder avtaler egne møter med du ulike faggruppene for innspill og veiledning underveis i prosjektarbeidet:  IKT  Kommune  lege  Ergo/fysio/ernæring  UIA

21 Pasient/ symptomer Kommune helsetjenesten Fastlege Spesialisthelse tjenesten Tidlig Rehabilitering Spesialist helsetjenesten Sykehus Kommune helsetjenesten Rehabilitering Hjemmespl Sykehjem Trondheim: KOLS Heim Stavanger: KOLS Kofferten Plassering av KOLS prosjektet i nasjonal sammenheng Kompetanseheving på alle nivå i behandlingslinjen KOLS koffertPasient KOLS sentralPasientHjemmesykepleien E-læringsprogram i KOLS


Laste ned ppt "Utvikle en ”E-læringspakke i KOLS” ” Et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom Sørlandet sykehus i Kristiansand, Kristiansand kommune og brukere.” eKOLS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google