Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utvikle en ”E-læringspakke i KOLS”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utvikle en ”E-læringspakke i KOLS”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utvikle en ”E-læringspakke i KOLS”
”Et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom Sørlandet sykehus i Kristiansand, Kristiansand kommune og brukere.” eKOLS

2 KOLS nordmenn har KOLS nordmenn har alvorlig grad av KOLS KOLS utgjør 10-20% av alle akutte sykehusinnleggelser Ca 2000 dødsfall Bruk av avansert medisinteknisk utstyr øker Sykehus Sykehjem Hjemmet Dette bidrar til behov for økt KOLS kompetanse i alle ledd i helsetjenesten 1400 betydelig økning Medisnteknisk utstyr Tall er hentet fra helsedirektoratet og SSB

3 Overordnet dokumentasjon
Nasjonal strategiplan for KOLS området kapittel 3.7: ”Det er behov for å øke kompetansen om KOLS i helsetjenesten både i primær og spesialistsektoren” Samhandlingsreformen, (st.m nr47) kapittel 6 Gir forventninger om at kommunen skal behandle langt flere og langt sykere pasienter enn de gjør i dag Spesielt innen de store kroniske lidelsene som for eksempel KOLS St. m nr 47: kapittel ” En av de viktigste forventningene til spesialisthelsetjenesten er å bidra til kompetanseutveksling og kompetanseoppbygging i en forsterket kommunehelsetjeneste” Erfrainger fra hevrdagen og et behov fra valhall sykehjem

4 Lungeposten SSK Startet et POP prosjekt sammen med Vallhalla Omsorgssenter 2010 Utviklet en undervisningspakke i KOLS for kommunetjenesten, med pilot Valhalla Omsorgssenter Etter gjennomført undervisning kunne en dokumentere betydelig heving av KOLS kompetanse hos de ansatte

5 Hvor trygg er du i å utøve god pleie og omsorg til en pasient med KOLS
Hvor trygg er du i å utøve god pleie og omsorg til en pasient med KOLS ? Vurder på en skala fra 1-6 Hva gjør vi videre med et slikt resultat ? Hvordan skal undervisningen settes i system?

6 Hvordan sette undervisningspakken i KOLS system?
Samle KOLS undervisningen i en KOLSveileder Arrangere en felles KOLSdag for kommunene i Agder E-læringsprogram i KOLS

7 Hovedmålet i dag Øke tilgjengeligheten til undervisningspakken I KOLS ved bruk av moderne teknologi; E –læring. Satse på e-læring som metode for kompetanseutvikling, kompetansesikring og kompetanseutveksling eKOLS Alltid tilgjengelig. Nyutdannet, svangerskpasperm, oppdatere

8 Mandat utarbeide en bred e-læringspakke i KOLS som kan brukes på ulike nivå i helsetjenesten, inkludert pasient og pårørende utvikle et godt system for utveksling av e-læringsprogram mellom helseforetak og kommune utvikle e-læringspakken i KOLS slik at den kan framstå som en modell for liknende undervisningspakker for helsetjenesten implementere den i en behandlingslinje for KOLS

9 Behandlingslinje i KOLS
Pasient/ symptomer Kommune helsetjenesten Fastlege Spesialisthelse tjenesten Tidlig Rehabilitering Spesialist Sykehus Hjemmespl Sykehjem Øke KOLS kompetansen på alle nivå E-læringspakke i KOLS

10 Ønsket oppbygging Pasient/pårørende En modul Kommunehelsetjenesten
helsefagarbeidere Modul 2. sykepleiere Modul 3. Ressurspersoner Spesialisthelsetjenesten Modul 1 . sykepleier Modul 3 lungesykepleier/ Intensivsykepleier

11 Kunnskapsbasert Forsking Erfaring Brukermedvirkning

12 Funksjon undervisning alene supplement til tradisjonell undervisning oppslagsverk sertifisering E-læringskurset vil sette en ”standard” for KOLS-undervisning for de ulike nivåene i helsetjenesten

13 Verktøy: Læringsportalen
Det er mulig å eksportere utvalgte kurs fra Læringsportalen, slik at Kristiansand kommune kan legge dette ut på sitt eget intranett

14 Styringsgruppe SSHF Navn Stilling Arbeidssted Berit Nordland
Enhetsleder FoU avdelingen SSK Gunnar Skavoll Avd.leder Medisinsk klinikk SSHF Anita Straumann Enhetsleder Lungeposten Lungeposten, SSK Mette Erøy Leder for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vest-Agder Kristiansand kommune Torunn Kitty Vatnøy Universitetslektor Institutt for helse- og sykepleievitenskap Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Universitetet i Agder Even Krogstad Avd.leder Drifenheten IKT Lena Marie Haukom Fagutvikler/ prosjektleder Lungeposten Fou.avd Sekretær

15 Prosjektgruppe Funksjon Lena Marie Haukom Fagtvikler/ sykepleier
Navn Stilling Arbeidssted Funksjon Lena Marie Haukom Fagtvikler/ sykepleier Lungeposten, SSK Fou Avd Frode Gallefoss Seksjons Overlege Lungeavdelingen, SSK Anne Dovland Lungesykepleier Heidi Fedog Helliesen Sykepleier Siri Larsen Koordinator Lungemedisinsk dagsenter, SSK Margaret Heald Ass. kommuneoverlege/ sykehjemsoverlege Kristiansand Kommune Birgitte Vabo KOLS koordinator Valhalla omsorgssenter Kristiansand kommune Monica Dvergnes Hjelpepleier Marianne Smith Fysioterapeut SSK Hilde Gras Ernæringsfysiolog Wenche Haugen Ergoterapeut Brukerrepresentant

16 Arbeidsflyt Styringsgruppe Prosjektgruppe
Rådgivere: IKT Pedagogisk støtte Virksomhetsdata Web design Prosjektgruppe Kursproduksjon: Prosjektleder, 1 prosjektgr. Sykdomslære/ diagnostisering Omsorg/pleie Lunge rehabilitering Pasient/ pårørende Fysioterapi Ernæring Ergoterapi

17 Finansiering Helsedialogmidler E-læringsmidler, FOU avd, SSK Egeninnsats; møter, workshop i arbeidstid

18 Budsjett "E-læringspakke i KOLS"
Formål Kommentar Avsatt Kr Prosjektleder Fou Avd ( inngår i stilling på 50%) kr Fri kjøp til prosjektmøter 2-4 representanter fra kommunen og sykehus har behov for frikjøp av vakter for å kunne delta på 5 prosjektmøter kr ,00 Sekretær Div; møteinnkallelser, rapporter, referat kr ,00 Fri kjøp til kursutvikling og litteratursøk SSK: 1-2 sykepleiere har behov for frikjøp til å bidra ukentlig med kursutvikling i tett samrabeid med prosjektleder. kr ,00 Frikjøp til kursutvikling Andre faggrupper som for eksempel; ergoterapaut, ernæringsfysolog, fysioterapaut som må frikjøpes noe for å kunne bidra med kursutvikling Fri kjøp til kursutvikling Kristiansand kommune: 1-2 representanter har behov for frikjøp til å bidra med noe kursutvikling kr ,00 Fri kjøp til gjennomlesing/kvalitetsikring av kurs 2-3 representanter fra kommunen og sykehus har behov for frikjøp av vaketer for å kunne lese gjennom og teste brukervennligheten av kurset Annen konsulent hjelp For eksempel : IKT, pedagogisk veiledning, Implementering av kurs Avsatte ressurser til utprøving av kurset på utvalgte pilotavd. Enkel bevertning Prosjektmøter og styremøter kr ,00 Buffer

19 Ferdigstilling av kurs
Mål: Innen 1.April 2012 Implementering start april/mai 2012

20 Framdriftsplan September Oktober November Desember Januar Februar Mars
Kunnskapsbasert: Forskning Erfaring Brukermedvirking Litteratur søk Intervju Analyse av svar Kursutvikling Grunnmodell Enighet om innhold/ plassering Kursproduksjon del 1. Kursproduksjon del 2. del 3. Utføre rettelser/ ferdigstilling av e-læringspakken Utarbeide en behandlingslinje Bestemme link Kvalitetssikring Kurs gjennomlesing Møte styregruppe 1.September Møte prosjektgruppe 6.september 11.oktober 22.november 17.januar 21.Mars Andre møter Prosjektleder avtaler egne møter med du ulike faggruppene for innspill og veiledning underveis i prosjektarbeidet: IKT Kommune lege Ergo/fysio/ernæring UIA

21 Plassering av KOLS prosjektet i nasjonal sammenheng
Pasient/ symptomer Kommune helsetjenesten Fastlege Spesialisthelse tjenesten Tidlig Rehabilitering Spesialist Sykehus Hjemmespl Sykehjem Plassering av KOLS prosjektet i nasjonal sammenheng Kompetanseheving på alle nivå i behandlingslinjen E-læringsprogram i KOLS Stavanger: KOLS Kofferten Pasient KOLS koffert Trondheim: KOLS Heim Pasient Hjemmesykepleien KOLS sentral


Laste ned ppt "Utvikle en ”E-læringspakke i KOLS”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google