Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ENERGISEMINAR I HARDINGTINGET Ulvik 13.januar 2011 Kvam Kraftverk AS – lokal verdiskaping og utfordringar v/adm dir Arne Tillung.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ENERGISEMINAR I HARDINGTINGET Ulvik 13.januar 2011 Kvam Kraftverk AS – lokal verdiskaping og utfordringar v/adm dir Arne Tillung."— Utskrift av presentasjonen:

1 ENERGISEMINAR I HARDINGTINGET Ulvik 13.januar 2011 Kvam Kraftverk AS – lokal verdiskaping og utfordringar v/adm dir Arne Tillung

2 Kvam Kraftverk AS • 100% eigd av Kvam herad • Starta i slutten av februar 1913. • Nettselskap/kraftprodusent • Kraftomsetning • 900 km ledningsnett • 320 nettstasjoner • 6300 nettkundar • Skulafossen kraftstasjon • Kaldestad kraftstasjon • 145 GWh transportert energi i nettet • 50 GWh eigenproduksjon

3 Kvam Kraftverk AS

4 Lokal verdiskaping • Stor og lokalt viktig arbeidsplass for Kvam herad:  31 årsverk, 35 tilsette  Lokale kompetansearbeidsplassar innan elektro, økonomi og marked  Lærlingeplassar innan elektro faget • Kjøp av varer og tjenester lokalt for om lag 5 millionar årleg • Årleg utbyte til Kvam herad som eigar • Handsamar konsesjonskrafta for Kvam herad (om lag 60 GWh årleg) • Skattar og avgifter (eigedomsskatt, personal- og verksemdsbeskatning) • Kjøp av kraft frå lokale småkraftprodusentar • Støtte til lokale lag og organisasjonar

5 Utfordringar • Vidareuvikling av verksemda med tanke på lokal verdiskaping • Oppretthalding av aktivitetsnivå og kompetanse • Sunn utbytepolitikk i forhold til investeringskapital • Småkraftutbygging  Ivareta lokalt skapte verdiar  Kvam Kraftverk som naturleg og lokal samarbeidspartnar  Lokale arbeidsplassar

6 Utfordringar • Nettilknyting av nye småkraftverk  Inntil kapasiteten på ovanforliggande nett (132kV) er auka, er det pr i dag ikkje kapasitet til å knyta til fleire småkraftprodusentar i Kvam Kraftverk AS sitt nett.  Anleggskostnader for nettilknyting - Kven skal ta kostnaden? • Utbyggjar? • Lokalsamfunnet? • Storsamfunnet? • Grøne sertifikat for småkraft  Skal auka nettleige finansiera grøne sertifikat?

7

8 Notat… Jmf Energilovforskriften: § 3-4. Tilknytningsplikt for produksjonsanlegg Tilknytningsplikten gjelder for den som har konsesjon for nettanlegg hvor produksjonsanlegget mest rasjonelt kan tilknyttes. Hvis tilknytning av produsent(er) medfører behov for investeringer i overliggende konsesjonær(er)s nettanlegg, gjelder tilknytningsplikten tilsvarende. Uenighet om alternative nettinvesteringer kan bringes inn for Norges vassdrags- og energidirektorat til avgjørelse. Tilknytningsplikten gjelder nødvendig nettkapasitet som sikrer at det er driftsmessig forsvarlig å koble til produksjonsanlegg. Tilknytningsplikten omfatter, om nødvendig, en plikt til å planlegge, søke konsesjon for og investere i nye nettanlegg uten ugrunnet opphold. Norges vassdrags- og energidirektorat kan etter søknad fra konsesjonæren gi fritak fra tilknytnings- og investeringsplikten for produksjon, dersom tiltaket ikke er samfunnsmessig rasjonelt. Søknaden skal inneholde en beskrivelse av de(n) konkrete nettforsterkningen(e). Hvis flere nettselskaper får behov for nettforsterkninger som følge av nye produksjonsanlegg, er hvert av selskapene ansvarlig for å søke om konsesjon eller fritak for egne anlegg.

9 Notat… Div notat Områdekonsesjon Norge er delt inn i områder hvor én netteier er områdekonsesjonær. Anlegg for fordeling av elektrisk energi med spenning til og med 22 kV kan denne netteieren bygge og drive elektriske anlegg innenfor rammen av en områdekonsesjon i sitt område. Det innebærer at NVE har overført saksbehandlingen i forbindelse med å forberede bygging og drift av disse anleggene til nettselskapet selv. Områdekonsesjonen gjelder bare for kraftledninger som distribuerer elektrisk energi (nettanlegg), og ikke for kraftledninger som går fra et kraftverk og fram til et tilknytningspunkt i nettet (produksjonsanlegg). Områdekonsesjon Ein områdekonsesjon er eit løyve til å byggje og drive fordelingsnett med spenning opp til 22 kV innanfor eit geografisk avgrensa område. Illustrasjonsfoto av nettstasjon (Foto: NVE) Heile landet er delt inn i geografiske område, der eit nettselskap er gjeve løyve til å byggje og drive elektrisk fordelingsnett med spenning opp til og med 22 kV. Til dømes kan det geografiske området vere ein kommune. I nokre byar er områdekonsesjonen utvida til òg å gjelde kabelanlegg med spenning opp til 132 kV. Sjå kart over konsesjonsområda Sjå kart over konsesjonsområda Etter områdekonsesjonen kan nettselskap byggje og drive kablar, luftleidningar og andre elektriske anlegg utan å foreleggje kvar enkelt sak for NVE. Det er ein forutsetnad at nettselskapa sjølve legg tiltaket fram for dei interessane som vert råka, slik som kommunar, fylkesmenn og grunneigarar. Det er òg eit vilkår at saka skal fremjast for NVE ved vesentlege innvendingar mot tiltaket.Ordninga med områdekonsesjon gjeld ikkje for tilknyting av kraftverk. Nettselskap med områdekonsesjon har plikt til å forsyne alle kundane i sitt konsesjonsområde med elektrisk energi. Det kan søkes om fritak frå leveringsplikta. Les meir om fritak frå leveringsplikta Les meir om fritak frå leveringsplikta Olje- og energidepartementet ba våren 2008 NVE om å lage eit utkast til forskrift om eigenkompetanse hos anleggs- og områdekonsesjonærane. NVE utarbeida eit utkast til forskrift som blei sendt over til Olje- og energidepartementet i september 2008 (sjå vedlegg). Forslaget har vært på høyring i vinter, og OED arbeider no med utforming av ei endeleg forskrift. Forskrifta vil truleg bli vedtatt i løpet av 2009. Les utkastet til forskrift her Les utkastet til forskrift her • Nettselskap/kraftprodusent • Områdekonsesjon for nettdrift • Omsetningskonsesjon : Nett/produsent Selskaper som eier fordelings-og/eller overføringsnett og/eller som har kraftproduksjon og/eller omsetning.


Laste ned ppt "ENERGISEMINAR I HARDINGTINGET Ulvik 13.januar 2011 Kvam Kraftverk AS – lokal verdiskaping og utfordringar v/adm dir Arne Tillung."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google