Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvilke faktorer bestemmer strømprisen Hamar Rotary 13. feb. 2012 Energiloven ble vedtatt 29. juni 1990 og med ikrafttreden 1. januar 1991og fungerende.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvilke faktorer bestemmer strømprisen Hamar Rotary 13. feb. 2012 Energiloven ble vedtatt 29. juni 1990 og med ikrafttreden 1. januar 1991og fungerende."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvilke faktorer bestemmer strømprisen Hamar Rotary 13. feb. 2012 Energiloven ble vedtatt 29. juni 1990 og med ikrafttreden 1. januar 1991og fungerende fra 1. mai 1991 Den skilte monopolvirksomheten distribusjon av strøm(kraft) fra den konkurranseutsatte produksjon av strøm(kraft) NVE fikk ansvaret for lovverket og forskriftene for monopolet Konkurransetilsynet ansvaret for at konkurransen i kraftmarkedet fungerer Per Sæther innlegg i Hamar Rotary 16. februar 2012 1

2 Hvilke faktorer bestemmer strømprisen Hamar Rotary 13. feb. 2012 • Før Eivind Reitens lov ble innført ble prisen (tariffen) på strømmen og nettet fastlagt ved at e-verksjefen kom med pris underlagene for nettkostnadene og for kjøp av kraftproduksjon til administrasjonen i kommunen/fylkeskommunenm. Administrasjonen laget så et forslag for formannskapet med angivelse av de kostnader/utgifter som måtte legge inn for å finansiere kommunens/fylkeskommunens virksomhet. Resultatet av en slik fremgangsmåte fikk mange merkverdige utslag og ledelsen Finansdepartementet ble lei av å diskutere strømpriser med ordførere og de som forsøkte å starte produksjon i distrikts Norge. • Det var dette systemet som ble avskaffet i Eivind Reitens lov av 1990. Finansdepartementet hadde forsøkt flere fremstøt tidligere i sytti og åttiårene for å få forandret dette systemet men mislykkes. • Vi var det tredje landet på kloden som fikk dette til. Diverse forskere har fått midler til å se på fordeler og ulemper og ingen har klart å komme opp med bedre løsninger. Æren for at det lykkes må deles mellom Tormod Hermansen og Eivind Reiten. Per Sæther innlegg i Hamar Rotary 16. februar 2012 2

3 3

4 Hvilke faktorer bestemmer strømprisen Hamar Rotary 13. feb. 2012 • CO 2 Kvotene i EUs kvotesystem tildeles gratis. De totale kostnadene for en kraftprodusent er dermed begrenset. Imidlertid må produsenten kjøpe ekstra kvoter i markedet dersom den ønsker å øke produksjonen. Det vil si at marginalkostnaden for fossil produksjon øker. Siden prisen i kraftmarkedet settes av den teknologien som er på marginen, og siden fossil produksjon ligger inne med sin kostnad en stor del av døgnets timer også i Norden, gir økt kvotepris også økt kraftpris. • Nord Pool var den første børsen i Europa som startet handel med CO2 kvoter. Senere har flere kommet til, og daglig noteres denne type kontrakter på fire ulike kraftbørser i Europa. Per Sæther innlegg i Hamar Rotary 16. februar 2012 4

5 5 « Siden prisen i kraftmarkedet også påvirkes av marginalkostnadene til andre produksjonskilder kan denne øke som følge av høyere energiforbruk.» Dette som følge av oppstart av energiproduksjon fra fossile energikilder som har en høyere marginalkostnad enn vannkraftproduksjon.

6 6 Per Sæther innlegg i Hamar Rotary 16. februar 2012 Kilde: siv. Ing. Erik Fleischer

7 Per Sæther innlegg i Hamar Rotary 16. februar 2012 7 Klimakvoter er et helt sentralt virkemiddel for å redusere klimagassutslipp i Norge og internasjonalt. Prisen på klimakvoter er derfor helt vesentlig for utviklingen framover, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

8 Hamar Rotary 13. feb. 2012 ved Per Sæther kilde SSB 8 Per Sæther innlegg i Hamar Rotary 16. februar 2012

9 Hva koster det å bruke elektrisk energi i en husholdning - hvilke elementer ligger i fakturaen og hva heter begrepene - Informasjon om faktura fra strømleverandøren og nettselskapet kr/kWh Områdepris for kraft som bestemmes av børsen, Nord Pool Spot inkluderer kostnadene til CO2‐kvoteutslipp 41 øre/kWh kr 0,4100 El sertifikat (grønt sertifikat etter avtale mellom Sverige og Norge) en avgift som kraftleverandøren er pålagt ved norsk lov å legge inn kraftprisen. Avgiften skal gå til bygging av ny fornybar strøm. Størrelsen på beløpet vil bli justert i statsbudsjettet. Her satt til 1,5 øre kr 0,0150 Påslag fra strømleverandøren kr 0,0100 Merverdiavgift 25 % til statskassen kr 0,1100 Sum strøm faktura kr 0,5500 Faktura fra nettselskapet: Nettleie Tariff E25 i Eidsiva Nett Den tariffen har et Fastledd 5063 kr/år og er tilpasset et forbruk på 20.000 - 30.000 kWh Utregnet på 20.000 kWh pr år - Det er store forskjeller i nett tariffer kr 0,5900 Forbruksavgift på elektrisk kraft eller med et annet begrep El - avgift til staten. Den var på 0,001 kr/kWh da den ble innført i 1976 kr 0,1139 Avgift til ENOVA = Energifondet. Det vil si en avgift som gjør det mulig å ha 60 godt betalte stillinger i Trondheim. De gir råd og disponerer inntekten ca 1000 millioner som går til prosjekter som sparer strøm kr 0,0100 Sum nettfaktura eks mva kr 0,7139 Merverdiavgift 25 % til statskassen kr 0,1800 Sum nettfaktura kr 0,8900 Sum strømfaktura og nettfaktura kr 1,44 9 Per Sæther innlegg i Hamar Rotary 16. februar 2012

10 Type skatter og avgifterMill. kronerKOMMENTAR Konsesjonsavgift avgifter som i hovedsak er knyttet til vannkraftutbygging 650Skal gi kommunen en erstatning for generelle skader og ulemper ved kraftutbygging Konsesjonskraft2700Erstatning til grunneier Eiendomsskatt2300Kommunal fastsatt på basis av produksjon Naturresurskatt utlignes mot overskudd 16001,1+0,2 øre/kWh til kom. og fylke Inntektsskatt500028 % av resultat Grunnrenteskatt560030 % Delvis overskuddsavhengig El sertifikat17601,5 øre/kWh er benyttet her El avgift, forbruksavgift700011,39 øre/kwh Merverdiavgift, mva.1500025 % Utbytte1040085 % fra Statkraft + 5 mrd til kommuner Total inntekt til stat og kommuner 52760 52760/117 = 45,09 + skattog avg. for nett 30,39 = 75,48 øre/kWh SKATTER, AVGIFTER OG UTBYTTE TIL STAT OG KOMMUNE I 2010 Per Sæther innlegg i Hamar Rotary 16. februar 2012

11 Hvilke Faktorer bestemmer strømprisen Ref siving. Erik Fleicher 11 Per Sæther innlegg i Hamar Rotary 16. februar 2012

12 12 Per Sæther innlegg i Hamar Rotary 16. februar 2012

13 13 Per Sæther innlegg i Hamar Rotary 16. februar 2012

14 14 Per Sæther innlegg i Hamar Rotary 16. februar 2012 Ref. : NVE web

15 15 Per Sæther innlegg i Hamar Rotary 16. februar 2012

16 16 Per Sæther innlegg i Hamar Rotary 16. februar 2012

17 VANNKRAFT OG DISTRIBUSJON AV KRAFT Ser vi f ø rst p å vannkraft og distribusjon er det direkte 14.000 ansatte. Bransjen omsetter for 100 milliarder i å ret. Indirekte har vannkraft stor betydning p å grunn av behovet for h ø yteknologisk kunnskap b å de hos oppdragsgivere, leverand ø rer, universiteter og h ø yskoler. Totalt er det 100.000 arbeidstagere som er ansatt i bransjen. Det vil si totalt inklusive produsenter og leverandører. Vi har et godt utbygget og avansert distribusjonsnett for energi fra vannkraft som skaper n æ ringsvirksomhet over hele landet. Vannkraft bringer ca 55 milliarder NOK inn i skatter og avgifter pr å r. OLJE OG GASS NÆRINGEN Olje og gassindustrien sysselsetter i dag 300.000. Det vil si at ca 1,2 millioner innbyggere f å r sin inntekt av olje og gass industrien. Jeg har ikke tall p å omsetning, verdiskapning og inntekter til stat og kommuner men vi vet at de er formidable tall for et land med 5 millioner innbyggere. 17 Per Sæther innlegg i Hamar Rotary 16. februar 2012

18 Avslutning • Elforsyningen er en meget viktig del av samfunnets infrastruktur som alle mennesker trenger hele tiden. • Den bør derfor ha en bærekraftig økonomi over tid, men ikke bedre enn at folk flest kan akseptere den. • Samlet strømpris for kraft, nett med skatter og avgifter bør derfor samlet dekke de reelle kostnadene forbruket skaper ved marginal utvidelse av forbruket • pluss i tillegg med skatter‐ og avgifter gi signal til forbruker om en bærekraftig måte å utnytte resursene på både i forhold til miljø og klima. • Slike skatter og avgifter bør derfor gå til tiltak som fremmer slik bærekraftig utvikling, noe det i liten grad gjøres i dag foreks. til energieffektivisering av våre boliger? • Alternativt bør skattene og avgiftene ses på som en grønn skatt og som går til fradrag i selvangivelsen • Strømregningen bør ikke bli en ny skatteinnkrever. Det vil i så fall bli en meget usosial skatt 04.11.2011 22 18 Per Sæther innlegg i Hamar Rotary 16. februar 2012


Laste ned ppt "Hvilke faktorer bestemmer strømprisen Hamar Rotary 13. feb. 2012 Energiloven ble vedtatt 29. juni 1990 og med ikrafttreden 1. januar 1991og fungerende."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google