Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Industri-inkubatoren på Herøya –

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Industri-inkubatoren på Herøya –"— Utskrift av presentasjonen:

1 Industri-inkubatoren på Herøya –
hva betyr den for Høgskolen i Telemark? ….eller –hva kan Høgskolen i Telemark bety for Inkubatoren og industriutviklingen i regionen?

2 Videre industriell utvikling i regionen
Industriinkubatoren Pilotarena Herøya Videre industriell utvikling i regionen

3 Proventia AS En ny industri-inkubator på Herøya
Rolf Olaf Larsen, Herøya Industripark

4 Inkubasjon (SIVA) En innovasjonsprosess som gir en idè mulighet til å utvikles til en ny bedrift og/eller videreutvikling av etablerte bedrifter gjennom å tilføre; Forretningsutviklingskompetanse Adm støttetjenester Patentrådgiving Kapital Industrinettverk Infrastruktur Samhandling med andre Et fysisk miljø hvor bedriftene kan lære av hverandre og dra nytte av å være flere bedrifter med samme behov og utfordringer

5 Hvilke utfordringer opplever gründere?
Manglende nettverk Lite erfaring med forretningsutvikling Komplisert byråkrati Tilgang på kontorer og støttefunksjoner Mangel på kapital Ekspert på sin idé, ikke på forretning Ensomt

6 5 gode grunner til å drive inkubasjon
Øker antall bedriftsetableringer. Overlever lenger som bedrift. En større andel av bedriftene som deltar i inkubasjon driver fremdeles etter tre år, enn de som ikke har vært med i inkubator. Større sjanse til å sette ideen ut i livet. Hjelp til å strukturere bedriften og tilgang til etablerte nettverk. Inkubatorer trekker til seg kompetanse og øker sjansene for å beholde høyt utdannet arbeidskraft.

7 Faser i inkubasjonsprosessen (SIVA)
”Pre-inkubasjon” Kommersialisering Inkubasjon ”Post-inkubasjon” Idé-kilde Idé-fangst Verifisering Testing Kommersialisering Videreutvikling Vekst Aktivt eierskap Enkeltstående gründere og ide-havere Store og små industribedrifter Annet næringsliv Ansatte ved Høgskolen i Telemark Studentbedrifter Connect-nettverket Virkemiddelapparatet Andre Markeds-aksellerasjon -lokal-regional-nasjonal-internasjonal Pre-inkubasjon Kommersialisering Restrukturering Revitalisering 7

8 Nærmere om inkubasjon Fundamentalt trinn i verdikjeden fram til en teknologisk selskap. Inkubasjonsprosessen skal identifisere mulige anvendelser av teknologien, kjenne hovedmarkdsområdene for teknologien, se hva som eventuelt trengs for å tilfredsstille markedet, gjennomføre ”proof of concept” studier, etc. for å kunne bekrefte forretningsmodellen og anbefale en forretningsplan. Sette sammen teamet og definere investeringsbehov. Veiledning/coaching Investeringsbehov Validering av ideen Ny teknologi Produkt for marked Sammensetning av teamet Markedsstudier Realisering av forretningsplan ”Proof of concept” Validering av forretningsmodell

9 Inkubatoren også et tilbud til det etablerte næringsliv
Inkubatoren vil kunne bistå selskaper med å videreutvikle ideer som er generert internt. Verifisere og bearbeide ideene utenfor den løpende virksomheten. Selskapene skal kunne trekke på de ressursene inkubatoren har, Utnytte nettverket av ressurspersoner og organisasjoner som inkubatoren har avtaler med. Vellykkede innovasjoner implementeres i den løpende virksomheten igjen. Bidra til økt lønnsomhet gjennom lavere kostnader eller økt salg.

10 Hovedmål Proventia AS skal bidra til at Telemark får nye og vekstkraftige virksomheter ved å utvikle disse sammen med idehavere, gründere, investorer og/eller etablert næringsliv. Økt nasjonal verdiskaping gjennom effektivt å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye vekstbedrifter og gi vekst i etablerte virksomheter.

11 Delmål For å nå hovedmålet skal Proventia AS gjennom
et nært samarbeid med alle næringsutviklingsaktørene i Telemark utvikle et tillitsvekkende, godt og effektivt idefangstnettverk en god seleksjonsprosess, ved å sikre at alle ideer får en effektiv og kvalifisert evaluering og bidrar til at den mest hensiktsmessige oppfølgingen gjøres å bidra til at selskapene i inkubatoren tilføres de nødvendige ressurser i form av kompetanse og kapital samt sikre at disse har de beste forutsetninger for en god utvikling å tilby kompetanse og kapital til knoppskytings- og spinnoff prosjekter i etablerte virksomheter

12 Finansierings- og driftsmodell
Proventia AS Herøya Industripark Finansiering: HIP, ViG, TFK, SIVA, HiT, andre Egenkap: 4,3 MNOK ”Telemarksfond” for regional innovasjon og nyskaping 15 – 20 MNOK Drift Inkubator ~ 4,5 MNOK/år Eierskap i selskaper (4-5 selskap/år)

13 Eiersammensetning (foreløpig)
SIVA Herøya Industripark Vekst i Grenland Høgskolen i Telemark Telemark Fylkeskommune Bilfinger Industrial Services Tel-Tek Klosterøya Utvikling ØPD Group Det er viktig med flere industriselskap på eiersiden i inkubatoren på Herøya. En bred deltagelse fra industrien vil sikre mangfold, økonomisk styrke og sterk industriell kompetanse. Vi ønsker derfor å invitere flere virksomheter inn på eiersiden i inkubator-selskapet. Dette vil det bli jobbet aktivt med også etter stiftelsesmøtet.

14 Budsjett 03.04.2017 Kompetansebidrag tilsvarende 0,5 årsverk
Kompetansebidrag tilsvarende fagtid i inkubatorbedriftene

15 Forretningsmodell – Samarbeid
Ressurspool (Forpliktende avtaler med 15-20 personer/miljøer) Engineering Forretnings- utvikling Økonomi Finansiering Patent/IPR Materialer IKT Business coaching Forretningsjuss + Kommersiali- seringsaktør (TTO) for HiT Proventia AS Herøya Industripark Drift Inkubator Ressurser fra HIP, ViG, HiT, andre Notodden Utv. AS Gnisten Inkubator

16 Innovasjonsmodell – utvikling av kunnskapsintensive ideer (Eksempel fra I-park Rogaland)

17

18 Finansierings- og driftsmodell
Proventia AS Herøya Industripark Finansiering: HIP, ViG, TFK, SIVA, HiT, andre Egenkap: 4,3 MNOK ”Telemarksfond” for regional innovasjon og nyskaping 15 – 20 mnok Drift Inkubator ~ 4,5 MNOK/år Eierskap i selskaper (4-5 selskap/år)

19 ”Telemarksfondet” - Eierskap og investeringer
Skal ha som formål å bidra til etableringen av innovative, konkurransedyktige vekstforetak Fondet settes opp som et aksjeselskap Fondet investerer i bedrifter ved å tilføre kapital gjennom å overta eierandeler Forvalterne av fondet utøver aktivt eierskap gjennom å delta i selskapenes styrer og hyppig interaksjon med selskapets ledelse Definere finansieringsbehov framover Delta aktivt i seleksjonsprosessen fordi selskapene som velges inn senere skal motta finansiering fra fondet. Proventia AS Herøya Industripark ”Telemarksfond” for regional innovasjon og nyskaping 15 – 20 mnok

20 Men hva ønsker vi å oppnå?

21 Ingenting er som det var…..

22 Industriens bidrag til verdiskapningen i samfunnet er viktig
Verdiskapingen for industri og bergverksdrift økte med 7,7 prosent fra 2009 til 2010. Totalt 184 milliarder kroner i 2010 Fortsatt nedgang i sysselsettingen I 2010 var om lag 235 000 personer sysselsatt innenfor industri og bergverksdrift, et fall på drøyt 22 000 sysselsatte fra 2008. Kilde: SSB Industristatistikk 2010

23 Industrial development – the Hydro Agri/Yara case
The 1960s Produksjon 1,3 mill Tonn Produksjon 3 mill Tonn 400 3300 Major changes More bulk production Automatization Great environmental improvement Even more expertise External services/outsourcing

24 Prosessindustrien skaper store ringvirkninger
Fremtidens arbeidsplasser er ikke bare IKT, sykehjem eller barnehager. En arbeidsplass i prosessindustrien skaper ca fire tilknyttede arbeidsplasser Ringvirkningene er større enn i andre bransjer. Industrien har behov for mange og gode leverandører og tjeneste-tilbydere Dette er med på å skape et robust og balansert miljø som er bærekraftig i det lange løp Telemarksforskning, Knut Vareide

25 Innovasjon er en viktig kilde til verdiskapning og utvikling av velferdssamfunnet
Regjeringen ønsker å bedre innovasjonsevnen i næringslivet for å utvikle fremtidens produkter og produksjonsteknologier. for å møte den globale konkurransen for å opprettholde en høy verdiskapning Forskningen i Norge har mange gode resultater å vise til Stort potensiale i å utvikle resultatene til kommersielle virksomheter Får betydning for verdiskapningen først når de tas i bruk Utvikling av fremtidens produkter og produksjonsteknologier krever gode innovasjonsprosesser. Nå er vi på tiltak.

26 nyetableringsprosess
Utvikling av ny kunnskap og omsetning av denne til innovasjoner er komplisert og kan ta lang tid Offentlige reguleringer Kunder Tjeneste- leverandører Utsyrs- Råvare- Finans- institusjoner Andre private aktører Konkurrenter Teknologi- sentre Undervisnings- FoU- Virkemiddel- apparatet Innovasjons- og nyetableringsprosess Tilgang på nødvendige ressurser gjennom prosessen er avgjørende for å lykkes

27 Prosesser og teknologier må gå gjennom en pilotfase før de kan bli kommersielle storskalavirksomheter Lab.skala Pilotskala Kommersiell skala Kostnader Tid Skaffe DESIGNDATA for storskala produksjon Undersøke ØKONOMISK fundament Lage produkt for MARKEDS-UNDERSØKELSER Evaluere HMS- SIKKERHET og MILJØEFFEKTER Redusere økonomisk og teknisk RISIKO Nå er vi på tiltak.

28 Industrielle piloter - Kritiske suksessfaktorer
Tilgang på teknologisk kompetanse Estimere kostnader Investeringskostnader Driftskostnader Engineering, design, bygging, modifikasjoner, etc. Fokus på kritiske trinn - optimalisering Tilgang på FoU-kompetanse Attraktive oppstartsbetingelser Egnede bygninger og arealer for gjennomføring av pilotprosesser Tilgang på nødvendig infrastruktur og utilities Tilbud av finansieringsmuligheter Virkemiddelapparatet Private investorer Kommersiell skala Pilotskala Kostnader Lab.skala Tid Vi har en unik posisjon

29 Kommersiell skala Pilotfase
Vi tilbyr en arena for pilotstudier av fremtidsrettede teknologier og produksjonsprosesser Kommersiell skala Arealer/Bygninger Utilities Infrastruktur Teknologi Leverandører Pilotfase Eiere/Finansiering FoU Samarbeidspartnere Virkemiddelapparat Lab.skala

30 Kommersiell skala Pilotfase
Vi tilbyr en arena for pilotstudier av fremtidsrettede teknologier og produksjonsprosesser Kommersiell skala Arealer/Bygninger Utilities Infrastruktur Teknologi Leverandører Pilotfase Eiere/Finansiering FoU Samarbeidspartnere Virkemiddelapparat Lab.skala

31 Pilotarena Herøya Visjon
Være en nasjonal pilotarena for utvikling av prosesser og teknologier som krever høy industriell kompetanse Pilotarena Herøya skal være en; Møteplass hvor idehavere og grundere møter kompetente teknologiske miljøer sammen med finansieringsmiljøene - både offentlige og private. På sikt være en internasjonal anerkjent Pilot Park Norway

32 .... kan vi få til enda bedre innovasjoner.
Kompetanse innen alle deler av en industriell utvikling ligger til grunn for virksomhetene på Herøya Ved å koble den erfarings- og industri-baserte kompetansen med forsknings-basert kunnskapsutvikling… .... kan vi få til enda bedre innovasjoner. Nye kunnskapsbaserte næringer basert på; - Miljøteknologi - Lavutslippsprosesser - Nye materialer og nanoteknologi - 2. og 3. generasjons biodrivstoff - Nye energieffektive prosesser og produksjoner

33 Er det fortsatt mulig å etablere ny industri hos oss?
Vi konkurrerer på; Pris-/Kostnadsnivå på arealer, bygninger, infrastruktur, utilities, etc Tilgjengelighet arbeidskraft Støtteordninger Hvilken annen type industri vi har i nærheten Hvor gode er de logistikkløsningene vi kan tilby? Har vi noen komparative fortrinn? Hvorfor skal noen velge oss? Hvilken type etableringer søker vi? Hvilken type etableringer er bra for de andre virksomhetene i nærheten? Ved større industrietableringer er vi alltid i konkurranse med utenlandske alternativer.

34

35

36 Facts about China: MANUFACTURING
70 % of the world’s umbrellas are made in China 60 % of the world’s buttons are made in China 72 % of US shoes were made in China 85 % of all artificial Christmas lights are made in China 50 % of US kitchen appliances are made in China 50 % of US toys are made in China

37 Konkurrenter.....?

38

39

40 Hvordan kan vi videreutvikle den industrielle produksjonen?
Fremtidens industri må: Oppfylle strenge miljømessige krav Utvikle ny teknologi og nye produkter ”Moderne og bærekraftig produksjon” Stadig forbedre energieffektiviteten i produksjonene Møte CO2-utfordringene Vi har gode ”kort” på hånden: -Store mengder fornybar energi -Rent vann ”Grønn” produksjon vil bli en viktig konkurransefordel!

41

42

43 Energy consumption by Mg production (sum of all energy carriers)
MWh per ton Mg Ton CO2 per ton Mg CO2 emission by Mg production

44 Grenland – Norges sterkeste prosessindustrimiljø
Omsetning: Ca. 25 mrd. NOK/år Kjøp av varer og tjenester: Ca. 20 mrd. NOK/år Eksportandel: Over 80 % Ca industriarbeidsplasser Investert ca. 20 mrd. NOK siste 10 år Verdiskaping tilsv. 12 mrd. NOK/år 5,5 mrd. NOK/år i skatter og avgifter. Fellesnevnere Kunnskaps-/kompetansebasert Høy produktivitetsvekst Beste på energi og miljø Moderne industri bygget opp siden 1880-årene Norske og utenlandske eiere 44 44

45 Forutsetninger for videre utvikling
Fremdeles behov for flere områder som er åpne for etablering av ny industriell virksomhet Varierende infrastruktur- og utilitybehov Avgjørende at arealer er tilgjengelig og forberedt Behov for samlet, profesjonell behandling av prospekter/prosjekter Behov for at alle former for myndighetsrelasjoner er etablert Planer Behandlingsrutiner etc

46 Industrielle forutsetninger
Attraktivt område med muligheter for tilgang med sjø- og veitransport Godt utbygd infrastruktur og utilities knyttet til eksisterende virksomheter Området har viktig kompetanse for å etablere ny virksomhet og videreutvikle eksisterende Flere FoU-miljøer med industriell kompetanse Prosessindustriell ledelse og drift av store industrielle anlegg Tradisjon for helkontinuerlig skift Utdanningsinstitusjoner Høyskole med prosesstekniske fag Internasjonal skole Godt utbygget lærlingeordninger Industriell kapital – Forskjellige fond

47 Området rundt Frierfjorden kan bli Norges mest attraktive etableringssted
Det vil kunne utløse store muligheter ved å se partenes potensial samlet. Arealer Infrastruktur Ressurser Kompetanse Etablere effektive arbeidsformer på Markedsføring av området Prospektvurdering og –utvelgelse - samlet, profesjonell behandling av prospekter/prosjekter Etablering av ny virksomhet Bygge videre på forretningsutviklingsmodellen i HIP

48 Takk for oppmerksomheten!

49 Vi har kompetanse og ressurser tilgjengelig for pilotering
Engineeringkompetanse Tidligfase estimering Design av anlegg Kostnadsestimater Gjennomføring av byggeprosjekt Prosjektledelse (alle disipliner) Drift, vedlikehold- og inspeksjonsservice, etc Utleie av tyngre driftsmateriale Biler, trucker, lifter, etc. Brannstasjon og beredsskapstropp (24/7) Etablerte Fellesprosedyrer på HMS og Security Kan gi bidrag til; Etablere kvalitetssystem Etablere HMS-system og oppfølging Søknadsprosesser Arbeidstilsynet Byggetillatelser Konsekvensutredninger Statens Klima og Forurensningstilsyn Andre Kvalitetssikret evalueringsprosess av nye case (1)

50 En velprøvd og kvalitetssikret evalueringsprosess sikrer god vurdering av nye case.
Mottak av henvend- elser Initiell vurdering Pre- kvalifisering Intensjons- avtale Avtale om etablering Virksomhet i stabil drift Markedsføring Nøkkeltall Potensiale Egnethet Rask initiell vurdering < 1 uke Teknisk og kommersiell verifisering Lønnsomhets-vurderinger Klarlegge krav til infra-struktur, utilities og areal HMS-evaluering Bygger på prekvalifiserings-fasen Beskriver nød-vendige aktivi-teter frem til Avtale om etable-ring Etablere nødven-dige leveranse-avtaler etc. Regulere etableringen i operativ fase Beskrivelse av grensesnitt til andre Avtaler om overtagelser av anlegg og bygninger Oppfølging Kundeansvarlig Produktansvarlig(e) EXIT EXIT EXIT EXIT

51 Hvorfor et ”Telemarksfond”?
Bedre kapitalsituasjon for vekstselskapene som bearbeides Enklere og smidigere prosess for å kapitalisere lovende selskaper i porteføljen Dekke et gap i overgangen til (tidlig-)såkorn og venture finansiering Mulighet til å guide kommersialisering i riktig retning tidligere i etableringsfasen Bedre forvaltning av investeringene Frigjør tid for ansatte i inkubasjonsfasen og forhindrer at man jobber på ”overtid” etter inkubasjonsfasen. Gjør det mulig å sitte lenger og gjøre oppfølgingsinvesteringer i selskaper som har stort verdipotensial Større avkastningsmulighet på investeringsporteføljen styrker innovasjonsmiljøet

52 Teknologi - Finanskløften
(Ørjasæther & Midttun, 2012)

53 Eiersammensetning (foreløpig)


Laste ned ppt "Industri-inkubatoren på Herøya –"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google