Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Industri-inkubatoren på Herøya – hva betyr den for Høgskolen i Telemark? ….eller –hva kan Høgskolen i Telemark bety for Inkubatoren og industriutviklingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Industri-inkubatoren på Herøya – hva betyr den for Høgskolen i Telemark? ….eller –hva kan Høgskolen i Telemark bety for Inkubatoren og industriutviklingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Industri-inkubatoren på Herøya – hva betyr den for Høgskolen i Telemark? ….eller –hva kan Høgskolen i Telemark bety for Inkubatoren og industriutviklingen i regionen?

2 26.06.20142 •Industriinkubatoren •Pilotarena Herøya •Videre industriell utvikling i regionen

3 26.06.20143 Proventia AS En ny industri-inkubator på Herøya Rolf Olaf Larsen, Herøya Industripark rolf.olaf.larsen@hydro.com

4 26.06.20144 •En innovasjonsprosess som gir en idè mulighet til å utvikles til en ny bedrift og/eller videreutvikling av etablerte bedrifter gjennom å tilføre; Inkubasjon (SIVA) Forretningsutviklingskompetanse –Adm støttetjenester –Patentrådgiving –Kapital –Industrinettverk –Infrastruktur Samhandling med andre –Et fysisk miljø hvor bedriftene kan lære av hverandre og dra nytte av å være flere bedrifter med samme behov og utfordringer

5 26.06.20145 Hvilke utfordringer opplever gründere? •Manglende nettverk •Lite erfaring med forretningsutvikling •Komplisert byråkrati •Tilgang på kontorer og støttefunksjoner •Mangel på kapital •Ekspert på sin idé, ikke på forretning •Ensomt

6 26.06.20146 1.Øker antall bedriftsetableringer. 2.Overlever lenger som bedrift. En større andel av bedriftene som deltar i inkubasjon driver fremdeles etter tre år, enn de som ikke har vært med i inkubator. 3.Større sjanse til å sette ideen ut i livet. 4.Hjelp til å strukturere bedriften og tilgang til etablerte nettverk. 5.Inkubatorer trekker til seg kompetanse og øker sjansene for å beholde høyt utdannet arbeidskraft. 5 gode grunner til å drive inkubasjon

7 26.06.20147 Faser i inkubasjonsprosessen (SIVA) Kommersialisering •Enkeltstående gründere og ide- havere •Store og små industribedrifter •Annet næringsliv •Ansatte ved Høgskolen i Telemark •Studentbedrifter •Connect-nettverket •Virkemiddelapparatet •Andre KommersialiseringIdé-kildeVerifisering Pre- inkubasjon ”Pre-inkubasjon”Kommersialisering Inkubasjon ”Post-inkubasjon” Aktivt eierskap Restrukturering Revitalisering Markeds-aksellerasjon -lokal-regional-nasjonal- internasjonal Idé-fangstTestingVidereutvikling Vekst

8 26.06.20148 Nærmere om inkubasjon •Fundamentalt trinn i verdikjeden fram til en teknologisk selskap. •Inkubasjonsprosessen skal identifisere mulige anvendelser av teknologien, kjenne hovedmarkdsområdene for teknologien, se hva som eventuelt trengs for å tilfredsstille markedet, gjennomføre ”proof of concept” studier, etc. for å kunne bekrefte forretningsmodellen og anbefale en forretningsplan. •Sette sammen teamet og definere investeringsbehov. Realisering av forretningsplan Markedsstudier Validering av ideen Veiledning/coaching Sammensetning av teamet Validering av forretningsmodell ”Proof of concept” Investeringsbehov Ny teknologi Produkt for marked

9 26.06.20149 •Inkubatoren vil kunne bistå selskaper med å videreutvikle ideer som er generert internt. •Verifisere og bearbeide ideene utenfor den løpende virksomheten. •Selskapene skal kunne trekke på de ressursene inkubatoren har, •Utnytte nettverket av ressurspersoner og organisasjoner som inkubatoren har avtaler med. •Vellykkede innovasjoner implementeres i den løpende virksomheten igjen. •Bidra til økt lønnsomhet gjennom lavere kostnader eller økt salg. Inkubatoren også et tilbud til det etablerte næringsliv

10 26.06.201410 Proventia AS skal bidra til at Telemark får nye og vekstkraftige virksomheter ved å utvikle disse sammen med idehavere, gründere, investorer og/eller etablert næringsliv. Økt nasjonal verdiskaping gjennom effektivt å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye vekstbedrifter og gi vekst i etablerte virksomheter. Hovedmål

11 26.06.201411 For å nå hovedmålet skal Proventia AS gjennom •et nært samarbeid med alle næringsutviklingsaktørene i Telemark utvikle et tillitsvekkende, godt og effektivt idefangstnettverk •en god seleksjonsprosess, ved å sikre at alle ideer får en effektiv og kvalifisert evaluering og bidrar til at den mest hensiktsmessige oppfølgingen gjøres •å bidra til at selskapene i inkubatoren tilføres de nødvendige ressurser i form av kompetanse og kapital samt sikre at disse har de beste forutsetninger for en god utvikling •å tilby kompetanse og kapital til knoppskytings- og spinnoff prosjekter i etablerte virksomheter Delmål

12 26.06.201412 Finansierings- og driftsmodell Proventia AS Herøya Industripark Finansiering: HIP, ViG, TFK, SIVA, HiT, andre Egenkap: 4,3 MNOK Drift Inkubator ~ 4,5 MNOK/år ”Telemarksfond” for regional innovasjon og nyskaping 15 – 20 MNOK Eierskap i selskaper (4-5 selskap/år)

13 26.06.201413 Eiersammensetning (foreløpig) •SIVA •Herøya Industripark •Vekst i Grenland •Høgskolen i Telemark •Telemark Fylkeskommune •Bilfinger Industrial Services •Tel-Tek •Klosterøya Utvikling •ØPD Group •Det er viktig med flere industriselskap på eiersiden i inkubatoren på Herøya. •En bred deltagelse fra industrien vil sikre mangfold, økonomisk styrke og sterk industriell kompetanse. •Vi ønsker derfor å invitere flere virksomheter inn på eiersiden i inkubator-selskapet. •Dette vil det bli jobbet aktivt med også etter stiftelsesmøtet.

14 26.06.201414 Budsjett 1)Kompetansebidrag tilsvarende 0,5 årsverk 2)Kompetansebidrag tilsvarende 0,5 årsverk 3)Kompetansebidrag tilsvarende 0,25 årsverk 4)Kompetansebidrag tilsvarende fagtid i inkubatorbedriftene

15 26.06.201415 Forretningsmodell – Samarbeid Proventia AS Herøya Industripark Drift Inkubator Ressurser fra HIP, ViG, HiT, andre Kommersiali- seringsaktør (TTO) for HiT Ressurspool (Forpliktende avtaler med 15-20 personer/miljøer) •Engineering •Forretnings- utvikling •Økonomi •Finansiering •Patent/IPR •Materialer •IKT •Business coaching •Forretningsjuss •+ Notodden Utv. AS Gnisten Inkubator

16 26.06.201416 Innovasjonsmodell – utvikling av kunnskapsintensive ideer (Eksempel fra I-park Rogaland)

17 26.06.201417

18 26.06.201418 Finansierings- og driftsmodell Proventia AS Herøya Industripark Finansiering: HIP, ViG, TFK, SIVA, HiT, andre Egenkap: 4,3 MNOK Drift Inkubator ~ 4,5 MNOK/år ”Telemarksfond” for regional innovasjon og nyskaping 15 – 20 mnok Eierskap i selskaper (4-5 selskap/år)

19 26.06.201419 ”Telemarksfondet” - Eierskap og investeringer •Skal ha som formål å bidra til etableringen av innovative, konkurransedyktige vekstforetak •Fondet settes opp som et aksjeselskap •Fondet investerer i bedrifter ved å tilføre kapital gjennom å overta eierandeler •Forvalterne av fondet utøver aktivt eierskap gjennom å delta i selskapenes styrer og hyppig interaksjon med selskapets ledelse •Definere finansieringsbehov framover •Delta aktivt i seleksjonsprosessen fordi selskapene som velges inn senere skal motta finansiering fra fondet. Proventia AS Herøya Industripark ”Telemarksfond” for regional innovasjon og nyskaping 15 – 20 mnok

20 26.06.201420 Men hva ønsker vi å oppnå?

21 26.06.201421 Ingenting er som det var…..

22 Verdiskapingen for industri og bergverksdrift økte med 7,7 prosent fra 2009 til 2010. Totalt 184 milliarder kroner i 2010 Fortsatt nedgang i sysselsettingen I 2010 var om lag 235 000 personer sysselsatt innenfor industri og bergverksdrift, et fall på drøyt 22 000 sysselsatte fra 2008. Kilde: SSB Industristatistikk 2010 Industriens bidrag til verdiskapningen i samfunnet er viktig

23 The 1960s2000-2010 Produksjon 1,3 mill Tonn Produksjon 3 mill Tonn 400 3300 Major changes  More bulk production  Automatization  Great environmental improvement  Even more expertise  External services/outsourcing Industrial development – the Hydro Agri/Yara case

24 • Fremtidens arbeidsplasser er ikke bare IKT, sykehjem eller barnehager. • En arbeidsplass i prosessindustrien skaper ca fire tilknyttede arbeidsplasser • Ringvirkningene er større enn i andre bransjer. • Industrien har behov for mange og gode leverandører og tjeneste- tilbydere • Dette er med på å skape et robust og balansert miljø som er bærekraftig i det lange løp Prosessindustrien skaper store ringvirkninger Telemarksforskning, Knut Vareide

25 Innovasjon er en viktig kilde til verdiskapning og utvikling av velferdssamfunnet • Regjeringen ønsker å bedre innovasjonsevnen i næringslivet –for å utvikle fremtidens produkter og produksjonsteknologier. –for å møte den globale konkurransen –for å opprettholde en høy verdiskapning • Forskningen i Norge har mange gode resultater å vise til • Stort potensiale i å utvikle resultatene til kommersielle virksomheter • Får betydning for verdiskapningen først når de tas i bruk • Utvikling av fremtidens produkter og produksjonsteknologier krever gode innovasjonsprosesser.

26 Utvikling av ny kunnskap og omsetning av denne til innovasjoner er komplisert og kan ta lang tid Offentlige reguleringer Kunder Tjeneste- leverandører Utsyrs- leverandører Råvare- leverandører Finans- institusjoner Andre private aktører Konkurrenter Teknologi- sentre Undervisnings- institusjoner FoU- institusjoner Virkemiddel- apparatet Innovasjons- og nyetableringsprosess Tilgang på nødvendige ressurser gjennom prosessen er avgjørende for å lykkes

27 Prosesser og teknologier må gå gjennom en pilotfase før de kan bli kommersielle storskalavirksomheter Lab.skala Pilotskala Kommersiell skala Kostnader Tid •Skaffe DESIGNDATA for storskala produksjon •Undersøke ØKONOMISK fundament •Lage produkt for MARKEDS- UNDERSØKELSER •Evaluere HMS- SIKKERHET og MILJØEFFEKTER •Redusere økonomisk og teknisk RISIKO

28 Industrielle piloter - Kritiske suksessfaktorer • Tilgang på teknologisk kompetanse –Estimere kostnader •Investeringskostnader •Driftskostnader –Engineering, design, bygging, modifikasjoner, etc. –Fokus på kritiske trinn - optimalisering –Tilgang på FoU-kompetanse •Attraktive oppstartsbetingelser • Egnede bygninger og arealer for gjennomføring av pilotprosesser • Tilgang på nødvendig infrastruktur og utilities • Tilbud av finansieringsmuligheter –Virkemiddelapparatet –Private investorer Lab.skala Pilotskala Kommersiell skala Kostnader Tid Vi har en unik posisjon

29 Lab.skala Pilotfase Kommersiell skala Utilities Leverandører Arealer/Bygninger Teknologi Eiere/Finansiering Virkemiddelapparat FoU Infrastruktur Samarbeidspartnere Vi tilbyr en arena for pilotstudier av fremtidsrettede teknologier og produksjonsprosesser

30 Lab.skala Pilotfase Kommersiell skala Utilities Leverandører Arealer/Bygninger Teknologi Eiere/Finansiering Virkemiddelapparat FoU Infrastruktur Samarbeidspartnere Vi tilbyr en arena for pilotstudier av fremtidsrettede teknologier og produksjonsprosesser

31 Pilotarena Herøya •Visjon –Være en nasjonal pilotarena for utvikling av prosesser og teknologier som krever høy industriell kompetanse •Pilotarena Herøya skal være en; –Møteplass hvor idehavere og grundere møter kompetente teknologiske miljøer sammen med finansieringsmiljøene - både offentlige og private. –På sikt være en internasjonal anerkjent Pilot Park Norway

32 Kompetanse innen alle deler av en industriell utvikling ligger til grunn for virksomhetene på Herøya Nye kunnskapsbaserte næringer basert på; - Miljøteknologi - Lavutslippsprosesser - Nye materialer og nanoteknologi - 2. og 3. generasjons biodrivstoff - Nye energieffektive prosesser og produksjoner Ved å koble den erfarings- og industri- baserte kompetansen med forsknings- basert kunnskapsutvikling ….... kan vi f å til enda bedre innovasjoner.

33 Er det fortsatt mulig å etablere ny industri hos oss? • Vi konkurrerer på; • Pris-/Kostnadsnivå på arealer, bygninger, infrastruktur, utilities, etc • Tilgjengelighet arbeidskraft • Støtteordninger • Hvilken annen type industri vi har i nærheten • Hvor gode er de logistikkløsningene vi kan tilby? • Har vi noen komparative fortrinn? • Hvorfor skal noen velge oss? • Hvilken type etableringer søker vi? • Hvilken type etableringer er bra for de andre virksomhetene i nærheten? • Ved større industrietableringer er vi alltid i konkurranse med utenlandske alternativer.

34

35

36 •70 % of the world’s umbrellas are made in China •60 % of the world’s buttons are made in China •72 % of US shoes were made in China •85 % of all artificial Christmas lights are made in China •50 % of US kitchen appliances are made in China •50 % of US toys are made in China Facts about China: MANUFACTURING

37 Konkurrenter.....?

38

39

40 Hvordan kan vi videreutvikle den industrielle produksjonen? •Vi har gode ”kort” på hånden: •-Store mengder fornybar energi •-Rent vann ”Grønn” produksjon vil bli en viktig konkurransefordel! Fremtidens industri må: •Oppfylle strenge miljømessige krav •Utvikle ny teknologi og nye produkter •”Moderne og bærekraftig produksjon” •Stadig forbedre energieffektiviteten i produksjonene •Møte CO2-utfordringene

41

42

43 Ton CO 2 per ton Mg CO 2 emission by Mg production Energy consumption by Mg production (sum of all energy carriers) MWh per ton Mg

44 Grenland – Norges sterkeste prosessindustrimiljø •Omsetning: Ca. 25 mrd. NOK/år •Kjøp av varer og tjenester: Ca. 20 mrd. NOK/år •Eksportandel: Over 80 % •Ca. 3.300 industriarbeidsplasser •Investert ca. 20 mrd. NOK siste 10 år •Verdiskaping tilsv. 12 mrd. NOK/år •5,5 mrd. NOK/år i skatter og avgifter. Fellesnevnere •Kunnskaps-/kompetansebasert •Høy produktivitetsvekst •Beste på energi og miljø 26.06.201444

45 Forutsetninger for videre utvikling •Fremdeles behov for flere områder som er åpne for etablering av ny industriell virksomhet –Varierende infrastruktur- og utilitybehov –Avgjørende at arealer er tilgjengelig og forberedt •Behov for samlet, profesjonell behandling av prospekter/prosjekter –Behov for at alle former for myndighetsrelasjoner er etablert •Planer •Behandlingsrutiner •etc

46 Industrielle forutsetninger •Attraktivt område med muligheter for tilgang med sjø- og veitransport •Godt utbygd infrastruktur og utilities knyttet til eksisterende virksomheter •Området har viktig kompetanse for å etablere ny virksomhet og videreutvikle eksisterende –Flere FoU-miljøer med industriell kompetanse –Prosessindustriell ledelse og drift av store industrielle anlegg –Tradisjon for helkontinuerlig skift –Utdanningsinstitusjoner •Høyskole med prosesstekniske fag •Internasjonal skole •Godt utbygget lærlingeordninger •Industriell kapital – Forskjellige fond

47 Området rundt Frierfjorden kan bli Norges mest attraktive etableringssted •Det vil kunne utløse store muligheter ved å se partenes potensial samlet. –Arealer –Infrastruktur –Ressurser –Kompetanse •Etablere effektive arbeidsformer på –Markedsføring av området –Prospektvurdering og –utvelgelse - samlet, profesjonell behandling av prospekter/prosjekter –Etablering av ny virksomhet •Bygge videre på forretningsutviklingsmodellen i HIP

48 Takk for oppmerksomheten! 26.06.201448

49 Vi har kompetanse og ressurser tilgjengelig for pilotering •Engineeringkompetanse –Tidligfase estimering –Design av anlegg –Kostnadsestimater –Gjennomføring av byggeprosjekt •Prosjektledelse (alle disipliner) •Drift, vedlikehold- og inspeksjonsservice, etc •Utleie av tyngre driftsmateriale –Biler, trucker, lifter, etc. •Brannstasjon og beredsskapstropp (24/7) •Etablerte Fellesprosedyrer på HMS og Security •Kan gi bidrag til; –Etablere kvalitetssystem –Etablere HMS-system og oppfølging –Søknadsprosesser •Arbeidstilsynet •Byggetillatelser •Konsekvensutredninger •Statens Klima og Forurensningstilsyn •Andre •Kvalitetssikret evalueringsprosess av nye case (1)1

50 Initiell vurdering Virksomhet i stabil drift Avtale om etablering Intensjons- avtale Pre- kvalifisering -Nøkkeltall -Potensiale -Egnethet -Rask initiell vurdering -< 1 uke -Teknisk og kommersiell verifisering -Lønnsomhets- vurderinger -Klarlegge krav til infra-struktur, utilities og areal -HMS-evaluering -Bygger på prekvalifiserings- fasen -Beskriver nød- vendige aktivi- teter frem til Avtale om etable- ring -Etablere nødven- dige leveranse- avtaler etc. -Regulere etableringen i operativ fase -Beskrivelse av grensesnitt til andre -Avtaler om overtagelser av anlegg og bygninger EXIT -Oppfølging -Kundeansvarlig -Produktansvarlig(e) En velprøvd og kvalitetssikret evalueringsprosess sikrer god vurdering av nye case. Mottak av henvend- elser Markedsføring

51 26.06.201451 Hvorfor et ”Telemarksfond”? •Bedre kapitalsituasjon for vekstselskapene som bearbeides –Enklere og smidigere prosess for å kapitalisere lovende selskaper i porteføljen –Dekke et gap i overgangen til (tidlig-)såkorn og venture finansiering –Mulighet til å guide kommersialisering i riktig retning tidligere i etableringsfasen •Bedre forvaltning av investeringene –Frigjør tid for ansatte i inkubasjonsfasen og forhindrer at man jobber på ”overtid” etter inkubasjonsfasen. –Gjør det mulig å sitte lenger og gjøre oppfølgingsinvesteringer i selskaper som har stort verdipotensial –Større avkastningsmulighet på investeringsporteføljen styrker innovasjonsmiljøet

52 26.06.201452 Teknologi - Finanskløften (Ørjasæther & Midttun, 2012)

53 26.06.201453 Eiersammensetning (foreløpig)


Laste ned ppt "Industri-inkubatoren på Herøya – hva betyr den for Høgskolen i Telemark? ….eller –hva kan Høgskolen i Telemark bety for Inkubatoren og industriutviklingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google