Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Budsjett 2005 økonomiplan 2006-2008 Vestfold fylkeskommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Budsjett 2005 økonomiplan 2006-2008 Vestfold fylkeskommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Budsjett 2005 økonomiplan 2006-2008 Vestfold fylkeskommune

2 Økonomisk ”bakteppe” for Vfk •Vestfold fylkeskommune er inne i en økonomisk omstilling etter sykehusreformen •Vfk ”taper” ca 100 mill kroner på omfordeling av uttrekk i rammen etter reformen –Innebærer redusert skatt og rammetilskudd med ca 20 mill pr år fram til og med 2006 •All inntektsvekst vil i beste fall være med på å dempe behov for å kutte i virksomhetenes budsjettrammer •Over 10% av fylkeskommunens gjeld er knyttet til dekning av underskudd fra sykehus og psykiatri •Svikt i skatteinntektene for 3. år på rad •Anslag vekst frie inntekter er ikke 4,3% tar ikke hensyn til skattesvikt. –Realvekst ift budsjett 2004 er negativ

3 I budsjettet gjør vi….. •Viderefører fritt skolevalg •Øker rammen for utdanningssektoren for å håndtere økt antall elever •Det er lagt inn omfattende investeringer i skoleanlegg •Tar høyde for kjøp av Østre Bolærne, og setter av driftsmidler •Følger opp strategisk kulturplan •Styrking av Tannhelsetjenesten både med driftsmidler og investeringer •Tilbudet innen kollektivtrafikken opprettholdes •Noe redusert bevilgning til drift og vedlikehold av fylkesveier, men effektivisering gjør av nivå kan opprettholdes •Satt av ytterligere 10 mill til investeringer i støyskjerming •Det er avsatt midler både til regionforsøket og samarbeidsprosjekter med kommunene

4 Videregående opplæring •Budsjettrammen økes reelt med vel 1% i 2005 •Elevtallet kommer til å øke med over 8 % i løpet av planperioden –betydelig utfordring i å håndtere denne veksten •Budsjettrammen for sektoren er økt for kunne håndtere økt antall elever. Det forutsettes at staten gir realvekst i de frie inntektene slik at dette kan gjennomføres •Det er satt av en akkumulert investeringsramme til skoleanlegg på til sammen 700 mill kroner •Sakene om Omstilling og utvikling i videregående opplæring og byggeprogram for ny skole i Larvik setter føringer på omfang og prioritering av investeringene

5 Regional utvikling og næring •Budsjettrammen økes med vel 2%, ca 0,3 mill kroner •Det er tilgjengelig fondsmidler både til drift og investeringsprosjekter •Regionale utviklingsmidler fra KRD er uendret – 5,4 mill kroner •Til sammen ca 6 mill kroner i regionale utviklingsmidler til disp for regionrådet videreføres •Lagt inn midler både til investering og drift/ utvikling av Østre Bolærne –Drift er lagt inn under utdanningssektoren •Rollen som regional utvikler krever både egne øk.ressurser, bruk av egne virksomheter og selskaper, og tilrettelegging av arenaer for å samordne ulike aktørers innsats

6 Kultur •Budsjettrammen reduseres med vel 1%, tilsvarende 0,5 mill kroner i 2005 •Budsjettrammen gjør det fremdeles mulig å utløse betydelig omfang av eksterne midler, bla fra staten. •Forventer å forvalte spillemidler til idrettsanlegg og lokale kulturbygg, og midler til Den kulturelle skolesekken med til sammen 30 mill kr •Alle kommunene i Vestfold er med i Den kulturelle skolesekken

7 Tannhelse og folkehelsearbeid •Tannhelse –Budsjettrammen økes reelt med vel 2%, tilsvarende 0,9 mill kroner i 2005 •Andre året på rad med vekst i rammen –Det er satt av 2,5 mill kroner årlig til utstyr i hele planperioden –Det forventes å kunne gi en viss styrking av tannhelsetilbudet •Folkehelsearbeid –Folkehelsearbeid og tilskudd til organisasjoner inne med til sammen 2,1 mill kroner –Folkehelsekoordinator er ansatt –Ønsker å inngå utviklingskontrakter med kommuner, fylkesmannen og frivillige organisasjoner

8 Regionforsøket •Fylkestinget har delegert ansvar til regionrådet: –Kollektivtrafikk –Fylkesveier –Næring- og utviklingsmidler •Fylkestinget bevilger en økonomisk ramme til regionrådet •Egen økonomiplan for regionrådet med disponering av midler behandles i januar 2005

9 Kollektivtransport •Ikke full kompensasjon for pris- og lønssvekst i 2005 •Kollektivtilbudet kan videreføres i 2005 •Utfordring i å opprettholde kollektivtilbudet i årene framover –Avhengig av kostnadsutvikling anbudskontrakter •Mva reformen i 2004 forventes å kunne gi positiv effekt på innkjøpskostnadene •Rabattordningene for barn og unge videreføres

10 Fylkesveier •Budsjettrammen reduseres med vel 4 %, tilsvarende 2,5 mill kroner •Forventer positiv effekt av økt bruk av anbud på vei-vedlikeholdet •Prioriteringene i fylkesveiplanen er fulgt •Det settes av ytterligere 10 mill kr til investeringer i støyskjerming •Det er satt av midler til betaling av forskuttert tilførselsvei til Sandefj Lufthavn

11 Fellesformål •Uendret budsjettramme •Behov for konsolidering etter nedbemanning og reformer de siste årene •Fortsatt satsing på konsernsystemer og effektivisering av prosesser •Forventninger også til det administrative BTV samarbeidet

12 Driftsbudsjett

13 Sektorenes andel av netto driftsutgifter

14 Investeringer * Østre Bolærne og Kaupang dekkes av fondsmidler, øvrige invest lånefinansieres

15 Investeringer i økonomiplanen

16

17 Budsjettarbeidet framover •Planlagt åpen høring med FU om forslaget til budsjett 18.november •FU behandler budsjett/øk.plan i møte 23. november og avgir innstilling til FT •FT behandler budsjett/økonomiplan i møte 7-8 desember •Stortinget vedtar statsbudsjettet 15. desember

18 Utfordringer for Vfk •Konsolidering av økonomi –Omstillingsbehov etter sykehusreformen –Langt igjen til nto driftsresultat på 3% •Vekst i antall elever i vgo –Vgo utgjør ca 70% av driftsutgiftene – vekst i etterspørsel på 8% i planperioden, og 16% totalt –Utgjør vekst i ant elever på ca 1200 stk (tilsvarer Horten vgs) •Vridning i etterspørsel etter studieretningene •Investeringsbehov skoleanlegg –Men må også ha kapasitet til investeringer innenfor øvrige områder •Utvikle tilbudet i kollektivtrafikken •Utvikle rollen som regional utviklingsaktør •Opprettholde realkapital –Skoleanlegg og fylkesveier •Mva reformen –hva blir resultatet av den da tro?? •Arbeidskraft –Alderssammensetning gir stor utskiftning av arbeidstakere innen vgo og tannhelse i løpet av få år

19 Budsjett 2005 •Fremdeles i en økonomisk omstilling etter sykehusreformen •Ambisiøst budsjett/ økonomiplan med klar ”utdanningsprofil” –Full kostnadsdekning for vekst i antall elever –Investeringer på 700 mill i skoleanlegg •Tjenestetilbudet i øvrige sektorer opprettholdes gjennom stram styring og effektivisering

20 Fokusområder •Regional utvikling –Vestfold fylkeskommune skal sørge for at Vestfold utvikles som en attraktiv region med evne til fornyelse •Tjenesteproduksjon –Vestfold fylkeskommune skal levere tjenester av høy kvalitet til lavest mulig kostnad •Demokratiutvikling –Vestfold fylkeskommune skal inngå forpliktende samarbeidsrelasjoner med kommuner, næringsliv og organisasjoner. Gjennom tette nettverk vil dette partnerskapet være nøkkelen for å utløse det utviklingspotensialet som ligger i regionene.

21 Sektorenes andel av driftsbudsjettet

22 Statsbudsjettet vekst frie inntekter Vfk •Vekst totalt Vfk 4,3% mot 5,1% i snitt for fylkeskommunene –Oslo drar opp gjennomsnittet pga omfordelingen etter sykehusreformen •Lønns- og prisvekst 3,2% (deflator) •Realvekst 1,1% for vfk regnet fra nivå i RNB04 (skattesvikt 2 mrd kr) •Negativ realvekst 2004-2005 om vi sammenligner med inntektsramme som er basis for vedtatt budsjett 2004 •Reduserte finanskostnader gjør at vi unngår større kutt i 2005 –Redusert gjeld (lave investeringer) og lavere rente

23 Nøkkeltall ØKONOMIPLAN 2005 - 2008RegnskapBudsjettForslag Nøkkeltall2 0032 0042 0052 0062 0072 008 Netto driftsres i % av driftsinntektene1,2 %1,0 %1,2 %2,2 %3,0 %-0,9 % Netto finans i % av driftsinntektene4,7 %5,8 %4,7 %4,4 %5,3 %6,8 % "Reelle" endringer i virks. budsjettrammer-0,3 %-0,8 %0,3 %1,8 %2,9 % Bufferfond i % av driftsinntektene0,1 % 0,7 %1,0 %2,1 %0,7 % Gjeld i % av driftsinntekter58,8 %69,7 %64,5 %76,4 %94,8 %103,7 % Andel egenfinansiering av investeringene8,0 %11,7 %49,4 %15,5 %13,7 %5,0 %

24 Saldering økonomiplan bruk av mva refusjon investeringer Saldering økonomiplan (mill kr)2005200620072008S u m Netto driftsresultat15,329,140,3-12,2 Overskudd mva investeringer ift uttrekk0,0-28,0-48,0-12,0-88,0 Korrigert resultat15,31,1-7,7-24,2 Egenfinansiering invest med mer-7,4-7,0 Salderingsbehov7,9-5,9-14,7-31,2 Avsetning/ bruk av bufferfond-7,9 19,2 Bruk av mva refusjon fra invest 5,914,712,0 Saldert resultat0,0 Bruk av mva refusjon fra invest til bufferfond 4,115,3 Bruk av overskudd mva refusjon fra investeringer Totalt disponert til saldering0,010,030,012,052,0 Disponert til egenfinansiering av inveseringer0,018,0 0,036,0

25 ”Bestilling” fra regjeringa •”Kommunesektoren legg beslag på ein stor del av dei samla ressursane i samfunnet. Etterspørselen etter kommunale tenester vil truleg halde fram å auke i åra framover, mellom anna som følgje av demografiske endringar og auka forventningar til tilbodet hos mottakarane av tenestene. Avgrensa økonomiske rammer og auka forventningar frå innbyggarane si side stiller nye krav til kommunane og fylkeskommunane. Dei må mellom anna organisera drifta på ein kostnadseffektiv måte og tilpasse aktivitetsnivået til dei gjeldande økonomiske rammene.” •St.prp.nr 1 – Kommunal- og regionaldepartementet

26 Tiltak for å møte reg.politiske utfordringer •Etablering av regionalt utviklingsfond. •Tettere partnerskap med kommunene •Samarbeid med nabofylkene – regionsamarbeidet •Satsing på drift og investeringer i videregående skoler •Etablering av bomselskap for å få gjennomført utbygging av E-18 •Satsing på kulturinstitusjoner som Haugar, Midgard, Vestfoldfestspillene, Teater Ibsen, regionmusèene og Fylkesarkivet. •Satsing på selskaper innen næring, kollektivtrafikk og samferdsel som Næringssenteret, Destinasjon Vestfold, Vestfold kollektivtrafikkselsk, og Sandefjord Lufthavn mm •Satsing på internasjonale regionale prosjekter som Kaunaskontoret i Litauen, Heyerdahl Instituttet, samt deltakelse i flere internasjonale organisasjoner

27 Mva kompensasjon •Etterberegning av uttrekk i 2005 •Feil i uttrekk vil bli justert og kompensert •Størrelse på (makro) uttrekk vurderes våren 2005 –Egne vurderinger av uttrekk mva investeringer og mva drift –RNB 2005 •Fordelingen av uttrekk på den enkelte kommune/ fylkeskommune vurderes sommeren 2005 •IKKE bokføring av ev ”tap” på mva som fordring på staten •Kan budsjettere i 2005 med dekning underskudd 2004 fra ”mva- oppgjør” •Usikkerhet omkring mva fram til 2.tertial 2005 •Vfk budsjett 2005: –Forutsetter at tap mva drift blir dekket –Mva komp investeringer budsjetteres i samsvar med invest budsjett

28 Utvikling i resultat 2004 •Resultat rapportert 2. tertial – 22 mill kr –Inkl 7 mill kr til bufferfond •Skatteanslag 2004 ned ytterligere ca 6 mill (Nasj.bud 2005) •Skatteinngang september (tall publisert 15/10) er svært svak – fare for enda lavere skatteinntekter –Svikt ut over anslag i NB05 er ikke tatt høyde for i det økonomiske opplegget for kommunene i 2005

29 Reform i grunnopplæringen •Regjeringen satser 700 mill på reformen i grunnopplæringen (kultur for læring) –500 mill til kompetanseheving •Av dette 300 mill til skoleeier – fordeles etter objektive kriterier –145 mill til mer undervisning (barnetrinnet og språklige minoriteter) –40 mill til nye læreplaner •Effekt først høsten 2006 – budsjettmidler i statsbud 2006?

30 Tanker om forutsigbarhet…. •Vi må forvente svingninger i inntektene –Realtivt små variasjoner i inntektene relativt sett –Må forvente at kommuneøkonomien svinger med samfunns- økonomien •Lite rom for lokaldemokrati om kommunesektoren får en fast ramme fra staten? •Enighet(?) om at skatteandelen skulle økes •Men: Behov/ etterspørsel etter stabilt tjenestetilbud –Kan staten tillate seg å være litt mer langsiktig? •Er det variasjoner i inntektene som er problemet? –eller er det mangelen på buffere for å takle dem? –Kommunesektorens svake finansielle stilling er egentlig problemet?


Laste ned ppt "Budsjett 2005 økonomiplan 2006-2008 Vestfold fylkeskommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google