Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vedlegg 1 Rapport : GL03 Resultat/Balanse - m/lengre kontotekst Høgskolen i Agder Side: 1 Firma.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vedlegg 1 Rapport : GL03 Resultat/Balanse - m/lengre kontotekst Høgskolen i Agder Side: 1 Firma."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vedlegg 1 Rapport : GL03 Resultat/Balanse - m/lengre kontotekst Høgskolen i Agder Side: 1 Firma : HS Høgskolen i Agder Bruker : Harry :56:38 : HS Periode: September/ RESULTAT I 1000 NOK DENNE PERIODE HITTIL I ÅR Årets-+ HIÅ Prog for Konto Beskrivelse Faktisk Budsjett Avvik % Faktisk Budsjett Avvik % Budsjett % året(1 Organiserte stillinger , , , , ,614 Ekstrahjelp , , ,169 Bistillinger , , ,434 Renholdspersonale , , ,695 Styrer, råd og utvalg Trygder og pensjoner , , , , ,492 Vikar v/stipendpermisjon Lønn og godtgjøring , , , , ,537 Maskiner, inventar og utstyr Forbruksmateriell , , ,067 Reiseutgifter , , ,810 Kontortjenester , , ,890 Bøker og tidsskrifter Ymse driftsutgifter , , ,948 Vedl./drift av maskiner Vedl./drift av anlegg Drift av bygn., lokalleie , , , , ,704 Varer og tjenester , , , , ,295 Salgsinntekter , , , , ,968 Kursavg. voksenoppl Ref. arbeidsmarkedstiltak Ref. fødselspenger 75A Innt./refusjoner , , , , ,378 _______________________________________________________________

2 Rapport : GL03 Resultat/Balanse - m/lengre kontotekst Høgskolen i Agder Side: 2
Firma : HS Høgskolen i Agder Bruker : Harry :56:38 : HS Periode: September/ RESULTAT I 1000 NOK DENNE PERIODE HITTIL I ÅR Årets-+ HIÅ Prog for Konto Beskrivelse Faktisk Budsjett Avvik % Faktisk Budsjett Avvik % Budsjett % året(1 R NTO. DRIFTSRAMME , , , , ,454 Lønn og godtgj. v/oppdrag , , ,891 Varer og tjenester v/oppdrag Trygder og pensjoner v/oppdrag Særskilte driftsutgifter , , , , ,098 Innt. v/oppdrag 75B Oppdragsinntekter R NTO. OPPDRAG , , , , ,098 Store innkjøp , , , , ,313 Store innkjøp , , , , ,313 R POST 45/ , , , , ,313 Organiserte stillinger Ekstrahjelp Bistillinger Trygder og pensjoner Lønn og godtgjøring Maskiner, inventar og utstyr Forbruksmateriell Reiseutgifter Kontortjenester Bøker og tidsskrifter Ymse driftsutgifter Vedl./drift av anlegg Drift av bygn., lokalleie Vedlegg 1 _______________________________________________________________

3 Vedlegg 1 Rapport : GL03 Resultat/Balanse - m/lengre kontotekst Høgskolen i Agder Side: 3 Firma : HS Høgskolen i Agder Bruker : Harry :56:38 : HS Periode: September/ RESULTAT I 1000 NOK DENNE PERIODE HITTIL I ÅR Årets-+ HIÅ Prog for Konto Beskrivelse Faktisk Budsjett Avvik % Faktisk Budsjett Avvik % Budsjett % året(1 Varer og tjenester Ref. av arbeidsmarkedstiltak Innt./refusjoner R KAPITEL 81 & , , ,253 R E S U L T A T , , , , ,118 1) Prognose for året = Virkelig hittil + budsjett for gjenstående perioder. _______________________________________________________________

4 Rapport : GL08 Høgskolen i Agder Side: 1
Firma : HS Høgskolen i Agder Bruker : Harry Periodisk utlisting fra saldotabell :58:24 RESULTAT (BELØP I 1000 NOK) Konto Beskrivelse >= Lønn og godtgjøring ,635 16,384 17,518 17, ,404 Varer og tjenester ,421 6,604 16,270 9,378 2, ,931 75A Innt./refusjoner ,010 -3,107 -1, ,195 R NTO. DRIFTSRAMME ,795 20,978 30,681 25,114 1, ,140 Særskilte driftsutgif , ,029 1, ,832 75B Oppdragsinntekter R NTO. OPPDRAG , ,029 1, ,812 Store innkjøp ,462 2,772 1, ,120 R POST 45/ ,462 2,772 1, ,120 Lønn og godtgjøring , ,311 Varer og tjenester ,215 R KAPITEL 81 & , ,526 RESULTAT ,988 24,825 33,304 28,205 3, ,598 ==================================================================================================================================== Summeringsdifferanser kan forekomme p.g.a. avrunding Vedlegg 2 _______________________________________________________________

5 Vedlegg 3 Rapport : GL Høgskolen i Agder Side: 1 Firma : HS Høgskolen i Agder Bruker : Harry Hovedbok pr dimensjon :32:27 : HS Bilagsnr Konto Beskrivelse BA Per. Budenhet Formaal Pers/anleProsjekt Studie Kun/Lev AV Beløp i NOK Reiseutg. adm. for(R) INNGÅENDE BALANSE 9701 : uninett aas IF P FLYSP KRS ,490.00 Tromsø Aas H LO ,694.00 SUM PERIODE 9707 : ,184.00 aagedal,kuf IF P FLYSP KRS ,672.00 aas oslo IF P FLYSP KRS aas oslo IF P FLYSP KRS ,607.00 oslo aas harr IF P FLYSP KRS , oslo aas harr IF P FLYSP KRS ,607.00 SUM PERIODE 9708 : ,984.00 tron aas,harr IF P FLYSP KRS ,055.00 trom aas harr IF P FLYSP KRS ,730.00 tromsø aas ha IF P COMBI TOUR ,000.00 oslo Aagedal LO oslo Aas Har LO ,092.00 SUM PERIODE 9709 : ,392.00 tron aas IF P FLYSP KRS ,030.00 tron aas harr IF P FLYSP KRS ,085.00 trondheim, LO tron aas harr LO trom aas harr LO oslo aas harr LO ,049.00 SUM PERIODE 9710 : ,063.00 _______________________________________________________________

6 Vedlegg 3 Rapport : GL Høgskolen i Agder Side: 2 Firma : HS Høgskolen i Agder Bruker : Harry Hovedbok pr dimensjon :32:27 : HS Bilagsnr Konto Beskrivelse BA Per. Budenhet Formaal Pers/anleProsjekt Studie Kun/Lev AV Beløp i NOK SUM BEVEGELSE KONTO: ANTALL: BELØP 2: VALUTA: , BELØP: ,623.00 Kursavgifter (R) INNGÅENDE BALANSE 9701 : konf.avg. høgskole IF P HØGSK TROM SUM PERIODE 9709 : SUM BEVEGELSE KONTO: ANTALL: BELØP 2: VALUTA: BELØP: SUM BEVEGELSE : HS ANTALL: BELØP 2: VALUTA: , BELØP: ,475.00 DEBET : , KREDIT: ,607.00 _______________________________________________________________

7 Rapport : GL09 Høgskolen i Agder Side: 1
Firma : HS Høgskolen i Agder Bruker : Harry Råbalanse :15:18 Periode : 9709 Saldo forrige Debet Kredit Denne Hittil Konto Beskrivelse periode denne periode denne periode periode i år Håndkasse , , ,307.00 Mellomv. Skattefogden ,631, ,167, ,235, ,067, ,698,798.62 Deposita, kurs , , ,021.00 Deposita, overhead , , , ,240.99 Deposita, motpost ved inn , ,156.45 Deposita, innbet. fra Sta , ,665.00 Deposita, innbet. fra Fyl , , , ,544.00 Deposita, innbet. fra For , ,319.71 Deposita, innbet. fra Pri , , , , ,663.48 Deposita,mva.pl. innbet , , , ,329.50 Deposita, mva.pl. innbet , , , ,620.00 Deposita, semesteravgift ,048, ,048, Inngående mva , , , , ,865.36 Investeringsavgift , , ,440.73 Utgående mva , , , ,074.33 Inngående mva. (årlig) , , , ,050.24 Investeringsavgift (årlig , ,481.62 Utgående mva. (årlig) , , , ,527.59 Skyldig arbeidsgiveravgif ,571, , ,502, ,284, ,856,405.60 Leverandørgjeld ,784, , ,686, ,633, ,417,653.71 Totalt kontoklasse 9 : ,814, ,708, ,012, ,303, ,117,676.09 B A L A N S E : ,814, ,708, ,012, ,303, ,117,676.09 ==================================================================================================================================== Faste stillingshjemler ,346, ,367, , ,022, ,368,820.88 Faste bistillinger , , , ,414.16 Vikar av ledig gasje ,453, ,155, , ,116, ,570,727.65 Vedlegg 4 _______________________________________________________________

8 Rapport : GL09 Høgskolen i Agder Side: 2
Firma : HS Høgskolen i Agder Bruker : Harry Råbalanse :15:18 Periode : 9709 Saldo forrige Debet Kredit Denne Hittil Konto Beskrivelse periode denne periode denne periode periode i år Vikar ved sykdom o.a , , , , ,579.47 Overtid , , , , ,805.94 Ekstrahjelp, drift , , , , ,283.89 Ekstrahjelp, administrati , , , ,179.54 Engasjement, arbeidsmarke , , , , ,662.80 Lærlinger , , ,473.12 Helsetjeneste , , , ,841.82 Eksamen ,369, , , ,731,157.82 Vurderingsutvalg , , , ,971.02 Gjesteforelesere , , , , ,940.23 Eksterne timelærere , , , , ,078.42 Over(tids)timer egne ansa , , , , ,365.23 Timeøvingslærere/praksisv , , , ,400.91 Øvingsundervisning i barn , , , , ,510.57 Konsulentoppdrag , , , ,876.87 Andre bistillinger , , , , ,967.91 Renhold, faste ,007, , , , ,515,199.76 Renhold, ekstrahjelp , , , ,651.14 Renhold, vikar v/sykdom , , , ,680.81 Renhold, vikar v/fødselsp , , , ,707.70 Styrehonorarer , ,002.00 Utvalgshonorarer , ,000.00 Arbeidsgiveravgift, gener ,327, ,366, , ,164, ,492,300.32 Vikarstipend , , , ,114.40 Utdanningsstipend , , ,000.00 Teknisk utstyr, maskiner , , , ,090.22 Inventar , , , ,054.19 Undervisningsutstyr , , , ,329.15 Kontorutstyr , , , ,168.52 Leie/vedl.h. av utstyr , ,726.82 Leie av utstyr , , , ,390.00 Vedl.h. av utstyr , , , ,765.00 Programvare , ,452.48 Vedlegg 4 _______________________________________________________________

9 Rapport : GL09 Høgskolen i Agder Side: 3
Firma : HS Høgskolen i Agder Bruker : Harry Råbalanse :15:18 Periode : 9709 Saldo forrige Debet Kredit Denne Hittil Konto Beskrivelse periode denne periode denne periode periode i år EDB-utstyr , , , ,860.49 Salg av utstyr , ,000.00 Undervisningsmateriell , , , , ,092.18 Kontorrekvisita , , , , ,104.02 Intern fordeling av kopik , , ,700.00 Leie/leasing av kopimaski , , , ,327.02 Service-/kopiavgift , , , ,878.31 Papirkostnader , , , ,662.12 Forbruksmateriell , , , ,477.60 Annet/div. kopikostnader , , , ,826.50 Faste serviceavgifter, ut , , , ,302.93 Tilfeldig service, utstyr , , , ,832.47 Faglig bistand/konsulente , ,133.75 Vedl.h, leie og brukerstø , , , , ,976.36 Forbruksmateriell , , , , ,623.27 Oppgradering datautstyr , , , ,590.96 Andre EDB-utgifter til un , , , ,856.83 Internat og gårdsbruk , , , ,716.31 Verneutstyr , ,850.00 Reiseutg. i undervisning , , , , ,286.85 Reiseutg. i undervisning, , , , ,849.90 Reiseutg. adm. formål , , , , ,370.02 Reiseutg. adm. formål, in , , , ,433.82 Studiereiser, kongresser , ,060.61 Studiereiser og kongresse , , , , ,435.79 Reisestipend , , , , ,979.05 Kursavgifter , , , ,175.34 Flyttekostnader , , , ,730.00 Ekskursjoner , , , ,667.59 Reise for studenter i pra , , , ,191.70 Velferdsutgifter , , , ,738.00 Representasjon, bespisnin , , , ,159.86 Kontorservice Vedlegg 4 _______________________________________________________________

10 Rapport : GL09 Høgskolen i Agder Side: 4
Firma : HS Høgskolen i Agder Bruker : Harry Råbalanse :15:18 Periode : 9709 Saldo forrige Debet Kredit Denne Hittil Konto Beskrivelse periode denne periode denne periode periode i år Kontorservice, generelt Kontorservice som sykevik , , , ,700.00 Databehandlingstjenester , , ,682.50 Gebyrer , ,965.00 Gebyrer kontofører Trykningsutgifter , , , , ,767.55 Kunngjøringer/markedsføri , , , ,513.94 Kunngjøringer , , , ,708.78 Markedsføring , , , ,126.15 Porto , , , , ,585.25 Abonnement/samtaleavgift , , , , ,898.79 Serviceavgifter telefon , , , ,332.70 Serviceavgifter telefaks , , ,580.50 Tjenestetelefon , , , ,050.48 Leid samband , , , ,746.50 Datakommunikasjon/DATAPAK , ,047.50 Mobiltelefon/personsøker , , , ,052.04 Alarmer , , ,544.00 Andre telekostnader , , , ,367.00 Bøker , ,904.10 Bøker , , , ,666.88 Videokassetter , ,490.00 Lydmedier, CD-rom/kassett , , , ,761.67 Noter , , , ,091.68 Tidsskrifter , ,209.05 Aviser , , , ,004.46 Tidsskrifter , , , ,193.23 CD-rom , ,637.66 Innbinding, fotografering , , , ,875.84 Databaseabonn./søketjenes , , , ,089.34 Arrangementer av seminar , , , , ,705.90 Planleggingskonsulenter , , , ,114.43 Ref. av studentpraksis , , , ,498.00 Vedlegg 4 _______________________________________________________________

11 Rapport : GL09 Høgskolen i Agder Side: 5
Firma : HS Høgskolen i Agder Bruker : Harry Råbalanse :15:18 Periode : 9709 Saldo forrige Debet Kredit Denne Hittil Konto Beskrivelse periode denne periode denne periode periode i år Kjøp av underv.tj. IKKE o , , , ,900.04 Kjøp av underv.tj. OPPGAV , , , ,021.83 Helsetjeneste , ,310.00 Ref. legeutgifter Helsetjeneste, annet Ref. øvingsunderv. i grun ,997, , , ,050,330.16 Ref. vedr. siviltjeneste , , , ,150.00 Gaver, blomster og andre , , , ,379.00 Intern bespisning , , , ,316.20 Innkjøp til personalkanti , , , ,702.90 Annet ymse , , , , ,454.49 Drift av maskiner , , , ,824.53 Vedl.h. av biler/maskiner , , , ,969.13 Drivstoff v/bil , , , ,306.54 Andre driftskostn. v/bil Leie av maskiner , ,970.00 Drift av forskningsfartøy , ,493.00 Forbruksmateriell , , , ,617.98 Verktøy , , ,711.41 Skilting , , ,925.81 Forbruksmateriell, annet , , , ,216.64 Vedlikeholdstjenester , ,822.80 Oppussing , , , ,570.97 Reparasjoner , , , ,106.54 Ander vedlikeholdstjenest , , , , ,645.77 Elektrisitet og brensel , ,508.50 Fastkraft ,289, , , ,287,281.00 Gass , , ,519.00 Forbruksmateriell , ,835.80 Renholdsmateriell , , , ,444.28 Lysrør/-pærer Vareklær ,043.00 Flytting/ombygging , ,433.00 Vedlegg 4 _______________________________________________________________

12 Rapport : GL09 Høgskolen i Agder Side: 6
Firma : HS Høgskolen i Agder Bruker : Harry Råbalanse :15:18 Periode : 9709 Saldo forrige Debet Kredit Denne Hittil Konto Beskrivelse periode denne periode denne periode periode i år Annet forbruksmateriell , , , , ,584.64 Leie av lokaler , ,477.00 Husleie, Statsbygg ,701, , ,679, ,679,859.00 Husleie, andre m/ kontrak , , , ,000,740.00 Husleie, andre u/ kontrak , , ,520.00 Renholdstjenester Renhold av lokaler , , , , ,963.20 Matteleie , ,729.27 Avfallshåndtering/gjenvin , ,941.10 Annet renhold , ,708.50 Vakthold m.m , , , ,437.50 Skatter og avgifter , ,726.00 hjemmel ,171, , , , ,595,697.47 Overtid , , ,582.57 Ekstrahjelp, drift , , , ,649.85 Ekstrahjelp, administrati , , , , ,779.42 Engasjement, faglig , , , ,986.89 Eksamen Gjesteforelesere , , , ,785.67 Timelærere , , , ,111.95 Konsulentoppdrag , , ,384.85 Andre bistillinger , ,632.17 Teknisk utstyr, maskiner , , , ,828.40 Inventar , ,609.50 Undervisningsutstyr , , ,105.90 Undervisningsmateriell , , , , ,242.14 Kontorrekvisita , ,941.22 EDB-utgifter til undervis , ,050.00 Reiseutg. i undervisning , , , , ,872.67 Reiseutg. adm. formål , , , ,054.40 Studiereiser, kongresser , , , , ,756.63 Kursavgifter , , , , ,225.73 Ekskursjoner , , ,029.10 Vedlegg 4 _______________________________________________________________

13 Rapport : GL09 Høgskolen i Agder Side: 7
Firma : HS Høgskolen i Agder Bruker : Harry Råbalanse :15:18 Periode : 9709 Saldo forrige Debet Kredit Denne Hittil Konto Beskrivelse periode denne periode denne periode periode i år Representasjon, bespisnin , , ,139.38 Kontorservice , , , ,330.15 Porto , , ,469.95 Telekostnader , , ,299.50 Bøker , , , , ,375.41 Tidsskrifter Arrangementer av seminar , , , , ,124.36 Velferdsutg. studenter/-r , ,814.94 Kjøp av undervisningstjen , , , , ,220.91 Ymse driftskostnader , , , ,941.32 Drift av maskiner , ,090.80 Vedl.h. av forskningsfart Arbeidsgiveravgift, gener , , , , ,431.57 Arbeidsgiveravgift, direk , , ,492.40 Store anskaffelser, utsty , ,862.62 Møbler/inventar ,481, , , ,882,924.52 Utstyr , , , , ,837.59 Store anskaffelser, IT , ,115.00 Datautstyr , , , ,758.68 AV-utstyr , , ,208.30 Kabel-data/telefon , , , ,759.75 Store anskaffelser, bygg , , ,038.62 Inntekter ved oppdrag Salg/innt. av kopikort , ,900.00 Salg/innt. av telekort/my , , , ,450.00 Salg/innt. av nøkkel/-kor , , ,150.00 Salg av tilfeldige kopier , , , ,246.00 Salg av kompendier , , , , ,984.50 Materialpenger , , , ,140.00 Studieavgifter ,419, ,419, ,419,068.00 Hus-/fremleieinntekter, s , , , ,527.85 Hus-/fremleieinntekter, e , , ,790.00 Erstatning for bøker/vide , ,000.00 Vedlegg 4 _______________________________________________________________

14 Rapport : GL09 Høgskolen i Agder Side: 8
Firma : HS Høgskolen i Agder Bruker : Harry Råbalanse :15:18 Periode : 9709 Saldo forrige Debet Kredit Denne Hittil Konto Beskrivelse periode denne periode denne periode periode i år Andre salgsinntekter, var , , , ,399.09 Andre salgsinntekter, tje , , , , ,471.73 Mva-pl. salgsinntekt, var , , , ,320.91 Mva-pl. salgsinntekt, tje , , , ,162.50 Ref./gaver fra forsknings , , , ,500.00 Ref./gaver fra andre stat , , , ,284.90 Ref./gaver fra fylkes-/ko , , , ,141.00 Ref./gaver fra private , , , ,399.45 Kursavg. v/voksenopplærin , ,210.00 Tilskudd fra fylkes-/komm , ,000.00 Kursavgift v/Statens lære , , , ,463.00 Ref. av arbeidsmarkedstil , , , ,147.00 Ref. lønn v/fødselspenger , , , , ,971.00 Ref. arb.g.avg. v/fødsels , , , , ,592.00 Totalt kontoklasse 7 : ,075, ,183, ,394, ,788, ,864,236.69 Faste stillingshjemler , , , , ,346.70 Vikar av ledig gasje , , , ,461.84 Ekstrahjelp, drift , , ,307.63 Eksterne timelærere , , , ,590.92 Arbeidsgiveravgift, gener , , , ,673.71 Leie av utstyr , , ,000.00 Salg av utstyr , , ,000.00 Undervisningsmateriell Annet/div. kopikostnader , , ,700.00 Vedl.h, leie og brukerstø , , ,000.00 Forbruksmateriell , , ,000.00 Reiseutg. i undervisning , , , ,152.20 Reiseutg. adm. formål , , , , ,480.24 Reiseutg. adm. formål, in Studiereiser, kongresser , , , ,104.99 Studiereiser og kongresse , ,615.00 Vedlegg 4 _______________________________________________________________

15 Rapport : GL09 Høgskolen i Agder Side: 9
Firma : HS Høgskolen i Agder Bruker : Harry Råbalanse :15:18 Periode : 9709 Saldo forrige Debet Kredit Denne Hittil Konto Beskrivelse periode denne periode denne periode periode i år Kursavgifter , , ,160.00 Representasjon, bespisnin , ,472.00 Trykningsutgifter , , , ,721.50 Porto , , ,000.00 Abonnement/samtaleavgift , , ,115.50 Andre telekostnader Bøker Bøker , ,247.91 Tidsskrifter Undervisning etter faktur , ,986.59 Annet ymse , , , ,324.78 Ander vedlikeholdstjenest , , ,625.00 Elektrisitet og brensel , , ,000.00 Annet forbruksmateriell , , ,500.00 Leie av lokaler , , ,375.00 Renhold av lokaler , , ,000.00 Totalt kontoklasse 8 : , , , , ,253,439.40 R E S U L T A T : ,814, ,722, ,419, ,303, ,117,676.09 ==================================================================================================================================== Totalt : ,431, ,431, Vedlegg 4 _______________________________________________________________


Laste ned ppt "Vedlegg 1 Rapport : GL03 Resultat/Balanse - m/lengre kontotekst Høgskolen i Agder Side: 1 Firma."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google