Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Akershus fylkesskattekontor

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Akershus fylkesskattekontor"— Utskrift av presentasjonen:

1 Akershus fylkesskattekontor
Næringsbegrepet Jan Ove Fredlund Skattejurist Akershus fylkesskattekontor

2 Innledning Virksomhetsbegrepet
Kort om virkningene av at noe anses som næringsvirksomhet Grensedragninger næringsvirksomhet – andre aktiviteter Nærmere om grensen næring – passiv kapitalplassering – Forhåndsuttalelser fra SKD Identifikasjon mellom ektefeller Revisors og regnskapsførers ansvar

3 Virksomhetsbegrepet Ot.prp nr 86 (1997-98) s 48 ”Ny skattelov”
LigningsABC 2005 s 735 iflg. en aktivitet som har et visst omfang, er egnet til å gå med overskudd, og drives for skattyters regning og risiko og tar sikte på en viss varighet

4 Virkningen av at aktiviteten anses som næringsvirksomhet
Skatteloven § 12-10 ”(1) Det skal beregnes personinntekt for eier av enkeltpersonforetak. (2) Beregnet personinntekt fastsettes bare når et foretak driver virksomhet. Det skal beregnes personinntekt av inntekt som er innvunnet i virksomheten, selv om inntekten tidfestes etter at virksomheten har opphørt”. Reglene om kapitalfradrag ved beregning av personinntekt opphevet med virkning fra og erstattet med skjermingsregler.

5 Grensen mot hobby og fritidsaktiviteter
Utv 1985 s 386 HR ”Ringnes” (småbruk) ”Objektivt sett må aktiviteten være egnet til å gå med overskudd, om ikke det år ligningen gjelder, så iallfall på noe lengre sikt”. Vurderingen er dynamisk, noe som innebærer at vurderingen kan endres over tid, Rt 1952 s 150 Brækstad (frimerkesamler) Aktivitetens karakter kan virke inn på vurderingen, Rt s 1422 Kiønig (jord- og skogbruk) Kravet ”egnet til å gå med overskudd” sentralt

6 Grensen mot ansettelsesforhold
Folketrygdloven § 1-10, jf Ot.prp. nr 29 ( ) s 29 iflg. virksomhetens omfang ansvar for resultatet av virksomheten arbeidstakere eller frilansere i virksomheten fast forretningssted økonomisk risiko for virksomheten egne driftsmidler Begrepene ”regning og risiko” er sentrale i vurderingen Utv s 1158 HR ”Skoog-Hedrén”

7 Grensen mot passiv kapitalplassering
LigningsABC 2005 s 740 ”Det viktigste moment for grensen mellom næringsvirksomhet og passiv kapitalforvaltning vil være aktivitetens omfang. Ved vurderingen må det legges vekt på hvor mye av avkastningen som skyldes aktiviteten og hvor mye som skyldes kapitalverdien”. Aktivitetens omfang er sentralt i vurderingen

8 Aktivtivitetens omfang
LigningsABC 2005 s 740 Både fysiske og ikke fysiske aktiviteter må hensynstas Antall transaksjoner og omsetningens størrelse Kortsiktige eller langsiktige investeringer I hvilken grad krever investeringene aktiv oppfølging

9 Aktivitetens omfang Arbeid som er satt bort til andre
LigningsABC 2005 s 740 ”Når en skattyter har satt bort arbeidet til en selvstendig næringsdrivende, f.eks en advokat, må det vurderes konkret om den andres aktivitet kan tilordnes skattyteren, dvs. om aktiviteten utøves for skattyters regning og risiko” Ot.prp nr 92 ( ) s ”Skattereformen”

10 Praksis – forhåndsuttalelser fra SKD
Verdipapirhandel BFU 27/05, 7/06, 20/06, 21/06, 22/06, 24/06 Utleie av fast eiendom BFU 20/05, 29/05, 3/06, 11/06, 28/06 Tomtesalg BFU 33/06, 15/06 Utvikling/bebyggelse av tomt BFU 27/06 Salg av fast eiendom etter opphør BFU 44/05

11 Verdipapirhandel FIN i Utv. 1993 s 495
”kjøp og salg av aksjer… kan i seg selv være virksomhet hvis aktiviteten går utover det som regnes som passiv kapitalplassering”.

12 Utleie av fast eiendom Utgangspunktet en konkret vurdering
Bygningenes størrelse omfanget av aktiviteten I praksis har det vist seg at det skal svært mye til å fravike retningslinjene i ligningsABC forretningsformål, mer enn 500 kvm boligformål, 5 leiligheter eller mer Det har i praksis vist seg at det skal mye til å få utleie av festetomter til å bli næring BFU 29/02 – 68 festetomter, kr i årlig festeavgift (ikke næring)

13 Tomtesalg BFU 33/06 – ansett som virksomhet
36 hyttetomter skulle skilles ut fra eiendommen Skattyters aktivitet bestod i tilrettelegging og salg av eiendommene. Tilretteleggingen utgjorde ca 110 timer BFU 15/06 – ansett som virksomhet 130 hyttetomter skulle skilles ut Skattyter skulle skrive ut skjøter og motta oppgjør

14 Utvikling/bebyggelse av tomt
Utv s 616 URD og Utv s 673 Praksis har lagt en relativ lav terskel til grunn for å anse utviklingsarbeider (omregulering, opparbeidelse, arealplaner, grenseoppganger, bebyggelse, riving etc.) som virksomhet.

15 Salg og utleie av løsøre
LigningsABC 2005 s 742 Utleie av løsøre på kortidskontrakter anses vanligvis som virksomhet Langtidsutleie av løsøre er vanligvis ikke virksomhet Hvor mye må utleien følges opp (ansvar for vedlikehold, forsikring, tilsyn ved bruk etc.) Dekker vederlaget mer enn verditapet

16 Identifikasjon mellom ektefeller
Kan ektefellers aktivitet ses i sammenheng ved vurderingen av næringsbegrepet? BFU 4/06 Ektefellene skal ikke identifiseres bare fordi de er ektefeller. Aktiviteten kan godt være av samme art Hver enkelt ektefelle må drive sin aktivitet som en selvstendig virksomhet, og det må være ”vanntette- skott” mellom ektefellenes aktiviteter. LigningsABC 2005 s 745 gir veiledende momenter

17 Revisor og regnskapsførers ansvar
Profesjonsansvaret Det forutsettes at revisorer og regnskapsførere har foretatt en vurdering av aktiviteten før innsending av ligningspapirer Ligningsloven §§ 12-1 og 12-2 ”medvirkning til skattesvik”. Skjerpende om medvirkningen har blitt uført under utøvelse av næring Merverdiavgiftsloven § 72 nr 3


Laste ned ppt "Akershus fylkesskattekontor"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google