Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Virksomhet Psykisk Helse og Rustiltak •Psykisk helseteam •Aktiv Skansen •Psykiatriboliger •Aarsætherveien Rehabiliteringsboliger •Dagtilbud rus •Ambulerende.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Virksomhet Psykisk Helse og Rustiltak •Psykisk helseteam •Aktiv Skansen •Psykiatriboliger •Aarsætherveien Rehabiliteringsboliger •Dagtilbud rus •Ambulerende."— Utskrift av presentasjonen:

1 Virksomhet Psykisk Helse og Rustiltak •Psykisk helseteam •Aktiv Skansen •Psykiatriboliger •Aarsætherveien Rehabiliteringsboliger •Dagtilbud rus •Ambulerende team rus •Prosjekt Integrering rus •Akutt boliger •Krisesentertilbud for menn

2 Rustiltakene m.m •Aarsæthervn Rehabiliteringsboliger •Ambulerende team – rus •Dagtilbud – rus •Prosjekt Integrering rus •Ikke rustiltak: •Midlertidige boliger •Krisesenter for sunnmøre avd. Menn • Av Teamleder Anne-Marie Aasen

3 Aarsætherveien Rehabiliteringsboliger •12 boenheter fra 19 - 23 m2 •Delvis møblert •Fellesareal

4 Definisjon Rehabilitering •Defineres i forskrift om habilitering og rehabilitering som •« tidsavgrensende, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons – og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet « •( Forskrift om habilitering og rehabilitering §2 )

5 Målgruppe •Personer over 18 år med rusproblematikk •Ingen differensiering på kjønn eller rusmiddelmisbruk

6 Søknad •Veileder ved NAV sammen med søker utarbeider søknad med sosialrapport •Sendes til Ålesund kommune til Tildelingskontoret i Ålesund Serviceboks 1521 6025 Ålesund

7 Tildelingskriterier •Hjemmehørende i Ålesund kommune •Vært i rusbehandling og eller har behandlingsgaranti fra Rus – Midt •Har sammensatte behov og trenger rehabilitering/oppfølging over tid •I enkeltsaker kan andre kommuner kjøpe rehabiliteringsplass

8 Tildeling •Før tildeling: forsamtale med søker og veileder ved Nav •Tildelingsutvalg: -Enhetsleder Team Folkehelse og Velferd -Virksomhetsleder Psyksisk Helse og Rustiltak -Teamleder Psykisk Helse og Rustiltak -Spesialrådgiver ved Nav -Daglig leder Steinvågveien Bosenter ( Blå Kors )

9 Husleiekontrakt Etter tildeling skrives det husleiekontrakt med Eiendomsforetaket KF Husregler er knyttet opp mot husleiekontrakt jf. – krav om rusfrihet

10 Boutgifter •Boalternativ 1: kr.5270 pr mnd - uten soverom •Boalterativ 2: kr. 5770,- pr mnd - med soverom •Begge boalternativene dekker husleie, strøm, middagsutgifter og egenandel praktisk bistand.

11 Vedtak på tjenester •Praktisk bistand – Lov om Sosiale tjenester •Personlig bistand – Lov om Sosiale tjenester •Tannbehandling - Lov om Sosiale tjenester ( Den offentlige tannhelsetjenesten )

12 Personalteam •Teamleder: 100% adm •1 sosionom 40 % • Vernepleier 50 % •3 sosionomer 100% •1 hjelpepleier 100% •Todelt turnus med arbeid hver 3 helg •Nattevakt

13 Målsetting •Å legge til rette for rehabilitering av den enkelte rusmisbruker ut fra individuelle behov •Å legge vekt på medbestemmelse og medansvarlighet •Å koordinere rehabiliteringstiltak •Å bidra til økt livskvalitet

14 Metodikk •Endringsfokusert rådgivning ( MI ) •Løsningsorientert metode •Relasjonsbygging •Kommunikasjonsteknikker

15 Metodisk verktøy •Ansvarsgruppe •Individuell plan •Primærkontakt •Individuelle samtaler •Miljøterapi – Mestring

16 Samarbeidspartnere •Nav Ålesund •Rusteam – Psykiatrisk poliklinikk •Psykisk Helse team •Vestmo behandlingssenter for rus •Brisk kompetansesenter •Fastleger •Hjemmesykepleie

17 Rehabilitering 2011 •19 personer har vært i rehabilitering •Noen av disse påbegynt rehabilitering i 2009 og 2010 •8 personer avsluttet rehabilitering •3 personer har kjøpt seg egen bolig •1 person i høyere utdanning •1 person i fast arbeid •1 person i praksis •1 person i langtidsbehandling •1 person fikk hevet husleiekontrakten

18 Kontakt Adresse: Personalbasen: Aarsæthervn. 4, Postboks 2007 6006 Ålesund Tlf 70 13 24 40/91 59 88 22 E-mail: Boliger.aarsveien@alesund.kommune.no Teamleder Anne Marie Aasen Tlf 70165061 E-Mail: anne-marie.aasen@alesund kommune.noanne-marie.aasen@alesund

19 Ambulerende team – rus •Lavterskeltilbud for personer over 18 år med rusavhengighet i Ålesund kommune •Oppsøkende virksomhet

20 Målsetting •Å gi personer med rusproblematikk økt livsskvalitet og hjelp til å meste egen hverdag. •Baseres på frivillighet •Å være et tillegg til det øvrige hjelpeapparatet.

21 Ambulerende team tilbyr •Følge til offentlige instanser ( inntil 3 mnd ) •Støttesamtaler rus •Sosial trening •Oppfølging/Hjemmebesøk •Hjelp til å koordinere avtaler •Kontakt pr tlf •Annet •Tjenesten gis for inntil 1 år, kan viderføres

22 Personalteam •Teamleder 20 % •2 miljøterapeuter i 100% •Kompetanse: Sosialfaglig høyskoleutdanning •Todelt turnus med arbeid dag/kveld og hver 3 helg

23 Fagmøter •Ukentlige fagmøter •Nye henvisninger •Vurdering og evaluering av tiltak •Avslutte tiltak

24 Henvisning •Ambulerende team har eget henvisningsskjema •Henvisning skjema sendes til: virksomhet Psykisk helse og Rustiltak v/Ambulerende team – Rus Sundgt. 8 6003 Ålesund

25 Instanser som kan henvise •Nav Ålesund •Rusteam – psykiatrisk poliklinikk •Hjemmetjenester •Eiendomforetaket •Kommunale psykiatrisk team •Fastleger

26 Samarbeid og tilbakemelding •Ambulerende team gjennomfører tiltak på oppdrag fra henviser. •Henviser kan få skriftlig og muntlig tilbakemelding. •Har ikke kapasitet til å delta i ansvarsgruppemøter

27 Brukere i ambulerende team •Fordelt på to årsverk så server Ambulerende team i dag: •Totalt 55 aktive brukere •I hovedsak så er den største andelen i aldersgruppa 30 – 45

28 Kontakt •Ambulerende team : ateam.rus@alesund.kommune.no •Mobiltlf: 99 10 78 82 •Teamleder: anne.marie.aasen@alesund.kommune. no •Mobil: 97596206

29 Dagtilbud - rus •Lavterskeltilbud for personer over 18 år med rusproblematikk i Ålesund •Nytt kommunalt rustiltak fra 01.01.11

30 Målgruppe •Voksne personer over 18 som har eller har hatt rusproblem •Trenger ikke være hjemmehørende i Ålesund kommune.

31 Hovedmålsetting Å bidra til en mer meningsfull tilværelse for målgruppa - Ved å gi et tilbud om et værested uten henvisning - ved å møte bruker med respekt og skape gode relasjoner opp mot den enkelte bruker

32 Personalteam •Teamleder 20 % •2 miljøterapeuter i 100% stilling •37.5 timers uke •Åpningstid: Mandag- fredag kl. 08.30 – 16.30

33 Dagtilbudet tilbyr: •Enkel opplæring på pc •Aviser/tv •Biljard •Kjøp av mat •Råd og veiledning •Husmøter

34 Brukergruppe 2011 •Dagtilbudet hadde 2 517 besøk •Gjennomsnitt 26.1 personer pr måned •Kvinneandel: ca 2.9 kvinner pr måned

35 Husregler •Ikke tillatt å bruke rusmidler i lokalet •Null toleranse for trusler og vold •Ikke være så ruset at man ikke kan nyttiggjøre seg tilbudet •Ikke lov å ta med seg eller oppbevare rusmidler. •Ikke lov å ta med seg hunder etc.

36 Samarbeid •Al – Anon •NA •Unge pårørende av rusavhengige

37 Kontakt •Adresse: Keiser Wilhelmsgt. 48, 2 etasje Tlf 41 56 73 88 E-mail: Dagtilbud Rus-HT.Hessa @alesund.kommune.no Teamleder: Anne Marie Aasen Tlf 70165061 E-mail: anne-marie.aasen@alesund.kommune.no

38 Prosjekt Integrering Rus •Et samarbeidsprosjekt med Rus – Midt og NAV Ålesund og Ålesund kommune •Prosjektperiode : 3 år •Oppstart november 2010 •Base i Keiser Wilhelmsgt 22, 5 etasje

39 Styringsgruppe •Virksomhetsleder Liv Trædal •Klinikksjef Kari Nesseth Vestmo beh •Avd. Leder Knut Røsok Nav Ålesund •Rådgiver Øyvind Skjelten Team Folkehelse og Velferd •Prosjektleder/sekretær: Anne Marie Aasen

40 Bakgrunn for prosjektet •Brukergruppa mangler et helhetlig oppfølgingstilbud/ ettervern etter at de har gjennomført rusbehandling

41 Prosjektgruppa •Prosjektleder Anne Marie Aasen •Miljøterapeut Jeanette Wiik •Miljøterapeut Kristine Finnøy •Samhandlingskoordinator Margit Kolvik, Vestmo •Veileder Nav Ålesund

42 Visjon •Personer som har et rusavhengighetsproblem kan mestre hverdagen sin uten bruk av rusmidler

43 Målgruppe •Personer med rusavhengighet som har behov for oppfølging etter rusbehandling. •Lar brukere •Aldersgruppe: 18 år og oppover.

44 Henvisning •Nav Ålesund og Nav Moa •Rus-Midt •Eget henvisningskjema: •Sendes til Integrering Rus •Keiser Wilhelmsgt 22. •6002 Ålesund

45 Metodevalg •Endringsfokusert rådgivning ( MI ) der vi legger vekt på: •Brukerens egen erfaringskompetanse og autonomi.

46 Tiltak •Koordinator for individuell plan • Ansvarsgruppemøter •Bistå bruker med evaluering/endring av Individuell plan •Praktisk bistand på basen •Individuelle samtaler •Telefonkontakt med brukere

47 Basen •Åpen fra kl. 08.30 – 15.30 mandag- fredag Består av stort fellesrom, et kontor og et lite tekjøkken har brukerpc møterom

48 Antall brukere i prosjektet •26 brukere er henvist til prosjektet i 2011 •Aktive brukere: 22 •Utskrevet: 4 personer •11 personer henvist av Nav Ålesund •15 personer henvist Rus - Midt

49 Midlertidige boliger 6 hybler i Aarsætherveien 6 Fellesareal Brukergruppe: Personer som er i behov for en midlertidig bolig i inntil 3 måneder. Hjemmehørende i Ålesund

50 Formål •Ålesund kommune skal sikre at personer som står uten bolig skal ha et midlertidig husvære jf. LOST § 4-5: •” sosialtjenesten er forpliktet til å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer det selv ”.

51 Bemanning •3 nattevakter a 1 personal på vakt •1.03 årsverk på dag, kveld og helg. •Teamleder

52 Varighet på Midlertidig bolig •Er inntil 3 måneder. •Brukeren selv må jobbe aktivt for å få seg varig bolig •Nav veileder følger opp brukeren i perioden.

53 Samarbeid mellom Nav Ålesund og Ålesund kommune •Nav Ålesund har henvisningsmyndighet på boenhetene. •Ålesund kommune ved HT Hessa har ansvar for personal og drift •Eiendomsforetaket har ansvar for bygningsmassen og vedlikehold av bygget

54 Samarbeid •Avtale om at veiledere som har brukere i midlertidige boliger har samarbeidsmøte med bruker og personal i Aarsætherveien 6, innen tre virkedager etter innflytting. •Målsetting: Å bidra til at brukeren får seg varig bolig innen 3 måneder.

55 Fortsettelse samarbeid •Det sendes ut oversikt over beboere 1 gang pr måned. •Kontakt personer på Nav •Frode Roset og Harald Myren – Nav Ålesund

56 Fullt hus •24 personer totalt i 2011 •16 fikk seg varig bolig – 10 fikk privat og 6 personer fikk kommunal utleiebolig •6 personer flyttet ut uten å ha varig bolig å flytte til

57 Krisesenter for Sunnmøre Avd Menn •Et interkommunalt tilbud for menn som har vært utsatt for vold i nære relasjoner. •19 kommuner er med i det interkommunale samarbeidet om krisesenteret Sunnmøre •Drives i samarbeid med krisesentertilbud for kvinner

58 Vold i nære relasjoner •Hvem utøveren av vold er, defineres av den voldsutsatte selv. Vold defineres på ulike måter: •Fysisk, psykisk, sosialt, økonomisk, seksualisert vold etc. •De som utøver vold kan være foreldre, brødre, ektefelle, barn, samboer, kjæreste, venn etc.

59 Samarbeid •Overgrepsmottaket/Legevakt •Barnevern •Skole/barnehage •Nav kontor •Fastleger •Advokater •Politi

60 Bemanning •Samkjøring av bemanning både fra Midlertidige boliger og Aarsætherveien Rehabiliteringsboliger •Krisesenter telefon for menn –Tlf: 90707433 - åpen 24 timer hele året. Daglig leder: Anne Marie Aasen Tlf 70165061 E-mail: anne-marie.aasen@alesund.kommune.no

61 Bruk av krisesentertilbudet 2010 og 2011 •I 2010 : •1 liggedøgn •5 dagbrukere •15 telefonhenvendelser •I 2011: •29 liggedøgn fordelt på 3 opphold •15 – 20 telefonhenvendelser •1 dagbruker

62 Takk for meg 


Laste ned ppt "Virksomhet Psykisk Helse og Rustiltak •Psykisk helseteam •Aktiv Skansen •Psykiatriboliger •Aarsætherveien Rehabiliteringsboliger •Dagtilbud rus •Ambulerende."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google