Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Virksomhet Psykisk Helse og Rustiltak

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Virksomhet Psykisk Helse og Rustiltak"— Utskrift av presentasjonen:

1 Virksomhet Psykisk Helse og Rustiltak
Psykisk helseteam Aktiv Skansen Psykiatriboliger Aarsætherveien Rehabiliteringsboliger Dagtilbud rus Ambulerende team rus Prosjekt Integrering rus Akutt boliger Krisesentertilbud for menn

2 Rustiltakene m.m Aarsæthervn Rehabiliteringsboliger
Ambulerende team – rus Dagtilbud – rus Prosjekt Integrering rus Ikke rustiltak: Midlertidige boliger Krisesenter for sunnmøre avd. Menn Av Teamleder Anne-Marie Aasen

3 Aarsætherveien Rehabiliteringsboliger
12 boenheter fra m2 Delvis møblert Fellesareal Små leiligheter som er delvis møblert. Det er også fellesareal som rommer data, bordtennis/biljard, tv stue

4 Definisjon Rehabilitering
Defineres i forskrift om habilitering og rehabilitering som « tidsavgrensende, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons – og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet « ( Forskrift om habilitering og rehabilitering §2 )

5 Målgruppe Personer over 18 år med rusproblematikk
Ingen differensiering på kjønn eller rusmiddelmisbruk

6 Søknad Veileder ved NAV sammen med søker utarbeider søknad med sosialrapport Sendes til Ålesund kommune til Tildelingskontoret i Ålesund Serviceboks 1521 6025 Ålesund Søknadskjema finnes på kommunens internettsider Sosialrapport er viktig jfr kriterier for inntakt Tildeling skjer hver måned. De som sitter i tildelingsgruppa er Liv Trædal, Reidun Vikan, Frode Roset/Harald Myren, Frode Hessen og Anne Marie Aasen

7 Tildelingskriterier Hjemmehørende i Ålesund kommune
Vært i rusbehandling og eller har behandlingsgaranti fra Rus – Midt Har sammensatte behov og trenger rehabilitering/oppfølging over tid I enkeltsaker kan andre kommuner kjøpe rehabiliteringsplass

8 Tildeling Før tildeling: forsamtale med søker og veileder ved Nav
Tildelingsutvalg: Enhetsleder Team Folkehelse og Velferd Virksomhetsleder Psyksisk Helse og Rustiltak Teamleder Psykisk Helse og Rustiltak Spesialrådgiver ved Nav Daglig leder Steinvågveien Bosenter ( Blå Kors ) Teamleder foretar en forsamtale med søker og veileder fra nav ang søknaden. Viktig i forhold til å klargjøre hva aarsæthervn er og ikke minst gi informasjon til bruker om gjeldene husregler. Så blir søknaden tatt opp i tildeling for videre saksbehandling.

9 Husleiekontrakt Etter tildeling skrives det husleiekontrakt med
Eiendomsforetaket KF Husregler er knyttet opp mot husleiekontrakt jf. – krav om rusfrihet Det er utarbeidet en egen husleiekontrakt med eiendomforetaket som henviser til at Aarsæthervn. 4 har egne husregler. Ved brudd på disse kan det medføre utvisning og eller heving av husleiekontrakt. Ved vanlig oppsigelse har hver enkelt leietaker 1 mnd oppsigelse. Hver enkelt beboer er ansvarlig for å betale husleie til eiendomforetaket.

10 Boutgifter Boalternativ 1: kr.5270 pr mnd - uten soverom
Boalterativ 2: kr. 5770,- pr mnd - med soverom Begge boalternativene dekker husleie, strøm, middagsutgifter og egenandel praktisk bistand.

11 Vedtak på tjenester Praktisk bistand – Lov om Sosiale tjenester
Personlig bistand – Lov om Sosiale tjenester Tannbehandling - Lov om Sosiale tjenester ( Den offentlige tannhelsetjenesten ) Hver enkelt beboer får vedtak på personlig bistand, praktisk bistand, individuell plan. Vedtak på praktisk bistand utløser gratis tannbehandling så lenge de har vedtak på praktisk bistand.Praktisk bistand – Lov om sosiale tjenester §§ 4-2 og 4-3 Personlig bistand – Lov om sosiale tjenester §§ 4-2 og 4-2 Individuell plan – Lov om helsetjenester i kommunene § 4-2 bokstav a-d jf § 4-3.

12 Personalteam Teamleder: 100% adm 1 sosionom 40 % Vernepleier 50 %
3 sosionomer 100% 1 hjelpepleier 100% Todelt turnus med arbeid hver 3 helg Nattevakt Personal teamet har mye tilleggsutdanninger innen rus og avhengighetsproblematikk, veiledning, psykiatri etc.

13 Målsetting Å legge til rette for rehabilitering av den enkelte rusmisbruker ut fra individuelle behov Å legge vekt på medbestemmelse og medansvarlighet Å koordinere rehabiliteringstiltak Å bidra til økt livskvalitet

14 Metodikk Endringsfokusert rådgivning ( MI ) Løsningsorientert metode
Relasjonsbygging Kommunikasjonsteknikker

15 Metodisk verktøy Ansvarsgruppe Individuell plan Primærkontakt
Individuelle samtaler Miljøterapi – Mestring

16 Samarbeidspartnere Nav Ålesund Rusteam – Psykiatrisk poliklinikk
Psykisk Helse team Vestmo behandlingssenter for rus Brisk kompetansesenter Fastleger Hjemmesykepleie

17 Rehabilitering 2011 19 personer har vært i rehabilitering
Noen av disse påbegynt rehabilitering i 2009 og 2010 8 personer avsluttet rehabilitering 3 personer har kjøpt seg egen bolig 1 person i høyere utdanning 1 person i fast arbeid 1 person i praksis 1 person i langtidsbehandling 1 person fikk hevet husleiekontrakten

18 Kontakt Adresse: Personalbasen: Aarsæthervn. 4, Postboks 2007
6006 Ålesund Tlf / Teamleder Anne Marie Aasen Tlf kommune.no

19 Ambulerende team – rus Lavterskeltilbud for personer over 18 år med rusavhengighet i Ålesund kommune Oppsøkende virksomhet Kommunalt tiltak fra jan 09.

20 Målsetting Å gi personer med rusproblematikk økt livsskvalitet og hjelp til å meste egen hverdag. Baseres på frivillighet Å være et tillegg til det øvrige hjelpeapparatet.

21 Ambulerende team tilbyr
Følge til offentlige instanser ( inntil 3 mnd ) Støttesamtaler rus Sosial trening Oppfølging/Hjemmebesøk Hjelp til å koordinere avtaler Kontakt pr tlf Annet Tjenesten gis for inntil 1 år, kan viderføres Følge til offentlige instanser: Ved spesielle behov kan også teamet følge brukeren inn på time. Veiledning: Infomerer om aktuelle hjelpetilbud i kommune og hjelpe til å finne fram i systemet Støttesamtaler rus: Samtale med bruker som innebærer mestring og motiveringi forhold til rus. Kan ikke sammenlignes med behandlingssamtaler. Sosial trening: Innebærer å bryte isolasjon, bidra til å mestre sosiale sammehenger ved hjelp av hjemmebesøk, turer og følge til offentlige etater. Oppfølging i bolig/Hjemmebesøk: Kan innebære tilsyn og oppfølging i bolig. Innebærer ikke praktisk bistand. Hjelp til å koordinere avtaler: Hjelp til å minne på avtaler og passe på avtaler blir fulgt opp Kontakt pr tlf: ha kontakt med brukere pr tlf. Annet: Dersom henviser ønsker tiltak som ikke passer inn under de andre fanene.

22 Personalteam Teamleder 20 % 2 miljøterapeuter i 100%
Kompetanse: Sosialfaglig høyskoleutdanning Todelt turnus med arbeid dag/kveld og hver 3 helg

23 Fagmøter Ukentlige fagmøter Nye henvisninger
Vurdering og evaluering av tiltak Avslutte tiltak Vi har fagmøter hver uke der vi går gjennom nye henvisninger, evaluerer tiltak ut fra bestilling og om tiltaket er utført. Vi foretar utskriving av brukere og da får henviser melding om dette. Etter utskriving kan bruker bli henvist på nytt for nye tiltak.

24 Henvisning Ambulerende team har eget henvisningsskjema
Henvisning skjema sendes til: virksomhet Psykisk helse og Rustiltak v/Ambulerende team – Rus Sundgt. 8 6003 Ålesund

25 Instanser som kan henvise
Nav Ålesund Rusteam – psykiatrisk poliklinikk Hjemmetjenester Eiendomforetaket Kommunale psykiatrisk team Fastleger

26 Samarbeid og tilbakemelding
Ambulerende team gjennomfører tiltak på oppdrag fra henviser. Henviser kan få skriftlig og muntlig tilbakemelding. Har ikke kapasitet til å delta i ansvarsgruppemøter

27 Brukere i ambulerende team
Fordelt på to årsverk så server Ambulerende team i dag: Totalt 55 aktive brukere I hovedsak så er den største andelen i aldersgruppa 30 – 45

28 Kontakt Ambulerende team : ateam.rus@alesund.kommune.no
Mobiltlf: Teamleder: Mobil:

29 Dagtilbud - rus Lavterskeltilbud for personer over 18 år med rusproblematikk i Ålesund Nytt kommunalt rustiltak fra

30 Målgruppe Voksne personer over 18 som har eller har hatt rusproblem
Trenger ikke være hjemmehørende i Ålesund kommune.

31 Hovedmålsetting Å bidra til en mer meningsfull tilværelse for målgruppa - Ved å gi et tilbud om et værested uten henvisning - ved å møte bruker med respekt og skape gode relasjoner opp mot den enkelte bruker

32 Personalteam Teamleder 20 % 2 miljøterapeuter i 100% stilling
37.5 timers uke Åpningstid: Mandag- fredag kl – 16.30

33 Dagtilbudet tilbyr: Enkel opplæring på pc Aviser/tv Biljard
Kjøp av mat Råd og veiledning Husmøter

34 Brukergruppe 2011 Dagtilbudet hadde 2 517 besøk
Gjennomsnitt 26.1 personer pr måned Kvinneandel: ca 2.9 kvinner pr måned

35 Husregler Ikke tillatt å bruke rusmidler i lokalet
Null toleranse for trusler og vold Ikke være så ruset at man ikke kan nyttiggjøre seg tilbudet Ikke lov å ta med seg eller oppbevare rusmidler. Ikke lov å ta med seg hunder etc.

36 Samarbeid Al – Anon NA Unge pårørende av rusavhengige

37 Kontakt Adresse: Keiser Wilhelmsgt. 48, 2 etasje Tlf 41 56 73 88
Dagtilbud Rus-HT.Hessa @alesund.kommune.no Teamleder: Anne Marie Aasen Tlf

38 Prosjekt Integrering Rus
Et samarbeidsprosjekt med Rus – Midt og NAV Ålesund og Ålesund kommune Prosjektperiode : 3 år Oppstart november 2010 Base i Keiser Wilhelmsgt 22, 5 etasje

39 Styringsgruppe Virksomhetsleder Liv Trædal
Klinikksjef Kari Nesseth Vestmo beh Avd. Leder Knut Røsok Nav Ålesund Rådgiver Øyvind Skjelten Team Folkehelse og Velferd Prosjektleder/sekretær: Anne Marie Aasen

40 Bakgrunn for prosjektet
Brukergruppa mangler et helhetlig oppfølgingstilbud/ ettervern etter at de har gjennomført rusbehandling

41 Prosjektgruppa Prosjektleder Anne Marie Aasen
Miljøterapeut Jeanette Wiik Miljøterapeut Kristine Finnøy Samhandlingskoordinator Margit Kolvik, Vestmo Veileder Nav Ålesund

42 Visjon Personer som har et rusavhengighetsproblem kan mestre hverdagen sin uten bruk av rusmidler

43 Målgruppe Personer med rusavhengighet som har behov for oppfølging etter rusbehandling. Lar brukere Aldersgruppe: 18 år og oppover.

44 Henvisning Nav Ålesund og Nav Moa Rus-Midt Eget henvisningskjema:
Sendes til Integrering Rus Keiser Wilhelmsgt 22. 6002 Ålesund

45 Metodevalg Endringsfokusert rådgivning ( MI ) der vi legger vekt på:
Brukerens egen erfaringskompetanse og autonomi.

46 Tiltak Koordinator for individuell plan Ansvarsgruppemøter
Bistå bruker med evaluering/endring av Individuell plan Praktisk bistand på basen Individuelle samtaler Telefonkontakt med brukere

47 Basen Åpen fra kl. 08.30 – 15.30 mandag- fredag
Består av stort fellesrom, et kontor og et lite tekjøkken har brukerpc møterom

48 Antall brukere i prosjektet
26 brukere er henvist til prosjektet i 2011 Aktive brukere: 22 Utskrevet: 4 personer 11 personer henvist av Nav Ålesund 15 personer henvist Rus - Midt

49 Midlertidige boliger 6 hybler i Aarsætherveien 6 Fellesareal
Brukergruppe: Personer som er i behov for en midlertidig bolig i inntil 3 måneder. Hjemmehørende i Ålesund

50 Formål Ålesund kommune skal sikre at personer som står uten bolig skal ha et midlertidig husvære jf. LOST § 4-5: ” sosialtjenesten er forpliktet til å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer det selv ” .

51 Bemanning 3 nattevakter a 1 personal på vakt
1.03 årsverk på dag, kveld og helg. Teamleder

52 Varighet på Midlertidig bolig
Er inntil 3 måneder . Brukeren selv må jobbe aktivt for å få seg varig bolig Nav veileder følger opp brukeren i perioden.

53 Samarbeid mellom Nav Ålesund og Ålesund kommune
Nav Ålesund har henvisningsmyndighet på boenhetene. Ålesund kommune ved HT Hessa har ansvar for personal og drift Eiendomsforetaket har ansvar for bygningsmassen og vedlikehold av bygget

54 Samarbeid Avtale om at veiledere som har brukere i midlertidige boliger har samarbeidsmøte med bruker og personal i Aarsætherveien 6, innen tre virkedager etter innflytting. Målsetting: Å bidra til at brukeren får seg varig bolig innen 3 måneder.

55 Fortsettelse samarbeid
Det sendes ut oversikt over beboere 1 gang pr måned. Kontakt personer på Nav Frode Roset og Harald Myren – Nav Ålesund

56 Fullt hus 24 personer totalt i 2011
16 fikk seg varig bolig – 10 fikk privat og 6 personer fikk kommunal utleiebolig 6 personer flyttet ut uten å ha varig bolig å flytte til

57 Krisesenter for Sunnmøre Avd Menn
Et interkommunalt tilbud for menn som har vært utsatt for vold i nære relasjoner. 19 kommuner er med i det interkommunale samarbeidet om krisesenteret Sunnmøre Drives i samarbeid med krisesentertilbud for kvinner

58 Vold i nære relasjoner Hvem utøveren av vold er, defineres av den voldsutsatte selv. Vold defineres på ulike måter: Fysisk, psykisk, sosialt, økonomisk, seksualisert vold etc. De som utøver vold kan være foreldre, brødre, ektefelle, barn, samboer, kjæreste, venn etc.

59 Samarbeid Overgrepsmottaket/Legevakt Barnevern Skole/barnehage
Nav kontor Fastleger Advokater Politi

60 Bemanning Samkjøring av bemanning både fra Midlertidige boliger og Aarsætherveien Rehabiliteringsboliger Krisesenter telefon for menn Tlf: - åpen 24 timer hele året. Daglig leder: Anne Marie Aasen Tlf

61 Bruk av krisesentertilbudet 2010 og 2011
1 liggedøgn 5 dagbrukere 15 telefonhenvendelser I 2011: 29 liggedøgn fordelt på 3 opphold 15 – 20 telefonhenvendelser 1 dagbruker

62 Takk for meg 


Laste ned ppt "Virksomhet Psykisk Helse og Rustiltak"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google