Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arve Negaard NPM og den fragmenterte staten Del 1 – Hva er NPM? Utdanningsforbundet Østfold Københavnkurset 2011 27. januar 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arve Negaard NPM og den fragmenterte staten Del 1 – Hva er NPM? Utdanningsforbundet Østfold Københavnkurset 2011 27. januar 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arve Negaard NPM og den fragmenterte staten Del 1 – Hva er NPM? Utdanningsforbundet Østfold Københavnkurset 2011 27. januar 2011

2 Arve Negaard 2 New public management (NPM) •NPM er en fellesbetegnelse på en global reformbevegelse i offentlig sektor fra rundt 1980 og fremover, med utgangspunkt i Margareth Thatchers reformer i Storbritannia og Ronald Reagans reformer i USA. Både Thatcher og Reagan bygde sin politikk på Milton Friedmans neoklassiske økonomiske teori. •De konkrete reformtiltakene varierer fra land til land og med ulik vekt på symbolplanet og realitetsplanet •Effektene av tiltakene har vært varierende

3 Arve Negaard Samfunnet har ulike prinsipper for finansiering Vi har blandingsøkonomi, med både stats-, markeds- og husholdningsøkonomi 3 Marked - bytte Husholdning - inkorporasjon Stat - makt Markeds- liberalisme Plan- økonomi Felles- vesen Blandingsøkonomi

4 Arve Negaard 4 Old public management •Det gamle styringssystemet i offentlig sektor, som var i funksjon frem til midten av 1980-tallet, var preget av –Sentral statlig detaljstyring og koordinering av virksomheter og kommuner –Politisk detaljstyring av administrasjonen –Administrasjonen som et utførende ledd med lite handlingsrom •Det gamle styringssystemet baserte seg på –Sosialøkonomisk teori som forutsetter at de sentrale politiske organene kan være fullt informert og rasjonelle i sine valg –Webers byråkratteori •Det gamle styringssystemet ble utfordret av –Veksten i offentlig sektor –Praktiske erfaringer til politikere, administrasjon og borgere –Autoritære styringsstrukturer fikk svekket legitimitet –Herbert Simons teori om begrenset rasjonalitet –Milton Friedmans monetaristiske neoklassiske økonomiske teori –Humanistisk psykologi

5 Arve Negaard 1990-talls liberalisme Forholdet mellom stat og marked 5 1700-talls merkantilisme1800-talls liberalisme 1950-talls keynesianisme Stat

6 Arve Negaard Ideologiske endringer i økonomifaget 1870 - 2011 6 Umyndiggjort Myndiggjort Radikal individualisme Radikal kollektivisme Samspill kollektiv - individ Planøkonomi Keynesianisme Liberalisme Finansutvalgets innstilling Reregulering Nyklassisk økonomi Nyliberalisme NPM

7 Arve Negaard 7 Grunnleggende antagelser i ulike deler av samfunnsvitenskapene •Noeklassisk økonomisk teori •Aktørene samhandler gjennom kjøp og salg på et marked •Aktørene er frie og uavhengige •Aktørene søker å tilfredsstille sine egne interesser og behov •Aktørene er fullt informerte og rasjonelle •Konkurranse sikrer både egeninteresser og fellesinteresser •Staten bør være liberalistisk og lage spilleregler for markedet, men blande seg lite inn i det økonomiske liv •Produksjon av varer og tjenester bør overlates til markedet •Teorien om markedets usynlige hånd • Institusjonell organisasjonsteori • Alt samspill mellom mennesker er historisk betinget, det varierer ut fra tid, sted og situasjon • Aktørene kan samhandle med bruk av makt, gjennom inkorporasjon og bytte på et marked • Aktørene kan være avhengige og uavhengige • Samhandlingen kan være fiendtlig, nøytral eller vennlig. • Aktørene har ofte begrenset informasjon og rasjonalitet • Både konkurranse og forpliktende samarbeid kan være hensiktsmessig • Staten kan være liberalistisk, styringsorientert eller utviklingsorientert

8 Arve Negaard Det teoretiske grunnlaget for NPM 8 Neoklassisk økonomisk teori (F. A. Hayek, M. Friedman) Annen økonomisk teori (J. M. Keynes, den tyske historiske skole m.v.) Management teori NPM

9 Arve Negaard 9 Milton Friedmans økonomiske teori - aktørnivå •Friedman bygger på en radikal individualisme, og knytter seg til tradisjonen etter Hobbes og Bentham. En nasjon er en samling individer •Etiske spørsmål skal overlates til individene, som selv må bestemme hvordan de vil bruke sin frihet •Individene er ufullkomne, samfunnet må hindre dem i å skade andre •Individene søker å tilfredsstille sine egne interesser gjennom rasjonell nyttemaksimering •På markedet er individene frie og uavhengige, og samhandler frivillig •Enhver kunde kan bestemme hva hun vil kjøpe og enhver selger kan bestemme hva hun vil selge •Markedet gjør det mulig for fiender å samhandle konstruktivt

10 Arve Negaard 10 Milton Friedmans teori, strukturnivå •En konkurranseorientert kapitalisme, der hoveddelen av det økonomiske liv er organisert som private selskap på et fritt marked, er et system som gir individene økonomisk frihet, og det er en forutsetning for politisk frihet. •Staten skal lage reglene for markedet, tolke dem og se til at de blir overhold. Så bør den overlate til markedet å organisere økonomiske aktiviteter. •Statsmakt bør begrenses og delegeres. •En sterk, aktiv og regulerende stat, slik Keynes foreskrev, virker mot sin hensikt. •Staten kan bruke pengepolitikken til å styre samfunnet gjennom økonomiske kriser

11 Arve Negaard 11 Organisatoriske tiltak innen NPM •Strukturer, begreper og modeller fra privat næringsliv innføres som forbilder for offentlig sektor. •Økt konkurranseeksponering og privatisering. •Den politiske ledelse avgrenses til overordnet strategisk ledelse, og den administrativ ledelse styrkes som en profesjonell ledelse, basert på management-teori •Mål-, ramme- og resultatstyring, budsjettdisiplin og kostnadskutt •Markedslignende strukturer som bestiller-utfører modellen innføres. Det forutsettes at komplekse strukturen med fordel kan splittes opp i enkle, oversiktlige enheter. •Desentralisering og delegering, oppsplitting og desintegrering horisontalt og vertikalt, fristilling og nye tilknytningsformer

12 Arve Negaard •Personalpolitikk med nedbygging av kollektive avtaler, styrking av individuelle avtaler, økte krav om fleksibilitet, prestasjonslønn, lønnsulikhet, kontrakter, flere midlertidige ansettelser •Innbyggerne omtales som kunder og brukere, rollen som politisk ansvarlige borgere nedtones. Offentlige virksomheter beskrives som tjenesteytende bedrifter. Det legges vekt på brukerstyring gjennom fritt valg i et marked, og markedsstyrt servicekvalitet Tiltak i NPM overfor ansatte og borgere 12

13 Arve Negaard 13 To teorier om styring og ledelse – (N)PM og (N)PA (Lundquist 1998:236) • Diskusjon av sosiale verdier og byråkratiske og demokratiske konflikter • Orientert mot rettferdighet, responsivitet og politikk • Innrettet på de politiske elitene • Betoner forskjeller mellom offentlig og privat sektor • Fokuserer på lover, institusjoner og politisk-byråkratiske prosesser • Sterk tilknytning til statsvitenskap og sosiologi PUBLIC ADMINISTRATION • Vektlegger allmenne styrings- funksjoner som planlegging, organisering, kontroll og belønning • Instrumentelt orientert mot økonomi og effektivitet • Pragmatisk fokusert på mellomledere • Management ansees allmenngyldig • Fokuserer på organisasjonen med eksterne relasjoner, som oppfattes på den samme rasjonelle måten som de interne operasjonene • Sterk tilknytning til ”scientific management” PUBLIC MANAGEMENT

14 Arve Negaard 14 To samfunnsmodeller bak teoriene om styring og ledelse • Prosedyrer • Rettigheter for individene • Beslutningsevne • Elitekonkurranse • Få saksområder med et bestemt innhold • (Nattvekterstaten) Individualistisk orientert • Beslutningenes substans • Folkemakt • Individutvikling • Massedeltakelse • Mange saksområder med et bestemt innhold • (Velferdsstaten) Fellesskapsorientert Kilde: Lundquist 1998:80

15 Arve Negaard 15 Samfunnsmodellenes sterke og svake sider Kilde: Lundquist 1998:68 Fordeler Bakdeler Egen- skaper Integritet Autonomi Egoisme Den sterk- estes rett Individ- ualisme Samfunnsmodell Solidaritet Omsorg For- mynderi Felles- skap

16 Arve Negaard 16 Statens roller overfor arbeidslivet Fastsette ramme-vilkår Eie og drifte Utvikle teknologi Styrings orientert xxx Utviklings- orientert xx Liberalistisk x

17 Arve Negaard 17 Sysselsatte i offentlig sektor som andel av samlet sysselsetting i Norge Kilde: SSB Arbeid og lønn

18 Arve Negaard 18 New Public Management og Humanistiske fag NPM Humanisme bruker- medvirk- ning myndig- gjøring effektiv- isering Metoder Kunde Myndig subjekt Delegering + skjønn Delegering + lojalitet Marked Faglige krav har forrang for økonomiske rammer Økonomiske rammer har forrang for faglige krav

19 Arve Negaard •Nordisk samarbeid om strengere krav fra staten til finanssektoren •Regulering av risikoen i finanssystemet •Skattesystem som supplerer reguleringen av finansmarkedet •Sterkere forbrukervern i finansmarkedene Finansutvalgets utredning: Fra deregulering til reregulering 19

20 Arve Negaard 20 Kritisk realisme Ontologi: Virkelighet er delt i tre domener og stratifisert Epistemologi: Både empiriske undersøkelser og teoridanning Etikk: Konsekvensetikk, deontologisk etikk (plikt/rett) dygdsetikk Logikk: Induktiv, deduktiv, abduktiv og retroduktiv

21 Arve Negaard 21 Neoklassisk økonomisk teori Ontologi: Radikal individualisme Economic man forutsigbar Epistemologi: Vitenskapsideal fra naturvitenskapene Etikk: Utilitaristisk konseveksetikk Economic man Logikk: Induktiv og deduktiv


Laste ned ppt "Arve Negaard NPM og den fragmenterte staten Del 1 – Hva er NPM? Utdanningsforbundet Østfold Københavnkurset 2011 27. januar 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google