Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Generalforsamling 18. mai 2006

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Generalforsamling 18. mai 2006"— Utskrift av presentasjonen:

1 Generalforsamling 18. mai 2006
Gyldendal ASA Generalforsamling 18. mai 2006

2 Om utsiktene for 2005 het det i fjor:
Gyldendal forventer en nedgang i drifts- og totalresultat i Dette på grunn av store investeringer i utvikling av undervisnings-midler. Det forventes også nedgang i Bokklubbenes resultat. Gyldendal vil investere betydelig i en offensiv strategi i salgsleddene i en ny konkurransesituasjon.

3 Utvikling driftsresultat
Bak oss hadde vi en vellykket konsolidering, med jevn vekst i driftsresultat Utvikling driftsresultat 37, , , , ,0 Alle tall i henhold til regnskapsstandard som gjaldt ut 2004.

4 Formulerte hovedmål på siste generalforsamling
Finne konkurransepotensialene den nye bokavtalen gir Gjennomføre betydelig redaksjonell nyutvikling til skolereformene 2006 Fortsette lønnsom vekst for ARK Videreføre suksessen med SNL Fortsette effektivisering av konsernets drift

5 Utviklingstrekk i bokbransjen: Fra forlagshus til bokkonsern
Gyldendal Aschehoug Bonnier/Cappelen forlagshus - forlagshus forlagshus distribusjon - distribusjon distribusjon bokklubb - bokklubb bokklubb bokhandel - bokhandel Egmont/Damm Schibsted forlagshus - forlagshus distribusjon - distribusjon - bokklubb - bokhandel Bokkonsernene arbeider i flere eller alle delbransjer i bokbransjen. Tre av konsernene er del av nordiske mediekonsern: Bonnier, Egmont, Schibsted.

6 Gyldendals hovedtall 2005 2004 2005 Driftsinntekter 1502,4 1514,7
Resultat av driften 122,4 73,5 Resultat før skatt 101,6 62,1 Alle tall for 2004 og 2005 er i henhold til ny regnskapsstandard - IFRS

7 Gyldendal Norsk Forlag
2004 2005 Driftsinntekter 463,8 449,7 Resultat av driften 17,0 10,4

8 GNF Nedgangen i inntekter og resultat er i helhet knyttet til investeringer i undervisningsmarkedene. Redaksjonell kapasitet/innsats er økt i Gyldendal Undervisning. Over 500 nye utgivelser i 2006. Regnskapet 2005 er belastet med betydelige investeringer som skal gi høstingsgevinst fra 2006.

9 GNF Redaksjoner/forlag for skjønn & generell litteratur samlet i Gyldendal Litteratur. Samordnet satsing mot dette hovedmarkedet. Klar bedring i resultat. Tiden og Kolon fortsetter som imprint med ny norsk skjønnlitteratur som hovedoppgave. Gode resultater for oversatt skjønn-litteratur, barnebøker, dokumentar og pocket i 2005.

10 GNF Gyldendal Akademisk er markedsleder innen profesjonslitteratur.
Vellykket satsing på verk til sykepleiefaget i 2005. I fjerde kvartal: Kjøp av selskapene Famco og Easyfind som arbeider med elektronisk rettsinformasjon. Styrket stilling innen digital publisering, hvor vi har Norsk Lovkommentar (tidligere Karnov).

11 Ark Bokhandel 2004 2005 Driftsinntekter 652,6 737,9
Resultat av driften 26,7 30,2

12 ARK ARK har tatt en offensiv posisjon etter 1. mai.
Har fått en positiv tilbakemelding fra kundene. Har økt boksalget med 21%, og andelen bøker av solgte varer fra 71% til 74%. Økningen er størst på skjønnlitteratur. Norske romaner opp 40%, utenlandsk skjønnlitteratur opp 47%. Antallet kunder økte med Solgte ulike titler.

13 ARK Antallet butikker har økt fra 69 til 78.
Ark Direkte etablert for å møte kunde-forventninger på profesjonsmarkedet og skolebokmarkedet. ARK fortsatte sin lønnsomme vekst i 2005

14 Utvikling filialkjedene

15 Utvikling filialkjedene

16 Kunnskapsforlaget (50%)
2004 2005 Driftsinntekter 43,9 59,4 Resultat av driften -0,3 1,9

17 KF Vellykket lansering av fjerde utgave av Store Norske Leksikon.
8 av 16 bind er gitt ut. Inntektene fra verksalget føres i takt med utgivelsene. 50% av inntektene av salget så langt føres i 2006 og 2007. Bygger opp kunnskapsportefølje for barn.

18 Forlagsentralen (50%) 2004 2005 Driftsinntekter 84,4 74,3
Resultat av driften 13,5 6,3

19 FS Foretok priskutt på sine tjenester i 2005. God drift.
Påbegynt bygging av nytt anlegg i 2005. Økte kostnader/dobbeldrift 2005 – 2007. Skal deretter gi vesentlig effektivisering av lagring, distribusjon og logistikk.

20 De norske Bokklubbene (48,5%)
2004 2005 Driftsinntekter 325,8 265,0 Resultat av driften 53,9 12,7 I 2004 var det på begge linjer med en gevinst av eiendomssalg i DnB på 39 MNOK.

21 DnB (48,5%) 2004 2005 Driftsinntekter 286,8 265,0 Resultat av driften
Driftens utvikling korrigert for salgsgevinst: 2004 2005 Driftsinntekter 286,8 265,0 Resultat av driften 14,9 12,7

22 DnB Forverrede konkurransevilkår møtt med betydelig tilpasning av kapasitetskostnader i forkant. Fortsatt økt intern effektivisering knyttet til nett-teknologi.

23 DnB Har møtt nye konkurranseforhold offensivt.
Tiltakende positiv respons på nettbaserte tjenester. Bokklubbene.no har bokbransjens største nettsalg. Med kjøpet av Bokkilden er grunnlaget lagt for et rykk innen ren nettbokhandel. Mål i 2006: Stabilisere nivået på boksalg/ inntekter på 2005-nivå. Deretter utløse ny vekst. Skal forsterke posisjonen som mest attraktive og største aktør innen direktesalg til privatkunder.

24 Om bokavtalen ”Siden den nye avtalen kom, har en hel bransje, og en industri av synsere, ment uhemmet at bokverden slik vi kjenner den går enten lukt til himmels eller helvete, uten at det har vært et eneste sikkert tall å hekte profetiene på”. Ane Farsethås, DN 3. februar 2006 Gyldendal har ikke deltatt i denne ”industrien”.

25 Effekter av bokavtalen på makroplan
Økt innovasjon i bokhandelleddet Fallende snittpriser til glede for leserne Fallende marginer for forlag og bokhandel Økt antall solgte bøker forlag og bokhandel Utfordring for bokklubbene Skjerpet konkurranseposisjon møtes av effektivisering av drift og innovasjon innen tjenester og innholdspublisering

26 Utvikling bokkonsernene 2003 - 2005
Driftsinntekter 2003 2004 2005 Gyldendal 1455,1 1502,4 1514,7 Aschehoug 1261,5 1248,6 ? Cappelen (Bonnier) 618,7 601 580 Damm (Egmont) 549,1 546,1 599 Resultat drift 2003 2004 2005 Gyldendal 94,1 122,4 73,5 Aschehoug 64,5 65,2 ? Cappelen (Bonnier) 35,8 38,9 15,0 Damm (Egmont) 49,5 41,5 40,0

27 Tre hovedtrekk Tallene er preget av investeringene i undervisningsmarkedene Marginpress slår forsterket inn i 2005 Gyldendal og Damm forsterker sin konkurranseposisjon

28 Gyldendal har flere positive læringer gjennom 2005
Leserne responderer på vår prisprofil Fornyelse av forholdet mellom frontlist og backlist i forleggeriet Innovasjon i bokhandel styrker bransjens konkurransekraft visavis andre bransjer Raskere innovasjon i bokklubb: nett + medlemskap Tar disse erfaringene med oss inn i 2006: Et år med vekst og deregulering av undervisningsmarkedene

29 Framover – Gyldendal vil satse på disse områdene
Redaksjon: Nyutvikling/foredling backlist. Effektivisere støttefunksjoner, distribusjon, logistikk. Nettbasert markedsføring/salg av bøker. Videreutvikle bokhandelkjede med god beliggenhet i de større byene i Norge.

30 Tallene for 2005 – 2007 Utvikling av skolebokportefølje GNF
er preget av overgangskostnader/ investeringer som tas over drift Utvikling av skolebokportefølje GNF Interne prosjektkostnader nye forretningssystemer i FS, GNF, ARK Leiekostnader knyttet til bygging på Sehesteds plass Dobbeldrift to distribusjonsanlegg

31 Overgangskostnader Eksterne husleiekostnader knyttet til byggeprosjekt 13 MNOK årlig i 2006 og 2007 Dobbeldrift i FS i 2006 og 2007 Belaster til sammen Gyldendals årsregnskap med 20,5 MNOK i årlige overgangskostnader i 2006 og 2007 Regnskapet for 2005 belastet med 10 MNOK

32 Gyldendalhuset Fem etasjer – 9000m² - 300 arbeidsplasser
Innflytting høsten 2007 Kostnadsramme 222 MNOK Lønnsomt i forhold til salg av tomt og leie i sentrum Markedsverdi for nybygget representerer potensiell merverdi

33 Investering i nytt anlegg for distribusjon og logistikk
Nytt anlegg i produksjon på Regnbuen (Ski) fra sommeren 2007 Investeringsramme på 350 MNOK. Tomt, bygg, industrianlegg, logistikksystem Forenklet industriell produksjon Samler eiernes distribusjonsvolumer Nye tjenestetilbud Vil gi reduserte priser og god lønnsomhet

34 Prosjektene og gevinstene i pågående prosjekter
Sluttføring Effekter Nybygg Sehesteds plass 1. november 2007 Reduserte driftskostnader Legger til rette for bedret intern samhandling. Bortfall årlige ekstra leiekostnader 2006 – 2007 på 13 MNOK. Bedre muligheter for kommunikasjon mellom redaksjon, forfattere og offentlighet. Positiv verdiutvikling for sentrale kontorbygg

35 Prosjektene og gevinstene i pågående prosjekter
Sluttføring Effekter Nytt forretnings-system i ARK I drift juni 2006 Fra 2007 Bedret varestyring/ kampanjestyring Økt omløp Redusert varelager Minsket kapitalkost

36 Prosjektene og gevinstene i pågående prosjekter
Sluttføring Effekter Nytt forretnings-system i GNF I drift september 2006 Fra 2007 Bedret styring prosjekt, rettigheter, salg, varelager Reduserte kostnader støttefunksjoner Frigjort tid kjernefunksjoner

37 Resultatutvikling 2008 - 2010 Lavere investeringer og kapitalkostnader
Effektivitetsgevinster som følge av investeringene foregående periode. Kombinert med god produktutvikling Og god beliggenhet i salgsleddene Skal legge grunnlag for økning av driftsgrad

38 Gyldendal 2006 Ny etterspørsel etter undervisnings-litteratur.
Hard priskonkurranse/marginpress/ møtes med effektivisering. Økte inntekter fra hovedområdene forlag og bokhandel. Stabilisering i volum bokklubb. Resultatet preget av betydelige investeringer.

39 Gyldendal 2006 Forventer økte volumer og økt driftsresultat i Gyldendal Norsk Forlag Forventer fortsatt økte volumer og bedret driftsresultat i Ark Bokhandel Øker markedsaktiviteter i De norske Bokklubbene. Over 30% av inntektene fra nettaktiviteter. Forbigående fall i lønnsomhet.

40 2006 vil bli preget av Vesentlig økte kapasitetskostnader i første halvår Vesentlig økte inntekter i andre halvår

41 Forslag om utbytte per aksje
2003: kr 7,50 2004: kr 9,00 2005: kr 6,00


Laste ned ppt "Generalforsamling 18. mai 2006"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google