Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Oppfølgingsplan og dialogmøter”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Oppfølgingsplan og dialogmøter”"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Oppfølgingsplan og dialogmøter”
Velkommen til kurs 5. mai 2009 ”Oppfølgingsplan og dialogmøter” 6 UKER 8 12 UKER 6 MÅNEDER 1 ÅR OPPFØLGINGSPLAN DIALOGMØTE NYTT DIALOGMØTE

2 Virkemidler og Helsetjenester fra NAV
Dialogmøter Oppfølgingsplan Leders rolle i oppfølging av sykmeldte NAV-reformen

3 Vi gir mennesker muligheter
Visjon Vi gir mennesker muligheter Visjonen i NAV er å gi alle mennesker et ”tilbud”. Her snakker vi ikke bare om arbeid, men utvider dette til også gjelde en eller annen form for aktivitet. For mange er det stort skritt å ta bare det å komme ut blant folk. Vi skal prøve å se helheten og at en vei inn i arbeidslivet for mange kan være lang.

4 Våre mål Flere i arbeid og aktivitet og færre på stønader
Enklere for brukerne og bedre tilpasset brukernes behov En mer helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning Fortelle om at det egentlig er 3 mål, men at det første på sett og vis er hovedmålet. Si noe om at brukeren skal ha en dør og en person å forholde seg til. Ikke 3 ulike ekspedisjoner innenfor en dør. Skal unngå at personer blir kasteballer i systemet. En bruker er nå NAV sitt ansvar og skal ikke henvises rundt i systemet. Dette stiller store krav til ansatte i NAV kontoret.

5 Bakgrunn for Nav-reformen
Høyt sykefravær i arbeidsstokken Erfaringer fra trygd, aetat og sosialen Behov for bedre dialog mellom partene Koble sykmelder tettere på partene

6 Høyt sykefravær i befolkningen
Holdninger, kultur og arbeidsmiljø på arbeidsplass Skulk Gråsonefravær Sykdom Slik ser det ut til å være, at de som skulker er få, og de som er så syke at de må holde seg vekk fra jobben er ganske få. Det er gråsonetilfellene Nav ønsker å gjøre noe med. Disse personene har en reell arbeidskapasitet, dersom de får muligheten til det. Utfordringa til bedriften er å få de til å holde seg på jobb istedenfor hjemme! Selv på dårlige dager!

7 Bedriftens kostnader ved sykefravær:
Lønn kr : Pr. dag kr dager kr Lønn kr : Pr. dag kr dager kr Lønn kr : Pr. dag kr dager kr

8 Erfaringer fra trygd, aetat og sosial
Fleretatsbrukere Helhetlig tilnærming Tidligere intervensjon Fokus på; Helsefremmende tiltak Forebyggende tiltak Mindre tid på reparerende tiltak

9 Hva kan ligge bak et fravær?
Det er 3 store elementer som ligger bak, Sykdom, Forhold hjemme og forhold på jobb.

10 Bedre dialog på arbeidsplass
Være hjemme eller gå på jobb? Arbeidsmiljø – trivsel på arbeidsplass Dra på jobb? Være hjemme Et godt arbeidsmiljø vil ofte være utslagsgivende for om vedkommende velger jobb eller ikke Fokus på funksjonen, ikke sykdommen

11 Hvordan jobber dere? Helsefremmende Forebyggende Reparerende
Fokus på trivsel, godt arbeidsmiljø, meningsfylte arbeidsoppgaver Forebyggende Sikkerhetstiltak, god dialog mellom leder og ansatt, medarbeidersamtale, hindre belastningsskader, riktige arbeidsstillinger, tilrettelegging Reparerende Oppfølging av sykmeldte, kjøp av helsetjenester, dialogmøter, bruk av bedriftshelsetjeneste Bevisstgjøring Bevisstgjøring – vi kan ikke begynne å gå før vi vet hvor vi skal. Instrumenter for bevisstgjøring: Løftmetodikk SLOT eller SWOT Nå-situasjon og ønsket situasjon Begrepsavklaring: Helsefremmende arbeid Langtidsfrisk Jobbnærvær/aktivitet. Det viktigste: bedriften må selv kommer frem til måla, gjerne med egne ord. Grunnlag for analyse: Hvordan har vi det på det beste og hvordan komme dit i enda større grad?

12 Koble sykmelder tettere på partene
Sykmeldingsblanketten skal fungere som kommunikasjonsverktøy mellom sykmelder, arbeidstaker og arbeidsgiver i hele sykmeldingsforløpet. Gir mulighet for arbeidsgiver til å påvirke fraværet. Gir Nav mulighet til å raskere få oversikt over fraværsmønsteret og kan komme med forslag til virkemidler og tiltak. Gir Nav bedre grunnlag for å utøve kontrollfunksjonen. Bygge opp under helheten i den nye sykefraværsoppfølginga som er en del av reformen i Nav. (jfr. tidsaksen med oppfølgingsplan og dialogmøter)

13 Grunnleggende forutsetninger for godt lederskap
Du må like mennesker og ønske å lede Du må bli gitt forutsetninger for å lede Medarbeiderskap (leder og medarbeider gjensidig avhengig av hverandre) Johnny Johnsson: ”Langtidsfrisk”

14 Romslighet Det er plass til alle
Kommunikasjon av latin communicare = gjøre felles Respekt ta på alvor Ansvar Egne utsagn og reaksjoner Romslighet Det er plass til alle 3 min Menneskesyn

15 SENDER BUDSKAP MOTTAKER FEEDBACK
Verdier Normer Holdninger Erfaring Kroppsspråk Ord Tonefall Forventninger Sanser Følelser SENDER BUDSKAP MOTTAKER Koding Dekoding FEEDBACK

16 Gode ledere lytter: å lytte er mer enn å høre hva folk sier
å lytte er å strebe etter å forstå hva den andre mener å lytte er å legge bort sin egen oppfatning for å få tak i det den andre sier å lytte er å unngå å sensurere uansett hvor uenig du selv er å lytte er å unngå å svare med ”ja, men” setninger

17 Ved å lytte aktivt : Viser du respekt og omsorg for andre personer
Inspirerer du andre slik at de får lyst og evne til å snakke Viser du respekt for andres meninger Kan du forstå hva den andre tenker og føler Mottar du ideer og informasjon

18 En god spørsmålsstiller:
Stiller korte åpne spørsmål Stiller ett spørsmål om gangen Stiller ”nødvendige” spørsmål Forklarer ikke sine spørsmål Venter på svar Er ikke forutinntatt Stiller spørsmål som engasjerer Forhører ikke den andre Oppmuntrer den som skal svare Er positivt nysgjerrig

19 Gode spørsmål kan få fram mulighetene
Hva kan du gjøre til tross for dine begrensninger? Jeg kan blant annet……. Er det NOEN av dine gamle arbeidsoppgaver du kan utføre? Jeg kan fortsatt ……. forutsatt at…… Er det andre oppgaver som ville vært lettere å utføre? Jeg tror jeg vil klare å……… Fint hvis noen på jobben kan hjelpe meg med å ……. Er det noe vi kan bidra med? Hvor mye tror du at du klarer å jobbe i uka? Vil gjerne prøve 3 dager i uka til å begynne med.

20 Å lede er utfordrende: Problem/ utfordring

21 Spørsmålet er hvilket fokus vi inntar
Problem/ utfordring

22 Våre forutsetninger for å løse et problem i en bedrift
Rammer gir både muligheter og begrensninger Organisering Tillit Gruppering/allianser Trygghet Arenaer Forpliktelse Holdninger Medbestemmelse Problemet Informasjon Ledelse Adferd Dialog Rolleavklaring Støttespillere

23 Åtte trossetninger i LØFT
Det vi tror, påvirker hva vi leter etter og snakker om Det finnes både problem og Ikke-problem Du trenger ikke forstå problemet for å løse det - finn heller nøkkelen til løsning Adferd som gis oppmerksomhet, gjentar seg Språk skaper virkeligheter Små endringer skaper større endringer Endring er uungålig og stabilitet en illusjon De saken gjelder, vet best

24 Resultat= ressurser x kunnskap² x kommunikasjon³ x motivasjon4
Hvis man fokuserer på muligheter, fungerer hjernen bedre og livet blir morsommere. Mennesket lykkes hvis de får de rette forutsetningene. ”Livet leves forlengs og forstås baklengs” (Kierkegaard) Lykke til!

25 Lovendringer fra 1. mars 2007 Folketrygdloven § 8-6 andre og tredje ledd: Mer bruk av gradert sykmelding Presisering av aktiv sykmelding Folketrygdloven § 8-7 syvende og åttende ledd: innhenting av oppfølgingsplan som eventuelt er revidert etter dialogmøte ved 12 ukers sykmelding 6 måneders dialogmøte Arbeidsmiljøloven § 4-6: Oppfølgingsplaner senest ved 6 uker Dialogmøte senest ved 12 uker Folketrygdloven § 25-2, 25-3 og 25-5: Arbeidsgivers plikt til å utarbeide oppfølgingsplan og utlevere denne og plikt til å holde dialogmøte Tvangsmulkt Legers plikt til å delta på dialogmøte 1.Plikten til å utarbeide å utarbeide oppfølgingsplan er hjemlet i arbeidsmiljøloven 2. Innhenting av oppfølingsplanen er hjemlet i folketrygdloven.

26 Hva skal oppfølgingsplanen vise: Arbeidsoppgaver Funksjonsevne
6 UKER 8 12 UKER 6 MÅNEDER 1 ÅR OPPFØLGINGSPLAN DIALOGMØTE NYTT DIALOGMØTE Hva skal oppfølgingsplanen vise: Arbeidsoppgaver Funksjonsevne Arbeidsgiver og arbeidstakers forslag til tilrettelegging Konkret plan, hva er vi enige om, og plan for videre oppfølging Oppfølgingsplanen skal være et levende dokument gjennom hele fraværsperioden 26

27 Sendes til NAV lokal i den kommunen den sykemeldte bor.
6 UKER 8 12 UKER 6 MÅNEDER 1 ÅR OPPFØLGINGSPLAN DIALOGMØTE NYTT DIALOGMØTE Oppfølgingsplan: Skrives innen 6 uker Dersom fraværet ser ut til å bli langvarig, send kopi av oppfølgingsplan så raskt som mulig til NAV Sendes til NAV lokal i den kommunen den sykemeldte bor.

28 Hensikt med oppfølgingsplan for Nav: Kommunikasjonskanal
6 UKER 8 12 UKER 6 MÅNEDER 1 ÅR OPPFØLGINGSPLAN DIALOGMØTE NYTT DIALOGMØTE Hensikt med oppfølgingsplan for Nav: Kommunikasjonskanal Vurdering av aktivitetskravet (fortsatt rett til sykepenger) Nav kan tilby virkemidler tidlig i oppfølgingsarbeidet. Dokumentasjon på hva som er foreslått, utprøvd og resultater. Oppfølgingsplanen sentral i dialogmøtet Statistikk 28

29 Igangsette en strukturert samtale Få felles forståelse av situasjonen
6 UKER 8 12 UKER 6 MÅNEDER 1 ÅR OPPFØLGINGSPLAN DIALOGMØTE NYTT DIALOGMØTE Oppfølgingsplanen er et verktøy for arbeidstaker og arbeidsgiver til å: Igangsette en strukturert samtale Få felles forståelse av situasjonen Holde kontakt i sykmeldingsperioden Avklare behov og tilrettelegging Ansvarsfordeling Gi oversikt over planlagte aktiviteter Dokumentere hva som er forsøkt 29

30 Hensikten med oppfølgingsplan for arbeidstaker:
6 UKER 8 12 UKER 6 MÅNEDER 1 ÅR OPPFØLGINGSPLAN DIALOGMØTE NYTT DIALOGMØTE Hensikten med oppfølgingsplan for arbeidstaker: Ha en felles forståelse og enighet for hva som skjer og skal gjøres i sykmeldingsperioden Se på muligheter for å være helt eller delvis i tilrettelagt jobb. Dokumentere utprøving av eget funksjonsnivå 30

31 Hensikt med oppfølgingsplan for arbeidsgiver:
6 UKER 8 12 UKER 6 MÅNEDER 1 ÅR OPPFØLGINGSPLAN DIALOGMØTE NYTT DIALOGMØTE Hensikt med oppfølgingsplan for arbeidsgiver: Avklaring av funksjonsnivå og alternative løsninger/muligheter i samarbeid med arbeidstaker Ha en felles forståelse og enighet for hva som skjer i sykmeldingsperioden Struktur på og dokumentasjon av bedriftens oppfølgingsarbeid Dokumentere at bedriften følger det som er lovpålagt i forhold til NAV og Arbeidstilsynet 31

32 Gevinster ved bruk av oppfølgingsplan
Tidkrevende? Byråkratisk? Ser ikke hensikten? Økonomi Raskere tilbake Aktive tiltak Nyttig verktøy for samtalen Kartlegging av ressurser og funksjonsevne Hovedpoeng: Vise sammenhengen mellom god økonomi for bedriften og det å vise omsorg for den sykmeldte. Verktøy: Oppfølgingsplan Omsorg for den sykmeldte: Viktig å ta vare på sykmeldte i en vanskelig livssituasjon Kartlegging av ressurser og funksjonsevne: Fokus vekk fra diagnose Nyttig verktøy for samtalen: Støtte under samtalen, eksempelspørsmål, lettere å forberede seg, forutsigbart for arbeidstaker (gi den i forkant til arbeidstaker) Aktive tiltak: Gradert sykmeldt, aktiv sykmeldt, tilretteleggingstilskudd, utprøving annet arbeid Raskere tilbake: Fokus på tiltak, aktive tiltak er bedre enn passive tiltak Økonomi: Lavere sykefravær gir bedre økonomi. Arbeidsgiverperioden kan bli kortet ned. Sykepenger er mindre verdt enn hva arbeidstaker kan utføre! Ikke alltid lett å ta inn andre til å gjøre jobben. Gråboks: Få i gang en diskusjon rundt hvorvidt arbeidet er tidkrevende, byråkratisk og at arbeidsgiver ikke ser hensikten og vurder dette opp mot tiltakene i trekanten. Sikrer likebehandling og forutsigbarhet Dokumentasjon/felles oppfatning av hva man blir enige om Omsorg for den sykmeldte/ skaper kontakt 32

33 Viktig å legge seg på minnet
Noen har sagt at: ”Sykefraværsoppfølging dreier seg egentlig ikke om å gjøre de som er syke; friske, men rett og slett: …….å bidra til at folk velger å gå på jobb, og være der, med det som er friskt, i stedet for å være hjemme med det som er sykt”

34 Et godt møte En god dialog
Er planlagt og har et mål Har en agenda Holder en god og inkluderende atmosfære Har en tydelig rolleavklaring/maktforhold Lar alle komme til orde Holder tidsrammen Har tilgjengelig kaffe og vann Er en likeverdig samtale Er brobyggende Handler om å gi og ta Skaper vinn/vinn situasjon Bruk av aktiv lytting Er spørrende og undrende Åpner for videre samtale Er inviterende, gir en opplevelse av å bli ivaretatt Leter etter felles virkelighetsoppfattelse

35 Dialogmøte mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og bedriftshelsetjeneste
6 UKER 8 12 UKER 6 MÅNEDER 1 ÅR OPPFØLGINGSPLAN DIALOGMØTE NYTT DIALOGMØTE Dialogmøte mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og bedriftshelsetjeneste Arbeidsgiver har ansvar for å kalle inn arbeidstaker og bedriftshelsetjeneste. Møtet skal fortrinnsvis avholdes på arbeidsplassen Nav kan delta hvis arbeidsgiver eller arbeidstaker ønsker det. Arbeidstaker og/eller arbeidsgiver kan innkalle sykmelder eller behandler som har møteplikt etter innkalling Referat og oppdatert oppfølgingsplan skal sendes til NAV AG skal innkalle AT til dialogmøte om innholdet i oppfølgingsplanen senest innen 12 uker etter at AT har vært helt borte fra arbeidet som følge av ulykke, sykdom, slitasje el., med mindre det er åpenbart unødvendig. BHT skal være representert på møtet Dersom både AG og AT, eller bare AT alene ønsker det, skal legen eller annen sykemeldende behandler delta. Arbeidsgiver skal gi skriftlig melding om dialogmøtet til NAV Det må også redegjøres skriftlig hvis møtet ikke er avholdt og hva som er årsaken til det. 35

36 Innholdet i dialogmøte 1
Hva er status nå og hva har skjedd siden oppfølgingsplan ble skrevet? Fokus på hvilke arbeidsoppgaver arbeidstaker kan mestre Er det mulig med tilrettelegging? Kan det tas i bruk økonomiske virkemidler eller tjenester fra NAV? Status nå, og hva har skjedd i perioden? Drøfte behovet og mulighetene for bedriftsinterne utprøvinger La den skriftlige meldingen være en del av oppfølgingsplanen og send en kopi av denne til NAV trygd 36

37 Dialogmøte mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og NAV
6 UKER 8 12 UKER 6 MÅNEDER 1 ÅR OPPFØLGINGSPLAN DIALOGMØTE NYTT DIALOGMØTE Dialogmøte mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og NAV NAV innkaller til og arrangerer møtet Møtes holdes fortrinnsvis på arbeidsplassen eventuelt på NAV Møteplikt for arbeidsgiver og arbeidstaker Legen eller annen behandler kan delta hvis det er hensiktsmessig NAV skal så tidlig som mulig vurdere om YA skal prøves dersom dokumenterte bedriftsinterne tiltak ikke fører frem. Senest når arbeidsuførheten har vart i seks måneder skal NAV avholde et dialogmøte mellom AT og AG, unntatt når slikt møte antas å være åpenbart unødvendig. Lege eller annet helsepersonell skal delta hvis det er hensiktsmessig. Tema og innhold i dialogmøtet vil være gjennomgang av oppfølgingsplaner og resultatet av bedriftsinterne tiltak på arbeidsplassen. Oppfølgingsplanen bør inngå som dokumentasjon på hva som faktisk er vurdert og eventuelt utprøvd av tilretteleggingstiltak. 37

38 Innholdet i dialogmøte 2
Hva kan NAV bidra med? Hva har/kan arbeidsgiver bidra med av tilrettelegging? Hva kan arbeidstaker gjøre selv? NAV kan gi informasjon om Kjøp av helsetjenester, rehabilitering, yrkesrettet attføring og eventuelt uførepensjon. Viktig med tidlig avklaring dersom behov for videre ytelser fra NAV. Det er viktig at funksjonsevnen er prøvd ut før sykepengeperioden er over. Friskmelding til annet arbeid?

39 Aktuelle virkemidler fra NAV
Tilretteleggingstilskudd (IA) BHT-honorar (IA) Utdanningspermisjon – utdanningsvikariat (IA) Kjøp av helsetjenester Fritak for arbeidsgiverperioden Avventende sykmelding Aktiv sykmelding Gradert sykmelding Reisetilskudd Arbeidsplassvurdering av fysio-/ergo-terapeut Tilretteleggingsgaranti Tidsubestemt lønnstilskudd Yrkesrettet attføring

40 Tilretteleggingstilskudd (IA)
Når en arbeidstaker har blitt/står i fare for å bli sykemeldt, og trenger tilrettelegging for å komme tilbake/stå i jobben Skal dekke bedriftens merutgifter ved tilrettelegging Tilretteleggingstilskudd individ Inntil 12 uker i maks 3 perioder (36 uker) Dagsats 290, men inntil 580 dersom utgifter kan dokumenteres Tilretteleggingstilskudd kjøp av gjenstand Inntil maks beløp , skal dokumenteres Tilretteleggingstilskudd system 290 per deltager per gang, deltagerliste legges ved

41 Refusjon av honorar til bedrifthelsetjeneste
Det kan refunderes honorar for tilrettelegging av fysisk, ergonomisk, organisatorisk og psykososial art. Arbeid med å utrede og foreslå tiltrettelegging for at sykmeldte arbeidstakere skal komme tilbake i arbeid Arbeid for å hindre at arbeidstakere faller ut av arbeid Utredning av behov for å tilrettelegge arbeidsplassen for å få personer med redusert arbeidsevne inn i arbeid. Bedriftshelsetjenestens deltakelse på dialogmøte etter 12 ukers sykefravær (maks 2 timer) Sats 553 per time, inntil 6 timer per ansatt

42 Utdanningspermisjon/-vikariat (IA)
Permisjonene forbeholdes ”eldre” arbeidstakere som står i fare for å falle ut av arbeidslivet på grunn av utdatert kompetanse. Gjennom en utdanningspermisjon kan arbeidstakere som kommer i en slik situasjon få påfyll av kompetanse slik at de kan stå lengre i jobb. Vikariatene forbeholdes arbeidssøkere som har vansker med å komme inn i arbeidsmarkedet.

43 Utdanningspermisjon/-vikariat (IA)
Utdanningspermisjon kan vare inntil 12 måneder. Utdanningsvikariat; anbefalt varighet minimum 6 måneder, maks 12 mnd. Utdanningspermisjon dekkes med ordinær lønn + sosiale utgifter, beregnet til ca per mnd. Utdanningsvikariat dekkes med per mnd.

44 Kjøp av helse- og rehabiliteringstjenester
Avklaringstiltak Arbeidsrettet rehabilitering Oppfølging Tilbydere; Kompetanseutvikling Grenland (Grep) SSR Satellitt Senter for Helse og Arbeid AiR, Evjeklinikken, Hokksund Kurbad osv. Tilbake i arbeid – hva bør gjøres for at han/hun forblir i arbeid Delvis tilbake - hva anses som nødvendig for at han/hun kan øke sin deltakelse i arbeidslivet Fremdeles sykmeldt - redegjøre for avdekket behov Rapport sendes NAV innen en uke etter avsluttet tjeneste kopi til behandlende lege og arbeidsgiver

45 Kompetanseutvikling Grenland (Grep)
Raskere tilbake Spesialisthelsetjenester Helse Sør-Øst Kjøp av helsetjenester Målgruppe: arbeidstakere med sammensatt helseproblematikk Avklaring – inntil 4+4 uker Rehabilitering – inntil 12 uker Oppfølging – inntil 6 mnd Dagbasert tilbud med utgangspunkt i Grep sine lokaler i Porsgrunn NAV lokal henviser. Rapport til Nav og arbeidsgiver etter opphold.

46 Senter for helse og arbeid - SFHA
Raskere tilbake Spesialisthelsetjenester Helse Sør-øst Kjøp av helsetjenester Målgruppe: Arbeidstakere med lettere psykiske lidelser som kan nyttiggjøre seg samtalebehandling med sannsynlighet for friskmelding innen 18 uker fra henvendelsesdato. Avklaring/Utredning og behandling Nav lokal henviser, men fastlegen skal være enig Epikrise til fastlege etter avklaring/behandling.

47 Spesialisthelsetjenester
SSR satellitt Raskere tilbake Spesialisthelsetjenester Helse Sør-øst Kjøp av helsetjenester Målgruppe: Arbeidstakere med rygg, nakke og bekkenproblemer. I hovedsak er tema mestring av egne plager, eventuelt videre henvisning til SSR i Stavern. Henvisning fra NAV lokal ved Kjøp av helsetjenester, fra fastlegen ved Raskere tilbake eller fra mestringskontakten i iBedrift. Et opplæringstilbud over 4-5 dager for trygging, aktivitet og mestring.

48 Spesialisthelsetjenesten
Døgninstitusjoner Raskere tilbake Spesialisthelsetjenesten Helse Sør-Øst Kjøp av helsetjenester Målgruppe: Arbeidstakere med sammensatte lidelser. Tilbud på Attføringssenteret i Rauland, Hokksund Kurbad, Evjeklinikken og flere. Avklaring og rehabilitering i sammenhengende opphold inntil 4 uker. NAV lokal eller lege henviser.

49 Fritak for dekning av sykepenger i arbeidsgiverperioden
Ved kronisk sykdom. Gjelder der hvor arbeidstaker har en sykdom som medfører risiko for gjentatt sykefravær i løpet av et år (minimum 25 dager). Gjelder også for svangerskapsrelatert sykdom der arbeidsgiver ikke har mulighet til å tilrettelegge internt. Både arbeidsgiver og arbeidstaker kan søke. NAV fremskaffer dokumentasjon. Søknadsskjema på NAV.no.

50 Avventende sykmelding
Vurderes av legen, der han mener at sykmelding kan unngås dersom arbeidet tilrettelegges. Lege skal skrive om behov for tilrettelegging på sykmeldingsblanketten som arbeidsgiver får. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan benytte baksiden av blankettdel C til å gi tilbakemelding til lege. Lege kan be om tilbakemelding fra arbeidsgiver. Dersom det kan tilrettelegges for den sykmeldte, bør man skrive en melding om dette til legen, selv der hvor legen ikke har krysset for avventende sykmelding. Dette for å skape dialog med legen. Det er den sykmeldte som skal levere blanketten tilbake til legen.

51 Aktiv sykmelding Innebærer at den sykmeldte er i aktivisering/arbeidstrening på arbeidsplassen.  Kan startes av IA-virksomheter uten forhåndsgodkjenning fra NAV Fordrer at arbeidstaker og arbeidsgiver sammen utarbeider en plan for aktiviteter i sykmeldingsperioden Fordrer at arbeidstaker ikke utfører sine vante arbeidsoppgaver Er i første omgang begrenset til 4 uker. Ved behov er det mulighet til forlengelse.

52 Gradert sykmelding Skal brukes dersom den sykmeldte kan utføre hele, eller deler av sine vanlige arbeidsoppgaver. Det er i hovedsak ytelsen som er gradert, man kan derfor gjerne jobbe full tid, men med redusert ytelse eller produksjon. Dersom legen mener det er viktig at man skal være redusert tidsmessig på jobben i forhold til helsen, bør dette presiseres i sykmeldingen. Skal vurderes fremfor aktiv sykmelding.

53 Arbeidsplassvurdering
Kan bestilles av arbeidsgiver gjennom NAV. Terapeut får refundert besøkskostnaden av NAV. Kan foretas av fysioterapeut eller ergoterapeut som ved besøk på den enkelte arbeidsplass vurderer mulige tilretteleggingstiltak som kan føre til at sykmelding kan unngås eller at arbeidstaker kan gjenoppta arbeidet helt eller delvis.

54 Reisetilskudd Kan gis til dekning av daglige reiseutgifter i forbindelse med tidsbegrenset arbeidstrening hos egen eller annen arbeidsgiver. Gis etter satser for rimeligste reisemåte. Kan gis til yrkesaktive (arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende, frilansere) som har behov for transport til/fra arbeidsstedet på grunn av helseplager. Kan gis i stedet for sykepenger eller rehabiliteringspenger.

55 Tilretteleggingsgaranti
Garantien skal gi trygghet for at brukeren får nødvendig bistand fra NAV. Målgruppen er arbeidstakere og arbeidssøkere med redusert funksjonsevne og arbeidsgivere som ansetter en fra disse gruppene. Tiltak og hjelpemidler skal innvilges og iverksettes så tidlig som mulig.  Det skal gis en skriftlig garanti i hvert enkelt tilfelle.  Elementer i garantien: Finne egnede arbeidsplasser, arbeidsmarkedstiltak og hjelpemidler Oppfølging over tid etter individuelle behov Oppfølgingsavtale mellom arbeidsgiver og NAV En kontaktperson på NAV lokal med ansvar for oppfølgingen Garantien forplikter alle enheter som kan gi bistand. Det vil si NAV lokal, Arbeidslivssenteret og Hjelpemiddelsentralen.

56 Tidsubestemt lønnstilskudd
Tidsubestemt lønnstilskudd kan gis til personer som har nedsatt arbeidsevne som følge av helsemessige og/eller sosiale årsaker. NAV skal ha gjennomført og dokumentert en arbeidsevnevurdering før tidsubestemt lønnstilskudd innvilges. Andre tiltak og virkemidler skal være prøvd eller vurdert først, som formidling til annet arbeid og/eller tidsbegrensede tiltak. Personer med et ansettelsesforhold er aktuelle når arbeidsgivers tilretteleggingsplikt er oppfylt. Personen skal være fast ansatt, men ved behov kan personen ansettes midlertidig i inntil ett år.

57 Tidsubestemt lønnstilskudd
Tilskuddet gis til arbeidsgiver og fastsettes av NAV. Det er brukerens yteeevne som er avgjørende, tidsubestemt lønnstilskudd skal kompensere for redusert arbeidsevne, ikke redusert arbeidstid. Tilskuddet er tidsubestemt. Tilskuddet skal vurderes regelmessig av NAV hvert halvår. NAV skal sørge for nødvendig oppfølging av arbeidstaker og arbeidsgiver. Ved behov kan det i tillegg ytes oppfølgingsbistand gjennom arbeidsmarkedstiltak. Det første året kan det ytes inntil ¾ av lønn + sosiale utg., deretter inntil 2/3. Maks inntil 5 G.

58 Yrkesrettet attføring
Du må på grunn av sykdom, skade eller lyte ha fått din evne til å utføre inntektsgivende arbeid varig nedsatt eller ha fått dine muligheter til å velge yrke eller arbeidsplass vesentlig innskrenket Hensikt; skaffe seg, så raskt som mulig, høvelig arbeid, eller beholde nåværende arbeid. Må stå som arbeidssøker og sende meldekort. Skal utarbeide og bestemme seg for et yrkesmål, deretter vurderes hvilke tiltak som må igangsettes for å nå det målet. Skal alltid vurderes før eventuell søknad om uføre.

59 Aktuelle tiltak under yrkesrettet attføring
Arbeidspraksis i ordinær virksomhet Arbeidspraksis i skjermet virksomhet Arbeid med bistand Avklaring Karriereveiledning Kurs, sertifikater og utdanning Lønnstilskudd Tekniske hjelpemidler Driftstilskudd

60 Nav.no Selvbetjeningsløsning – din side Utlyse stilling
Søke kandidater Sykefravær i din bedrift Skjemaer Informasjon om virkemidler Inkluderende arbeidsliv Nav AA-register Nav tjeneste Altinn + mye, mye mer…….


Laste ned ppt "”Oppfølgingsplan og dialogmøter”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google