Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til kurs 5. mai 2009 6 UKER812 UKER6 MÅNEDER1 ÅR OPPFØLGINGSPLAN DIALOGMØTENYTT DIALOGMØTE ”Oppfølgingsplan og dialogmøter”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til kurs 5. mai 2009 6 UKER812 UKER6 MÅNEDER1 ÅR OPPFØLGINGSPLAN DIALOGMØTENYTT DIALOGMØTE ”Oppfølgingsplan og dialogmøter”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til kurs 5. mai 2009 6 UKER812 UKER6 MÅNEDER1 ÅR OPPFØLGINGSPLAN DIALOGMØTENYTT DIALOGMØTE ”Oppfølgingsplan og dialogmøter”

2 NAV, 20.04.09Side 2 Virkemidler og Helsetjenester fra NAV Dialogmøter Oppfølgingsplan NAV-reformen Leders rolle i oppfølging av sykmeldte

3 NAV, 20.04.09Side 3 Visjon Vi gir mennesker muligheter

4 NAV, 20.04.09Side 4 Våre mål Flere i arbeid og aktivitet og færre på stønader Enklere for brukerne og bedre tilpasset brukernes behov En mer helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

5 NAV, 20.04.09Side 5 Bakgrunn for Nav-reformen • Høyt sykefravær i arbeidsstokken • Erfaringer fra trygd, aetat og sosialen • Behov for bedre dialog mellom partene • Koble sykmelder tettere på partene

6 NAV, 20.04.09Side 6 Høyt sykefravær i befolkningen Gråsonefravær Skulk Sykdom Holdninger, kultur og arbeidsmiljø på arbeidsplass

7 NAV, 20.04.09Side 7 Bedriftens kostnader ved sykefravær: Lønn kr. 250.000: Pr. dag kr. 926.-16 dager kr. 14.816.- Lønn kr. 350.000: Pr. dag kr. 1.296.-16 dager kr. 20.736.- Lønn kr. 450.000: Pr. dag kr. 1.485.-16 dager kr. 23.760.-

8 NAV, 20.04.09Side 8 Erfaringer fra trygd, aetat og sosial • Fleretatsbrukere • Helhetlig tilnærming • Tidligere intervensjon • Fokus på; – Helsefremmende tiltak – Forebyggende tiltak – Mindre tid på reparerende tiltak

9 NAV, 20.04.09Side 9 Hva kan ligge bak et fravær?

10 NAV, 20.04.09Side 10 Bedre dialog på arbeidsplass Være hjemme Være hjemme eller gå på jobb? Arbeidsmiljø – trivsel på arbeidsplass Dra på jobb? Fokus på funksjonen, ikke sykdommen

11 NAV, 20.04.09Side 11 Hvordan jobber dere? Helsefremmende Fokus på trivsel, godt arbeidsmiljø, meningsfylte arbeidsoppgaver Forebyggende Sikkerhetstiltak, god dialog mellom leder og ansatt, medarbeidersamtale, hindre belastningsskader, riktige arbeidsstillinger, tilrettelegging Reparerende Oppfølging av sykmeldte, kjøp av helsetjenester, dialogmøter, bruk av bedriftshelsetjeneste

12 NAV, 20.04.09Side 12 Koble sykmelder tettere på partene • Sykmeldingsblanketten skal fungere som kommunikasjonsverktøy mellom sykmelder, arbeidstaker og arbeidsgiver i hele sykmeldingsforløpet. • Gir mulighet for arbeidsgiver til å påvirke fraværet. • Gir Nav mulighet til å raskere få oversikt over fraværsmønsteret og kan komme med forslag til virkemidler og tiltak. • Gir Nav bedre grunnlag for å utøve kontrollfunksjonen. • Bygge opp under helheten i den nye sykefraværsoppfølginga som er en del av reformen i Nav. (jfr. tidsaksen med oppfølgingsplan og dialogmøter)

13 NAV, 20.04.09Side 13 Grunnleggende forutsetninger for godt lederskap • Du må like mennesker og ønske å lede • Du må bli gitt forutsetninger for å lede • Medarbeiderskap (leder og medarbeider gjensidig avhengig av hverandre) Johnny Johnsson: ”Langtidsfrisk”

14 NAV, 20.04.09Side 14 Kommunikasjon av latin communicare = gjøre felles Romslighet Det er plass til alle Respekt ta på alvor Ansvar Egne utsagn og reaksjoner Menneskesyn

15 NAV, 20.04.09Side 15 SENDERMOTTAKERBUDSKAP FEEDBACK Verdier Normer Holdninger Erfaring Kroppsspråk Ord Tonefall Forventninger Sanser Følelser Koding Dekoding

16 NAV, 20.04.09Side 16 Gode ledere lytter: • å lytte er mer enn å høre hva folk sier • å lytte er å strebe etter å forstå hva den andre mener • å lytte er å legge bort sin egen oppfatning for å få tak i det den andre sier • å lytte er å unngå å sensurere uansett hvor uenig du selv er • å lytte er å unngå å svare med ”ja, men” setninger

17 NAV, 20.04.09Side 17 Ved å lytte aktivt : • Viser du respekt og omsorg for andre personer • Inspirerer du andre slik at de får lyst og evne til å snakke • Viser du respekt for andres meninger • Kan du forstå hva den andre tenker og føler • Mottar du ideer og informasjon

18 NAV, 20.04.09Side 18 En god spørsmålsstiller: • Stiller korte åpne spørsmål • Stiller ett spørsmål om gangen • Stiller ”nødvendige” spørsmål • Forklarer ikke sine spørsmål • Venter på svar • Er ikke forutinntatt • Stiller spørsmål som engasjerer • Forhører ikke den andre • Oppmuntrer den som skal svare • Er positivt nysgjerrig

19 NAV, 20.04.09Side 19 Hvor mye tror du at du klarer å jobbe i uka? Jeg kan fortsatt ……. forutsatt at…… Er det noe vi kan bidra med? Jeg kan blant annet……. Fint hvis noen på jobben kan hjelpe meg med å ……. Vil gjerne prøve 3 dager i uka til å begynne med. Gode spørsmål kan få fram mulighetene Hva kan du gjøre til tross for dine begrensninger? Er det NOEN av dine gamle arbeidsoppgaver du kan utføre? Jeg tror jeg vil klare å……… Er det andre oppgaver som ville vært lettere å utføre?

20 NAV, 20.04.09Side 20 Å lede er utfordrende: Problem/ utfordring

21 NAV, 20.04.09Side 21 Spørsmålet er hvilket fokus vi inntar Problem/ utfordring

22 NAV, 20.04.09Side 22 Våre forutsetninger for å løse et problem i en bedrift Tillit Arenaer Ledelse Problemet Støttespillere Rammer gir både muligheter og begrensninger Dialog Forpliktelse Medbestemmelse Adferd Informasjon Organisering Gruppering/allianser Rolleavklaring Holdninger Trygghet

23 NAV, 20.04.09Side 23 • Det vi tror, påvirker hva vi leter etter og snakker om • Det finnes både problem og Ikke-problem • Du trenger ikke forstå problemet for å løse det - finn heller nøkkelen til løsning • Adferd som gis oppmerksomhet, gjentar seg • Språk skaper virkeligheter • Små endringer skaper større endringer • Endring er uungålig og stabilitet en illusjon • De saken gjelder, vet best Åtte trossetninger i LØFT

24 NAV, 20.04.09Side 24 Resultat= ressurser x kunnskap² x kommunikasjon³ x motivasjon 4 • Hvis man fokuserer på muligheter, fungerer hjernen bedre og livet blir morsommere. Mennesket lykkes hvis de får de rette forutsetningene. • ”Livet leves forlengs og forstås baklengs” (Kierkegaard) Lykke til!

25 NAV, 20.04.09Side 25 Lovendringer fra 1. mars 2007 Folketrygdloven § 8-6 andre og tredje ledd: Mer bruk av gradert sykmelding Presisering av aktiv sykmelding Folketrygdloven § 8-7 syvende og åttende ledd: innhenting av oppfølgingsplan som eventuelt er revidert etter dialogmøte ved 12 ukers sykmelding 6 måneders dialogmøte Arbeidsmiljøloven § 4-6: Oppfølgingsplaner senest ved 6 uker Dialogmøte senest ved 12 uker Folketrygdloven § 25-2, 25-3 og 25-5: Arbeidsgivers plikt til å utarbeide oppfølgingsplan og utlevere denne og plikt til å holde dialogmøte Tvangsmulkt Legers plikt til å delta på dialogmøte

26 NAV, 20.04.09Side 26 Hva skal oppfølgingsplanen vise: • Arbeidsoppgaver • Funksjonsevne • Arbeidsgiver og arbeidstakers forslag til tilrettelegging • Konkret plan, hva er vi enige om, og plan for videre oppfølging Oppfølgingsplanen skal være et levende dokument gjennom hele fraværsperioden 6 UKER812 UKER6 MÅNEDER1 ÅR OPPFØLGINGSPLAN DIALOGMØTENYTT DIALOGMØTE

27 NAV, 20.04.09Side 27 Oppfølgingsplan: • Skrives innen 6 uker • Dersom fraværet ser ut til å bli langvarig, send kopi av oppfølgingsplan så raskt som mulig til NAV • Sendes til NAV lokal i den kommunen den sykemeldte bor. 6 UKER812 UKER6 MÅNEDER1 ÅR OPPFØLGINGSPLAN DIALOGMØTENYTT DIALOGMØTE

28 NAV, 20.04.09Side 28 Hensikt med oppfølgingsplan for Nav:  Kommunikasjonskanal  Vurdering av aktivitetskravet (fortsatt rett til sykepenger)  Nav kan tilby virkemidler tidlig i oppfølgingsarbeidet.  Dokumentasjon på hva som er foreslått, utprøvd og resultater.  Oppfølgingsplanen sentral i dialogmøtet  Statistikk 6 UKER812 UKER6 MÅNEDER1 ÅR OPPFØLGINGSPLAN DIALOGMØTENYTT DIALOGMØTE

29 NAV, 20.04.09Side 29 Oppfølgingsplanen er et verktøy for arbeidstaker og arbeidsgiver til å:  Igangsette en strukturert samtale  Få felles forståelse av situasjonen  Holde kontakt i sykmeldingsperioden  Avklare behov og tilrettelegging  Ansvarsfordeling  Gi oversikt over planlagte aktiviteter  Dokumentere hva som er forsøkt 6 UKER812 UKER6 MÅNEDER1 ÅR OPPFØLGINGSPLAN DIALOGMØTENYTT DIALOGMØTE

30 NAV, 20.04.09Side 30 Hensikten med oppfølgingsplan for arbeidstaker:  Ha en felles forståelse og enighet for hva som skjer og skal gjøres i sykmeldingsperioden  Se på muligheter for å være helt eller delvis i tilrettelagt jobb.  Dokumentere utprøving av eget funksjonsnivå 6 UKER812 UKER6 MÅNEDER1 ÅR OPPFØLGINGSPLAN DIALOGMØTENYTT DIALOGMØTE

31 NAV, 20.04.09Side 31 Hensikt med oppfølgingsplan for arbeidsgiver:  Avklaring av funksjonsnivå og alternative løsninger/muligheter i samarbeid med arbeidstaker  Ha en felles forståelse og enighet for hva som skjer i sykmeldingsperioden  Struktur på og dokumentasjon av bedriftens oppfølgingsarbeid  Dokumentere at bedriften følger det som er lovpålagt i forhold til NAV og Arbeidstilsynet 6 UKER812 UKER6 MÅNEDER1 ÅR OPPFØLGINGSPLAN DIALOGMØTENYTT DIALOGMØTE

32 NAV, 20.04.09Side 32 Gevinster ved bruk av oppfølgingsplan Omsorg for den sykmeldte/ skaper kontakt Nyttig verktøy for samtalen Økonomi Kartlegging av ressurser og funksjonsevne Tidkrevende? Byråkratisk? Ser ikke hensikten? Raskere tilbake Aktive tiltak Sikrer likebehandling og forutsigbarhet Dokumentasjon/felles oppfatning av hva man blir enige om

33 NAV, 20.04.09Side 33 Viktig å legge seg på minnet Noen har sagt at: ” Sykefraværsoppfølging dreier seg egentlig ikke om å gjøre de som er syke; friske, men rett og slett: …….å bidra til at folk velger å gå på jobb, og være der, med det som er friskt, i stedet for å være hjemme med det som er sykt”

34 NAV, 20.04.09Side 34 Et godt møte En god dialog  Er planlagt og har et mål  Har en agenda  Holder en god og inkluderende atmosfære  Har en tydelig rolleavklaring/maktforhold  Lar alle komme til orde  Holder tidsrammen  Har tilgjengelig kaffe og vann  Er en likeverdig samtale  Er brobyggende  Handler om å gi og ta  Skaper vinn/vinn situasjon  Bruk av aktiv lytting  Er spørrende og undrende  Åpner for videre samtale  Er inviterende, gir en opplevelse av å bli ivaretatt  Leter etter felles virkelighetsoppfattelse

35 NAV, 20.04.09Side 35 Dialogmøte mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og bedriftshelsetjeneste  Arbeidsgiver har ansvar for å kalle inn arbeidstaker og bedriftshelsetjeneste.  Møtet skal fortrinnsvis avholdes på arbeidsplassen  Nav kan delta hvis arbeidsgiver eller arbeidstaker ønsker det.  Arbeidstaker og/eller arbeidsgiver kan innkalle sykmelder eller behandler som har møteplikt etter innkalling  Referat og oppdatert oppfølgingsplan skal sendes til NAV 6 UKER812 UKER6 MÅNEDER1 ÅR OPPFØLGINGSPLAN DIALOGMØTENYTT DIALOGMØTE

36 NAV, 20.04.09Side 36 Innholdet i dialogmøte 1  Hva er status nå og hva har skjedd siden oppfølgingsplan ble skrevet?  Fokus på hvilke arbeidsoppgaver arbeidstaker kan mestre  Er det mulig med tilrettelegging?  Kan det tas i bruk økonomiske virkemidler eller tjenester fra NAV?  Status nå, og hva har skjedd i perioden?  Drøfte behovet og mulighetene for bedriftsinterne utprøvinger

37 NAV, 20.04.09Side 37 Dialogmøte mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og NAV  NAV innkaller til og arrangerer møtet  Møtes holdes fortrinnsvis på arbeidsplassen eventuelt på NAV  Møteplikt for arbeidsgiver og arbeidstaker  Legen eller annen behandler kan delta hvis det er hensiktsmessig 6 UKER812 UKER6 MÅNEDER1 ÅR OPPFØLGINGSPLAN DIALOGMØTENYTT DIALOGMØTE

38 NAV, 20.04.09Side 38 Innholdet i dialogmøte 2  Hva kan NAV bidra med?  Hva har/kan arbeidsgiver bidra med av tilrettelegging?  Hva kan arbeidstaker gjøre selv?  NAV kan gi informasjon om Kjøp av helsetjenester, rehabilitering, yrkesrettet attføring og eventuelt uførepensjon.  Viktig med tidlig avklaring dersom behov for videre ytelser fra NAV.  Det er viktig at funksjonsevnen er prøvd ut før sykepengeperioden er over.  Friskmelding til annet arbeid?

39 NAV, 20.04.09Side 39 Aktuelle virkemidler fra NAV • Tilretteleggingstilskudd (IA) • BHT-honorar (IA) • Utdanningspermisjon – utdanningsvikariat (IA) • Kjøp av helsetjenester • Fritak for arbeidsgiverperioden • Avventende sykmelding • Aktiv sykmelding • Gradert sykmelding • Reisetilskudd • Arbeidsplassvurdering av fysio-/ergo-terapeut • Tilretteleggingsgaranti • Tidsubestemt lønnstilskudd • Yrkesrettet attføring

40 NAV, 20.04.09Side 40 Tilretteleggingstilskudd (IA) • Når en arbeidstaker har blitt/står i fare for å bli sykemeldt, og trenger tilrettelegging for å komme tilbake/stå i jobben • Skal dekke bedriftens merutgifter ved tilrettelegging • Tilretteleggingstilskudd individ – Inntil 12 uker i maks 3 perioder (36 uker) – Dagsats 290, men inntil 580 dersom utgifter kan dokumenteres • Tilretteleggingstilskudd kjøp av gjenstand – Inntil maks beløp 34.800, skal dokumenteres • Tilretteleggingstilskudd system – 290 per deltager per gang, deltagerliste legges ved

41 NAV, 20.04.09Side 41 Refusjon av honorar til bedrifthelsetjeneste • Det kan refunderes honorar for tilrettelegging av fysisk, ergonomisk, organisatorisk og psykososial art. • Arbeid med å utrede og foreslå tiltrettelegging for at sykmeldte arbeidstakere skal komme tilbake i arbeid • Arbeid for å hindre at arbeidstakere faller ut av arbeid • Utredning av behov for å tilrettelegge arbeidsplassen for å få personer med redusert arbeidsevne inn i arbeid. • Bedriftshelsetjenestens deltakelse på dialogmøte etter 12 ukers sykefravær (maks 2 timer) • Sats 553 per time, inntil 6 timer per ansatt

42 NAV, 20.04.09Side 42 • Permisjonene forbeholdes ”eldre” arbeidstakere som står i fare for å falle ut av arbeidslivet på grunn av utdatert kompetanse. • Gjennom en utdanningspermisjon kan arbeidstakere som kommer i en slik situasjon få påfyll av kompetanse slik at de kan stå lengre i jobb. • Vikariatene forbeholdes arbeidssøkere som har vansker med å komme inn i arbeidsmarkedet. Utdanningspermisjon/-vikariat (IA)

43 NAV, 20.04.09Side 43 • Utdanningspermisjon kan vare inntil 12 måneder. • Utdanningsvikariat; anbefalt varighet minimum 6 måneder, maks 12 mnd. • Utdanningspermisjon dekkes med ordinær lønn + sosiale utgifter, beregnet til ca. 40.000 per mnd. • Utdanningsvikariat dekkes med 13.800 per mnd. Utdanningspermisjon/-vikariat (IA)

44 NAV, 20.04.09Side 44 Kjøp av helse- og rehabiliteringstjenester • Avklaringstiltak • Arbeidsrettet rehabilitering • Oppfølging • Tilbydere; – Kompetanseutvikling Grenland (Grep) – SSR Satellitt – Senter for Helse og Arbeid – AiR, Evjeklinikken, Hokksund Kurbad osv.

45 NAV, 20.04.09Side 45 Kompetanseutvikling Grenland (Grep) Kjøp av helsetjenester Spesialisthelsetjenester Helse Sør-Øst Målgruppe: arbeidstakere med sammensatt helseproblematikk Avklaring – inntil 4+4 uker Rehabilitering – inntil 12 uker Oppfølging – inntil 6 mnd Dagbasert tilbud med utgangspunkt i Grep sine lokaler i Porsgrunn NAV lokal henviser. Rapport til Nav og arbeidsgiver etter opphold. Raskere tilbake

46 NAV, 20.04.09Side 46 Senter for helse og arbeid - SFHA Kjøp av helsetjenester Spesialisthelsetjenester Helse Sør-øst Målgruppe: Arbeidstakere med lettere psykiske lidelser som kan nyttiggjøre seg samtalebehandling med sannsynlighet for friskmelding innen 18 uker fra henvendelsesdato. Avklaring/Utredning og behandling Nav lokal henviser, men fastlegen skal være enig Epikrise til fastlege etter avklaring/behandling. Raskere tilbake

47 NAV, 20.04.09Side 47 SSR satellitt Raskere tilbake Kjøp av helsetjenester Spesialisthelsetjenester Helse Sør-øst Målgruppe: Arbeidstakere med rygg, nakke og bekkenproblemer. I hovedsak er tema mestring av egne plager, eventuelt videre henvisning til SSR i Stavern. Henvisning fra NAV lokal ved Kjøp av helsetjenester, fra fastlegen ved Raskere tilbake eller fra mestringskontakten i iBedrift. Et opplæringstilbud over 4-5 dager for trygging, aktivitet og mestring.

48 NAV, 20.04.09Side 48 Døgninstitusjoner Raskere tilbake Kjøp av helsetjenester Spesialisthelsetjenesten Helse Sør-Øst Målgruppe: Arbeidstakere med sammensatte lidelser. Tilbud på Attføringssenteret i Rauland, Hokksund Kurbad, Evjeklinikken og flere. Avklaring og rehabilitering i sammenhengende opphold inntil 4 uker. NAV lokal eller lege henviser.

49 NAV, 20.04.09Side 49 Fritak for dekning av sykepenger i arbeidsgiverperioden • Ved kronisk sykdom. • Gjelder der hvor arbeidstaker har en sykdom som medfører risiko for gjentatt sykefravær i løpet av et år (minimum 25 dager). • Gjelder også for svangerskapsrelatert sykdom der arbeidsgiver ikke har mulighet til å tilrettelegge internt. • Både arbeidsgiver og arbeidstaker kan søke. • NAV fremskaffer dokumentasjon. • Søknadsskjema på NAV.no.

50 NAV, 20.04.09Side 50 Avventende sykmelding • Vurderes av legen, der han mener at sykmelding kan unngås dersom arbeidet tilrettelegges. • Lege skal skrive om behov for tilrettelegging på sykmeldingsblanketten som arbeidsgiver får. • Arbeidsgiver og arbeidstaker kan benytte baksiden av blankettdel C til å gi tilbakemelding til lege. Lege kan be om tilbakemelding fra arbeidsgiver. • Dersom det kan tilrettelegges for den sykmeldte, bør man skrive en melding om dette til legen, selv der hvor legen ikke har krysset for avventende sykmelding. Dette for å skape dialog med legen. • Det er den sykmeldte som skal levere blanketten tilbake til legen.

51 NAV, 20.04.09Side 51 Aktiv sykmelding • Innebærer at den sykmeldte er i aktivisering/arbeidstrening på arbeidsplassen. • Kan startes av IA-virksomheter uten forhåndsgodkjenning fra NAV • Fordrer at arbeidstaker og arbeidsgiver sammen utarbeider en plan for aktiviteter i sykmeldingsperioden • Fordrer at arbeidstaker ikke utfører sine vante arbeidsoppgaver • Er i første omgang begrenset til 4 uker. Ved behov er det mulighet til forlengelse.

52 NAV, 20.04.09Side 52 Gradert sykmelding • Skal brukes dersom den sykmeldte kan utføre hele, eller deler av sine vanlige arbeidsoppgaver. • Det er i hovedsak ytelsen som er gradert, man kan derfor gjerne jobbe full tid, men med redusert ytelse eller produksjon. • Dersom legen mener det er viktig at man skal være redusert tidsmessig på jobben i forhold til helsen, bør dette presiseres i sykmeldingen. • Skal vurderes fremfor aktiv sykmelding.

53 NAV, 20.04.09Side 53 Arbeidsplassvurdering • Kan bestilles av arbeidsgiver gjennom NAV. Terapeut får refundert besøkskostnaden av NAV. • Kan foretas av fysioterapeut eller ergoterapeut som ved besøk på den enkelte arbeidsplass vurderer mulige tilretteleggingstiltak som kan føre til at sykmelding kan unngås eller at arbeidstaker kan gjenoppta arbeidet helt eller delvis.

54 NAV, 20.04.09Side 54 Reisetilskudd • Kan gis til dekning av daglige reiseutgifter i forbindelse med tidsbegrenset arbeidstrening hos egen eller annen arbeidsgiver. • Gis etter satser for rimeligste reisemåte. • Kan gis til yrkesaktive (arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende, frilansere) som har behov for transport til/fra arbeidsstedet på grunn av helseplager. • Kan gis i stedet for sykepenger eller rehabiliteringspenger.

55 NAV, 20.04.09Side 55 Tilretteleggingsgaranti • Garantien skal gi trygghet for at brukeren får nødvendig bistand fra NAV. Målgruppen er arbeidstakere og arbeidssøkere med redusert funksjonsevne og arbeidsgivere som ansetter en fra disse gruppene. Tiltak og hjelpemidler skal innvilges og iverksettes så tidlig som mulig. • Det skal gis en skriftlig garanti i hvert enkelt tilfelle. • Elementer i garantien: – Finne egnede arbeidsplasser, arbeidsmarkedstiltak og hjelpemidler – Oppfølging over tid etter individuelle behov – Oppfølgingsavtale mellom arbeidsgiver og NAV – En kontaktperson på NAV lokal med ansvar for oppfølgingen • Garantien forplikter alle enheter som kan gi bistand. Det vil si NAV lokal, Arbeidslivssenteret og Hjelpemiddelsentralen.

56 NAV, 20.04.09Side 56 Tidsubestemt lønnstilskudd • Tidsubestemt lønnstilskudd kan gis til personer som har nedsatt arbeidsevne som følge av helsemessige og/eller sosiale årsaker. • NAV skal ha gjennomført og dokumentert en arbeidsevnevurdering før tidsubestemt lønnstilskudd innvilges. • Andre tiltak og virkemidler skal være prøvd eller vurdert først, som formidling til annet arbeid og/eller tidsbegrensede tiltak. • Personer med et ansettelsesforhold er aktuelle når arbeidsgivers tilretteleggingsplikt er oppfylt. • Personen skal være fast ansatt, men ved behov kan personen ansettes midlertidig i inntil ett år.

57 NAV, 20.04.09Side 57 • Tilskuddet gis til arbeidsgiver og fastsettes av NAV. Det er brukerens yteeevne som er avgjørende, tidsubestemt lønnstilskudd skal kompensere for redusert arbeidsevne, ikke redusert arbeidstid. • Tilskuddet er tidsubestemt. Tilskuddet skal vurderes regelmessig av NAV hvert halvår. • NAV skal sørge for nødvendig oppfølging av arbeidstaker og arbeidsgiver. Ved behov kan det i tillegg ytes oppfølgingsbistand gjennom arbeidsmarkedstiltak. • Det første året kan det ytes inntil ¾ av lønn + sosiale utg., deretter inntil 2/3. Maks inntil 5 G. Tidsubestemt lønnstilskudd

58 NAV, 20.04.09Side 58 Yrkesrettet attføring • Du må på grunn av sykdom, skade eller lyte ha fått din evne til å utføre inntektsgivende arbeid varig nedsatt eller ha fått dine muligheter til å velge yrke eller arbeidsplass vesentlig innskrenket • Hensikt; skaffe seg, så raskt som mulig, høvelig arbeid, eller beholde nåværende arbeid. • Må stå som arbeidssøker og sende meldekort. Skal utarbeide og bestemme seg for et yrkesmål, deretter vurderes hvilke tiltak som må igangsettes for å nå det målet. • Skal alltid vurderes før eventuell søknad om uføre.

59 NAV, 20.04.09Side 59 Aktuelle tiltak under yrkesrettet attføring • Arbeidspraksis i ordinær virksomhet • Arbeidspraksis i skjermet virksomhet • Arbeid med bistand • Avklaring • Karriereveiledning • Kurs, sertifikater og utdanning • Lønnstilskudd • Tekniske hjelpemidler • Driftstilskudd

60 NAV, 20.04.09Side 60 Nav.no • Selvbetjeningsløsning – din side • Utlyse stilling • Søke kandidater • Sykefravær i din bedrift • Skjemaer • Informasjon om virkemidler • Inkluderende arbeidsliv • Nav AA-register • Nav tjeneste Altinn • + mye, mye mer…….


Laste ned ppt "Velkommen til kurs 5. mai 2009 6 UKER812 UKER6 MÅNEDER1 ÅR OPPFØLGINGSPLAN DIALOGMØTENYTT DIALOGMØTE ”Oppfølgingsplan og dialogmøter”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google