Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 KJØPSLOVENES REGLER -på en folkelig måte •Av styreleder Lauritz Godøy ForbrukerSTIFTELSEN Ajourført 15.12.05.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 KJØPSLOVENES REGLER -på en folkelig måte •Av styreleder Lauritz Godøy ForbrukerSTIFTELSEN Ajourført 15.12.05."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 KJØPSLOVENES REGLER -på en folkelig måte •Av styreleder Lauritz Godøy ForbrukerSTIFTELSEN lauritz.godoy@forbrukerklubben.org Ajourført 15.12.05

2 2 FORBRUKERKJØPSLOVEN BARE FOR FORBRUKERE! •(den gamle) •KJØPSLOVEN GJELDER: –Mellom private –Næringsdrivende –Organisasjoner –Institusjoner –Etc. •FORBRUKERKJ.L GJELDER: –BARE forbrukere ! •NYE ”VARER” –Vann –Fordringer og rettigheter Forbrukerkjøpsloven (FKJL) MARKERES HERETTER MED KURSIV ( liggende tekst)

3 3 Forandringer i Forbrukerkjøpsloven VIRKEOMRÅDE (KAP 1): •Gjelder bare salg til forbruker fra næringsdrivende ( ikke til organisasjon, offentlig, næring) •Mellommann blir solidarisk ansvarlig ( hvis han ikke gir klar beskjed om det motsatte) •Lovens virkeområde utvides litt: –Vann (§2,a) og –Fordringer eller rettigheter

4 4 Forandringer i Forbrukerkjøpsloven TINGENES EGENSKAPER: (KAP 4) •Skjerpet krav til ”vanlig god vare” •Det er ”mangel” hvis selger har brutt ”opplysningsplikten” •Mangel hvis det ikke følger med nødvendig og forståelig bruksanvisning. …………..”lavere terskel for hevning….”

5 5 Forandringer i Forbrukerkjøpsloven KRAV VED MANGLER: ( KAP. 6) •6-måneders regelen: mangel i utgangspunktet de 6 første månedene etter kjøp •Reklamasjonsfristen aldri kortere enn 2 månerder •Kunden har hevningsrett unntatt ved uvesentlige mangler (§32) •Forbrukeren kan velge (reparasjon eller ny vare) –Hvis ikke dette er: •Umulig eller •Gir selger urimelike kostnader •Selger har bare 2 avhjelpsforsøk •I særlig tilfelle: settes prisavslag lik mangelens betydning for forbruker

6 6 Forandringer i Forbrukerkjøpsloven AVBESTILLING / RETUR (KAP 8) : •Forbruker rett til å avbestille helt til leveransen skjer •Men: Selger kan kreve erstatning for dokumenterbart tap som følge av avbestilling (= brudd på avtale) …..” lite praktisk !”

7 7 Forandringer i Forbrukerkjøpsloven HEVNING OG OMLEVERING ( KAP. 10) •Tilbakelevering av det partene har mottatt •Forbruker har krav på forsinkelsesrente fra reklamasjonstidspunktet •Selger kan kreve fratrekk for ”vesentlig nytte”, men må da betale.. •Forsinkelsesrente fra betalingstidspunktet ( lite praktisk…..)

8 8 Forandringer i Forbrukerkjøpsloven ERSTATNING ( KAP. 11) •Objektivt erstatningsansvar med mangler ( uten krav til selgers skyld…) •Ikke erstatning ved personsskade •Ikke erstatning ved tap i næring

9 9 KRAV TIL NYE VARER: •Levering av rett vare til avtalt tid og på avtalt sted •…at varen har de egenskaper som ble lovet ( muntlig, skriftlig, i annonse etc) •At varen passer til formålet slike ting vanligvis blir brukt til…… •At varen har de egenskaper som forventes ( pris og berettigede forventninger) •Fkjl: Her de egenskaper som ble fremvist med prøver, modell etc •Varen oppfyller offentligrettslige krav •Fkjl: brutt Opplysningsplikten (kjente til…, kunne regne med å få..) •Fkjl: mangler forståelig Bruksanvisning ( nordisk språk) •Fkjl: ikke har en dårligere stand en forventet… •Fkjl: Pakket forsvarlig •Fkjl: fri for heftelser AVVIK ER MANGLER!

10 10 KJØPS- OG FORBRUKERKJØPSLOVEN fungerer sammen: •Den gamle KJØPSl. dekker: –forbrukskjøp før 1.7.02 –Organisasjonskjøp –Næringskjøp inkludert jordbruk/fiske •Den nye FORBRUKERkl: - ”rene” forbrukerkjøp etter 1.7.02

11 11 UNNTAK FRA MANGELSKRAV: •Mangler som kunden kjente til (eller burde ha …) •Materialer kunden selv har skaffet ( men: NB selger har en frarådningsplikt om han får kjennskap til dette og materialet er uegnet) •Solgt som det er….. •Auksjon hvor selger er til stede

12 12 TIDSPUNKT FOR MANGEL •Alle feil de 6 første månedene –Skal reknes som fabrikasjonsfeil (mangel) –så lenge ikke selger kan bevise noe annet •Etter de 6 først månedene: –Hovedregel: kjøper har bevisbyrden for mangel –Nok for kjøper å påvise: •At varen ikke er i samsvar med –Avtalen som ble inngått eller –Krav i loven eller – standard

13 13 DET ER EN MANGEL…… •Selger har plikt til å undersøke en påpekt feil •Det er en mangel hvis: –Han ikke finner årsaken til feilen eller –Feilen skyldes dårlig produkt -kvalitet •Selger har undersøkelses- og bevisføringsplikt for påpekte feil hele reklamasjonstiden !

14 14 Har kunden gjort selger oppmerksom på HVA VAREN SKAL BRUKES TIL •Ansees det som en mangel at selger IKKE HAR SAGT FRA om at tingen ikke kan brukes til formålet. •(”frarådningsplikt”)

15 15 Varer som IKKE SAMSVARER MED OFFENTLIGE KRAV •Sikkerhetskrav –standarder –forskrifter –etc. –ER MANGELFULLE ETTER KJØPSLOVEN

16 16 IKKE ALLE FEIL ER ”MANGLER” •Vanlig slitasje og •feil om skyldes kundens uforsvarlige bruk, eller •Fkl: feil som skyldes ”Unormalt stor bruk” DISSE FEILENE ER IKKE ”MANGLER”, OG MÅ DEKKES AV KUNDEN SELV

17 17 Avklarer senere undersøkelser at det IKKE ER EN MANGEL: •Kan selger KREVE BETALT for undersøkelser og reparasjon, MEN BARE HVIS DETTE ER KLART AVTALT MED KUNDEN PÅ FORHÅND •Er det IKKE inngått noen avtale om betaling, skal kunden ikke betale for: – undersøkelse knyttet til en reklamasjon eller – reparasjon som selgersiden foretar som oppfølgning på klagen.

18 18 ”POTENSIELLE MANGLER” som kommer til syne ved ”spesiell bruk”: •Ensidig bruk av sitteplass ( uten turnering av puter) •hard slitasje på lener og bakrygg på møbel •voldsom lek •kjæledyr i sofa og stoler •ukritisk eksponering for sollys •USIKKERHET: NÅR SKJER ANSVARSOVERGANG?

19 19 Er det benyttet UEGNET MATERIALE ? •Bærer selgersiden kostnaden ved nødvendig standardhevning •selv om ”egnet materiale” er dyrere •EKSEMPEL: tekstiler som nupper eller falmer

20 20 MANGLER GIR KJØPER RETTIGHETER : •Prisavslag (= tilsvarende det mangelen er ”verdt”) •retting (= reparasjon for selgers regning) •omlevering(= ny gjenstand av samme type uten kostnad for kjøper) •erstatning ( = dekning av dokumentert økonomisk tap utover kjøpesummen) se ”ERSTATNING”…... •Hevning (= tilbakelevering og –betaling, med korrigering for rente og nytteverdi ?) …….

21 21 Fkjl: ved påvist mangel: KUNDEN KAN VELGE •HOVEDREGEL: Kunden kan selv velge: –Om han vil ha ny vare eller – han vil godta reparasjon •Unntak: Selger kan bare kreve å få reparere hvis: – det er (absolutt) umulig å skaffe ny, eller det vil –Medfører urimelige kostnader å skaffe ny ( Etter en individuell helhetsvurdering av: •Verdi av tingen uten mangel •Mangelens betydning for kunden •Andre ordringer som kan gjennomføres uten ulempe for kunden •Hva reparasjon koster for selger •Hvor raskt reparasjonen kan gjennomføres ? •Kan selger gjøre seg nytte av den mangelfulle tingen ?) –Fkjl §29, 1. ledd

22 22 ” KUNDENS RETT TIL OMLEVERING ” I PRAKSIS: •Kostbare varer og varer som faller fort i verdi ( biler, båter, motorsykler) kan IKKE kreves omlevert. •Masseproduserte varer som finnes på lager (mobiltelefoner, klær etc. ), vil det som regel være KURANT Å KREVE OMLEVERING FOR •Gråsoneprodukt (hvitevarer, møbler, brunevarer, dataprodukt) krever individuell vurdering. ( se ”Selger kan bare reparere…”) •(Domstolene må etter hvert avklare hvor grensen går, men hovedregelen er at KUNDEN KAN KREVE OMLEVERING)

23 23 MANGLER VED MASSEPRODUSERTE VARER •Fkl: Som finnes på lager ( mobiltelefoner, klær etc) Har kunden rett på å få omlevering straks

24 24 HVIS REPARASJON ? • Fkjl: Tar mer enn en uke: –Kunden har rett til erstatningsprodukt (i reparasjonstiden) –Erstatning for dokumentert tap utover kjøpesummen •Fkjl: Selger har bare rett til to reparasjonsforsøk på samme mangel. –Unntak: hvis ”særlige grunner” gjør et 3. forsøk rimelig..

25 25 PRISAVSLAG •Kunden har krav på prisavslag dersom retting eller omlevering mislykkes • Avslaget skal tilsvare ”tingens verdireduksjon” •FKJL: i særlige tilfeller kan prisavslag settes ”lik mangelens betydning for forbruker”… •IKKE prisavslag: for brukte ting solgt på auksjon der forbruker var til stede

26 26 HEVNING (= varer og penger tilbake) HVIS: •Produktet har vesentlig mangel eller hvis •selger ikke følger opp sine forpliktelser etter kjøpsloven •Hevning åpner også for at: –selger kan kreve ”BRUKSVEDERLAG”…… –kunden kan kreve”ERSTATNING” ……….

27 27 FKJL: Hovedkrav for å KUNNE KREVE HEVNING (= pengene tilbake) •Omlevering eller retting utelukket •Mangelen er ”ikke uvesentlig”… •Tingen må kunne leveres tilbake i vesentlig samme stand/mengde UNNTAK fra hovedkravet om ” tilbakelevering i vesentlig samme stand…”: –Hvis forbruker erstatter verdireduksjon –Tingen er forringet på grunn av •tingenes beskaffenhet (nedbryting) •undersøkelser eller •forutsatt montering

28 28 FKJL: HEVNINGSOPPGJØRET •Begge parter leverer tilbake de de har mottatt •Fkjl: Selger betaler forsinkelsesrente (12%) fra reklamasjonsdagen •Selger kan kreve fradrag for forbrukers nytteverdi ( hvis forbruker har hatt VESENTLIG nytte av gjenstanden fram til den dagen han klaget (reklamasjonsdagen) •Krever selger nyttefradrag, har forbruker krav på forsinkelsesrente fra betalingsdag. DERFOR: NYTTEFRADRAG SJELDEN AKTUELT !

29 29 KUNDEN KAN KREVE ERSTATNING (utover kjøpsummen) HVIS: •Det er ”nær sammenheng” mellom –påvist mangel og –dokumentert skade/ tap •Fkjl: Rett til å få dekket ALLE kostnader knyttet til den påviste mangelen •Objektivt grunnlag ( uten krav om angivelse av grunn) •Disse erstatningsreglene gjelder ikke: –Personskade ( dekket av Personskadeloven) og –Heller ikke tap i næring- / organisasjon-/ offentlig virksomhet

30 30 BRUKSVEDERLAG (vederlag til selger for kundens bruk) •Kan bare kreves ved hevning •IKKE ved omlevering •blir ofte ”spist opp” av kundens rett til morarente

31 31 ”BRUKSVEDERLAG” •FASTSETTES SLIK: –skjønnsmessig utfra : •positive nyttevurderinger ( ikke objektivt verditap) •fratrukket ulemper –kundens arbeid og utgifter –ulemper ved selve mangelen –FTU-praksis: SJELDEN TILKJENT BRUKSVEDERLAG !

32 32 AVHJELP (= reparasjon, omlevering, retting) •SKAL VÆRE KOSTNADSFRITT FOR KJØPER •selger kan ikke kreve bruksvederlag ved avhjelp (ny, rep., rett, men bare ved hevning) •FKJL: Evt. krav om avhjelp må settes fram av kjøper uten ugrunnet opphold •FKJL: tilbud/gjennomføring av avhjelp må skje innen rimelig tid

33 33 Hvis selger IKKE OPPFYLLER SIN PLIKT TIL AVHJELP: •Kan kjøper rette selv og •kreve sine utgifter dekket av selger men: –utgiftene må være ”forsvarlige” og –dokumentert

34 34 Vilkår for OMLEVERING I STEDET FOR RETTING •Gjenstanden må kunne erstattes av annen vare •varen tilbakeleveres i samme stand •ikke andre hindringer ( Kjøpslovens § 23)

35 35 Hvis kjøper IKKE KAN LEVERE TILBAKE VAREN •I samme stand / mengde •kan han likevel kreve omlevering dersom han erstatter selger for ”tingens verdireduksjon” ( = verdireduksjon av gjenstanden UTOVER vanlig bruk)

36 36 FKJL: AVBESTILLING –Forbruker kan avbestille kjøpet inntil tingen er levert, på følgende vilkår: •Selger kan ikke kreve betaling •Forbruker må erstatte selgerens dokumenterbare tap Erstatning kan også være et klart avtalt avbestillingsgebyr (som ikke får være høyere enn den erstatning en normalt kan forvente)

37 37 KRAV RETTES NORMALT MOT SELGER, MEN: •Kunden kan SELV VELGE å rette kravet mot: –produsent –importør –grossist = ALLE SOM HAR VIDEREFORMIDLET VAREN I NORGE. (Men også mot utenlandske selgere, men da etter utenlandske lover. Internasjonalt Clearing House hjelper i slike konflikter)

38 38 Alle i salgskjeden SVARER FOR •HELE KJØPSUMMEN ( inkludert sisteleddets avanse) •FTU-sak: 92/223

39 39 SELGER HAR RETT TIL Å REPARERE, HVIS: •Reparasjon skjer innen kort tid og •kjøper ikke får urimelige –kostnader eller –ulemper (ventetid, arbeid etc)

40 40 REPARERE …hvor mange ganger ? •Selger kan avskjære krav om hevning ved å prøve å reparere •men kan prøve å reparere inntil 2 ganger…... •forutsatt at kunden holdes skadesløs: – kunden ikke har utgifter på reparasjonen – kunden får låne gratis et tilsvarende produkt i reparasjonsperioden –Selger hentet /bringer produktet ( hvis det er tungt) •NB! Dette er reglene i den gamle kjøpsloven! (reglene skjerpet i Forbrukerkjøpsloven)

41 41 SELGER KAN IKKE KREVE Å RETTE HVIS: •Utbedring av selger fører til vesentlig ulempe for kjøper •Kjøper har i slike tilfeller rett til å få varen rettet av en annen (men betalt av selger)

42 42 Hvis * selger tror det er reklamasjon, * reparasjon er igangsatt og det * viser senere seg at det er BRUKERFEIL, skal •Kunden kontaktes og informeres om at det vil påløpe kostnader •gjør selger ikke det, forsømmer han sin informasjonsplikt og kan da heller ikke kreve sine kostnader dekket

43 43 KOSTNADER VED EN MANGEL •Vil kjøper som regel kunne kreve erstattet •Transportkostnadene tilbake til disken vil kunden som regel måtte forskuttere, men ikke hvis det er store beløp. –i praksis unnlates det gjerne å fremme krav •Tunge gjenstander (vaskemaskiner, store TV, møbler etc.) er det oftest mest hensiktsmessig at SELGER HENTER OG BRINGER

44 44 Kjøpsloven ER UFRAVIKELIG ”MINSTEMÅL” •Det er fullt mulig å gi bedre vilkår •men selgers ”garanti” får ikke ta fra kunden ufravikelige rettigheter han har etter Kjøpsloven. •Markedsloven krever at garanti skal gi noe EKSTRA i tillegg til kjøpslovens ufravikelige ”minstemål”.

45 45 ” garanti” som TAR FRA KUNDEN RETTIGHETER…ER: •Lovlig i næringssammenheng, men •ULOVLIG ( og ugyldige) i forbrukerkjøp

46 46 Krav om KVITTERING ved reklamasjon- ingen forutsetning : •Hvis kunden kan ”sannsynliggjøre kjøpet” på annen måte, som f.eks.: –Kontoutskrift fra bank –habile vitner –Butikkpersonale husker handelen

47 47 Fkjl: kjøp gjennom MELLOMMANN •Fkjl gjør mellommann solidarisk ansvarlig •UNNTAK: Hvis mellommann gjør forbruker utrykkelig oppmerksom på at han KUN er mellommann og IKKE SOLIDARISK ANSVARLIG selger. •Bør gjøres skriftlig…….

48 48 VED FORSINKELSE •Kunden kan kreve erstatning for –dokumenterbart tap •sjelden forekommende i forbrukerforhold –hvis forsinkelsen er VESENTLIG  HEVNING

49 49 KLAGE MÅ SETTES FRAM: •Så snart som mulig og •”… innen rimelig tid etter at mangel ble oppdaget…” ( eller burde vært oppdaget) •men kunden har ingen direkte undersøkelsesplikt •den første henvendelsen til selger bryter klagefristen (selv om den er muntlig. Men sørg for dokumentasjon!)

50 50 FKJL: REKLAMASJONSFRIST: (frist for å klage) •Kunden må gi beskjed om mulig mangel innen rimelig tid •Reklamasjonsfrist kan aldri være kortere enn 2 måneder fra kunden oppdaget mangelen (eller burde oppdaget den…) Råd: Sørg for skriftlig dokumentasjon av din klage (reklamasjon) !

51 51 KLAGEN (REKLAMASJONEN) •Bør settes fram skriftlig, men •også muntlige klager er gyldige (men vanskeligere å bevise) •reklamasjonen blir foreldet etter 3 år –MEN: har selger opptrådt grovt uaktsomt eller uredelig, inntrer foreldelse først ”et år etter at feilen ble (burde blitt) oppdaget..”

52 52 REKLAMASJONSTIDEN (hvor lenge du kan klage på varen….) •HOVEDREGELEN: 2 ÅR •MEN for ”VARIGE FORBRUKSGODER”: 5 ÅR

53 53 ”VARIGE FORBRUKSGODER” •---- er varer som ”er ment å vare vesentlig lenger enn to år….” •EKSEMPLER: –møbler –biler –radio, TV – de fleste hvitevarer

54 54 5 ÅRS REKLAMASJONSRETT •I praksis: 5 års ”garanti” •unntak: –vanlig slitasje –uforsvarlig bruk av kunden –komponenter som er særlig utsatt for slitasje som: •av/på knapp •lydhode på stereoanlegg •gummivalse på lydbånd etc.

55 55 DET ER SELGERS PLIKT Å SANNSYNLIGGJØRE •At feilen IKKE skyldes en kjøpsrettslig mangel •(Kundens forpliktelse er bare påvise et problem med varen)

56 56 Omsetning av TILBAKELEVERTE PRODUKT •Bør selges igjen hvis de er fullt brukbare •Men til en lavere pris •Med konkret opplysning/forbehold om ”Hvorfor B-vare ?:…….” –”reklamasjon viste seg å være brukerfeil..” –”Mangel: ……. er reparert” •Forbeholdet forretningen tar bør være –Skriftlig og –Kunne gjenfinnes i forretningens arkiver

57 57 BRUKTE GJENSTANDER SPESIALREGLER VED SALG…… (mindre strenge enn for nye produkt!)

58 58 Brukte gjenstander ”SOLGT SOM DE ER” •Her skal det mye til at feil ansees som kjøpsrettslig mangel •Men, særlig brukte ting solgt av YRKESSELGER gir kjøper visse rettigheter……..

59 59 Rettigheter ved BRUKTE GJENSTANDER SOLGT AV YRKESSELGER •Hvis varen ikke svarer til opplysninger som ble gitt av selger •hvis selger har unnlatt å gi kjøper opplysninger –av betydning, –som han kjente til –anses som rimelig at kjøper får •hvis gjenstanden er i vesentlig dårligere stand enn det en kunne vente ( kjøpesum, tilhøva ellers)

60 60 Selv om: * selger var uvitende om feilen * det er avtalt: ”solgt som den er…” og * kjøper har underskrevet:”.. prøvekjørt og uten garanti….. ER DET LIKE VEL MANGEL DERSOM: •Gjenstanden er i (vesentlig) dårligere stand enn det en kunne vente på bakgrunn av –betalt kjøpesum og –tilhøva ellers (kjørelengde, alder etc) –(Trondheim Byrett sak 569/90A)

61 61 Reglene for bruktkjøp GJELDER OGSÅ PRIVATPERSONER, men •Da er partene mer jevnbyrdige og også selgers manglende forutsetninger/ fagkunnskap tas hensyn til. Derfor … •IKKE SÅ LETT Å NÅ FRAM MED BRUKTKLAGE MOT PRIVATE !


Laste ned ppt "1 KJØPSLOVENES REGLER -på en folkelig måte •Av styreleder Lauritz Godøy ForbrukerSTIFTELSEN Ajourført 15.12.05."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google