Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. Statlig anleggspolitikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. Statlig anleggspolitikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. Statlig anleggspolitikk Avdelingsdirektør Ole Fredriksen 8. august Orkdal 1

2 Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder • Meld. St. 26 (2011 – 2012) Den norske idrettsmodellen – 8. juni 2012 • Innst. 211 S (2012 – 2013) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om den norske idrettsmodellen – 21. februar 2013 • Behandling i Stortinget – 7. mars august Orkdal2

3 Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales Jpg og png-format Økonomisk grunnlag • Overskuddet fra Norsk Tipping • Spillemidler til idrettsformål • Endring i tippenøkkelen 38. august Orkdal

4 En ny tippenøkkel • 64 prosent til idrettsformål • 18 prosent til kulturformål • 18 prosent til humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner • Innføres gradvis etter beslutninger i det enkelte budsjettår 8. august Orkdal4

5 Hovedfordelingen 2012 – post 1 til 3 8. august Orkdal5 Post 1 Idrettsanlegg Post 1.1 Idrettsanlegg i kommunene Post 1.2 Anleggspolitisk program Post 1.3 Anlegg for friluftsliv i fjellet Post 1.4 Utstyr Post 2 Nasjonalanlegg/Spesielle anlegg Post 2.1 Nasjonalanlegg Post 2.2 Spesielle anlegg Post 3 Forsknings- og utviklingsarbeid Post 3.1 Idrettsforskning Post 3.2 Idrettsfaglig Post 3.3 Anleggsfaglig utvikling Post 3.4 Idrettsanleggsregisteret Post 3.5 Utviklingsarbeid i fylkeskommunene

6 Hovedfordelingen 2012 – post 4 til 6 Post 4 Spesielle aktiviteter Post 4.1 Antidopingarbeid Post 4.2 Fysisk aktivitet og inkludering i idrettslag Post 4.3 Friluftstiltak for barn og ungdom Post 5 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Post 5.1 Grunnstøtte NIF sentralt og regionalt Post 5.2 Grunnstøtte særforbund Post 5.3 Barn, ungdom og bredde Post 5.4 Toppidrett Post 6 Tilskudd til lokale lag og foreninger Til sammen august Orkdal6

7 Søknader idrettsanlegg 2013 Ordinære anlegg Endring fra 2012 Antall søknader ,1 % Samlet søknadssum 2906 mill. kroner+ 5,2 % Nærmiljøanlegg Antall søknader ,1 % Samlet søknadssum 128 mill. kroner+ 2,3 % 8. august Orkdal7

8 Fylkesvis fordeling : Ordinære Nærmiljø- Nærmiljøanlegg, Sum til fylket anlegg anlegg forenklet ordning Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Sum: august Orkdal8

9 Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales Jpg og png-format Målgruppe • Barn og ungdom • Barn 6 – 12 år • Ungdom 13 – 19 år • Personer med nedsatt funksjonsevne • Inaktive 8. august Orkdal9

10 Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales Jpg og png-format Skisserte tiltak anlegg • Tilskudd til idrettsanlegg i kommunene vil være førsteprioritet for den statlige idrettspolitikken de nærmeste årene. • Kulturdepartementet vil justere tilskuddsatsen for prioriterte anleggstyper. Ved utvelgelse av priorterte anleggstyper vil det legges vekt på brukspotensial, flerbruksmuligheter, dekningsgrad og mangfold. • Anleggspolitisk program videreføres. • Satsingen på anleggsutbygging i storbyene, befolkningstette områder og pressområder, trappes opp august Orkdal

11 Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales Jpg og png-format Skisserte tiltak anlegg, forts. • Tilskudd til utstyr tas ut av den særskilte programsatsingen og gjøres om til en permanent tilskuddsordning. • De overordede kriteriene for fordeling av spillemidler beholdes, men kriteriet anleggsfordeling forenkles. • Det ekstra tilskuddet til større interkommunale anlegg økes til inntil 30 prosent. • Tidsperioden et anlegg som har mottatt spillemidler skal være åpent for alminnelig idrettslig aktivitet reduseres til 30 år august Orkdal

12 Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales Jpg og png-format Skisserte tiltak anlegg, forts. • Prinsippet om at alle idrettsanlegg som mottar spillemidler skal være utformet i tråd med universell utforming videreføres. • Hovedprinsippet om at spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eiere opprettholdes. • Det åpnes for at det på særskilte vilkår kan foretas langsiktig utleie av aktivitetsarealene i spillemiddelfinansierte idrettsanlegg til private, fortjenestebaserte barnehager. • Kravene til (estetikk) og miljøkvalitet for idrettsanlegg opprettholdes august Orkdal

13 Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales Jpg og png-format Fordeling til fylkeskommunene/nærmiljøanlegg • Midler til ordinære anlegg, nærmiljøanlegg og mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg slås sammen til én ramme • Fordeling mellom ordinære anlegg og nærmiljøanlegg avgjøres av fylkeskommunen • Til nærmiljøanlegg kan det fortsatt søkes om tilskudd på 50% av tilskuddsberettigede kostnader • Laveste kostnad for tilskuddbrettigede nærmiljøanlegg settes til kr august Orkdal

14 Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales Jpg og png-format Om anleggspolitisk program i meldingen Videreføring: • Det ønskes en opptrapping av satsing på anleggsutbygging i storby- og pressområder. Det er behov for gjennomgang av ordningen. • Fortsatt bidrag til utbygging av kostnadskrevende anlegg. Behovet for justeringer vurderes. • Satsing på anlegg med stort brukspotensiale • Satsing på anlegg for ungdomsaktiviteter • Utstyrsordningen gjøres permanent og tas ut av anleggspolitisk program 148. august Orkdal

15 Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales Jpg og png-format Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg • I 2010 opprettet regjeringen en ny ordning for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. For 2013 er det bevilget 63,89 mill. kroner til ordningen. • Utviklingen i søknadsmengden viser at ordningen ivaretar et stort behov. I 2010 ble det til sammen utbetalt 14,3 mill. kroner fordelt på 53 anlegg. I 2011 ble det utbetalt 26,7 mill. kroner fordelt på 76 anlegg. • 175 søkere mottok til sammen drøyt 60 mill. kroner i kompensasjon i Søkerne mottok ca 90 % av godkjent søknadsbeløp. 8. august Orkdal15

16 Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales Jpg og png-format Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg forts. • Kompensasjonsordningen omfatter idrettslag, stiftelser, selskaper og andre sammenslutninger som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg. • Ordningen er enkel og ubyråkratisk. Som grunnlag for søknaden brukes samme regnskapsskjema og samme revisorrapport som benyttes for utbetaling av spillemidler til anlegget. • I 2013 foreligger søknader for 75 mil. kroner (brutto). Til fordeling ca 63 mill. kroner. Fordelingen er ikke klar fra Lotteritilsynet. 8. august Orkdal16


Laste ned ppt "Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. Statlig anleggspolitikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google