Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk kulturråd. Administrasjon for flere virksomheter  Norsk kulturråd 512 mill kr Kulturfondet, 224 mill kr Post 74, 25 mill kr Museum og arkiv  Statens.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk kulturråd. Administrasjon for flere virksomheter  Norsk kulturråd 512 mill kr Kulturfondet, 224 mill kr Post 74, 25 mill kr Museum og arkiv  Statens."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk kulturråd

2 Administrasjon for flere virksomheter  Norsk kulturråd 512 mill kr Kulturfondet, 224 mill kr Post 74, 25 mill kr Museum og arkiv  Statens kunstnerstipend 238 mill kr i stipend- og garantiinntekter  Fond for lyd og bilde 30 mill kr  Den kulturelle skolesekken 167 mill kr fordelt via fylkeskommunene Norsk kulturråd VISP! 01.04.2011 ADMINISTRASJON FOR FLERE VIRKSOMHETER

3  Arkiv og museumsdelen fra ABM-utvikling slått sammen med Kulturrådet.  Tar med seg en rekke forvaltningsoppgaver  Statistikk  Rapportering  Rådgiving og utvikling  Søkbare midler museum NYE OPPGAVER 2011

4 Norsk kulturråd  Administrasjonen  (102 ansatte)  Ledelse  Informasjon  Rådgivere og saksbehandlere  FoU-avdeling  Administrasjon  Rådet 10 medlemmer og fire varamedlemmer oppnevnt av Kongen i Statsråd (Kulturdepartementet) - Forvalter Norsk kulturfond og post 74  Utvalg oppnevnt av rådet - 27 faglige utvalg på mellom 3 og 6 personer - Oppnevnt av rådet etter faglige kriterier

5

6

7

8

9

10

11

12 Kulturfondet 2010 Antall søknader totalt 7 518 Antall tildelinger totalt: 2 833 Søknadssum totalt: 1 281 000 000 Forhold tildeling/søknadssum: ca 25 % Statistikk fylker, fagområder etc i Årsmelding

13 Norsk kulturråd Du store verden! 21.03.2011

14 Hovedfordeling Kulturfondet 512 mill Tall i mill.kr Fagområder: 2011  Litteratur og tidsskrift 154,9 Innkjøpsordninger, produksjonsstøtte, periodiske publikasjoner, litteraturfestivaler  Musikk 152,8 Mu sikkfestivaler, musiker- og arrangørstøtte, musikkensembler, kirkemusikk, bestillingsverk, innspillinger, innkjøpsordning, prosjektstøtte  Scenekunst 99,4 Fri scenekunst – teater og dans, ny teknologi (prosjektstøtte), scene- tekstutvikling, koerografiutvikling, andre tiltak, formidling/gjestespill  Billedkunst 28,3 Prosjektstøtte, ny teknologi, kulturelle endringsprosesser, utstyrsstøtte, utstillingsstøtte, manusutvikling. Statens utstillingsstipend.  Kulturvern 9,8 Prosjektstøtte  Rom for kunst/kulturbygg 18,8 Prosjektstøtte, FoU  Barn og unge 16,6 Kunstløftet, prosjektstøtte, barne- og ungdomsblader  Andre formål og FoU 9,5

15 Norsk kulturråd Photo: Verdensteatret: Concert for Grønland Verdensteatret: Konsert for Grønland. Tverrkunstnerisk forestilling der rusten mekanikk møter ny teknologi. Søknadsskriving og -behandling

16 Norsk kulturråd Hvem kan søke om tilskudd?  Skapende og utøvende kunstnere  Private eller offentlige organisasjoner  Institusjoner og virksomheter  Arrangører  Privatpersoner Hovedsøknadsfrister 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember Behandlingstiden er ca 3 måneder

17 Norsk kulturråd Prosjektbeskrivelse  Hva og hvor  Hvorfor  Hvordan  Når  Hvem  Hva koster det  Vedlegg: CV, visningsavtale og billedmateriale

18 Norsk kulturråd Budsjett og finansieringsplan  Spesifisert oppstilling av kostnader  Spesifisert oppstilling av (forventet) prosjektfinansiering/andre bidragsytere  Husk søknadsbeløp

19 Norsk kulturråd Generelt/praktisk  Signert fullstendig søknad pr post eller elektronisk (post@kulturrad.no)post@kulturrad.no  Enkelt, kopierbart format (A4)  Spesifikke krav for enkelte faste tilskuddsordninger

20 Norsk kulturråd Tilskudd gis i første rekke til:  enkelttiltak og forsøksvirksomhet innenfor samtidens kunst- og kulturuttrykk.  tiltak som faller under Kulturrådets faste tilskuddsordninger. Samovarteatret, Finnmark

21 Hva kan ikke få støtte?  ordinær drift av institusjoner eller organisasjoner  dekking av underskudd  undervisningsmateriell  reisevirksomhet  student- og utdanningstiltak  prosjekter som får støtte fra Kulturdepartementet  filmformål Norsk kulturråd

22 Hvordan vurderes søknadene? • Prioritering skjer ut fra kunst- og kulturfaglig skjønn og de økonomiske rammene for Kulturfondet • Nøkkelbegreper: Kvalitet, profesjonalitet, nyskapning, produksjon, formidling • Søknadsprosess: Saksbehandler, fagutvalg, råd. Se flytdiagram neste side.

23 Søknad inn Registreres arkiv Administrativt avslag Søknad ut Vedtaksbrev til søker www.kulturrad.no Saksbehandler -registrering -saksliste møte -saksframlegg -adm.tilrådninger All kontakt med søker i alle ledd i saksbehandlingen Behandling fagutvalg og andre utvalg - saker vedtas - tilrådninger til rådet: - hvis tilskudd > kr 200 000 - hvis prinsipielle saker - hvis behandling i flere utvalg Behandling underutvalg -tilrådninger til fagutvalg Saksbehandler -referat utvalgsmøte med vedtak og tilrådninger fra utvalg til råd Behandling i rådet - vedtak tilrådninger - eventuell omgjøring av vedtak til søkers gunst Administrasjonen -oppfølging og kontroll av tilskudd - utbetaling - rapport og regnskapskontroll - regnskapsføring internt

24 Mål for Norsk kulturråd

25 S S + S + S  Kulturrådet skal stimulere til et nyskapende og mangfoldig kunst- og kulturliv  Kulturrådet skal være en synlig og åpen aktør i samfunnsdebatten  Kulturrådet skal bidra til samhandling for å sikre idéutveksling og faglig dialog

26  Utarbeider strategi fram mot 2015  Etablerer en ny organisasjon tilpasset morgendagen  Etablering av et nytt tidshjul tilpasset søkerne SAKER UNDER ARBEID

27 • Sørge for optimal formidling av kunst og kultur • Det kulturelle er i endring: Å møte endringene i samfunnet • Kunstnerne: Økt pendling mellom institusjon og frilansvirksomhet • Internasjonalisering • Vekst i utdanningskapasitet og rekruttering: -Gir økende misforhold mellom bevilgningssum og søknadssum - Medfører til avslag til gode prosjekter HOVEDUTFORDRINGER

28 Billedkunst og formidlingsarenaer  Visningssteder  Nye formidlingsarenaer på tvers av kunstuttrykk og sjangre – hvor skal kunsten produsere og vises BILLEDKUNST, ARENAER

29 Internasjonale utfordringer  Internasjonalisering og globalisering  Kunst og kultur på tvers av grenser  EUs kulturprogram og EØS-oppgaver INTERNASJONALT

30 Info på nettsider  www.norskkulturrad.no www.norskkulturrad.no Kulturrådet på twitter: http://twitter.com/kulturradethttp://twitter.com/kulturradet


Laste ned ppt "Norsk kulturråd. Administrasjon for flere virksomheter  Norsk kulturråd 512 mill kr Kulturfondet, 224 mill kr Post 74, 25 mill kr Museum og arkiv  Statens."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google