Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre – kompetanse - samarbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre – kompetanse - samarbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre – kompetanse - samarbeid

2 Vest-Agder fylke • Areal på km 2 • innbyggere pr 1. april 2011 (økte med 2031 personer – vekst 1,2 %) • Vest-Agder fylke består av 15 kommuner • Internasjonal landsdel med innbyggere fra mer enn 140 land. • Sørlandet – en ledende energi- og teknologiregion • Landsledende innen nyetableringer Vest-Agder fylke

3 Folkemengde 1. april 2011 endringene i 1. kvartal. Vest-Agder 10 Vest-Agder • 1001 Kristiansand • 1002 Mandal • 1003 Farsund • 1004 Flekkefjord • 1014 Vennesla • 1017 Songdalen • 1018 Søgne • 1021 Marnardal • 1026 Åseral • 1027 Audnedal • 1029 Lindesnes • 1032 Lyngdal • 1034 Hægebostad • 1037 Kvinesdal • 1046 Sirdal

4 Eksportfylke nr. 1 nr. 1

5 Eksport etter fylke og varesektor. Tradisjonelle varer. Mill. kr Matvar herav fisk Råvarer Brenselsstoffer Bearbeidde varer IALT Østfold Akershus Oslo Hedemark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjord Møre og Romsdal Sør- Trøndelag Nord - Trøndelag Nordland Troms Finnmark

6 Samarbeidet på Agder • Kommuneavtalene • Regionsamarbeid ATP-planen • Næringslivssamarbeid • Universitet • Vei og jernbane • Folkehelse, trafikksikkerhet, bredbånd, mobildekning, energi og klima, forskning, m.fl. • Regionplan Agder 2020

7

8 Satsingsområder i Regionplan Agder 2020 • KLIMA: Høye mål – lave utslipp • DET GODE LIVET: Agder for alle • UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap • KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgene • KULTUR: Opplevelser for livet Viktigste grep – økt samhandling! Bare gjennom felleskap kan vi nå ambisiøse mål

9 Fylkessammenslåing (?)

10 Tvedestrand Ikke brukbar standardBrukbar/fullgod standard Dårlig standard på E39 og E18 Vigeland – Osestad Arendal Tvedestrand Kristiansands- pakke Rv 9 Setesdalen

11 Transportkorridor 3 Oslo – Stavanger • Dekker en befolkningstett kyststripe med høy transportintensitet både for passasjerer og gods. • Betjener 16 byer • E18 Oslo – Kristiansand og E39 Kristiansand – Stavanger • Jernbane - Sørvestbanen • Viktige utenlandskorridorer s tamnetthavn Kristiansand Kristiansand lufthavn, Kjevik januar 2011

12 Tunge kjøretøyer over grensen Rog/VA ÅDT tunge kjøretøy like stort som på fjellovergangene E16 Filefjell, Rv 52 Hemsedal, Rv 50 Geiteryggen, Rv 7 Hardangervidda og E134 Haukelifjell tilsammen januar 2011

13 Dårlig framkommelighet hele året januar 2011

14 Behov for å tenke nytt! Norge er på etterskudd når det gjelder infrastruktur (bane og vei) Stort etterslep på vedlikehold Behov for konsentrerte anleggsperioder og forutsigbare budsjetter Krav til realavkastning på jernbane er i Norge 4,5% - Petroleumsfondet gav 1% (98-08) Mulig å øke investeringene uten å få press i økonomien

15 Behov for å tenke nytt! Langsiktighet nødvendig i samferdsel Må bort fra årsbudsjett – prosjektfinansiering Utbygging av infrastruktur er investering for fremtiden og må ikke vurderes som andre utgifter på statsbudsjettet Bedre veier gir færre ulykker! Et samlet og tverrpolitisk Sørland mener staten må bevilge betydelig mer midler til samferdsel! Det er rom for å bruke mer midler over statsbudsjettet til infrastruktur!

16 Andre viktige samarbeidsfora • Jernbaneforum Sør samarbeid mellom Rogaland, VA, AA, Telemark og Vestfold • Riksvei Sørlandet (tidligere Stamveiaksjonen) avklarer felles prioriteringer for AA og VA • Agder Kollektivtrafikk a/s • Samarbeidsavtaler med alle kommunene i VA

17 Sørvestbanen Norges mest lønnsomme jernbane Sammenkobling mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen ”Grenlands- banen”

18 DET GODE LIVET: Agder for alle • Vest-Agder har fortsatt betydelige utfordringer på levekår ved høy andel av uføre og stønadsmottakere • Vest-Agder har utfordringer knyttet til kreftdødelighet, demens, barns tannhelse og røyking, Aust-Agder ligger høgt på selvmord, røyking, lav fødselsvekt og abort • Likestillingsindeksen viser at Vest-Agder ligger lavere enn landsgjennomsnittet på alle områder • Vest-Agder har noe lavere sysselsettingsandel enn landsgjennomsnittet • Vest-Agder har en høyere andel enn resten av landet som velger yrkesfaglig utdanningsprogram

19 Sørlendingers helse og livskvalitet under lupen legger frem undersøkelse om Sørlendingers helse og livskvalitet. 90 prosent av innbyggerne i Agder mener de har god livskvalitet. Nesten 36 prosent av de trygdede sier imidlertid at de ikke har det så godt. Ni av ti sier at de har et godt liv Anne Lene Dale, instituttsjef ved Agderforskning

20  Bedrifter som er verdensledende på mange områder  Forskningsmiljøer utvikler ny kunnskap og ny teknologi  Økt samarbeid mellom bedrifter  Økt samhandling med forskningsmiljøene fra bedrifter, kulturlivet og offentlig sektor  Sterk satsing på kompetanse og utdanning  Sørlandet er på gründertoppen  Norges største eksportregion (ex petr.)  Variert arbeidsmarked  Et rikt, mangfoldig og urbant kulturtilbud  Tradisjon og historie for internasjonal aktivitet SØRLANDET ER EN VITAL LANDSDEL FOTO: ANDERS MARTINSEN ©, DESTINASJON SØRLANDET

21 Sørlandet has a lot to offer! • Summer, sun and a fantastic coast line • Mountains and inland for hiking, hunting and fishing • Short distances • Attractions FOTO: ANDERS MARTINSEN ©, DESTINASJON SØRLANDET

22 ”IS THIS THE COOLEST RIVIERA?” (THE NDEPENDENT ) But the elemental beauty of the Skagerrak Coast is well worth saving for. It's great for cycling, walking, fishing and sailing, very child-friendly, and clean and safe (…) It's possibly the best place to go on holiday in the world. Turistenes konsum i Agderfylkene utgjorde i 2005 litt over 4 milliarder kroner, herav 1,47 milliarder i Aust-Agder og 2,57 milliarder i Vest- Agder..

23 Photo: Anders Martinsen and Peder Austrud (bottom left)

24 Photo: Eirik Mykland, Morten Hemsett, Anders Martinsen

25 Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Takk for oppmerksomheten! Folkestyre – kompetanse - samarbeid

26

27 Avtale om belønningstilskudd til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk 2009 – Biltrafikken gjennom bomringen i rushtid skal i avtaleperioden reduseres med 5 % sammenlignet med Den samlede biltrafikken i området skal ikke øke fra og med 2010, og helst reduseres. 3.Bompengetakstene dobles i 2010, og ordningen med årskort opphører. Restriktive tiltak gjennomføres som angitt i belønningssøknad datert Rushtidsavgift eller andre tiltak med tilsvarende effekt utredes 4.Kommunene og fylkeskommunene vedtar en felles overordnet arealplan for regionen 5.Sikre hinderfri framføring for buss og sykkel. forbedre busstilbudet, sammenhengende sykkelvegnett,

28 ORGANISERING AV ATP-PROSJEKTET ATP-utvalget ATP-transportATP-areal Politisk Administrativt Kollektivtrafikk Sykkel og TS Trafikkdemp. Infrastruktur Næring Folkehelse Grønt Landbruk

29 Belønningsordningen 285 mill kr (09 – 12) Krav • Dobling av bompenger 2010 • Rushtidsavgift/ restriktive tiltak med tilsvarende effekt 2011 • Stoppe trafikkveksten fra 2010 • 5% redusert rushtidsavgift 2012 • 5 km kollektivfelt/bussgater • 8 stk park and ride anlegg • 15 km gang/sykkelveg • Park and ride, holdeplasser Bruk av midlene: • Infrastruktur kollektiv150mill kr • Drift kollektiv90 mill kr • Sykkelsatsing30 mill kr • Planlegging, div15 mill kr Kollektivfelt ved Blørstad i Vågsbygd. Bilene står, bussen går.

30 Konklusjon (Agderforskning): febr 2011 • Høy livskvalitet i Agder! • Rike har det betydelig bedre enn fattige • Ingen større forskjeller på religiøse og ikke-religiøse • Gifte og samboere med barn har høyere livskvalitet, er mindre ensomme og har bedre helse enn enslige • Pensjonister (i utvalget) gjennomgående høy livskvalitet og er ved god helse. • Menn opplever å ha noe dårligere helse enn kvinner • Mennesker med dårlig helse og på trygd har det verst • Trygdede er overrepresentert blant dem med vanskelig oppvekst

31 The Hogganvik runestone

32 Indikatorer til bekymring • Vest-Agder: – Kreft: Dødelighet menn: 20% over landgjennomsnittet og i landstoppen i nye tilfeller – Demens: Stor forekomst av demens. Store mørketall. – Dårlig tannhelse hos barn: Sier noe om barns oppvekstvilkår – Røyking : Menn 25% over landsgjennomsnittet. Klare sammenhenger mellom røyking og kreft • Aust-Agder: – Selvmord: Menn nesten 30 % over landsgjennomsnittet – Røyking menn: 20% over landsgjennomsnittet. I landstoppen i nye krefttilfeller – Lav fødselsvekt: Nesten 20% over landsgjennomsnittet. En viktig levekårsindikator – Abort: Nesten 10% over landsgjennomsnittet. En viktig levekårsindikator

33 Mange ulykker! Vest-Agder 2010 Personskadeulykker: 215 Personer drept: 12 • 287 personer skadet: – Meget alvorlig : 4 – Alvorlig : 15 – Lettere : 268 januar 2011

34 5. jan E39 stengt i nesten 4 timer januar 2011

35 E39 - dårlig framkommelighet vinterstid. Tunge kjøretøyer ikke tilpasset nordiske forhold januar 2011

36 Agder lykkelig over OPS-prosjektene! – Utbyggingsfasen går raskt - tidlig samfunnsnytte! – Har fått en god vei! – 25 års ansvar for drift og vedlikehold sikrer helhetstenkning – Ikke prismessig gevinst sammenlignet med overslaget! ? – Økonomisk risiko hos entreprenøren

37 Ny E-18 Kristiansand- Grimstad åpnet

38 Vest-Agder og Rogaland • 12 % av Norges befolkning • Over 20 % av bearbeidede varer til eksport (ex. olje og gass ) • Transport inn og ut av landet • E39 svært viktig gjennomfartsåre for gods fra Europa og Sør-Norge via Kristiansand til Haugesund og Bergen • Meget høy andel tunge kjøretøyer • Over 200 tunge kjøretøyer måtte hjelpes i vinter januar 2011


Laste ned ppt "Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre – kompetanse - samarbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google