Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV"— Utskrift av presentasjonen:

1 KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV
Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet “Mini-etablererkurs” Norsk Ergoterapeutforbund KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV

2 KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV
Agenda Servicekontoret Valg av selskapsform Enkeltpersonsforetak Ansvarlig selskap Aksjeselskap Skatt og personlige rettigheter Merverdiavgift Registrering Noen råd på veien KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

3 Hva gjør Servicekontoret
Gir gratis informasjon om start av egen virksomhet ”Etablererpakke” – egne brosjyrer Forretningsplanveiledning Koordinerer informasjon fra andre etater Arrangerer kurs, temakvelder og fagseminarer KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

4 KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV
Næringsbegrepet Næringsbegrepet er definert ved at det: Innebærer aktivitet Tar sikte på en viss varighet Har et visst omfang Er egnet til å gi overskudd Drives for skatteyters egen regning og risiko KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

5 Hva kreves for å starte firma?
Du må være myndig Du må ha gyldig oppholdstillatelse i Norge eller ha en som driver firmaet for deg Stifterne må ikke være under konkurskarantene (Gjelder for AS) KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

6 Et strategisk valg Vi vil omtale de tre vanligste typene
Organisasjonsformer Et strategisk valg Vi vil omtale de tre vanligste typene Enkeltpersonforetak EPF Aksjeselskap AS Ansvarlige selskap ANS/DA KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

7 Valg av selskapsform har betydning for…
Dine personlige rettigheter Ansvarsforhold/risiko Aktuelle avtaler og dokumenter Registrering Skatt Organisering av selskapet Firmanavn KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

8 …fremme hos meg eller via naringsetaten.no
Valg av selskapsform - brosjyrer …fremme hos meg eller via naringsetaten.no KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

9 Valg av selskapsform og personlige rettigheter
Ansvarlig selskap / enkeltpersonforetak Aksjeselskap Næringsdrivende Regnes IKKE som ansatte Næringsinntekt Færre personlige rettigheter Regnes som ansatte Lønnsinntekt og arbeidsgiveravgift Flere personlige rettigheter KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

10 Valg av selskapsform og risiko
Ansvarlig selskap / enkeltpersonforetak Aksjeselskap Ubegrenset personlig ansvar for selskapets forpliktelser Kan gå personlig konkurs Begrenset ansvar for selskapets forpliktelser Ved konkurs mister du kun aksjeinnskudd - Vurdér risikoen før du velger selskapsform! KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

11 Lav risiko og få eller ingen ansatte
EPF Lav risiko og få eller ingen ansatte Ikke krav til oppstartskapital AS Høy risiko, mange ansatte eller høy omsetning ,- i oppstartskapital ANS/DA Lav risiko og få eller ingen ansatte Ikke krav til oppstartskapital KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

12 KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV
Enkeltpersonforetak Næringsvirksomhet drevet under fullt personlig ansvar av en enkeltperson (innehaveren) Innehaveren har all myndighet Ingen egen lov om Enkeltpersonforetak Kan ikke være ansatt (lønnstaker) i eget selskap Enkelt å opprette, enkelt å slette Egnet ved lav risiko og få eller ingen ansatte KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

13 Ansvarlig selskap/delt ansvar
Næringsvirksomhet drevet under fullt personlig ansvar av to eller flere enkeltpersoner (deltakere) Regulert av Selskapsloven Deltakerne kan ikke være ansatt (lønnstaker) i eget selskap Kan ikke slettes uten offentlig kunngjøring Egnet ved lav risiko og få eller ingen ansatte To ansvarsformer – ANS eller DA KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

14 KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV
Ansvarsformer Ubegrenset ansvar (ANS) Hver enkelt deltaker har ubegrenset personlig ansvar for selskapets samlede forpliktelser. Kreditorene kan rette hele kravet mot samtlige deltakere. Delt ansvar (DA) Hver enkelt deltaker har ubegrenset ansvar for deler av selskapets forpliktelser. Til sammen svarer de for selskapets samlede forpliktelser. Kreditorene må rette kravet mot hver enkelt deltaker i forhold til dennes ansvarsdel. KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

15 Selskapsavtale Det skal opprettes en skriftlig selskapsavtale som
skal dateres og underskrives av samtlige deltakere. Selskapets navn Navn og adresse for samtlige deltakere Formål Forretningskommune Hvorvidt deltakerne skal gjøre innskudd og i tilfelle den verdi innskutte eiendeler har Deltakernes ansvarsandel i DA må angis KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

16 Andre forhold som reguleres av
selskapsloven Selskapsmøtet Selskapets øverste myndighet Avholdes minst en gang i året Samtlige deltakere har møterett Styre Valgfritt, velges eventuelt av selskapsmøtet Daglig leder KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

17 KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV
Kompanjongavtale Ikke pålagt å ha kompanjongavtale, men det anbefales. Kompanjongavtalen regulerer forhold som Inntektsfordeling Arbeidsfordeling Daglig leder og styre Nye deltakere / uttreden av selskapet Annet Mal på KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

18 Skatt og avgifter - næringsdrivende
Enkeltpersonsforetak beskattes etter Foretaksmodellen Ansvarlige selskap (ANS/DA) beskattes etter Deltakermodellen Modellene skal slå likt ut uansett selskapsform. Hjelp? Regnskapsfører eller Skatt Øst, gratistlf KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

19 Innbetaling av skatt - næringsdrivende
Som selvstendig næringsdrivende er du etter skattebetalingsloven forpliktet til å innbetale skatten på forskudd Lever skjemaet RF-1102 til Likningskontoret når du starter næringsvirksomhet - oppgi forventet overskudd (eller underskudd) og personinntekt Forskuddsskatten kreves inn av Kemnerkontoret 15. mars 15. mai 15. september 15. november KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

20 Egen selvangivelse for næringsdrivende
Selvstendig næringsdrivende leverer Selvangivelse for næringsdrivende Frist 30. april (på papir) 31. mai (elektronisk) Tips: Levering via altinn.no går raskere KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

21 Personlige rettigheter - næringsdrivende
Andre personlige rettigheter enn lønnstakere Viktigste forskjeller er i forhold til: Sykepenger Dagpenger KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

22 Sykepenger - næringsdrivende
Ingen dekning de første 16 virkedager. 65% av sykepengegrunnlaget fra 17. virkedag. Sykepengegrunnlaget svarer til pensjonsgivende årsinntekt (beregnet personinntekt) de siste 3 årene Tilleggsforsikring i Folketrygden: 65% fra og med første sykedag (1,7 %) 100% fra og med 17. sykedag (2,9 %) 100% fra og med første sykedag (10,8 %) NB! Premien for tilleggstrygd er fradragsberettiget i selvangivelsen Sykepengene er begrenset oppad til seks ganger folketrygdens grunnbeløp G (pr. i dag 6 x = ) Søknadsskjema: nav.no > Jobb & arbeidsliv> Arbeidsgiver > Forsikring KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

23 Svangerskapspenger - næringsdrivende
Hvis arbeidet kan forårsake skade på fosteret 100 % av personinntekten frem til tre uker før termindato Må ha vært i aktivitet i minst to uker før du går ut i svangerskapspermisjon KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

24 Foreldrepenger - næringsdrivende
100 % av antatt personinntekt fra første permisjonsdag Må ha vært i aktivitet i minst seks av de siste ti månedene før stønadsperioden starter KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

25 Omsorgspenger - næringsdrivende
Arbeidstaker som har omsorg for barn under 12 år, har rett til omsorgspenger under fravær fra arbeidet når barnet eller den som har det daglige barnetilsynet, er syk. Selvstendige næringsdrivende har ikke krav på omsorgspenger! KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

26 Dagpenger - næringsdrivende
Næringsdrivende har ikke krav på dagpenger! Personer over 64 år kan få dagpenger på visse vilkår Dagpenger fastsettes på grunnlag av lønnsinntekt. Næringsdrivende har næringsinntekt. KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

27 Arbeidsforhold og yrkesskade - næringsdrivende
Selvstendig næringsdrivende er ikke dekket av arbeidsmiljøloven! Oppdragsgiver har ingen plikt til å tegne yrkesskadeforsikring for de som gjør oppdrag i næring Du kan tegne frivillig yrkesskadetrygd og yrkesskadeforsikring KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

28 KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV
Aksjeselskap Selskapsform der eierne har begrenset ansvar for selskapets forpliktelser. Innehaver regnes som ansatt lønnstaker Krav om revisor og innlevering av årsregnskap Minimum aksjekapital kr Krav om styre Regulert av Aksjeloven av 13. Juni 1997 nr 44 Kan ikke slettes uten offentlig kunngjøring KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

29 Aksjeselskap - Stiftelsesdokument
Det skal opprettes et skriftlig stiftelsesdokument som skal dateres og underskrives av samtlige aksjonærer Navn, adresse og fødsels- eller organisasjonsnummer på alle aksjonærene Antall aksjer som skal tegnes av hver aksjonær Det beløpet som skal betales for hver aksje Tidspunkt for oppgjør av aksjeinnskuddet Hvem som skal være medlem av styret Hvem som skal være selskapets revisor Dersom aksjeinnskudd skal gjøres med andre eiendeler enn penger, noen skal gis særskilte rettigheter i forbindelse med stiftelsen eller selskapet skal dekke utgifter ved stiftelsen, må også dette være bestemt i stiftelsesdokumentet Vedtekter Åpningsbalanse (datert tidligst fire uker før stiftelsen) KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

30 Aksjeselskap - Vedtekter
Selskapets offisielle navn I hvilken kommune selskapet skal ha sitt hovedkontor Selskapets formål Aksjekapitalens størrelse Aksjenes pålydende Antall styremedlemmer Hvilke saker som skal behandles i ordinær generalforsamling Daglig leder Tips: Maler til stiftelsesdokumenter og vedtekter finner du på naringsetaten.no eller bedin.no KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

31 Generalforsamling Styre Daglig leder
Aksjeselskap har 3 organer Generalforsamling Styre Daglig leder KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

32 Aksjeselskap - generalforsamling
Selskapets øverste organ Alle aksjonærene har møterett, 1 aksje = 1 stemme Godkjenner årsregnskap, årsberetning, m.m. Skal avholdes før 1. juli – årsregnskap sendes til Regskapsregisteret i Brønnøysund senest 1. august Kan ha ekstraordinær generalforsamling dersom det er spesielle saker eller om 10% av aksjonærene krever det KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

33 KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV
Aksjeselskap - styre Alle aksjeselskaper skal ha et styre Styret har ansvaret for forvaltningen av selskapet Krav om møte 4 ganger i året Fastsetter planer (strategi) og budsjetter Skal holde seg orientert om den økonomiske situasjonen i selskapet KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

34 Aksjeselskap – daglig leder
Daglig leder gjennomfører styrets vedtatte strategi gjennom daglig ledelse av bedriften Dersom aksjekapitalen er på under 3 millioner er det valgfritt å ha daglig leder Daglig leder velges av styret KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

35 Skatt for aksjeselskap
Innehaveren regnes som ansatt og tar ut lønn. Skatten forhåndstrekkes av selskapet som arbeidsgiver på grunnlag av innlevert skattekort. Totale lønnsutgifter (brutto lønn og arbeidsgiveravgift) utgiftsføres i selskapet. Regnskapsmessig overskudd beskattes med 28 % selskapsskatt. Utdeling av utbytte til aksjonærene utover et skjermingsfradrag beskattes med 28 % hos aksjonærene. KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

36 Aksjeselskap – innbetaling av skatt
Aksjeselskapet skatter etterskuddsvis Forhåndskatt 15. februar og 15. april året etter inntektsåret Resterende skatt forfaller 3 uker etter at skattelistene er offentliggjort KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

37 Aksjeselskap – selvangivelse
Selskapet leverer Selvangivelse for aksjeselskaper Vedlegg: Næringsoppgave 2 for aksjeselskaper, Aksjonærregisteroppgave, m.fl. Frist: 31. mars (på papir), 31. mai (elektronisk) KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

38 Personlige rettigheter for innehavere av AS
Basert på det du tar ut i lønn - ikke utbytte (som ikke gir noen rettigheter) Som lønnstager regnes du som ”vanlig” ansatt – selv om det er ditt eget selskap. Du har av den grunn samme personlige rettigheter som alle ansatte 100% sykelønn fra første dag (Selskapet betaler sykepengene de første 16 dagene) Krav på dagpenger ved arbeidsledighet KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

39 Registrering av foretak
Gjøres hos Brønnøysundregistrene på fastsatt blankett eller elektronisk via Tips: KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

40 Registrering - huskeliste
Selskapsform Registrering Enkeltpersonforetak Ansvarlige selskap Aksjeselskap Brønnøysund- registrene Alle skal registreres i enhetsregisteret. Hvis du skal selge ikke-egenproduserte varer eller ha flere enn fem ansatte, skal du også registreres i foretaksregisteret. Foretaksregisteret Skjema Forenklet registermelding Samordnet registermelding Vedlegg Ingen Selskapsavtale Ev. protokoll som viser valg av styre Stiftelsesdokument / vedtekter Protokoll som viser valg av styre Dokumentasjon på innbetalt aksjekapital Åpningsbalanse Bekreftelse fra revisor Gebyr - Enhetsregisteret er gratis - Foretaksregisteret 2500,- på papir / 2000 kr via altinn.no kr på papir kr via altinn.no kr på papir kr via altinn.no KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV

41 KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV
Regnskap og bokføring Alle selskap har regnskaps- og bokføringsplikt! Regnskap og bilag skal oppbevares i 10 år Ta vare på bilagene! KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

42 Noen krav etter bokføringsloven
Alt kontantsalg skal registreres på kassaapparat eller et likeverdig system. (Unntak: Kontantsalg av sporadisk eller ambulerende karakter til en samlet sum som ikke overstiger 3 G) Hvis tjenestene du selger er basert på tidsforbruk (konsulenttjenester e.l) skal det utarbeides et system slik at du kan dokumentere utførte timer. Dersom du utfører tjenester etter timebestilling - typisk frisørtjenester og lignende - skal det lages et system for dokumentasjon av timebestillingen. Se Bokføringsloven og Bokføringsforskriften på KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

43 KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV
Fakturering Selgers navn Selgers org. nr. + evt. MVA Fakturanr. og dato Kjøpers navn Leveringsadresse Varenavn og antall Beløp Spesifisert MVA sats/beløp KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

44 Oppsummering av formelle krav
Selskapsform Plikter Enkeltpersonsforetak Ansvarlig selskap Aksjeselskap Bokføringsplikt Ja Oppbevaring av bilag 10 år Regskapsplikt Regnskapsfører Frivillig Revisor Ved omsetning over 5 millioner Ved omsetning over 5 millioner eller flere enn 5 deltakere Innsending av årsregnskap til Regnskapsregisteret i Brønnøysund Ved eiendeler verdt mer enn 20 millioner eller flere enn 20 ansatte Ved omsetning på over 5 millioner eller flere enn 5 deltakere eller flere enn 5 ansatte KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

45 Trenger du regnskapsfører?
- Test deg selv Påføre kontokode på bilag Avgjøre hvordan kjøp skal behandles i forbindelse med merverdiavgift Avgjøre om en utgiftsgodtgjørelse er oppgavepliktig, trekkpliktig og arbeidsgiveravgiftspliktig Avgjøre om større innkjøp av maskiner og inventar skal aktiveres eller kostnadsføres Bokføre regnskapsopplysningene Utarbeide periodisert resultatregnskap og balanse med jevne mellomrom Spesifisere kjøp/salg på motpart Avstemme konto for bank, kasse og offentlige utgifter Avstemme åpne poster i kunde - og leverandørreskontroen Utarbeide lovpålagte dokumenter som skal sendes inn til skatteoppkrever (kemner/kommunekasserer), likningskontor, fylkesskattekontor, og Brønnøysundregistrene Skatteetaten anbefaler at du minst bør beherske alle disse oppgavene for å føre regnskapet selv! KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

46 Merverdiavgift eller ei?
Moms-pliktig omsetning? Stikkord: §5 i merverdiavgiftloven. Hvis JA,… 2) Registrere deg i Merverdiavgiftmanntallet etter omsetning kr Faktura før kr = ekskl.mva Må levere mva-oppgave (6 ganger pr. år etter fastsatte terminer) § 5 i merverdiavgiftsloven spesifiserer hva som faller utenfor loven Eksempler: Omsetning av helsetjenester, undervisningstjenester, sosiale tjenester, finansielle tjenester, museer, teatre, kunstnerisk fremføring, samleobjekter, fast eiendom etc. Denne gruppen har omsetning som faller helt utenfor loven. Virksomheter som bare har slik omsetning skal ikke registreres i merverdiavgiftsmanntallet, og har heller ikke rett på fradrag for inngående merverdiavgift. KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

47 KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV
Skal du ha ansatte? Registrer din bedrift i NAV Aa-registeret Registrer de ansatte i NAV Aa-registeret Tegn yrkesskadeforsikring for de ansatte i et privat forsikringsselskap Lag ansettelsesavtaler for alle arbeidsforhold Opprett egen konto for skattetrekk i banken (forskuddstrekk av lønn til ansatte på grunnlag av skattekort) Betal arbeidsgiveravgift (14,1 % på Østlandet) Håndtér de ansattes feriepenger (jmf. Ferieloven) Lag HMS-plan (helse, miljø og sikkerhet) for bedriften (arbeidstilsynet.no) Obligatorisk tjenestepensjon (2 % jmf Lov om OTP) KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

48 Aktiv planlegging ”en vellykket gründer overlater minst mulig til tilfeldighetene” Ha en gjennomarbeidet ide Riktig markedsføringsmix (de 4 P’er) God organisering av driften Ryddig og oversiktlige rutiner God økonomistyring Kort og godt en FORRETNINGSPLAN KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

49 KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV
Forretningsplan Internt målstyringsdokument Investeringsprospekt Generell informasjon til forretningsforbindelser KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

50 Forretningsplan - innhold
Sammendrag Forretningsidé Visjon/mål Organisasjon og ledelse Produkt/tjeneste Markedsanalyse Gjennomføring - de 4 p’er Fremdriftsplan Budsjett, lønnsomhet Finansiering Risiko Trenger du hjelp? - Servicekontoret tilbyr kurs i forretningsplanutvikling og individuell veiledning KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

51 KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV
Markedsføring Markedet generelt? Hvem er kundene? Hvilke behov har kundene? Kjøpskriterier? Konkurrenter? Beste Produkt / tjeneste Beste Pris Beste Plass (distribusjon) Beste Promosjon Salg KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

52 Salg Utgangspunkt: Hvem er kundene og hvilke behov har de?
Hvordan kjøper/handler kunden? Kjøps-triggere? Andre kjøpskriterier Hvem er beslutningstageren(e)? Hvordan legge opp salget? Salgsmaler? Selgeroppfølgingssystemer? Kundeoppfølgingssystemer? KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

53 KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV
Krav til firmanavnet Navnet skal ikke være villedende Må inneholde minst tre bokstaver fra det norske alfabetet Kan ikke alene bestå av navn på et land, fylke eller en kommune Enkeltpersonforetak må ha med etternavnet til innehaver i firmanavnet KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

54 Rettigheter til firmanavnet
Patentstyret beskytter firma-, produktnavn og logoer gjennom varemerkeregistreringer Rettigheter til navn/logo kan bli verdifulle og viktige i en konkurransesituasjon Søknadsavgift: kr Vurder å kvalitetssikre navn og logo tidlig (forvekslbarhet, registrerbarhet osv.) Patentstyret er rette instans for patenter KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

55 KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV
Nyttige lenker Servicekontoret: Brønnøysundregistrene: Bedin: Skatteetaten: Altinn: NAV Arbeidstilsynet Andre: Lovdata: Innovasjon Norge: KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

56 KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV
Ta kontakt – så hjelper vi deg videre! KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

57 Servicekontoret for næringslivet
NÆRINGSETATEN OSLO KOMMUNE Servicekontoret for næringslivet KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet


Laste ned ppt "KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google