Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet “Mini- etablererkurs” Norsk Ergoterapeutforbund 3.9.2010 KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet “Mini- etablererkurs” Norsk Ergoterapeutforbund 3.9.2010 KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet “Mini- etablererkurs” Norsk Ergoterapeutforbund 3.9.2010 KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV

2 Agenda •Servicekontoret •Valg av selskapsform –Enkeltpersonsforetak –Ansvarlig selskap –Aksjeselskap •Skatt og personlige rettigheter •Merverdiavgift •Registrering •Noen råd på veien KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

3 Hva gjør Servicekontoret •Gir gratis informasjon om start av egen virksomhet •”Etablererpakke” – egne brosjyrer •Forretningsplanveiledning •Koordinerer informasjon fra andre etater •Arrangerer kurs, temakvelder og fagseminarer KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

4 Næringsbegrepet • Næringsbegrepet er definert ved at det: – Innebærer aktivitet – Tar sikte på en viss varighet – Har et visst omfang – Er egnet til å gi overskudd – Drives for skatteyters egen regning og risiko KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

5 Hva kreves for å starte firma? • Du må være myndig • Du må ha gyldig oppholdstillatelse i Norge eller ha en som driver firmaet for deg • Stifterne må ikke være under konkurskarantene (Gjelder for AS) KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

6 Organisasjonsformer • Et strategisk valg • Vi vil omtale de tre vanligste typene KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Enkeltpersonforetak EPF Aksjeselskap AS Ansvarlige selskap ANS/DA

7 Valg av selskapsform har betydning for… • Dine personlige rettigheter • Ansvarsforhold/risiko • Aktuelle avtaler og dokumenter • Registrering • Skatt • Organisering av selskapet • Firmanavn KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

8 Valg av selskapsform - brosjyrer …fremme hos meg eller via naringsetaten.no KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

9 Valg av selskapsform og personlige rettigheter KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Ansvarlig selskap / enkeltpersonforetak Aksjeselskap • Næringsdrivende • Regnes IKKE som ansatte • Næringsinntekt • Færre personlige rettigheter • Regnes som ansatte • Lønnsinntekt og arbeidsgiveravgift • Flere personlige rettigheter

10 Valg av selskapsform og risiko KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Ansvarlig selskap / enkeltpersonforetak Aksjeselskap - Vurdér risikoen før du velger selskapsform! • Begrenset ansvar for selskapets forpliktelser • Ved konkurs mister du kun aksjeinnskudd • Ubegrenset personlig ansvar for selskapets forpliktelser • Kan gå personlig konkurs

11 KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet EPF Lav risiko og få eller ingen ansatte Ikke krav til oppstartskapital ANS/DA Lav risiko og få eller ingen ansatte Ikke krav til oppstartskapital AS Høy risiko, mange ansatte eller høy omsetning 100 000,- i oppstartskapital

12 Enkeltpersonforetak Næringsvirksomhet drevet under fullt personlig ansvar av en enkeltperson (innehaveren) • Innehaveren har all myndighet • Ingen egen lov om Enkeltpersonforetak • Kan ikke være ansatt (lønnstaker) i eget selskap • Enkelt å opprette, enkelt å slette • Egnet ved lav risiko og få eller ingen ansatte KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

13 Ansvarlig selskap/delt ansvar Næringsvirksomhet drevet under fullt personlig ansvar av to eller flere enkeltpersoner (deltakere) • Regulert av Selskapsloven • Deltakerne kan ikke være ansatt (lønnstaker) i eget selskap • Kan ikke slettes uten offentlig kunngjøring • Egnet ved lav risiko og få eller ingen ansatte • To ansvarsformer – ANS eller DA KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

14 Ansvarsformer Ubegrenset ansvar (ANS) • Hver enkelt deltaker har ubegrenset personlig ansvar for selskapets samlede forpliktelser. • Kreditorene kan rette hele kravet mot samtlige deltakere. Delt ansvar (DA) • Hver enkelt deltaker har ubegrenset ansvar for deler av selskapets forpliktelser. Til sammen svarer de for selskapets samlede forpliktelser. • Kreditorene må rette kravet mot hver enkelt deltaker i forhold til dennes ansvarsdel. KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

15 Selskapsavtale Det skal opprettes en skriftlig selskapsavtale som skal dateres og underskrives av samtlige deltakere. • Selskapets navn • Navn og adresse for samtlige deltakere • Formål • Forretningskommune • Hvorvidt deltakerne skal gjøre innskudd og i tilfelle den verdi innskutte eiendeler har • Deltakernes ansvarsandel i DA må angis KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

16 Andre forhold som reguleres av selskapsloven • Selskapsmøtet – Selskapets øverste myndighet – Avholdes minst en gang i året – Samtlige deltakere har møterett • Styre – Valgfritt, velges eventuelt av selskapsmøtet • Daglig leder – Valgfritt, velges eventuelt av selskapsmøtet KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

17 Kompanjongavtale • Ikke pålagt å ha kompanjongavtale, men det anbefales. • Kompanjongavtalen regulerer forhold som – Inntektsfordeling – Arbeidsfordeling – Daglig leder og styre – Nye deltakere / uttreden av selskapet – Annet KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Mal på www.bedin.no

18 Skatt og avgifter - næringsdrivende Enkeltpersonsforetak beskattes etter Foretaksmodellen Ansvarlige selskap (ANS/DA) beskattes etter Deltakermodellen KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Modellene skal slå likt ut uansett selskapsform. Hjelp? Regnskapsfører eller Skatt Øst, gratistlf. 800 80 000

19 Innbetaling av skatt - næringsdrivende KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet • Som selvstendig næringsdrivende er du etter skattebetalingsloven forpliktet til å innbetale skatten på forskudd • Lever skjemaet RF-1102 til Likningskontoret når du starter næringsvirksomhet - oppgi forventet overskudd (eller underskudd) og personinntekt • Forskuddsskatten kreves inn av Kemnerkontoret – 15. mars – 15. mai – 15. september – 15. november

20 KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet • Selvstendig næringsdrivende leverer Selvangivelse for næringsdrivende • Frist – 30. april (på papir) – 31. mai (elektronisk) Tips: Levering via altinn.no går raskere Egen selvangivelse for næringsdrivende

21 Personlige rettigheter - næringsdrivende KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet • Andre personlige rettigheter enn lønnstakere • Viktigste forskjeller er i forhold til: – Sykepenger – Dagpenger

22 Sykepenger - næringsdrivende KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet • Ingen dekning de første 16 virkedager. 65% av sykepengegrunnlaget fra 17. virkedag. • Sykepengegrunnlaget svarer til pensjonsgivende årsinntekt (beregnet personinntekt) de siste 3 årene • Tilleggsforsikring i Folketrygden: -65% fra og med første sykedag (1,7 %) -100% fra og med 17. sykedag (2,9 %) -100% fra og med første sykedag (10,8 %) -NB! Premien for tilleggstrygd er fradragsberettiget i selvangivelsen • Sykepengene er begrenset oppad til seks ganger folketrygdens grunnbeløp G (pr. i dag 6 x 72.881 = 437.286) Søknadsskjema: nav.no > Jobb & arbeidsliv> Arbeidsgiver > Forsikring

23 Svangerskapspenger - næringsdrivende KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet • Hvis arbeidet kan forårsake skade på fosteret • 100 % av personinntekten frem til tre uker før termindato • Må ha vært i aktivitet i minst to uker før du går ut i svangerskapspermisjon

24 Foreldrepenger - næringsdrivende KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet • 100 % av antatt personinntekt fra første permisjonsdag • Må ha vært i aktivitet i minst seks av de siste ti månedene før stønadsperioden starter

25 Omsorgspenger - næringsdrivende KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet • Arbeidstaker som har omsorg for barn under 12 år, har rett til omsorgspenger under fravær fra arbeidet når barnet eller den som har det daglige barnetilsynet, er syk. • Selvstendige næringsdrivende har ikke krav på omsorgspenger!

26 Dagpenger - næringsdrivende KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet • Næringsdrivende har ikke krav på dagpenger! • Personer over 64 år kan få dagpenger på visse vilkår Dagpenger fastsettes på grunnlag av lønnsinntekt. Næringsdrivende har næringsinntekt.

27 Arbeidsforhold og yrkesskade - næringsdrivende KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet • Selvstendig næringsdrivende er ikke dekket av arbeidsmiljøloven! • Oppdragsgiver har ingen plikt til å tegne yrkesskadeforsikring for de som gjør oppdrag i næring • Du kan tegne frivillig yrkesskadetrygd og yrkesskadeforsikring

28 Aksjeselskap Selskapsform der eierne har begrenset ansvar for selskapets forpliktelser. • Innehaver regnes som ansatt lønnstaker • Krav om revisor og innlevering av årsregnskap • Minimum aksjekapital kr. 100 000 • Krav om styre • Regulert av Aksjeloven av 13. Juni 1997 nr 44 • Kan ikke slettes uten offentlig kunngjøring KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

29 Aksjeselskap - Stiftelsesdokument Det skal opprettes et skriftlig stiftelsesdokument som skal dateres og underskrives av samtlige aksjonærer • Navn, adresse og fødsels- eller organisasjonsnummer på alle aksjonærene • Antall aksjer som skal tegnes av hver aksjonær • Det beløpet som skal betales for hver aksje • Tidspunkt for oppgjør av aksjeinnskuddet • Hvem som skal være medlem av styret • Hvem som skal være selskapets revisor • Dersom aksjeinnskudd skal gjøres med andre eiendeler enn penger, noen skal gis særskilte rettigheter i forbindelse med stiftelsen eller selskapet skal dekke utgifter ved stiftelsen, må også dette være bestemt i stiftelsesdokumentet • Vedtekter • Åpningsbalanse (datert tidligst fire uker før stiftelsen) KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

30 Aksjeselskap - Vedtekter • Selskapets offisielle navn • I hvilken kommune selskapet skal ha sitt hovedkontor • Selskapets formål • Aksjekapitalens størrelse • Aksjenes pålydende • Antall styremedlemmer • Hvilke saker som skal behandles i ordinær generalforsamling • Daglig leder KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Tips: Maler til stiftelsesdokumenter og vedtekter finner du på naringsetaten.no eller bedin.no

31 Aksjeselskap har 3 organer • Generalforsamling • Styre • Daglig leder KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

32 Aksjeselskap - generalforsamling • Selskapets øverste organ • Alle aksjonærene har møterett, 1 aksje = 1 stemme • Godkjenner årsregnskap, årsberetning, m.m. • Skal avholdes før 1. juli – årsregnskap sendes til Regskapsregisteret i Brønnøysund senest 1. august • Kan ha ekstraordinær generalforsamling dersom det er spesielle saker eller om 10% av aksjonærene krever det KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

33 Aksjeselskap - styre • Alle aksjeselskaper skal ha et styre • Styret har ansvaret for forvaltningen av selskapet • Krav om møte 4 ganger i året • Fastsetter planer (strategi) og budsjetter • Skal holde seg orientert om den økonomiske situasjonen i selskapet KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

34 Aksjeselskap – daglig leder • Daglig leder gjennomfører styrets vedtatte strategi gjennom daglig ledelse av bedriften • Dersom aksjekapitalen er på under 3 millioner er det valgfritt å ha daglig leder • Daglig leder velges av styret KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

35 KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Skatt for aksjeselskap • Innehaveren regnes som ansatt og tar ut lønn. Skatten forhåndstrekkes av selskapet som arbeidsgiver på grunnlag av innlevert skattekort. Totale lønnsutgifter (brutto lønn og arbeidsgiveravgift) utgiftsføres i selskapet. • Regnskapsmessig overskudd beskattes med 28 % selskapsskatt. • Utdeling av utbytte til aksjonærene utover et skjermingsfradrag beskattes med 28 % hos aksjonærene.

36 KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Aksjeselskap – innbetaling av skatt • Aksjeselskapet skatter etterskuddsvis • Forhåndskatt 15. februar og 15. april året etter inntektsåret • Resterende skatt forfaller 3 uker etter at skattelistene er offentliggjort

37 KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Aksjeselskap – selvangivelse • Selskapet leverer Selvangivelse for aksjeselskaper – Vedlegg: Næringsoppgave 2 for aksjeselskaper, Aksjonærregisteroppgave, m.fl. – Frist: 31. mars (på papir), 31. mai (elektronisk)

38 KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Personlige rettigheter for innehavere av AS • Basert på det du tar ut i lønn - ikke utbytte (som ikke gir noen rettigheter) • Som lønnstager regnes du som ”vanlig” ansatt – selv om det er ditt eget selskap. Du har av den grunn samme personlige rettigheter som alle ansatte – 100% sykelønn fra første dag (Selskapet betaler sykepengene de første 16 dagene) – Krav på dagpenger ved arbeidsledighet

39 KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Registrering av foretak Gjøres hos Brønnøysundregistrene på fastsatt blankett eller elektronisk via www.altinn.no Tips : www.brreg.no/saksbehandlingstider

40 KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Registrering - huskeliste Selskapsform Registrering EnkeltpersonforetakAnsvarlige selskapAksjeselskap Brønnøysund- registrene Alle skal registreres i enhetsregisteret. Hvis du skal selge ikke-egenproduserte varer eller ha flere enn fem ansatte, skal du også registreres i foretaksregisteret. Foretaksregisteret SkjemaForenklet registermeldingSamordnet registermelding VedleggIngen • Selskapsavtale • Ev. protokoll som viser valg av styre • Stiftelsesdokument / vedtekter • Protokoll som viser valg av styre • Dokumentasjon på innbetalt aksjekapital • Åpningsbalanse • Bekreftelse fra revisor Gebyr - Enhetsregisteret er gratis - Foretaksregisteret 2500,- på papir / 2000 kr via altinn.noaltinn.no - 2500 kr på papir - 2000 kr via altinn.noaltinn.no - 6000 kr på papir - 5000 kr via altinn.noaltinn.no

41 Regnskap og bokføring • Alle selskap har regnskaps- og bokføringsplikt! • Regnskap og bilag skal oppbevares i 10 år • Ta vare på bilagene! KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

42 Noen krav etter bokføringsloven • Alt kontantsalg skal registreres på kassaapparat eller et likeverdig system. (Unntak: Kontantsalg av sporadisk eller ambulerende karakter til en samlet sum som ikke overstiger 3 G) •Hvis tjenestene du selger er basert på tidsforbruk (konsulenttjenester e.l) skal det utarbeides et system slik at du kan dokumentere utførte timer. •Dersom du utfører tjenester etter timebestilling - typisk frisørtjenester og lignende - skal det lages et system for dokumentasjon av timebestillingen. •Se Bokføringsloven og Bokføringsforskriften på www.lovdata.no KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

43 Fakturering • Selgers navn • Selgers org. nr. + evt. MVA • Fakturanr. og dato • Kjøpers navn • Leveringsadresse • Varenavn og antall • Beløp • Spesifisert MVA sats/beløp KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

44 Oppsummering av formelle krav KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Selskapsform Plikter EnkeltpersonsforetakAnsvarlig selskapAksjeselskap Bokføringsplikt Ja Oppbevaring av bilag 10 år Regskapsplikt Ja Regnskapsfører Frivillig Revisor Ved omsetning over 5 millioner Ved omsetning over 5 millioner eller flere enn 5 deltakere Ja Innsending av årsregnskap til Regnskapsregisteret i Brønnøysund Ved eiendeler verdt mer enn 20 millioner eller flere enn 20 ansatte Ved omsetning på over 5 millioner eller flere enn 5 deltakere eller flere enn 5 ansatte Ja

45 Trenger du regnskapsfører? - Test deg selv • Påføre kontokode på bilag • Avgjøre hvordan kjøp skal behandles i forbindelse med merverdiavgift • Avgjøre om en utgiftsgodtgjørelse er oppgavepliktig, trekkpliktig og arbeidsgiveravgiftspliktig • Avgjøre om større innkjøp av maskiner og inventar skal aktiveres eller kostnadsføres • Bokføre regnskapsopplysningene • Utarbeide periodisert resultatregnskap og balanse med jevne mellomrom • Spesifisere kjøp/salg på motpart • Avstemme konto for bank, kasse og offentlige utgifter • Avstemme åpne poster i kunde - og leverandørreskontroen • Utarbeide lovpålagte dokumenter som skal sendes inn til skatteoppkrever (kemner/kommunekasserer), likningskontor, fylkesskattekontor, og Brønnøysundregistrene KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Skatteetaten anbefaler at du minst bør beherske alle disse oppgavene for å føre regnskapet selv!

46 Merverdiavgift eller ei? 1)Moms-pliktig omsetning? Stikkord: §5 i merverdiavgiftloven. Hvis JA,… 2) Registrere deg i Merverdiavgiftmanntallet etter omsetning kr. 50.000 3)Faktura før kr. 50.000 = ekskl.mva 4)Må levere mva-oppgave (6 ganger pr. år etter fastsatte terminer) § 5 i merverdiavgiftsloven spesifiserer hva som faller utenfor loven Eksempler: Omsetning av helsetjenester, undervisningstjenester, sosiale tjenester, finansielle tjenester, museer, teatre, kunstnerisk fremføring, samleobjekter, fast eiendom etc. Denne gruppen har omsetning som faller helt utenfor loven. Virksomheter som bare har slik omsetning skal ikke registreres i merverdiavgiftsmanntallet, og har heller ikke rett på fradrag for inngående merverdiavgift. KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

47 Skal du ha ansatte? • Registrer din bedrift i NAV Aa-registeret • Registrer de ansatte i NAV Aa-registeret • Tegn yrkesskadeforsikring for de ansatte i et privat forsikringsselskap • Lag ansettelsesavtaler for alle arbeidsforhold • Opprett egen konto for skattetrekk i banken (forskuddstrekk av lønn til ansatte på grunnlag av skattekort) • Betal arbeidsgiveravgift (14,1 % på Østlandet) • Håndtér de ansattes feriepenger (jmf. Ferieloven) • Lag HMS-plan (helse, miljø og sikkerhet) for bedriften (arbeidstilsynet.no) • Obligatorisk tjenestepensjon (2 % jmf Lov om OTP) KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

48 Aktiv planlegging ”en vellykket gründer overlater minst mulig til tilfeldighetene”  Ha en gjennomarbeidet ide  Riktig markedsføringsmix (de 4 P’er)  God organisering av driften  Ryddig og oversiktlige rutiner  God økonomistyring Kort og godt en FORRETNINGSPLAN KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

49 Forretningsplan • Internt målstyringsdokument • Investeringsprospekt • Generell informasjon til forretningsforbindelser KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

50 Forretningsplan - innhold • Sammendrag • Forretningsidé • Visjon/mål • Organisasjon og ledelse • Produkt/tjeneste • Markedsanalyse • Gjennomføring - de 4 p’er • Fremdriftsplan • Budsjett, lønnsomhet • Finansiering • Risiko KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Trenger du hjelp? - Servicekontoret tilbyr kurs i forretningsplanutvikling og individuell veiledning

51 Markedsføring KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet • Markedet generelt? • Hvem er kundene? • Hvilke behov har kundene? • Kjøpskriterier? • Konkurrenter? • Beste Produkt / tjeneste • Beste Pris • Beste Plass (distribusjon) • Beste Promosjon • Salg

52 Salg KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet • Hvordan kjøper/handler kunden? • Kjøps-triggere? Andre kjøpskriterier • Hvem er beslutningstageren(e)? • Hvordan legge opp salget? • Salgsmaler? • Selgeroppfølgingssystemer? • Kundeoppfølgingssystemer? Utgangspunkt: Hvem er kundene og hvilke behov har de?

53 Krav til firmanavnet • Navnet skal ikke være villedende • Må inneholde minst tre bokstaver fra det norske alfabetet • Kan ikke alene bestå av navn på et land, fylke eller en kommune • Enkeltpersonforetak må ha med etternavnet til innehaver i firmanavnet KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

54 Rettigheter til firmanavnet • Patentstyret beskytter firma-, produktnavn og logoer gjennom varemerkeregistreringer • Rettigheter til navn/logo kan bli verdifulle og viktige i en konkurransesituasjon • Søknadsavgift: kr. 2.300 • Vurder å kvalitetssikre navn og logo tidlig (forvekslbarhet, registrerbarhet osv.) • Patentstyret er rette instans for patenter KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet

55 Nyttige lenker KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Servicekontoret:www.naringsetaten.no Brønnøysundregistrene:www.brreg.no Bedin:www.bedin.no Skatteetaten:www.skatteetaten.no Altinn:www.altinn.no NAVwww.nav.no Arbeidstilsynet www.arbeidstilsynet.no Andre:www.spor-oss.no Lovdata:www.lovdata.no Innovasjon Norge:www.invanor.no

56 KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Ta kontakt – så hjelper vi deg videre!

57 KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet NÆRINGSETATEN OSLO KOMMUNE Servicekontoret for næringslivet 23 46 01 11 servicekontoret@nae.oslo.kommune.no Paul.bo@nae.oslo.kommune.no www.naringsetaten.no


Laste ned ppt "Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet “Mini- etablererkurs” Norsk Ergoterapeutforbund 3.9.2010 KOMPETANSE FOR ET GODT NÆRINGSLIV."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google