Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge 1 Hele undersøkelsen, alle respondenter 1. Alder Svar Denne undersøkelsen 3614.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge 1 Hele undersøkelsen, alle respondenter 1. Alder Svar Denne undersøkelsen 3614."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge 1 Hele undersøkelsen, alle respondenter 1. Alder Svar Denne undersøkelsen 3614

2 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge2 2. Kjønn N Denne undersøkelsen3606

3 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge3 3. Morsmål N Denne undersøkelsen3616

4 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge4 4. Yrke 1Leder/Sykepleier i lederstilling 2Sykepleier 3Hjelpepleier/omsorgs arbeider/helsefagarb eider 4Uten formell helsefagutdannelse 5Annet N Denne undersøkelsen3596

5 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge5 5. Hvor jobber du? N Denne undersøkelsen3616

6 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge6 6. Fylke N Denne undersøkelsen3616

7 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge7 7. Hvor lenge har du jobbet i yrket? N Denne undersøkelsen3605

8 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge8 8. Jobber du heltid eller deltid? N Denne undersøkelsen3554

9 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge9 1. Alder Herifra er undersøkelsen kun for sykehjemsarbeidere N Denne undersøkelsen1467

10 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge10 2. Kjønn N Denne undersøkelsen1465

11 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge11 3. Morsmål N Denne undersøkelsen1468

12 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge12 4. Yrke 1Leder/Sykepleier i lederstilling 2Sykepleier 3Hjelpepleier/omsorgs arbeider/helsefagarb eider 4Uten formell helsefagutdannelse 5Annet N Denne undersøkelsen1463

13 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge13 6. Fylke N Denne undersøkelsen1468

14 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge14 7. Hvor lenge har du jobbet i yrket? N Denne undersøkelsen1463

15 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge15 8. Jobber du heltid eller deltid? N Denne undersøkelsen1438

16 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Hvordan trives du i jobben? N Denne undersøkelsen1467

17 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Har økonomiske innstramninger på din arbeidsplass, påvirket pasientene/brukerne? N Denne undersøkelsen1462

18 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Er grunnbemanninga god nok på din arbeidsplass? N Denne undersøkelsen1464

19 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Leies det inn vikarer ved sykdom på din arbeidsplass? N Denne undersøkelsen1463

20 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Hvis nei, hva er årsaken til at det ikke leies inn vikarer ved sykdom? 1Kommunen har bestemt det 2Min ledelse har bestemt det 3Vi "på gulvet" bestemmer oss for "å ta i ett ekstra tak" 4Vet ikke N Denne undersøkelsen345

21 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Har du nok tid til å gjøre alle de oppgavene du er pålagt i løpet av en arbeidsdag? N Denne undersøkelsen1467

22 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Hvilke oppgaver må du i så fall prioritere bort? Du kan sette flere kryss 1Aktivisering og utflukter 2Hygiene og stell 3Mat og ernæring 4Andre oppgaver N Denne undersøkelsen634

23 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Får dine pasienter/brukere dekket følgende grunnleggende behov og rettigheter? 1Riktig kosthold 2Hygiene 3Av- og påkledning 4Toalettbesøk 5Individuell døgnrytme 6Sosial kontakt og aktiviteter 7Livsnødvendig pleie 8Medisinsk oppfølging 9Legetilsyn 10Rett til medbestemmelse 11Rett til verdig alderdom 12Rett til å ikke dø alene

24 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Riktig kosthold N Denne undersøkelsen1468

25 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Hygiene N Denne undersøkelsen1468

26 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Av- og påkledning N Denne undersøkelsen1468

27 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Toalettbesøk N Denne undersøkelsen1468

28 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Individuell døgnrytme N Denne undersøkelsen1468

29 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Sosial kontakt og aktiviteter N Denne undersøkelsen1468

30 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Livsnødvendig pleie N Denne undersøkelsen1468

31 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Medisinsk oppfølging N Denne undersøkelsen1468

32 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Legetilsyn N Denne undersøkelsen1468

33 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Rett til medbestemmelse N Denne undersøkelsen1468

34 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Rett til verdig alderdom N Denne undersøkelsen1468

35 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Rett til å ikke dø alene N Denne undersøkelsen1468

36 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Har du opplevd at bruken av vikarer fra private vikarbyråer går utover tjenestetilbudet til pasientene/beboerne? N Denne undersøkelsen1429

37 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Hvis ja, på hvilken måte? Du kan sette flere kryss. 1Deres arbeidsgiver har ikke gitt dem tilstrekkelig opplæring 2Vi sliter med språkbarrierer 3Vi må bruke mye av vår tid på å lære dem opp 4Dårlige holdninger hos vikarer gir slett tilbud 5De har for liten kunnskap om brukerne 6De interesserer seg ikke for brukerne, er bare opptatt av raske penger 7Annet N Denne undersøkelsen695

38 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Hvordan vil du beskrive din kjennskap til Pasientrettighetsloven? 1Vet ikke hva det er 2Kjenner til den, men brukes lite i min jobb 3Har en sentral plass i vår institusjons virksomhet N Denne undersøkelsen1440

39 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Hender det at du opplever ting du ønsker å rapportere, men unnlater å gjøre det? N Denne undersøkelsen1456

40 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Har du noen gang varslet om avvik? 1Aldri ganger siste året ganger siste året 4Mer enn 15 ganger siste året N Denne undersøkelsen1455

41 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Hvis ja, opplever du at det fører til forandring? N Denne undersøkelsen1273

42 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Hvor godt føler du at du kjenner pasientene/brukerne som du har primæransvaret for? N Denne undersøkelsen1409

43 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Har du det siste året opplevd at dere har hatt pasienter som egentlig skulle vært på en annen avdeling/institusjon/sykehus? For eksempel terminale kreftpasienter, sterkt funksjonshemmede unge mennesker, for syke pasienter osv. N Denne undersøkelsen1460

44 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Vil du si at de pasientene som dør hos dere får en verdig død? N Denne undersøkelsen1468

45 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Har du, etter din mening, nok tid til pasienter som er døende? N Denne undersøkelsen1463

46 Her har jeg krysset forrige nr 34 på fylker

47 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Skjer det at pasienter dør alene på din arbeidsplass? N Denne undersøkelsen1468

48 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Hvis ja, hvor ofte? N Denne undersøkelsen685

49 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Har du opplevd kritikkverdige episoder som følge av at ansatte snakker for dårlig norsk? N Denne undersøkelsen1465

50 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Hvor ofte har du utført oppgaver du ikke er kvalifisert til? N Denne undersøkelsen1461

51 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Opplever du at brukere som har ressurssterke og aktive pårørende får bedre hjelp enn andre brukere? N Denne undersøkelsen1458

52 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Har du opplevd at pasienter som har grunn til å klage, likevel ikke gjør det? N Denne undersøkelsen1455

53 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Opplever du at pasienter medisineres for at de skal bli lettere å håndtere og mer medgjørlige for personalet? N Denne undersøkelsen1468

54 Her har jeg fordypet i spm. 43.

55 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Har du det siste året opplevd at det har vært nødvendig å bruke tvang eller makt som ikke har hjemmel i lov? N Denne undersøkelsen1450

56 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge I hvilke tilfeller har det vært nødvendig å bruke tvang eller makt? Du kan sette flere kryss. 1Vi har dessverre måttet ty til tvang i dusj/toalett/stell- situasjoner 2Vi har dessverre måttet låse beboere inne 3Når pasienter ikke vil ta sine medikamenter 4Vi har dessverre måttet ty til tvang under mating/spising 5Annet N Denne undersøkelsen563

57 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Har pasientene/brukerne der du jobber følgende: 1Individuell pleieplan for beboere 2Tilbud om aktiviteter 3Tilbud om å komme utendørs 4Tilsyn av lege hvis behov 5God og sunn mat

58 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Individuell pleieplan for beboere N Denne undersøkelsen1455

59 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Tilbud om aktiviteter N Denne undersøkelsen1459

60 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Tilbud om å komme utendørs N Denne undersøkelsen1455

61 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Tilsyn av lege hvis behov N Denne undersøkelsen1454

62 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge God og sunn mat N Denne undersøkelsen1453

63 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Har du opplevd brudd på Pasientrettighetsloven der du jobber? N Denne undersøkelsen1413

64 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Hvis ja, hvilke av følgende områder mener du det har skjedd brudd på? Du kan sette flere kryss. 1Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste 2Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenest en 3Pasientrettigheter i fastlegeordningen 4Rett til individuell pleieplan 5Tiltak ved særlig tyngende omsorgsoppgaver 6Pasientens og brukerens rett til informasjon 7Informasjon til pasientens nærmeste pårørende 8Om myndige pasienter som ikke har samtykkekompetans e 9Om pasienter som er umyndiggjort 10Adgang til å gi helsehjelp som pasienten motsetter seg 11Rett til innsyn i journal N Denne undersøkelsen508

65 :31 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Ville du selv valgt å bli gammel/dø på sykehjem i Norge? N Denne undersøkelsen1453


Laste ned ppt "Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge 1 Hele undersøkelsen, alle respondenter 1. Alder Svar Denne undersøkelsen 3614."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google