Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prioritering som medisinsk-faglig utfordring Ole Frithjof Norheim Forsknings- og utviklingsavdelingen Helse Bergen/Helse Vest.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prioritering som medisinsk-faglig utfordring Ole Frithjof Norheim Forsknings- og utviklingsavdelingen Helse Bergen/Helse Vest."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prioritering som medisinsk-faglig utfordring Ole Frithjof Norheim Forsknings- og utviklingsavdelingen Helse Bergen/Helse Vest

2

3 Cetuximab =monoklonalt antistoff •Potensiell indikasjon: •Kolorektalcancer •Årlig ca 700 pasienter på Vestlandet •200 kan være aktuelle for behandling med Cetuximab eller liknende stoff •Effekt/nytte •ca 20% av kreftpasientene får en positiv effekt av Cetuximab •usikkert om hele gruppen har en livsforlengende effekt •2 måneders effekt kan ikke utelukkes •Enkeltpasienter kan likevel ha en effekt av noe lengre varighet (Olav Mella, Intranett, HB)

4 Kostnader •Kostnad pr. pasient 120 000 kroner for en behandling på seks uker •Gjennomsnittlig behandlingstid med cellegift og Cetuximab, ca 3 måneder, minimum 400 000 kr •Hvis alle aktuelle pasienter skal få (dvs 200): ca. 80 millioner kroner i året i helseregion Vest •Rikstrygdeverket finansierer ikke bruk av medikament i en så tidlig fase, det er hvert enkelt sykehus som må ta kostnaden dersom de tar det i bruk •Medikamentbudsjettet for Kreftavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus er på vel 30 millioner i 2005

5 Hva er prioritering? •1.ordens beslutninger –Avgjør hvor mye av en tjeneste som skal tilbys: kapasitet •Politisk og administrativt nivå •2.ordens beslutninger –Avgjør hvem som skal få tjenesten: seleksjon og eksklusjon •Overordnet faglig nivå •Praktisk-klinisk nivå

6 Noen utviklingstrekk •Ny teknologi •Økte kostnader •Økte forventninger •Økt antall eldre

7 Cholecystectomy 19902002Change 2,94,1Men41% 7,010,8Women55% 6,717,2Women 30-39 yr 165% 55,8 yr51,2 yr Mjaaland et al. 2003

8 Medikamentavgivende stenter •RAVEL-studien (N Engl J Med) 2002 –reduserer frekvensen av restenose betydelig •Eksplosiv økning i bruk og flere stenter lanseres •Men – ? effekt på dødelighet / QoL (overdødeligh.) •Bekymringsmeldinger fra FDA - ? senstenose •Konsekvenser –for foretaket (> NOK 6000 tilleggskostnader) –Norge: > 60 mill

9 Hjertesykdom og coronare intervensjoner PCI og bypasskirurgi i Norge 1998-2003 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1998 19992000200120022003 CABG PCI AMI Inger Norderhaug et al. 2004

10

11 Nasjonale føringer om prioritering •Prioriteringsutvalget (Lønning II) foreslo fire hensyn som må vurderes ved prioritering: –er pasientens tilstand alvorlig nok? –er det planlagte tiltaket nyttig nok? –er tiltaket rimelig kostnadseffektivt? –er tiltaket dokumentert effektivt?

12 Endringer i pasientrettighetsloven •1999: Lov om pasientrettigheter •Desember 2003: Stortinget vedtar endringer i pasientrettighetsloven •1. september 2004: Spesialisthelsetjenesten pålegges å fastsette en konkret individuell frist for når retten til nødvendig helsehjelp senest skal være oppfylt –Det knyttes sanksjoner til manglende rettighetsoppfyllelse

13 Prioriteringsprosjektet i Helse Vest •Hensikten med prioriteringsarbeidet er å –styrke tilbudet av godt dokumenterte helsetjenester til alle pasienter med alvorlig sykdom –sikre en konsistent praktisering av prioriteringsforskriften på tvers av fagområdene

14 Utgangspunkt for prioriteringsarbeidet i Helse Vest •Prioriteringsbeslutninger må sikres legitimitet gjennom –åpenhet –akseptable og forståelige begrunnelser –klageadgang og revisjonsmuligheter –støtte fra ledelse/styre

15

16 Alle avdelingsopphold, pr september 2004

17 Prioritering - modell Rett til nødvendig helsehjelp Avdeling eller Fagområde 1 Avdeling eller Fagområde 2 Avdeling eller Fagområde 3 Avdeling eller Fagområde 4 Annen helsehjelp Etterspørsel Sørge-for-ansvar

18 Prioritering Rett til nødvendig helsehjelp

19 Prioritering Rett til nødvendig helsehjelp

20 Prioriteringsprosesser i Helse Vest •trinn 1: –Registrering av pasientdata (styringsrelevant informasjon) •trinn 2: –Utforme veiledere •trinn 3: –Skape åpenhet

21 Opprettelse av faggrupper, mandat •Hver divisjon/avdeling får i oppdrag å: •lage forslag til en liste over pasientgruppene som skal tildeles rett til nødvendig helsehjelp definere pasientgruppene ut fra hovedproblem, diagnose eller aktuell behandling. Det er viktig at undergruppene innen hver pasientgruppe defineres eller beskrives definere en veiledende lengste medisinsk forsvarlige ventetid på behandling

22 Prioriteringsforskriften = Kriterier for tildeling av nødvendig helsehjelp •Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten etter pasientrettighetsloven § 2-1 annet ledd, når: •pasienten har et visst prognosetap med hensyn til livslengde eller ikke ubetydelig nedsatt livskvalitet dersom helsehjelpen utsettes og •pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen, og •de forventede kostnadene står i et rimelig forhold til tiltakets effekt

23 Sjekkliste for vurdering av prioritet Pasientgruppe: _____________________ Behandling: _______________________ 1. Alvorlighet 2. Forventet nytte 3. Kostnads-effektivitet 4. Dokumentasjon for 1-3

24 1. Beskrivelse av tilstanden dersom det aktuelle behandlingstilbud ikke blir gitt JaNeiNA a. Prognosetap - Er dødeligheten mer enn 5-10% de første fem år uten behandling? b. Nedsatt fysisk eller psykisk funksjonstilstand - Medfører tilstanden varig og sterkt nedsatt evne til å utføre daglige gjøremål? c. Smerter - Medfører tilstanden smerter som krever mer enn ikke-reseptbelagte smertestillende medikamenter?

25

26

27

28 Videre tiltak •Trinn 4 –Veilederne er lagt ut på felles server (intranett HB •Trinn 5 –Koordinering med andre sykehus i foretaket •Trinn 6 –Høring i forhold til brukerutvalg •Trinn 7 –Terskelanalyse og evaluering: Er kriteriene og praktiseringen av dem er akseptable •Trinn 8 –Harmonisering på tvers av fagområdene •Trinn 9 –Veiledere blir lagt ut på internett, informasjon til primærleger og pasienter

29 Oppsummering •Åpen prioritering er nødvendig for å: •sikre en konsistent praktisering av prioriteringsforskriften på tvers av fagområdene •styrke tilbudet av godt dokumenterte helsetjenester til alle pasienter med alvorlig sykdom

30 Problemer?

31 Prioritering – modell? Rett til nødvendig helsehjelp Annen helsehjelp Etterspørsel Sørge-for-ansvar

32 Prioritering – modell? Rett til nødvendig helsehjelp Annen helsehjelp Etterspørsel Sørge-for-ansvar Egenbetaling?

33 Prioritering Øyeblikkelig hjelp Rett til nødvendig helsehjelp Annen helsehjelp Nasjonale føringer • Psykiatri • Kreft • Kronikere • Rehabilitering • Rus • Omsorg, spes. i livets sluttfase Offentlig Privat


Laste ned ppt "Prioritering som medisinsk-faglig utfordring Ole Frithjof Norheim Forsknings- og utviklingsavdelingen Helse Bergen/Helse Vest."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google