Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TIDE BUSS Erfaringer fra drift av gassbusser Adm. direktør Idar Sylta Norsk Gassforum - Gassbusseminar Gardemoen 7. november 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TIDE BUSS Erfaringer fra drift av gassbusser Adm. direktør Idar Sylta Norsk Gassforum - Gassbusseminar Gardemoen 7. november 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 TIDE BUSS Erfaringer fra drift av gassbusser Adm. direktør Idar Sylta Norsk Gassforum - Gassbusseminar Gardemoen 7. november 2007

2 Litt om Tide Buss.. • En del av Tide ASA: -Tide Buss AS, Tide Sjø AS og Tide Reiser AS • Tide Buss AS omfatter også –Tide Buss Haugesund AS –Tide Verksted AS www.tide.no

3 Litt om Tide Buss.. • 1850 sjåfører, - 80 for lite….. • 950 busser • 6000 ruteturer hver dag • 40 mill. kilometer i året… • 35 mill. reiser i året… • 130 000 kunder en normal hverdag • Omsetning kr 1,5 milliard

4 Tide Buss har nærmere 100 naturgassbusser….

5 81 naturgassbusser går i Bergensområdet

6 16 naturgassbusser på Haugalandet

7  Initiativet tatt av daværende Bergen Sporvei, Pan Trafikk og Vest Trafikk, alle i dag en del av Tide Buss AS.  15.november 1995 søkte man om tilskudd fra statlige midler til å sette i drift naturgassbusser.  Søknaden fikk gjennomslag, og resulterte i at både staten, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune senere bidro med betydelige og avgjørende midler for å realisere prosjektet. Begynnelsen.., det startet i 1995 !

8  Nødvendige politiske vedtak ble fattet i Hordaland Fylke og Bergen kommune.  Tilsvarende styrevedtak ble fattet i buss-selskapene.  10.juni1998 ble det undertegnet avtale om å gjennomføre gassbussprosjektet med;  3 fyllestasjoner  80 busser.  Høsten 1998 ble et prøveprosjekt med naturgassbusser gjennomført. En Volvo B10M og en Mercedes Benz O405NLG ble da prøvet ut i ordinær trafikk.  En vellykket prøvedrift medførte at prosjektet gasset videre…… Begynnelsen, forts..

9 .  Detaljprosjekteringen startet i november 1998.  Fra busselskapene var da følgende forutsetninger lagt til grunn:  500 km rekkevidde mellom hver tanking  Tankkapasitet pr buss = 1428 liter ( 7 tanker)  Fylletid for 50 % av bussene = 3 timer  Fylletid for resten av bussene = 5 timer  2 fyllestasjoner, i Åsane og på Straume Begynnelsen, forts..

10  Et velfungerende spleiselag har vært avgjørende for å realisere dette prosjektet i Bergen og Hordaland:  Staten  Hordaland Fylkeskommune  Bergen Kommune  Gasnor ( Naturgass Vest)  HSD Buss ( Tide Buss i dag)  Gaia Trafikk ( Tide Buss i dag )  Totalt er ca 75 mill. offentlige kroner tilført prosjektet pr. dato.  I tillegg har busselskapene investert nærmere 140 mill. kroner i nye naturgassbusser. Spleiselag ga suksess…

11 Første milepæl – 7 år siden !  31. mars 2000 åpnet første fylleanlegg for naturgass til busser på Nyborg i Åsane  Anlegget var av typen ”langsomtfyllende” og hadde kapasitet til 36 busser…  Som det første av sitt slag og sin størrelse i Norge, fikk det selvsagt berettiget oppmerksomhet……

12 • I starten ble naturgassbussene til HSD Buss tanket ved Gaias anlegg i Åsane. • Senere fikk HSD Buss sitt eget fylleanlegg ved avdelingen på Straume ( Sotra ). Enda en fyllestasjon….

13  18. april 2006 ble den tredje fyllestasjonen for gassbusser åpnet på Mannsverk  Anlegget er basert på LCNG, har kapasitet til 23 busser og er det første av sitt slag i Norge.  Prosjektet i Bergen og Hordaland var nå fullført slik det opprinnelig var omsøkt  80 naturgassbusser  3 fyllestasjoner 11 år etter initiativet.., tredje fyllestasjon på plass.., -og i mål !?

14 Anbud på Haugalandet i 2005… • Haugaland Buss startet 1. januar 2006 opp en 5-års kontrakt på Haugalandet. • Anbudet omfattet ca 100 busser, hvorav 16 var naturgassbusser. • Her fantes det allerede en fyllestasjon…

15 Erfaringer, -etter snart 8 år med gass….  Bussene har fungert bra, forutsetningene tatt i betraktning !  Verken kunder eller sjåførene har gitt uttrykk for negativitet, ei heller det motsatte….. Mulig vi har markedsført gassbussene for lite ?  De eldste bussene er nå 7,5 år, og har kjørt mellom 450-650 000 km. Det gir et årlig gjennomsnitt på 60-80 000 km. I forhold til de linjene gassbussene benyttes på er vi tilfreds med dette.  En kritisk faktor i gassbussdriften har vært og er vedlikeholdet. En gassbuss krever mer vedlikehold enn en dieselbuss !

16 Våre erfaringer forts … Fordeler:  Ny teknologi, likevel bedre enn forventet ( fryktet..).  Raskere akselerasjon ved oppstart fra holdeplass og lyskryss.  Vesentlig mer stillegående enn dieselbuss.  Oppleves som mindre forurensende enn dieselbusser.  Kundene er fornøyde.  Bruken av gass oppleves ikke som noe problem internt hos oss ( det var og er fortsatt en del myter om gass…).

17 Våre erfaringer forts… Ulemper:  Litt mindre trekkraft enn dieselbuss i bratte motbakker  Dyrere i innkjøp enn dieselbuss  Trenger hyppigere vedlikehold, og gir derved dyrere vedlikehold enn en dieselbuss  Noe dårligere driftsstabilitet enn dieselbussene  Er sårbar for variasjoner i gasskvaliteten  Avhengig av at Gasnor’s fylleanlegg fungerer til enhver tid. ( Vi kan ikke kjøre på nærmeste bensinstasjon, ennå i alle fall ….)

18 Vedlikeholdet….  Tidligere Gaia valgte ved oppstarten i 2000 å bygge opp egen kompetanse for vedlikeholdet av gassbussene.  Tidligere HSD Buss valgte å inngå serviceavtale med leverandør  På Haugalandet har vi også også serviceavtale for gassbussene  Våre erfaringer tilsier at man som operatør;  bør ha en viss egenkompetanse på vedlikehold – dette sikrer nødvendig prioritering, samt fleksibiliteten til å kunne vurdere andre leverandører av bl.a. reservedeler.  Har vært viktig at vi har hatt to fagmiljøer på verkstedssiden som har kunnet utfordre hverandre – dette har både Tide og leverandøren nytt godt av.  Får et større eierskap, jo mer kunnskap man har om produktet, samt at det gir ekstra motivasjon at dette er en kompetanse som så mange andre ikke har.

19 Økonomien i prosjektet  Utover investeringstilskuddene, fikk vi de 4 første driftsårene 20 øre/km i driftstilskudd for å dekke ekstra drifts- og vedlikeholdskostnader ved gassbussdriften. P.t. gis ikke slikt tilskudd.  Avtale om kjøp av gass fra Gasnor har sikret oss til enhver tid at vi får en pris på naturgass som er lavere eller lik tilsvarende dieseldrift.  P.t. er gassprisen slik at det er billigere å kjøre på naturgass enn på diesel.  Likevel er situasjonen slik at Tide Buss i dag selv må bære de ekstra driftskostnader gassbussdriften medfører.  Miljøtiltak koster….. - og Tide Buss skal drive miljøvennlig kollektivtransport !

20 Miljøgevinstene ?  De 81 gassbussene som nå går i Bergen og Hordaland erstatter 18 år gamle dieselbusser, og miljøgevinstene er derfor udiskutable.  De 16 gassbussene på Haugalandet erstattet også gamle dieselbusser….  Graden av miljøgevinst i forhold til helt nye dieselbusser kan sikkert diskuteres, men er etter min oppfatning en avsporing av miljødebatten.  Gassbussprosjektet har resultert i mindre forurensing av NOx, svovel, partikler og ikke minst støy.  De fleste opplever naturgassbussene som vesentlig mer miljøvennlig enn dieselbusser

21 Miljøgevinstene ?  Rolf Hagman ved TØI besøkte oss ( tidl. Gaia ) høsten 2005 og fikk opplysninger om gassbussdriften vår.  Jeg gjengir her deler av hans tilbakemelding til oss: …..”Jeg regnet med dine tall ut at gassbussene i Bergen i gjennomsnitt bruker 19 % mer energi enn dieselbussene, og at gassbussene gir en reduksjon av CO2 utslipp med 7 %. Dette er gode tall som viser at dere har relativt sett effektive gassbusser, og at gassbussene i Bergen har en positiv klimaeffekt med tanke på CO2 !”…….

22 Hydrogen…..?  Ja, når ( og dersom..) det kommer hydrogenbusser, er det helt sikkert en god løsning.  Mens vi venter, vil naturgassbusser være et godt alternativ.  Naturgassmotoren er ennå i en tidlig utviklingsfase, og mange forbedringer vil komme. Naturgassbusser vil derfor være aktuelle i enda 10-15 år….  En mellomløsning kan være å blande inn hydrogen i naturgassen. Forsøk med 8-10 % innblandet hydrogen har vist positive resultater både på utslipp og ytelser. Tide Buss er positiv til å prøve ut dette, slik man alt har forsøkt i Sverige…..

23 Hva skjer fremover ?  Ingen konkrete planer om utvidet gassbussdrift i Bergen og Hordaland, men vi lever i håpet…  Nye anbud i Hordaland i januar 2008 kan gi flere gassbusser..  Anbudsrunden i Rogaland våren 2007 ga ytterligere 35 gassbusser som skal i drift fra 1. januar 2008  Hovedutfordringen er nok uansett økonomien, og da finansieringen av gassbusser og fyllestasjoner.  Bruk av biogass i dagens busser er svært interessant ! Har noen denne gassen ?  Innblanding av hydrogen er også en mulighet vi håper kommer !  Tide Buss er uansett klar, vi har;  gassen  infrastrukturen  kompetansen  og ikke minst viljen  Vi ser gjerne flere gassbusser til beste for miljøet !


Laste ned ppt "TIDE BUSS Erfaringer fra drift av gassbusser Adm. direktør Idar Sylta Norsk Gassforum - Gassbusseminar Gardemoen 7. november 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google